งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ กระทรวงพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ กระทรวงพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ กระทรวงพลังงาน เป็นเจ้าภาพ www.e-report.energy.go.th 5 กันยายน 2557

2 จัดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง และ ไฟฟ้า ภายในองค์การ คำอธิบายและเหตุผลคำอธิบายและเหตุผล ส่วนราชการ จังหวัด อุดมศึกษา ตั้งแต่ 1 ต.ค 57 ถึง 30 ก.ย. 58    [2][2] ประเทศไทยมิได้มีแหล่ง พลังงานเชิงพาณิชย์ ภายในประเทศมากพอกับ ความต้องการ ทำให้ต้อง พึ่งพาพลังงานจาก ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันมูลค่าการนำเข้าสูง ถึง 2 ล้านล้านบาทต่อปี และมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ต่อปี หากลดปริมาณ การใช้ลงได้ ก็จะส่งผลให้ เงินทุนที่ต้องสำรองไว้สร้าง ความมั่นคงทางพลังงาน ปรับลดลงด้วย นำเงินไป พัฒนาประเทศด้านอื่นๆ Who? What? When? Why? มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำมัน อย่างน้อยร้อยละ ของค่ามาตรฐาน ลดลง 1010%1010%

3 สูตรการคำนวณสูตรการคำนวณ [3][3] มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ [1] ด้านไฟฟ้า และ [2] ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง ดัชนีชี้วัด ประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน Energy Utilization Index, EUI ( ของปริมาณการใช้พลังงาน ) (ปริมาณการใช้พลังงาน ) ปริมาณการใช้พลังงาน จริง มาตรฐาน จริง 90 % – เป้าหมาย ลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เท่ากับใช้ไม่เกิน 90% ของปริมาณการใช้พลังงานมาตรฐาน

4 [4][4] มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ คิดจาก ของหน่วยงาน ที่เป็นราชการ บริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้น และหน่วยงานภายในกรมนั้นที่ ทั้งหมด ตามกฎกระทรวง ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง คะแนนเฉลี่ย หมายเหตุ ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม กฎกระทรวง จะประเมินรวมกับ จังหวัด การให้คะแนนของแต่ละหน่วยงาน เป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ระดับ 5 หมายเหตุ สำนักงาน ก.พ.ร. ประเมินระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยใช้ข้อมูลที่ส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th เท่านั้น เกณฑ์การให้คะแนนเกณฑ์การให้คะแนน

5 [5][5] มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ เกณฑ์การให้คะแนนเกณฑ์การให้คะแนน ❶ ดำเนินการ ❷ รายงานผล

6 [6][6] มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ดำเนินการตามแผนปี 58

7 [7][7] มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ ดำเนินการตามแผนปี 58

8 รายละเอียดเกณฑ์ที่ รายละเอียดเกณฑ์ที่ [8][8] มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 11 เกณฑ์การให้คะแนนไฟฟ้าน้ำมัน มีการติดตามและรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัด พลังงานของปีงบประมาณ 2558 0.5000 1.1รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558) และ0.2500 1.2รอบ 12 เดือน (เมษายน 2558 - กันยายน 2558)0.2500 คะแนนเต็มรวมไฟฟ้าและน้ำมัน = 1.000 คะแนน

9 บันทึกข้อมูลเกณฑ์ที่ บันทึกข้อมูลเกณฑ์ที่ [9][9] มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 11

10 รายละเอียดเกณฑ์ที่ รายละเอียดเกณฑ์ที่ [10] มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 22 เกณฑ์การให้คะแนนไฟฟ้าน้ำมัน รวมคะแนนในระดับคะแนนที่ 2 0.5000 2.1มีการรายงาน สำหรับการประเมินปริมาณ การใช้พลังงานมาตรฐาน และค่าดัชนีการใช้พลังงานประจำปี งบประมาณ 2558 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กำหนดได้แล้วเสร็จ และ นับตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 0.2500 2.2มีการรายงานข้อมูล (ไฟฟ้า หน่วย kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) (น้ำมัน หน่วย ลิตร) ประจำปีงบประมาณ 2558 นับตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2558 0.2500 คะแนนเต็มรวมไฟฟ้าและน้ำมัน = 1.000 คะแนน ข้อมูลพื้นฐาน ครบถ้วน 12 เดือน ปริมาณพลังงานที่ใช้จริง ครบถ้วน 12 เดือน

11 บันทึกข้อมูลเกณฑ์ที่ บันทึกข้อมูลเกณฑ์ที่ [11] มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 2.12.1

12 สูตรคำนวณค่ามาตรฐาน สูตรคำนวณค่ามาตรฐาน [12] มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 2.12.1 จัดกลุ่มหน่วยงานออกตามลักษณะงาน กำหนดสูตรประมาณค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน จำแนกแต่ละกลุ่มหน่วยงานตามลักษณะงาน ค่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละกลุ่ม ได้มาจากข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานบันทึกไว้ แล้วนำไปหาค่าเฉลี่ย ข้อมูลพื้นฐาน ศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดจาก www.e-report.energy.go.th/

13 บันทึกข้อมูลเกณฑ์ที่ บันทึกข้อมูลเกณฑ์ที่ [13] มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 2.22.2

14 รายละเอียดเกณฑ์ที่ รายละเอียดเกณฑ์ที่ [14] มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 3,4,53,4,5 คะแนนเต็มรวมไฟฟ้าและน้ำมัน = 3.000 คะแนน

15 อธิบายวิธีพิจารณา อธิบายวิธีพิจารณา [15] มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 3,4,53,4,5 ระบบตรวจความครบถ้วนของข้อมูลของหน่วยงานตาม ระดับคะแนน 2.1 และ 2.2 ของแต่ละด้าน (ไฟฟ้า กับ น้ำมัน) ข้อมูลด้านใดครบ (คะแนนระดับที่ 2.1+2.2 = 0.50) ระบบจะนำข้อมูลที่ หน่วยงานบันทึกตามระดับคะแนน 2.1 และ 2.2 ไปเข้าสูตรคำนวณ EUI  ข้อมูลด้านใดไม่ครบ (คะแนนระดับที่ 2.1+2.2 = 0.50) ระบบจะไม่ คำนวณขั้นต่อไป และทำการประมวลคะแนนเพียงถึงระดับ 2 เท่านั้น ระบบจะนำผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ 2. ไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อประเมิน คะแนนให้กับหน่วยงาน /       ระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5

16 [16] อธิบายวิธีพิจารณา อธิบายวิธีพิจารณา มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 3,4,53,4,5

17 [17] การคิดคะแนนของส่วนราชการ ส่วนราชการ ที่มีจำนวนหน่วยงานในสังกัดและหรือในพื้นที่ที่รับผิดชอบ มาร่วมในการประเมินผลการประหยัดพลังงาน จะได้รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก ของคะแนนที่ได้รับ โดยส่วนราชการนั้น จะต้องมีหน่วยงานที่รายงานข้อมูลผ่าน www.e-report.energy.go.th ครบทุกขั้นตอนเป็นจานวนไม่น้อยกว่า ของจำนวนหน่วยงานทั้งหมด     มากกว่า 30 หน่วยงาน 0.05 เท่า ร้อยละ 80 ระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5 ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด จำนวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด ค่าเฉลี่ยจากคะแนน ของหน่วยงานใน สังกัดทั้งหมด อธิบายวิธีพิจารณา อธิบายวิธีพิจารณา มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ 3,4,53,4,5

18 [18] สรุประดับคะแนน ปี 58 มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

19 การขออุทธรณ์ ถือข้อมูลปรากฏ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน เป็นหลัก การรายงาน ปี 58 การรายงาน ปี 58 มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ [19]

20 ดูรายงาน ปี 58 หรือย้อนหลัง ดูรายงาน ปี 58 หรือย้อนหลัง มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ [20] ดูรายงาน ปี 58 ดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 50

21 รอส่งพร้อม SAR รอบ 12 เดือน [21] การขอเปลี่ยนแปลงฯ ปี 58 มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

22 [22] สรุปเกณฑ์และเงื่อนไข ปี 58 มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ

23 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร: 02 612 1555 ต่อ 364 หรือ 358 ศึกษารายละเอียดเกณฑ์เงื่อนไขและวิธี รายงาน โดยสามารถดาวน์โหลดจาก www.e-report.energy.go.th/


ดาวน์โหลด ppt ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตาม มาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ กระทรวงพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google