งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล. * เพื่อให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ด้าน ภาษีอากรอย่างถูกต้อง * เพื่อให้มีการใช้หลักการบริหารและ การจัดการขององค์กรที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล. * เพื่อให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ด้าน ภาษีอากรอย่างถูกต้อง * เพื่อให้มีการใช้หลักการบริหารและ การจัดการขององค์กรที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

2 * เพื่อให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ด้าน ภาษีอากรอย่างถูกต้อง * เพื่อให้มีการใช้หลักการบริหารและ การจัดการขององค์กรที่ดี (Good Governance) * เพื่อให้มีความเข้าใจในวิธีการดำเนิน ผลการดำเนินงานก่อนการใช้สิทธิ ประโยชน์ วัตถุประสงค์

3 หลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินงานก่อนการใช้สิทธิ * เงื่อนไข “ จะต้องยื่นแบบขอใช้สิทธิและ ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและ รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้ สำนักงานเห็นชอบภายใน 120 วันนับแต่วัน สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อขอรับสิทธิและ ประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ของรอบระยะเวลาบัณชีนั้น ”

4 เอกสารที่ต้องจัดเตรียม 1. แบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (F PM TA 01) ที่กรอกข้อมูลแล้ว 2. แบบรายงานของผู้สอบบัญชีรับ อนุญาติ

5 วัตถุประสงค์ของแบบ รายงาน * เพื่อให้ทราบว่ามีการลงทุนด้านเครื่องจักร และอุปกรณ์จริง ของแต่ละบัตรส่งเสริม * เพื่อให้ทราบปริมาณการผลิตและการ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของ แต่ละบัตรส่งเสริม

6 ขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงานก่อนใช้สิทธิ ผู้ได้รับการส่งเสริม เอกสาร ทางบัญชี ผู้สอบบัญชี ยื่นคำขอใช้สิทธิ และรายงานผู้สอบบัญชี ภายใน 120 วันนับแต่วัน สิ้นรอบบัญชี สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน ตรวจสอบ + แจ้งผล ภายใน 150 วัน นับแต่วัน สิ้นรอบ บัญชี กรมสรรพากร

7 การขอใช้สิทธิต้องยื่นคำขอก่อนที่กิจการจะมีรายได้


ดาวน์โหลด ppt การขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล. * เพื่อให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ด้าน ภาษีอากรอย่างถูกต้อง * เพื่อให้มีการใช้หลักการบริหารและ การจัดการขององค์กรที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google