งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การสร้าง Appication แบบ Windows Form อาจารย์ชนิดา คำเพ็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การสร้าง Appication แบบ Windows Form อาจารย์ชนิดา คำเพ็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การสร้าง Appication แบบ Windows Form อาจารย์ชนิดา คำเพ็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

2 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม  ฟอร์ม (Form) คือวินโดว์ที่ใช้ติดต่อกับ ผู้ใช้งาน ภายในฟอร์มประกอบด้วยออบเจ็ค เพื่อ ติดต่อกับผู้ใช้  คอนโทรล (Control) หรือ Object เป็น เครื่องมือติดต่อกับผู้ใช้งาน มีหน้าที่ต่างกัน เช่น Label ใช้แสดงข้อความ, Textbox ใช้รับ ข้อความ, Button ปุ่มคำสั่ง และอาจจะมี คอนโทรลบางประเภทที่ไม่แสดงบนหน้าจอ โดยในการทำงานกับฟอร์มและคอนโทรล จะต้องทราบส่วนประกอบที่สำคัญคือ  1. พร็อพเพอร์ตี้ (Property)  2. อีเวนต์ (Event)  3. เมธอด (Method)

3 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม  พร็อพเพอร์ตี้ (Property) คือคุณสมบัติของออบเจ็ค หรือคอนโทรล แต่ละ อย่างจะมีคุณสมบัติ เฉพาะที่แตกต่างกัน โดย สามารถกำหนดลักษณะ ต่างๆของฟอร์มและคอล โทรล เช่น สีของปุ่ม

4 Properties สำคัญของ Form  Name : เป็นชื่อฟอร์ม  Text : เป็นข้อความที่แสดงที่แถบด้านบน (TitleBar)  Size : เป็นการระบุความกว้างและความสูงของ ฟอร์ม  BackColor : สีพื้นของฟอร์ม  FormBorderStyle : รูปแบบของขอบฟอร์ม  Font : รูปแบบตัวอักษร  ForeColor : สีตัวอักษรที่อยู่บนฟอร์ม

5 Method  Method : ความสามารถของ Object เป็น คำสั่งให้ฟอร์มและคอนโทรลทำงานตามที่ เราต้องการตัวอย่าง private void btnExit_Click(object sender, EventArgs e) { this.Close(); } method

6 ตัวอย่าง Method สำคัญของ Form  Show : Method ที่เรียก Form ขึ้นมาแสดงผล มีผลเช่นเดียวกับการกำหนด Property ของ Visible = True  ShowDialog : Method ที่เรียก Form แสดงผลแบบ Dialog( ต้องคลิกปิด Form นี้ก่อน จึงจะไปทำงานในหน้าต่างอื่นๆได้ ) หรือเรียก Modal Dialog  Hide : ใช้ซ่อน Form  Activate : ใช้เรียกฟอร์ม ทำให้ฟอร์มที่อาจจะ เคยถูกฟอร์มอื่นทับหรือบังไว้ถูกแสดงออกมา  SetDestopLocation: กำหนดตำแหน่งพิกัด ที่ฟอร์มจะแสดงบนหน้าจอ

7 Event  Event : คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฟอร์มหรือ คอนโทรล โดยสามารถใส่คำสั่งเพื่อตอบสนอง ได้ เช่น การเขียนคำสั่งตอบสนองต่ออีเวนต์ Click ของปุ่มคำสั่ง  ตัวอย่าง

8 ตัวอย่าง Event สำคัญของ Form  Load : จะเกิดขึ้นเมื่อฟอร์มถูกเรียกขึ้นมา ใช้งาน  Resize : จะเกิดขึ้นเมื่อฟอร์มถูกปรับ ขนาดให้เปลี่ยนไป  SizeChanged : จะเกิดขึ้นเมื่อฟอร์มถูก ปรับขนาด  Unload : จะเกิดขึ้นเมื่อฟอร์มเลิกใช้งาน ฟอร์ม  Click : จะเกิดขึ้นเมื่อคลิกลงไปบนพื้น ฟอร์ม

9

10 การใช้งาน MessageBox การโต้ตอบกับผู้ใช้งาน เช่น  การยืนยันการปิดโปรแกรม  การเตือนผู้ใช้งานทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ ผิดพลาด  การต้องการลบ

11 ตัวอย่างการใช้งาน MessageBox

12 รูปแบบ MessageBox.Show(Text [,Caption [,Button] [,Icon] [,DefaultButton]);  Text : ข้อความที่ปรากฏใน MessageBox  Caption : ข้อความบนแถบด้านบนของ Messagebox  Buttons : ปุ่มที่จะให้ผู้ใช้งานเลือกกระทำ หลังจากอ่านข้อความแล้ว  Icon : ไอคอนที่แสดงประกอบกับข้อความ  DefaulButton : การกำหนดปุ่ม Defaul ว่าเป็น ปุ่มที่เท่าไร ( นับจากซ้ายมาขวา ) การใช้งาน MessageBox

13

14

15 ทดลองเขียนโปรแกรม Message Box กำหนดให้เขียนโปรแกรม MessageBox แสดง  คำถามข้อความว่า “ คุณต้องการลบข้อมูล หรือไม่ ?”  แสดงข้อความที่ TitleBar ว่า “ ยืนยันการ ลบข้อมูล ”  โดยให้แสดงปุ่ม Yes,No และ Cancel  แสดง Icon รูป

16 ทดลองเขียนโปรแกรม Message Box กำหนดให้เขียนโปรแกรมโดย มีรายละเอียดดังนี้ - เก็บข้อความรหัสวิชาและชื่อ วิชาที่ตัวแปร CourseId, CourseName ตามลำดับ - เก็บเกรดสมมุติที่นักศึกษา คาดว่าจะได้ที่ตัวแปร strGrade - เก็บคะแนนสมมุติที่นักศึกษา คาดว่าจะได้ที่ตัวแปร intPoint

17 รู้จักกับคอนโทรลแสดง ตัวเลือก

18 ทดลองเขียนโปรแกรมด้วย คอนโทรล check box

19 ตัวอย่างการสร้าง Application ด้วยฟอร์ม การออกแบบหน้าตา Application และ ขั้นตอนการทํางาน  จะให้ฟอร์มทํางานอะไร  วาง Control ให้เหมาะสม  ข้อความควรง่ายต่อการสื่อความหมาย

20 ทดลองเขียนโปรแกรมด้วย คอนโทรล Radio Button

21 กําหนดค่า Property ต่างๆ ของ Form และ Control ดังนี้

22

23 แบบฝึกหัด 1. คุณสมบัติ (Property) ของ Object คืออะไร และมีวิธี กำหนดอย่างไร 2. Object ที่ต่างกัน จะมี Properties ที่เหมือนกันได้ หรือไม่ พร้อมกับยกตัวอย่างประกอบ 3. จงอธิบายคำศัพท์ต่อไปนี้ Property, Event, Method, Control, Properties Window, Solution Explorer 4. จงยกตัวอย่างและอธิบายคุณสมบัติ (Property) ที่ สำคัญของปุ่มคำสั่ง (Button), เลเบล (Label), เท็ก บอกซ์ (TextBox) มาพอสังเขป 5. Project คืออะไร จงอธิบายไฟล์ส่วนประกอบคร่าวๆ ของโปรเจ็ค Visual C#


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การสร้าง Appication แบบ Windows Form อาจารย์ชนิดา คำเพ็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google