งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ กระทรวงพลังงาน เป็นเจ้าภาพ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 5 กันยายน 2557

2 คำอธิบายและเหตุผล    ลดลง 10% Who? What? When? Why? ส่วนราชการ
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ คำอธิบายและเหตุผล Who? What? When? Why? ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ทำให้ต้องพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันมูลค่าการนำเข้าสูงถึง 2 ล้านล้านบาทต่อปี และมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ต่อปี หากลดปริมาณการใช้ลงได้ ก็จะส่งผลให้เงินทุนที่ต้องสำรองไว้สร้างความมั่นคงทางพลังงานปรับลดลงด้วย นำเงินไปพัฒนาประเทศด้านอื่นๆ ส่วนราชการ จัดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง และ ไฟฟ้า ภายในองค์การ ตั้งแต่ 1 ต.ค 57 ถึง 30 ก.ย. 58 จังหวัด อุดมศึกษา ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน อย่างน้อยร้อยละ ของค่ามาตรฐาน ลดลง 10%

3 ปริมาณการใช้พลังงานจริง
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ สูตรการคำนวณ พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ [1] ด้านไฟฟ้า และ [2] ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน Energy Utilization Index, EUI ( ของปริมาณการใช้พลังงาน ) (ปริมาณการใช้พลังงาน ) 90% มาตรฐาน จริง ปริมาณการใช้พลังงานจริง เป้าหมาย ลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เท่ากับใช้ไม่เกิน 90% ของปริมาณการใช้พลังงานมาตรฐาน

4 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเฉลี่ย ทั้งหมด ตามกฎกระทรวง ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ เกณฑ์การให้คะแนน คิดจาก ของหน่วยงาน ที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้น และหน่วยงานภายในกรมนั้นที่ คะแนนเฉลี่ย ทั้งหมด ตามกฎกระทรวง ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง หมายเหตุ ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง จะประเมินรวมกับ จังหวัด การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ระดับ 5 หมายเหตุ สำนักงาน ก.พ.ร. ประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยใช้ข้อมูลที่ส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน เท่านั้น

5 เกณฑ์การให้คะแนน ❶ ดำเนินการ ❷ รายงานผล
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ เกณฑ์การให้คะแนน ❶ ดำเนินการ ❷ รายงานผล

6 มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
ดำเนินการตามแผนปี 58

7 มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
ดำเนินการตามแผนปี 58

8 1 รายละเอียดเกณฑ์ที่ มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
คะแนนเต็มรวมไฟฟ้าและน้ำมัน = คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ไฟฟ้า น้ำมัน มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ 2558 0.5000 1.1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม มีนาคม 2558) และ 0.2500 1.2 รอบ 12 เดือน (เมษายน กันยายน 2558)

9 มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
บันทึกข้อมูลเกณฑ์ที่ 1

10 2 รายละเอียดเกณฑ์ที่ ข้อมูลพื้นฐาน ครบถ้วน 12 เดือน
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ รายละเอียดเกณฑ์ที่ 2 คะแนนเต็มรวมไฟฟ้าและน้ำมัน = คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ไฟฟ้า น้ำมัน รวมคะแนนในระดับคะแนนที่ 2 0.5000 2.1 มีการรายงาน สำหรับการประเมินปริมาณการใช้พลังงานมาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ 2558 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กำหนดได้แล้วเสร็จ และ นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 0.2500 2.2 มีการรายงานข้อมูล (ไฟฟ้า หน่วย kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) (น้ำมัน หน่วย ลิตร) ประจำปีงบประมาณ นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 ข้อมูลพื้นฐาน ครบถ้วน 12 เดือน ปริมาณพลังงานที่ใช้จริง ครบถ้วน 12 เดือน

11 บันทึกข้อมูลเกณฑ์ที่
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ บันทึกข้อมูลเกณฑ์ที่ 2.1

12 2.1 สูตรคำนวณค่ามาตรฐาน มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
ข้อมูลพื้นฐาน จัดกลุ่มหน่วยงานออกตามลักษณะงาน กำหนดสูตรประมาณค่ามาตรฐานการใช้พลังงานจำแนกแต่ละกลุ่มหน่วยงานตามลักษณะงาน ค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละกลุ่ม ได้มาจากข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานบันทึกไว้ แล้วนำไปหาค่าเฉลี่ย ศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดจาก

13 บันทึกข้อมูลเกณฑ์ที่
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ บันทึกข้อมูลเกณฑ์ที่ 2.2

14 รายละเอียดเกณฑ์ที่ 3,4,5 มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
คะแนนเต็มรวมไฟฟ้าและน้ำมัน = คะแนน

15 อธิบายวิธีพิจารณา ระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5   /  3,4,5
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ อธิบายวิธีพิจารณา 3,4,5 ระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5 ระบบตรวจความครบถ้วนของข้อมูลของหน่วยงานตาม ระดับคะแนน 2.1 และ 2.2 ของแต่ละด้าน (ไฟฟ้า กับ น้ำมัน) ข้อมูลด้านใดครบ (คะแนนระดับที่ = 0.50) ระบบจะนำข้อมูลที่ หน่วยงานบันทึกตามระดับคะแนน 2.1 และ 2.2 ไปเข้าสูตรคำนวณ EUI ข้อมูลด้านใดไม่ครบ (คะแนนระดับที่ = 0.50) ระบบจะไม่ คำนวณขั้นต่อไป และทำการประมวลคะแนนเพียงถึงระดับ 2 เท่านั้น ระบบจะนำผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ 2. ไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อประเมิน คะแนนให้กับหน่วยงาน /

16 มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
อธิบายวิธีพิจารณา 3,4,5

17 ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด จำนวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ อธิบายวิธีพิจารณา 3,4,5 ระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5 การคิดคะแนนของส่วนราชการ ส่วนราชการ ที่มีจำนวนหน่วยงานในสังกัดและหรือในพื้นที่ที่รับผิดชอบ มาร่วมในการประเมินผลการประหยัดพลังงาน จะได้รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก ของคะแนนที่ได้รับ โดยส่วนราชการนั้น จะต้องมีหน่วยงานที่รายงานข้อมูลผ่าน ครบทุกขั้นตอนเป็นจานวนไม่น้อยกว่า ของจำนวนหน่วยงานทั้งหมด ค่าเฉลี่ยจากคะแนน ของหน่วยงานใน สังกัดทั้งหมด ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด จำนวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด มากกว่า 30 หน่วยงาน 0.05 เท่า ร้อยละ 80

18 มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
สรุประดับคะแนน ปี 58

19 การขออุทธรณ์ ถือข้อมูลปรากฏ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน เป็นหลัก
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ การรายงาน ปี 58 การขออุทธรณ์ ถือข้อมูลปรากฏ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน เป็นหลัก

20 ดูรายงาน ปี 58 หรือย้อนหลัง
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ดูรายงาน ปี 58 หรือย้อนหลัง ดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 50 ดูรายงาน ปี 58

21 การขอเปลี่ยนแปลงฯ ปี 58 รอส่งพร้อม SAR รอบ 12 เดือน
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ การขอเปลี่ยนแปลงฯ ปี 58 รอส่งพร้อม SAR รอบ 12 เดือน

22 สรุปเกณฑ์และเงื่อนไข ปี 58
มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ สรุปเกณฑ์และเงื่อนไข ปี 58

23 ศึกษารายละเอียดเกณฑ์เงื่อนไขและวิธี รายงาน โดยสามารถดาวน์โหลดจาก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร: ต่อ 364 หรือ 358


ดาวน์โหลด ppt ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google