งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

2 สถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดหนองบัวลำภู
สถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2555 อำเภอ 2554 2555 ครัวเรือน คน เมือง 17,792 67,500 20,562 74,312 นากลาง 15,543 65,208 3,493 14,374 ศรีบุญเรือง 3,425 17,125 11,060 55,300 โนนสัง 6,909 18,668 12,500 37,500 สุวรรณคูหา 6,249 12,699 4,116 9,207 นาวัง 6,353 24,506 1,843 7,355 รวม 56,271 205,706 53,574 198,048 เสี่ยงสูง หมู่บ้าน เสี่ยงน้อยมาก 23 หมู่บ้าน ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3 ตารางสรุปข้อมูลทรัพยากรน้ำจังหวัดหนองบัวลำภู
ลุ่มน้ำสาขา ครอบคลุมพื้นที่ (อำเภอ) พื้นที่ลุ่มน้ำสาขา (ตร.กม.) ปริมาณน้ำฝน (รายปี ม.ม) ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย (ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้ำบาดาล ที่กักเก็บ พื้นที่ การเกษตร จำนวนแหล่งน้ำ ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรของจังหวัด ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและ การกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต จึงควรมีโครงการจัดหาแหล่งน้ำทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินในพื้นที่จังหวัด น้ำโมง อ.เมือง อ.นากลาง อ.สุวรรณคูหา 987.75 1,441.38 931.56 237.06 - ห้วยหลวง อ.เมือง 78.00 1,333.58 1,263.11 282.84 62.53 น้ำพวย อ.ศรีบุญเรือง 350.63 805.39 315.20 67.81 852.96 ลำน้ำพองตอนบน อ.โนนสัง อ.นาวัง 1,016.48 1,092.68 185.65 123.99 612.20 ลำพะนียง 1,592.87 953.36 386.90 121.25 1,341.00 รวม 4,025.73 5,626.39 3,082.42 832.95 2,868.69 ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3, 2556

4 จัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ป้องกันและแก้ปัญหา พัฒนาระบบการบริหาร จัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู การแก้ไขปัญหาอุทกภัย การจัดการน้ำเสีย การจัดการปัญหาคุณภาพน้ำ ให้เหมาะกับการเพาะปลูก – การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัด และเตือนภัยคุณภาพน้ำ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและ สร้างความเข้าใจของทุกภาค ส่วนในการแก้ไขปัญหาน้ำ การปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ ระบบระบายน้ำ และผันน้ำ พัฒนา ปรับปรุงและพัฒนา ระบบกระจายน้ำให้กับพื้นที่ที่ ยังขาดแคลน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อ อุปโภคและบริโภค และเพื่อ การเกษตร การบริหารจัดการการใช้พื้นที่ (Zoning) ส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาให้มีการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งและการมี ส่วนร่วมของชุมชน/ เครือข่าย ในการอนุรักษ์และ ดูแลลุ่มน้ำ การบังคับใช้กฎหมายในการ ปล่อยน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด บูรณาการการจัดบริหาร จัดการลุ่มน้ำร่วมกันกับพื้นที่ ใกล้เคียง อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำให้ กลับคืนสู่สมดุล

5 VC 1 :ป้องกันและแก้ปัญหา
CFS 1.1 : การจัดการปัญหาคุณภาพน้ำให้เหมาะกับการเพาะปลูก – การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดและเตือนภัยคุณภาพน้ำ KPI Data List หน่วย มี/ไม่มี วิธีการเก็บ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ KPI 1.1-1ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ในการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะและเครื่องมืออุปกรณ์ ที่ใช้ในงานสาธารณภัย ปีงบประมาณ Data 1.1-1การดำเนินงานการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ในการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะและเครื่องมืออุปกรณ์ ที่ใช้ในงานสาธารณภัย ปีงบประมาณ คะแนน มี ทะ เบียน รายปี สนง.ปภ. KPI 1.1-2ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานเครือข่ายด้านการป้องกันสาธารณภัย Data การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานเครือข่ายด้านการป้องกันสาธารณภัย

6 VC 2 :พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์
CFS 2.1 : พัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาระบบกระจายน้ำให้กับพื้นที่ที่ยังขาดแคลน KPI Data List หน่วย มี/ไม่มี วิธีการเก็บ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ KPI ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน ตามเป้าหมาย Data จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมาย ไร่ มี ทะ เบียน รายปี สนง.ชลประทาน KPI ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรม Data ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรม ลบ.ม. KPI 2.1-3ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง Data จำนวนพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง KPI ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน Data จำนวนอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน แห่ง KPI ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน Data จำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน กลุ่ม ไม่มี สำรวจ

7 VC 3 :คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู
CFS 3.1 :สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน/เครือข่าย ในการอนุรักษ์และดูแลลุ่มน้ำ KPI Data List หน่วย มี/ไม่มี วิธีการเก็บ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ KPI 3.1-1จำนวนโครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ Data 3.1-1จำนวนโครงการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการ มี ทะเบียน รายปี สนง.ปภ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google