งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลงานต่อณะ กรรมการตัดสินรางวัล STI THAILAND AWARD ประเภท วิสาหกิจชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลงานต่อณะ กรรมการตัดสินรางวัล STI THAILAND AWARD ประเภท วิสาหกิจชุมชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลงานต่อณะ กรรมการตัดสินรางวัล STI THAILAND AWARD ประเภท วิสาหกิจชุมชน

2 1. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่ม  ชื่อกลุ่มวิสาหกิจ  แนะนำรายละเอียดกลุ่มโดยสังเขป ประเด็นการนำเสนอ

3 2. การให้ความสำคัญกับการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา และ การนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์  ทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชน  การนำทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนไปใช้ในการ พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม เพื่อการค้า  ผลงานสามารถสร้างหรือก่อให้เกิดการสร้างองค์ ความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน และเกิดการสร้างความตระหนักในด้านการนำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ ดำรงชีวิตอย่างไร

4 3. การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาสินค้า / บริการ หรือการแก้ไขปัญหาชุมชนเช่นไร  ผลงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แปลกใหม่ และมี ส่วนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างไร  ( ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน สุขภาวะ องค์ความรู้ของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น หรือการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน )  มีแผนชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการนำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้เพื่อ การแก้ไขปัญหาของชุมชน / การดำรงชีวิต ไม่ว่าจะ เป็นการสร้างความสามัคคี การรวมกลุ่ม การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมดำเนินการต่างๆ หรือไม่ อย่างไร

5 4. ผลงานการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนา ต่อยอด ( การนำ วทน. มาใช้เพื่อการพัฒนา กระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ )  สินค้า / บริการของกลุ่ม ที่เกิดขึ้นจากการการนำ ผลงานวิจัยและพัฒนา และ / หรือการพัฒนาต่อยอด คืออะไร อธิบายลักษณะ / คุณสมบัติสำคัญของ สินค้า / บริการ  จำนวนสินค้า / บริการของกลุ่ม ที่มีการดำเนินการวิจัย และพัฒนา และ / หรือการพัฒนาต่อยอดของกลุ่ม  สินค้า / บริการของกลุ่มที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและ พัฒนา และ / หรือการพัฒนาต่อยอดของกลุ่ม สร้าง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างไร ( ด้าน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม หรือเป็นการ ส่งเสริมการใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการผลิตเพื่อ การอุปโภคหรือบริโภคในชุมชน )

6 5. การพัฒนางานนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ  สินค้า / บริการของกลุ่ม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ ระบบนิเวศของชุมชนอย่างไร ( การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ การอนุรักษ์พลังงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม )


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลงานต่อณะ กรรมการตัดสินรางวัล STI THAILAND AWARD ประเภท วิสาหกิจชุมชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google