งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ. ศ. 2541.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ. ศ. 2541."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ. ศ. 2541

2 “ ผู้ปฏิบัติงาน ” หมายความว่า ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ องค์การอุตสาหกรรม ป่าไม้ พนักงาน คนงาน ของ อ. อ. ป. ซึ่งได้รับเงิน เดือนหรือค่าจ้างในอัตราประจำ และ หมายความรวม ถึงลูกจ้างซึ่งไม่ได้รับเงินเดือนหรือ ค่าจ้างในอัตรา ประจำด้วย

3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับ คัดเลือกเข้ารับการ ฝึกอบรมใน โครงการ ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรม ต้อง ได้รับอนุมัติ จากผู้อำนวยการ ( มีการมอบอำนาจ ตามคำสั่งที่ 16/2552)

4 บุคคลที่จะเบิกค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมตามข้อบังคับนี้ ได้แก่ 1. ประธานในพิธีเปิดปิดการ ฝึกอบรม 2. ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดฝึกอบรม 3. วิทยากร 4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 5. ผู้สังเกตการณ์

5 การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไป ตามข้อบังคับ อ. อ. ป. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปปฏิบัติ งานกรณีผู้จัดฝึกอบรมจัดอาหารให้ใน ระหว่างฝึกอบรมให้หัก เบี้ยเลี้ยงเดินทางที่คำนวณได้ ในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของอัตรา เบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจ่ายต่อวัน บุคคลอื่นหรือลูกจ้างที่ไม่ได้รับ เงินเดือนหรือค่าจ้างใน อัตราประจำ ให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ในอัตราที่ ผู้อำนวยการกำหนด แต่ไม่เกินกว่า หลักเกณฑ์ตามระเบียบของทางราชการ ในกรณีนี้ผู้อำนวยการกำหนดให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ในอัตราต่ำสุดวันละ 100.- บาท ผู้จัดไม่ได้เลี้ยงอาหาร หากมีการ เลี้ยงอาหารให้หักในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของอัตรา เหมาจ่ายต่อวัน

6 ค่าเช่าที่พัก กรณีที่ อ. อ. ป. กำหนดให้ พักแรมร่วมกัน และออกค่าเช่าที่พักให้ ห้ามมิให้เบิกค่า เช่าที่พักอีก ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เบิกค่าใช้จ่ายตามที่ จ่ายจริงแต่ไม่เกิน หลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด ( ระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัด งาน และการประชุม ระหว่างประเทศ พ. ศ. 2549 และแก้ไข เพิ่มเติมปี 2553)


ดาวน์โหลด ppt ข้อบังคับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ. ศ. 2541.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google