งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กไทยรุ่นใหม่ใส่ใจการออม จัดทำโดย ด. ญ. ณฐวิมลกัญจน์ ตั้งจิตนบ ชั้น 1/5 เลขที่ 18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กไทยรุ่นใหม่ใส่ใจการออม จัดทำโดย ด. ญ. ณฐวิมลกัญจน์ ตั้งจิตนบ ชั้น 1/5 เลขที่ 18."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กไทยรุ่นใหม่ใส่ใจการออม จัดทำโดย ด. ญ. ณฐวิมลกัญจน์ ตั้งจิตนบ ชั้น 1/5 เลขที่ 18

2 การออมคือ ??? คือ การเก็บเงินเล็กน้อยๆวันละ 5 บาท 10 บาท ต่อเดือนทำให้เราสามารถมีเงินเก็บเพื่อใช้จ่ายได้ แบ่งประเภทของการออมเงินได้ดังนี้ 1. ออมเงินเพื่ออนาคตอันไกล้ ออมเพื่อใช้จ่ายหนี้สินที่มีของแต่ละเดือน เพื่อนำเงินที่ออมไปใช่จ่ายในครอบครัว ออมเงินเพื่อต้องการซื้อสิ่งของ ออมเงินสำรองเพื่อจ่ายค่ารักษาตัวยามป่วยไข้

3 การออมคือ ??? 2. ออมเงินเพื่ออนาคตระยะยาว ใช้จ่ายในยามเกษียณอายุ เพื่อความมั่นคงของครอบครัว เป็นมรดกให้ลูกหลาน ใช้ในการลงทุนต่อยอดเงินออมให้เพิ่ม

4 ประโยชน์ของการออม ประโยชน์ต่อผู้ออม 1. เพื่อลดความผันผวนของการบริโภคและเพื่อเหตุ ฉุกเฉิน โดยที่รายได้ของ ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีความแน่นอนจึงต้องออมเงิน ไว้ใช้บริโภคเมื่อรายได้ตกต่ำหรือขาดรายได้ ขณะเดียวกัน ก็ต้องออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เจ็บป่วย เป็นต้น 2. เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต ซึ่งได้วางแผนไว้ ล่วงหน้าเช่นการออมเพื่อ ใช้จ่ายยามเกษียณอายุ การออมเพื่อการศึกษา การออมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย โดยหวังผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย เงินปันผลและ กำไรจาก ส่วนต่างราคาซื้อขาย

5 ประโยชน์ของการออม ประโยชน์ต่อประเทศ 1. การออมเป็นปัจจัยสำคัญต่อการขยายตัวทาง เศรษฐกิจเป็นรากฐานและ เป็นปัจจัยสำคัญใน การกำหนดการลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่าง มากเนื่องจากเป็นการช่วยสนับสนุนการลงทุน การผลิตของประเทศและการจ้างงาน เป็นต้น

6 ประโยชน์ของการออม 2. สร้างเสริมความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ ลดผลกระทบจากความ ผันผวนทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการออมในระดับสูงจะทำให้การลงทุนใน ระดับประเทศไม่จำเป็นต้องอาศัยเงินทุนจาก ต่างประเทศ หากการพึ่งพิงเงินทุนจากต่างประเทศ ในระดับสูงและต่อเนื่อง รวมทั้งนำเงินออมไปลงทุน ในโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพย่อมนำมาสู่การเกิด วิกฤติเศรษฐกิจได้ง่าย ดังกรณีปี 2540 ดังนั้น การ ออมจึงนับว่า มีความสำคัญค่อนข้างมากเพื่อรองรับ การลงทุน และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและต่อผู้ออม เองเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตระยะยาว จึงขอเชิญชวนทุกท่านมารวมพลังสร้างกลุ่ม วัฒนธรรมการออมใหม่ อย่างไรก็ตามปัจจัย เกื้อหนุนให้เกิดการออมที่ยั่งยืนคือการใช้จ่ายอย่าง ฉลาดมีแบบแผนและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายสินค้า ฟุ่มเฟือย ในทางตรงกันข้ามการออมมิได้หมายถึง การตระหนี่ถี่เหนียวจนเกินไปโดย ไม่จ่ายจนถึง ระดับหนึ่งก็จะส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจได้ เช่นกัน

7 สมการการออมเงิน รายรับ – รายจ่าย = เงินออม ตัวอย่าง คุณมีรายได้จากเงินเดือนเป็นเงิน 15,000 บาท / เดือน แต่คุณมีค่าใช้จ่ายต่อเดือน ทั้งหมดรวมทุกสิ่งอย่าง อาทิเช่น ค่าอาหาร ค่า เดินทาง ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ เป็นเงินจำนวน 1,3000 บาท / เดือน สมการ = รายรับ – รายจ่าย = เงินออม ดั้งนั้น 1,5000 – 1,3000 = เงินออม 1,5000 – 1,3000 = 2,000 บาท

8 แง่คิดเพิ่มเติม ตามหลักแล้วเงินจะมีมูลค่าลดลงเรื่อยๆ ท่านที่เรียน เกี่ยวกับเรื่องการเงินมาน่าจะพอรู้เรื่องนี้ แต่เชือได้เลยว่า ยังมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่ทราบมาก่อน อาจจะพอรู้แต่ ยังเข้าใจตรงจุดนี้ หากมองย้อนกลับไปในอดีตสมัยรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย เงินเพียง 1 บาท สามารถซื้อ สินค้า ขนม อาหารมารับประทานได้ แต่ในปัจจุบันข้าวหนึ่งจาน ราคา ถูกสุดก็ประมาณ 25 บาท ไม่รู้ว่ายังมีขายราคานี้อยู่หรือ ป่าว ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเงินนับวันมันก็ยิ่งมีมูลค่าลดลงไป เรื่อยๆ ก็แสดงว่าเงินที่เราออมมานั้นมีมูลค่าลดลงตามไป ด้วย อย่างนี้ต้องทำอย่างไรดี หนทางที่จะทำให้เงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เราต้องเปลี่ยนจาก เงินออมเป็นทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้ หรือนำเงินออมไปลงทุน อาทิเช่น ซื้อกองทุน, ซื้อหุ้น, ซื้อ ประกันแบบออมเงิน หรือจะซื้อที่ดินเก็บเอาไว้ก็ดี แต่ การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนเสมอ


ดาวน์โหลด ppt เด็กไทยรุ่นใหม่ใส่ใจการออม จัดทำโดย ด. ญ. ณฐวิมลกัญจน์ ตั้งจิตนบ ชั้น 1/5 เลขที่ 18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google