งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

2 วัตถุประสงค์ * เพื่อให้มีการใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรอย่างถูกต้อง
* เพื่อให้มีการใช้หลักการบริหารและการจัดการขององค์กรที่ดี (Good Governance) * เพื่อให้มีความเข้าใจในวิธีการดำเนินผลการดำเนินงานก่อนการใช้สิทธิประโยชน์

3 หลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินงานก่อนการใช้สิทธิ
* เงื่อนไข “จะต้องยื่นแบบขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้สำนักงานเห็นชอบภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อขอรับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของรอบระยะเวลาบัณชีนั้น”

4 เอกสารที่ต้องจัดเตรียม
แบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (F PM TA 01) ที่กรอกข้อมูลแล้ว 2. แบบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ

5 วัตถุประสงค์ของแบบรายงาน
* เพื่อให้ทราบว่ามีการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์จริง ของแต่ละบัตรส่งเสริม * เพื่อให้ทราบปริมาณการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบัตรส่งเสริม

6 ขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงานก่อนใช้สิทธิ
ภายใน 150 วันนับแต่วันสิ้นรอบบัญชี กรมสรรพากร ผู้ได้รับการส่งเสริม ตรวจสอบ + แจ้งผล ภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นรอบบัญชี เอกสารทางบัญชี ยื่นคำขอใช้สิทธิ และรายงานผู้สอบบัญชี สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการลงทุน ผู้สอบบัญชี

7 การขอใช้สิทธิต้องยื่นคำขอก่อนที่กิจการจะมีรายได้


ดาวน์โหลด ppt การขอใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google