งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กั บ ประสบการณ์การใช้ eDLTV โรงเรียนวัดโพธิ์ แทน สพท. นครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กั บ ประสบการณ์การใช้ eDLTV โรงเรียนวัดโพธิ์ แทน สพท. นครนายก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กั บ ประสบการณ์การใช้ eDLTV โรงเรียนวัดโพธิ์ แทน สพท. นครนายก

2 การนำระบบ eDLTV มาใช้งานใน โรงเรียน ในอดีต ใช้ การสอน online พร้อม กับ โรงเรียนวังไกล กังวล

3 ปัญหาที่พบ จากการใช้งาน ระบบ online เวลาออกอากาศกับ เวลา สอนจริงที่โรงเรียน ไม่ตรงกัน

4 ปัญหาที่พบ จากการใช้งาน ระบบ online สอนไม่ทัน และไม่ สามารถ ย้อนกลับไม่ได้

5 ปัญหาที่พบ จากการใช้งาน ระบบ online การสอนขาดความ ต่อเนื่อง เพราะ บางครั้งโรงเรียนมี กิจกรรมอื่น

6 การ แก้ปัญหา อัด VDO ตาม รายการสอน ที่ออกอากาศ

7 ปัญ หา ใช้ม้วน VDO จำนวนมาก ครู 1 คนสอน หลายวิชา หลายชั้นเรียน

8 ปัจจุบัน ปัจจุบัน ใช้ระบบ eDLTV มีความสะดวกในการ ใช้งาน สอนได้ตรงตาม ตารางสอน กำหนดเวลาสอนได้ เอง ตาม ความต้องการ

9 ปัจจุบัน ปัจจุบัน ใช้ระบบ eDLTV ครูสามารถดูการ สอนล่วงหน้าเพื่อ เตรียมตัว และ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ล่วงหน้า

10 รูปแบบการ ใช้ eDLTV ในโรงเรียน วัดโพธิ์แทน ในโรงเรียน วัดโพธิ์แทน

11 แบบที่ 1 ใช้จาก เครือข่าย ห้อง คอมพิวเตอร์ แบบ 1:1

12 ใช้จากเครือข่ายห้อง คอมพิวเตอร์

13

14

15 แบบที่ 2 ใช้จาก Ext.HDD เพื่อ แสดงผลทาง โทรทัศน์ แบบ 1 เครื่อง :1 ห้องเรียน

16 TV out แสดงผลทาง โทรทัศน์

17

18

19

20

21

22 รูปแบบการ สอน ใช้ประกอบการ สอนปกติ ใช้สอนซ้ำ / สอน ซ่อมเสริม

23 หากเป็นกิจกรรม การปฏิบัติ ครู จะต้องจัดเตรียม หรือให้นักเรียน นำมาล่วงหน้าก่อน ทำกิจกรรม

24 ครูควบคุม ดูแล กำกับ ชั้น เรียน และสรุป เนื้อหา ในแต่ละ ช่วง VDO

25 จัดทำแบบฝึก เพิ่มเติม เพื่อใช้ ประกอบการทำ กิจกรรม

26 การวัดและ ประเมินผล การวัดและ ประเมินผล ครูจัดทำ แบบทดสอบประจำ หน่วยการเรียนรู้เพื่อ วัดและประเมินผล การเรียนรู้

27 ประเมินผลจากการ ปฏิบัติกิจกรรม ประเมินผลจาก ชิ้นงาน / ผลงาน

28 โครงสร้าง รายวิชา ที่ สอนโดยใช้ ระบบ eDLTV

29 ภาษาไ ทย กลุ่ม สาระ การ เรียนรู้ คณิตศา สตร์ วิทยาศา สตร์ ภาษาอั งกฤษ สังค มฯ สุข ศึกษา ฯ

30 ภาพประกอบการ ทำกิจกรรม บรรยากาศในการจัด กิจกรรม ตามกลุ่ม สาระการเรียนรู้ต่างๆการจัด กิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt กั บ ประสบการณ์การใช้ eDLTV โรงเรียนวัดโพธิ์ แทน สพท. นครนายก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google