งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์และฟื้นฟู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์และฟื้นฟู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 1

2 เสี่ยงสูง 243 หมู่บ้าน เสี่ยงน้อยมาก 23 หมู่บ้าน ที่มา : สำนักงานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย อำเภอ 25542555 ครัวเรือนคนครัวเรือนคน เมือง 17,79267,50020,56274,312 นากลาง 15,54365,2083,49314,374 ศรีบุญเรือง 3,42517,12511,06055,300 โนนสัง 6,90918,66812,50037,500 สุวรรณคูหา 6,24912,6994,1169,207 นาวัง 6,35324,5061,8437,355 รวม 56,271205,70653,574198,048 2

3 ลุ่มน้ำสาขา ครอบคลุมพื้นที่ ( อำเภอ ) พื้นที่ลุ่มน้ำ สาขา ( ตร. กม.) ปริมาณน้ำฝน ( รายปี ม. ม ) ปริมาณน้ำท่า เฉลี่ย ( ล้าน ลบ. ม.) ปริมาณน้ำ บาดาล ที่กักเก็บ ( ล้าน ลบ. ม.) พื้นที่ การเกษตร ( ตร. กม.) จำนวนแหล่งน้ำ ที่มี อยู่ในปัจจุบันยังไม่ ครอบคลุมพื้นที่ การเกษตรของ จังหวัด ดังนั้นเพื่อ เป็นการเพิ่มปริมาณ น้ำต้นทุนและ การ กักเก็บน้ำไว้ใช้ ประโยชน์ในอนาคต จึงควรมีโครงการ จัดหาแหล่งน้ำทั้งน้ำ ผิวดินและน้ำใต้ดิน ในพื้นที่จังหวัด น้ำโมงอ. เมือง อ. นากลาง อ. สุวรรณคูหา 987.751,441.38931.56237.06- ห้วยหลวงอ. เมือง 78.001,333.581,263.11282.8462.53 น้ำพวยอ. ศรีบุญเรือง 350.63805.39315.2067.81852.96 ลำน้ำพอง ตอนบน อ. เมือง อ. นากลาง อ. โนนสัง อ. นาวัง อ. ศรีบุญเรือง 1,016.481,092.68185.65123.99612.20 ลำพะนียงอ. เมือง อ. นากลาง อ. โนนสัง อ. นาวัง อ. ศรีบุญเรือง 1,592.87953.36386.90121.251,341.00 รวม 4,025.735,626.393,082.42832.952,868.69 ที่มา : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3, 2556 3

4 คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาระบบการบริหาร จัดการเพื่อการใช้ ประโยชน์ ป้องกันและ แก้ปัญหา ‣ การปรับปรุงแหล่งกัก เก็บน้ำ ระบบระบาย น้ำ และผันน้ำ ‣ พัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาระบบ กระจายน้ำให้กับ พื้นที่ที่ยังขาด แคลน ‣ เพิ่มประสิทธิภาพการ ใช้น้ำเพื่ออุปโภคและ บริโภค และเพื่อ การเกษตร ‣ การบริหารจัดการการ ใช้พื้นที่ (Zoning) ‣ ส่งเสริมการเกษตร เชิงอนุรักษ์ฟื้นฟูและ พัฒนาให้มีการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน ‣ การแก้ไขปัญหา อุทกภัย ‣ การจัดการน้ำเสีย ‣ การจัดการปัญหา คุณภาพน้ำให้ เหมาะกับการ เพาะปลูก – การ พัฒนาเครื่องมือ ตรวจวัดและเตือน ภัยคุณภาพน้ำ ‣ เสริมสร้างการมีส่วน ร่วมและสร้างความ เข้าใจของทุกภาค ส่วนในการแก้ไข ปัญหาน้ำ ‣ สร้างความ เข้มแข็งและการ มีส่วนร่วมของ ชุมชน / เครือข่าย ในการอนุรักษ์ และดูแลลุ่มน้ำ ‣ การบังคับใช้ กฎหมายในการ ปล่อยน้ำเสียจาก แหล่งกำเนิด ‣ บูรณาการการจัด บริหารจัดการลุ่มน้ำ ร่วมกันกับพื้นที่ ใกล้เคียง ‣ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่ง น้ำให้กลับคืนสู่ สมดุล 4

5 KPIData List หน่วยมี / ไม่มี วิธีการ เก็บ ความถี่ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ KPI 1.1-1 ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์ ในการจัดหา เครื่องจักรกล ยานพาหนะและ เครื่องมืออุปกรณ์ ที่ใช้ในงานสา ธารณภัย ปีงบประมาณ Data 1.1-1 การดำเนินงานการ จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของครุภัณฑ์ ในการจัดหา เครื่องจักรกล ยานพาหนะและ เครื่องมืออุปกรณ์ ที่ใช้ในงานสา ธารณภัย ปีงบประมาณ คะแนนมีทะ เบียน รายปีสนง. ปภ. KPI 1.1-2 ระดับความสำเร็จในการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องจักรกล สาธารณภัยของหน่วยงานเครือข่าย ด้านการป้องกันสาธารณภัย Data 1.1-2 การพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลเครื่องจักรกลสาธารณภัย ของหน่วยงานเครือข่ายด้านการ ป้องกันสาธารณภัย คะแนนมีทะ เบียน รายปีสนง. ปภ. 5

6 KPIData List หน่วย มี / ไม่ มี วิธีกา รเก็บ ความ ถี่ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ KPI 2.1-1 ร้อยละของพื้นที่บริหาร จัดการน้ำในเขตชลประทาน ตามเป้าหมาย Data 2.1-1 จำนวนพื้นที่บริหาร จัดการน้ำในเขตชลประทานตาม เป้าหมาย ไร่มีทะ เบียน รายปีสนง. ชลประทาน KPI 2.1-2 ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ ภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรม Data 2.1-2 ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ ภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรม ลบ. ม. มีทะ เบียน รายปีสนง. ชลประทาน KPI 2.1-3 ร้อยละของพื้นที่ความ เสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขต ชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง Data 2.1-3 จำนวนพื้นที่ความ เสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขต ชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง ไร่มีทะ เบียน รายปีสนง. ชลประทาน KPI 2.1-4 ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและ ทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้ เกณฑ์มาตรฐาน Data 2.1-4 จำนวนอ่างเก็บน้ำและ ทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้ เกณฑ์มาตรฐาน แห่งมีทะ เบียน รายปีสนง. ชลประทาน KPI 2.1-5 ร้อยละของจำนวนกลุ่ม ผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้ น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน Data 2.1-5 จำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำ พื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ พื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน กลุ่มไม่มีสำรวจรายปีสนง. ชลประทาน 6

7 KPIData List หน่วยมี / ไม่มี วิธีการ เก็บ ความถี่ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ KPI 3.1-1 จำนวนโครงการ ฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย แล้งและอุทกภัยที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ Data 3.1-1 จำนวนโครงการ ฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำเพื่อ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย แล้งและอุทกภัยที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ โครงการมีทะเบียนรายปีสนง. ปภ 7


ดาวน์โหลด ppt การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์และฟื้นฟู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google