งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- เครื่องคำนวณเครื่องแรกของโลก คือ ลูกคิด ประดิษฐ์ที่ประเทศจีน - เบล์ล ปาสคาล ประดิษฐ์เครื่องบวกเลข โดยใช้ฟันเฟือง 8 ตัว - กอดฟริด วิลเฮลม ลิปนิช ประดิษฐ์เครื่องคำนวณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- เครื่องคำนวณเครื่องแรกของโลก คือ ลูกคิด ประดิษฐ์ที่ประเทศจีน - เบล์ล ปาสคาล ประดิษฐ์เครื่องบวกเลข โดยใช้ฟันเฟือง 8 ตัว - กอดฟริด วิลเฮลม ลิปนิช ประดิษฐ์เครื่องคำนวณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 - เครื่องคำนวณเครื่องแรกของโลก คือ ลูกคิด ประดิษฐ์ที่ประเทศจีน - เบล์ล ปาสคาล ประดิษฐ์เครื่องบวกเลข โดยใช้ฟันเฟือง 8 ตัว - กอดฟริด วิลเฮลม ลิปนิช ประดิษฐ์เครื่องคำนวณ คูณ หาร - ชาร์ล แบบเบจ ประดิษฐ์เครื่องวิเคราะห์ - โจเซฟ แมรี่ แจคคาร์ด สร้างบัตรเจาะรู - ดร. เฮอร์แมน ฮอลเลอริช ประดิษฐ์เครื่องประมวลผลทางสถิติ MARK I หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า IBM Automatic Sequence Controlled Calculator เป็นเครื่องที่ทำงานแบบเครื่องจักรกลไฟฟ้าและใช้ บัตรเจาะรูเป็นสื่อในการนำ ข้อมูลเข้าสู่เครื่องเพื่อทำการประมวลผล และ นับเป็นเครื่องคำนวณแบบอัตโนมัติ เครื่องแรกของโลก

3 - ยุคนี้อยู่ระหว่างปี พ. ศ. 2488 – 2501 - ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และหลอดสุญญากาศ - จอห์น มอชลี และ เจ เพรสเปอร์ เอ็ดเคิร์ท พัฒนาเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั่วไป ( เครื่อง คอมพิวเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ) เครื่องแรกของโลก ชื่อว่า อิ นิแอค (Electronic Numerical Intergrator And Calculator : ENIAC) - คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกที่ถูกใช้งานในเชิงธุรกิจ คือ UNIVAC I - การทำงานใช้ภาษาเครื่อง (Machine Language) / พัฒนา ภาษาแอสแซมบลี้ (Assembly Language) - เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้กำลังไฟฟ้าสูง เพราะมีขนาดใหญ่ มี ปัญหาเรื่องความร้อน และไส้หลอดขาดบ่อย - ความเร็วในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาที (Second)

4 - ยุคนี้อยู่ระหว่างปี พ. ศ. 2502 - 2506 - ใช้ทรานซิสเตอร์แทนหลอดสุญญากาศ - มีความเร็วสูงกว่า มีความถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพ การทำงานที่ดีกว่า - เครื่องมีขนาดเล็ก ใช้กำลังไฟฟ้าน้อยและราคาถูกลง - พัฒนาภาษาระดับสูง เช่น ภาษาฟอร์แทนใช้งานคณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์, ภาษาโคบอล ใช้งานธุรกิจ - ผลิตคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ( เครื่อง คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ) / ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ - ประเทศไทยเริ่มนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในยุคนี้ โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำมาใช้ใน การศึกษา / สำนักงานสถิติแห่งชาตินำมาเพื่อใช้ในการ คำนวณสำมะโนประชากร - ความเร็วในการทำงานมีหน่วยเป็นมิลลิเซคคั่น (Millisecond)

5 - ยุคนี้อยู่ระหว่างปี พ. ศ. 2507 - 2512 - พัฒนาโดยสร้างทรานซิสเตอร์จำนวนมากลงบนแผ่นซิลิกอน ขนาดเล็ก เกิดเป็นวงจรรวมบน แผ่นซิลิกอน เรียกว่า วงจรไอซี (Integrated Circuit : IC) - มีการใช้ IC เป็นส่วนประกอบ ทำให้เครื่องมีขนาดเล็กลง ความเร็วเพิ่มขึ้น และใช้กำลังไฟน้อย - ผลิตคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า มินิคอมพิวเตอร์ ( เป็นเครื่องที่สามารถทำงานหลายๆ งานในเวลาเดียวกัน และ มีระบบที่ผู้ใช้หลายๆ คนสามารถ โต้ตอบกับเครื่องได้พร้อมกัน : Time Sharing) - พัฒนาภาษาเพิ่มขึ้นได้แก่ ภาษา PL/1, ภาษา RPG - ความเร็วในการทำงานมีหน่วยเป็นไมโครเซคคั่น (Microsecond)

6 - ยุคนี้อยู่ระหว่างปี พ. ศ. 2513 - 2532 - พัฒนาโดยสร้างวงจรเบ็ดเสร็จขนาดใหญ่ (LSI) เป็นการบรรจุ ทรานซิสเตอร์จำนวนมากลงใน ชิป 1 แผ่น และพัฒนาต่อจนกลายเป็นวงจรรวมความจุสูงมาก (Very Large Scale Integration : VLSI) ซึ่งสามารบรรจุทรานซิสเตอร์ได้มากกว่า 1 ล้านวงจร ซึ่งเรียกชิปนี้ว่า “ ไมโครโพรเซสเซอร์ ” โดยทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลผล กลาง ( สมองของคอมพิวเตอร์ ) - มีการทำงานเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น - ผลิตคอมพิวเตอร์ ที่เรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ ( ยุคนี้มีการใช้ งานคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น ) - มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการที่มีการติดต่อกับผู้ใช้ในรูปของ กราฟิกที่เรียกว่า GUI - ซอฟต์แวร์มีการพัฒนามาก มีโปรแกรมสำเร็จให้เลือกใช้มาก ขึ้น - มีการพัฒนาภาษาใหม่ เช่น ภาษา Basic, ภาษา Pascal, ภาษา C - ความเร็วในการทำงานมีหน่วยเป็นนาโนเซคคั่น (Nanosecond)

7 - ยุคนี้อยู่ระหว่างปี พ. ศ. 2533 – ปัจจุบัน - ไมโครคอมพิวเตอร์มีขีดความสามารถสูงขึ้น ทำงานได้เร็ว การแสดงผล การจัดการข้อมูล สามารถประมวลผลได้ครั้งละมากๆ จึงสามารถทำงานหลาย งานพร้อมกัน รวมทั้งมีการ เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นระบบ LAN และเชื่อมโยง ทั่วโลก เป็นอินเตอร์เน็ต - คอมพิวเตอร์ในยุคนี้ใช้เพื่อช่วยในการจัดการ การตัดสินใจ และแก้ปัญหา โดยจะมีการจัดเก็บ ข้อมูลไว้ เมื่อต้องการใช้งานก็สามารถเรียกข้อมูลที่เก็บไว้มา ใช้ในการทำงานได้ - คอมพิวเตอร์ยุคนี้เรียกว่า ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) - มีการใช้คอมพิวเตอร์ทำงานด้านกราฟิกอย่างแพร่หลายมาก ขึ้น - ขนาดเครื่องมีแนวโน้มเล็กลงและมีความเร็วสูง เช่น โน้ตบุ้ค - การปฏิบัติงานต่างๆ มีการใช้คอมพิวเตอร์แทนแรงงานมนุษย์ - ซอฟต์แวร์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วขึ้นมาก รวมทั้งการ ประดิษฐ์คิดค้นหุ่นยนต์


ดาวน์โหลด ppt - เครื่องคำนวณเครื่องแรกของโลก คือ ลูกคิด ประดิษฐ์ที่ประเทศจีน - เบล์ล ปาสคาล ประดิษฐ์เครื่องบวกเลข โดยใช้ฟันเฟือง 8 ตัว - กอดฟริด วิลเฮลม ลิปนิช ประดิษฐ์เครื่องคำนวณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google