งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 การสร้าง Appication แบบ Windows Form

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 การสร้าง Appication แบบ Windows Form"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 การสร้าง Appication แบบ Windows Form
อาจารย์ชนิดา คำเพ็ง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
ฟอร์ม (Form) คือวินโดว์ที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้งาน ภายในฟอร์ม ประกอบด้วยออบเจ็ค เพื่อติดต่อกับผู้ใช้ คอนโทรล (Control) หรือ Object เป็นเครื่องมือติดต่อกับผู้ใช้งาน มี หน้าที่ต่างกัน เช่น Label ใช้แสดงข้อความ, Textbox ใช้รับข้อความ, Button ปุ่มคำสั่ง และอาจจะมีคอนโทรลบางประเภทที่ไม่แสดงบน หน้าจอ โดยในการทำงานกับฟอร์มและคอนโทรล จะต้องทราบ ส่วนประกอบที่สำคัญคือ 1. พร็อพเพอร์ตี้ (Property) 2. อีเวนต์ (Event) 3. เมธอด (Method)

3 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
พร็อพเพอร์ตี้ (Property) คือคุณสมบัติ ของออบเจ็คหรือคอนโทรล แต่ละอย่าง จะมีคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างกัน โดยสามารถกำหนดลักษณะต่างๆของ ฟอร์มและคอลโทรล เช่น สีของปุ่ม

4 Properties สำคัญของ Form
Name : เป็นชื่อฟอร์ม Text : เป็นข้อความที่แสดงที่แถบด้านบน(TitleBar) Size : เป็นการระบุความกว้างและความสูงของฟอร์ม BackColor : สีพื้นของฟอร์ม FormBorderStyle : รูปแบบของขอบฟอร์ม Font : รูปแบบตัวอักษร ForeColor : สีตัวอักษรที่อยู่บนฟอร์ม

5 Method Method : ความสามารถของ Object เป็นคำสั่งให้ฟอร์มและ คอนโทรลทำงานตามที่เราต้องการตัวอย่าง private void btnExit_Click(object sender, EventArgs e) { this.Close(); } method

6 ตัวอย่าง Method สำคัญของ Form
Show : Method ที่เรียก Form ขึ้นมาแสดงผลมีผลเช่นเดียวกับการกำหนด Property ของ Visible = True ShowDialog : Method ที่เรียก Form แสดงผลแบบ Dialog(ต้องคลิกปิด Formนี้ก่อนจึงจะไปทำงานในหน้าต่างอื่นๆได้)หรือเรียก Modal Dialog Hide : ใช้ซ่อน Form Activate : ใช้เรียกฟอร์ม ทำให้ฟอร์มที่อาจจะเคยถูกฟอร์มอื่นทับหรือบัง ไว้ถูกแสดงออกมา SetDestopLocation: กำหนดตำแหน่งพิกัดที่ฟอร์มจะแสดงบนหน้าจอ

7 Event Event : คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฟอร์มหรือคอนโทรล โดยสามารถใส่ คำสั่งเพื่อตอบสนองได้ เช่น การเขียนคำสั่งตอบสนองต่ออีเวนต์ Click ของปุ่มคำสั่ง ตัวอย่าง

8 ตัวอย่าง Event สำคัญของ Form
Load : จะเกิดขึ้นเมื่อฟอร์มถูกเรียกขึ้นมาใช้งาน Resize : จะเกิดขึ้นเมื่อฟอร์มถูกปรับขนาดให้เปลี่ยนไป SizeChanged : จะเกิดขึ้นเมื่อฟอร์มถูกปรับขนาด Unload : จะเกิดขึ้นเมื่อฟอร์มเลิกใช้งานฟอร์ม Click : จะเกิดขึ้นเมื่อคลิกลงไปบนพื้นฟอร์ม

9

10 การใช้งาน MessageBox การโต้ตอบกับผู้ใช้งาน เช่น การยืนยันการปิดโปรแกรม
การเตือนผู้ใช้งานทราบเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ผิดพลาด การต้องการลบ

11 ตัวอย่างการใช้งาน MessageBox

12 การใช้งาน MessageBox รูปแบบ
MessageBox.Show(Text [,Caption [,Button] [,Icon] [,DefaultButton]); Text : ข้อความที่ปรากฏใน MessageBox Caption : ข้อความบนแถบด้านบนของ Messagebox Buttons : ปุ่มที่จะให้ผู้ใช้งานเลือกกระทำหลังจากอ่านข้อความแล้ว Icon : ไอคอนที่แสดงประกอบกับข้อความ DefaulButton : การกำหนดปุ่ม Defaul ว่าเป็นปุ่มที่เท่าไร(นับจากซ้ายมา ขวา)

13 การใช้งาน MessageBox

14

15 ทดลองเขียนโปรแกรม Message Box
คำถามข้อความว่า “คุณต้องการลบข้อมูลหรือไม่ ?” แสดงข้อความที่ TitleBar ว่า “ยืนยันการลบข้อมูล” โดยให้แสดงปุ่ม Yes ,No และ Cancel แสดง Icon รูป

16 ทดลองเขียนโปรแกรม Message Box
กำหนดให้เขียนโปรแกรมโดยมีรายละเอียดดังนี้ - เก็บข้อความรหัสวิชาและชื่อวิชาที่ตัวแปร CourseId, CourseName ตามลำดับ - เก็บเกรดสมมุติที่นักศึกษาคาดว่าจะได้ที่ตัวแปร strGrade - เก็บคะแนนสมมุติที่นักศึกษาคาดว่าจะได้ที่ตัวแปร intPoint

17 รู้จักกับคอนโทรลแสดงตัวเลือก

18 ทดลองเขียนโปรแกรมด้วยคอนโทรล check box

19 ตัวอย่างการสร้าง Application ด้วยฟอร์ม
จะให้ฟอร์มทํางานอะไร วาง Control ให้เหมาะสม ข้อความควรง่ายต่อการสื่อความหมาย

20 ทดลองเขียนโปรแกรมด้วยคอนโทรล Radio Button

21 กําหนดค่า Property ต่างๆ ของ Form และ Control ดังนี้

22 กําหนดค่า Property ต่างๆ ของ Form และ Control ดังนี้

23 แบบฝึกหัด 1. คุณสมบัติ (Property) ของ Object คืออะไร และมีวิธีกำหนดอย่างไร 2. Object ที่ต่างกัน จะมี Properties ที่เหมือนกันได้หรือไม่ พร้อมกับยกตัวอย่าง ประกอบ 3. จงอธิบายคำศัพท์ต่อไปนี้ Property, Event , Method , Control , Properties Window, Solution Explorer 4. จงยกตัวอย่างและอธิบายคุณสมบัติ(Property) ที่สำคัญของปุ่มคำสั่ง(Button) , เลเบล (Label) , เท็กบอกซ์(TextBox) มาพอสังเขป 5. Project คืออะไร จงอธิบายไฟล์ส่วนประกอบคร่าวๆของโปรเจ็ค Visual C#


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 การสร้าง Appication แบบ Windows Form

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google