งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัย และ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ พกพาแบบแท็บเล็ต กลุ่มที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัย และ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ พกพาแบบแท็บเล็ต กลุ่มที่ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัย และ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ พกพาแบบแท็บเล็ต กลุ่มที่ 5

2 จุดประสงค์ของการ อบรม 1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ แนวคิดในการจัดตั้งศูนย์บริการแท็บเล็ตเพื่อ การเรียนการสอนของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 2. เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการศูนย์บริการแท็บเล็ตเพื่อการ เรียนการสอนของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา 3. เพื่อให้สามารถนิเทศ ติดตาม สนับสนุนและ ประเมินผลการดำเนินงานการใช้คอมพิวเตอร์ พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อให้สามารถนำผลการดำเนินงานไป พัฒนาด้วยกระบวนการวิจัยด้านการใช้ คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต

3 ศูนย์บริการแท็บเล็ตเพื่อการ เรียนการสอน ศูนย์บริการ 3 ระดับ – ศูนย์บริการแท็บเล็ตระดับเขตพื้นที่การศึกษา – ศูนย์บริการแท็บเล็ตระดับเครือข่าย / กลุ่มโรงเรียน – ศูนย์บริการแท็บเล็ตระดับโรงเรียน แนวทางการบริหารจัดการของศูนย์ ระดับต่างๆ แนวทางการนิเทศ ติดตามประเมินผล ตัวอย่างการทำรายงานการวิจัยแบบมี ส่วนร่วม

4 กิจกรรมการทำงานกลุ่ม 1. ให้สมาชิกแบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3 เขตพื้นที่ การศึกษา (9 คน ) 2. ให้เลือกประธาน และเลขานุการกลุ่ม 3. ให้สมาชิกภายในกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 5.1, 5.2 และ 5.3 4. ให้ระดมสมองและดำเนินตามใบงานที่ 1 โดยให้วิเคราะห์จำนวนคณะกรรมการและ บทบาทหน้าที่ของบุคลากรประจำ ศูนย์บริการแท็บเล็ต ว่าเหมาะสมมากน้อย เพียงใด อภิปรายพร้อมนำเสนอ ( งาน กลุ่ม )

5 กิจกรรมการทำงานกลุ่ม ( ต่อ ) 55. ใบงานที่ 2 ให้สมาชิกภายในกลุ่มแต่ละ คนอภิปรายและนำเสนอหัวข้อ ดังนี้ (15 นาที งานเดี่ยว ) 5.1 เทคนิคการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนโดย ใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตให้ประสบ ผลสำเร็จ ( นำเสนอโดยการสุ่ม ) 52 ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการนิเทศ การจัดการเรียน การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์โดยพกพาแบบแท็บเล็ต ( นำเสนอโดยการสุ่ม ) 6. ใบงานที่ 3 วิเคราะห์สถานการณ์จำลองเพื่อคิด รูปแบบการนิเทศให้ประสบผลสำเร็จ งานแต่ละ เขตพื้นที่การศึกษา ( นำเสนอโดยการสุ่ม )

6 ขั้นตอนการส่งซ่อมเครื่องแท็บ เล็ต

7 รายชื่อศูนย์บริการซ่อมของบริษัทสุพรีม http:// มายไอที.com

8 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล งานวิจัย 1. ตัวอย่างเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 2.Templet งานวิจัย 3.Tempiet การประเมิน โครงการ

9 Q & A


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัย และ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ พกพาแบบแท็บเล็ต กลุ่มที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google