งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัย และ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต กลุ่มที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัย และ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต กลุ่มที่ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัย และ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต กลุ่มที่ 5

2 จุดประสงค์ของการอบรม
1.เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการ แนวคิดในการจัดตั้งศูนย์บริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2.เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์บริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3.เพื่อให้สามารถนิเทศ ติดตาม สนับสนุนและประเมินผลการดำเนินงานการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.เพื่อให้สามารถนำผลการดำเนินงานไปพัฒนาด้วยกระบวนการวิจัยด้านการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต

3 ศูนย์บริการแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
ศูนย์บริการ 3 ระดับ ศูนย์บริการแท็บเล็ตระดับเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์บริการแท็บเล็ตระดับเครือข่าย/กลุ่มโรงเรียน ศูนย์บริการแท็บเล็ตระดับโรงเรียน แนวทางการบริหารจัดการของศูนย์ระดับต่างๆ แนวทางการนิเทศ ติดตามประเมินผล ตัวอย่างการทำรายงานการวิจัยแบบมีส่วนร่วม

4 กิจกรรมการทำงานกลุ่ม
1.ให้สมาชิกแบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3 เขตพื้นที่การศึกษา (9 คน) 2.ให้เลือกประธาน และเลขานุการกลุ่ม 3.ให้สมาชิกภายในกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่ 5.1, 5.2 และ 5.3 4.ให้ระดมสมองและดำเนินตามใบงานที่ 1 โดยให้วิเคราะห์จำนวนคณะกรรมการและบทบาทหน้าที่ของบุคลากรประจำศูนย์บริการแท็บเล็ต ว่าเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อภิปรายพร้อมนำเสนอ (งานกลุ่ม)

5 กิจกรรมการทำงานกลุ่ม (ต่อ)
55.ใบงานที่ 2 ให้สมาชิกภายในกลุ่มแต่ละคนอภิปรายและนำเสนอหัวข้อ ดังนี้ (15 นาที งานเดี่ยว) 5.1 เทคนิคการนิเทศ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตให้ประสบผลสำเร็จ (นำเสนอโดยการสุ่ม) 52 ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค เกี่ยวกับการนิเทศการจัดการเรียน การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์โดยพกพาแบบแท็บเล็ต (นำเสนอโดยการสุ่ม) 6.ใบงานที่ 3 วิเคราะห์สถานการณ์จำลองเพื่อคิดรูปแบบการนิเทศให้ประสบผลสำเร็จ งานแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา (นำเสนอโดยการสุ่ม)

6 ขั้นตอนการส่งซ่อมเครื่องแท็บเล็ต

7 รายชื่อศูนย์บริการซ่อมของบริษัทสุพรีม http://มายไอที.com

8 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล งานวิจัย
1.ตัวอย่างเครื่องมือการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 2.Templet งานวิจัย 3.Tempiet การประเมินโครงการ

9 Q & A


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 5 ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล วิจัย และ พัฒนาการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต กลุ่มที่ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google