งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้อำนาจ และอิทธิพล ผู้นำ ยุทธนา พรหมณี. ความหมายของอำนาจและอิทธิพล อำนาจ (Power) คือ "การที่บุคคลมีความสามารถในการมีอิทธิพล ต่อบุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่นให้มีพฤติกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้อำนาจ และอิทธิพล ผู้นำ ยุทธนา พรหมณี. ความหมายของอำนาจและอิทธิพล อำนาจ (Power) คือ "การที่บุคคลมีความสามารถในการมีอิทธิพล ต่อบุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่นให้มีพฤติกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้อำนาจ และอิทธิพล ผู้นำ ยุทธนา พรหมณี

2 ความหมายของอำนาจและอิทธิพล อำนาจ (Power) คือ "การที่บุคคลมีความสามารถในการมีอิทธิพล ต่อบุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่นให้มีพฤติกรรม ตลอดจนทัศนคติไปในทิศทางที่ต้องการ“ อิทธิพล(Influence) คือ "ความ สัมพันธ์ระหว่างบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้น ไป ซึ่งคนหนึ่งกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อ เปลี่ยนพฤติกรรมของอีกคนหนึ่งให้ กระทำการไป ในทางที่ก่อให้เกิดผลตามที่ตั้งใจไว้"

3 อำนาจวิถี ทางขึ้นสู่อำนาจ ๑. วิธีสืบทอด ๒. วิธีแต่งตั้ง ๓. วิธีเลือกตั้ง ๔. วิธีครอบงำ ๕. วิธียึดครอง

4 แหล่งของอำนาจในองค์การ 1. อำนาจจากตำแหน่ง (Position Power) 2. อำนาจส่วนบุคคล (Personal Power) 3. อำนาจจากการเมือง (Political Power)

5 1. อำนาจจากตำแหน่ง (Position Power) อำนาจจากอำนาจหน้าที่ กฎหมาย (Legitimate Power) หรือ(Authority) อำนาจจากการควบคุมทรัพยากรและการให้ คุณ (Reward Power) อำนาจจากการให้โทษ (Coersive Power) อำนาจจากการควบคุมข่าวสารข้อมูล (informational power)

6 2. อำนาจส่วนบุคคล (Personal Power) อำนาจจากความเชี่ยวชาญ (expert power) อำนาจจากความเป็นเพื่อนและความ จงรักภักดี (Referent Power) อำนาจจากความสามารถพิเศษ (Charisma Power)

7 3. อำนาจจากการเมือง (Political Power) อำนาจการควบคุมกระบวนการ ตัดสินใจ อำนาจจากการรวมกลุ่ม

8 รูปแบบการใช้อำนาจของผู้นำ การใช้อำนาจเด็ดขาด การใช้อำนาจอย่างมีศิลปะ การใช้อำนาจด้วยวิธีการปรึกษาหารือ การใช้อำนาจแบบมีส่วนร่วม

9 การใช้อำนาจของนักปกครอง ผู้นำ นักปกครองต้องมีอำนาจ แต่มีเอาไว้เพื่อ ทำอะไร อำนาจของผู้นำเป็นอำนาจเพื่อหมู่คณะ ไม่ใช่อำนาจเพื่อตัวผู้นำ เพราะถ้าผู้นำใช้อำนาจ เพื่อตัวเองแล้ว คนใต้การปกครองก็จะหาทาง โค่นผู้นำคนนั้นไปเอง ดังนั้นผู้นำต้องคิดอยู่ เสมอว่า เป็นผู้นำเพื่อหมู่คณะไม่ใช่ผู้นำเพื่อ ตัวเอง

10 แนวทางปฏิบัติการใช้อำนาจ ของนักปกครอง บำบัดทุกข์ ความทุกข์หลักๆ ที่เป็นพื้นฐานของ การดำรงชีวิตก็คือ ทุกข์เพราะขาด ปัจจัยสี่ ซึ่งได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค

11 แนวทางปฏิบัติการใช้อำนาจ ของนักปกครอง บำรุงสุข บำรุงสุขมุ่งไปที่เรื่องของจิตใจ ปัญญา การพักผ่อน ทำสิ่งดีที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่และดี ยิ่งๆ ขึ้นไป เช่น จัดสวนสาธารณะ ลานกีฬา ลานดนตรี หอศิลป์ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ทันสมัย (เช่น TK park) พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

12 ข้อระวังในการใช้อำนาจ หลงอำนาจ ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน พวกตน เหลิงอำนาจ ใช้อำนาจเกินความจำเป็น ใช้ไม่ถูกกาลเทศะ หวงอำนาจ ไม่มอบอำนาจผู้อื่นบ้าง กลัว ถูกแย่งชิงอำนาจ

13 กลยุทธ์บริหารอำนาจ คุณธรรมแห่งการละเลิก เป็นคุณธรรม ประเภทแรกที่ต้องฝึกฝน เพื่อให้เกิด ความสามารถในการใช้อำนาจอย่างแยบคาย ละเลิกจากความโกรธ ความโลภ และความ หลงลืม หรือเรียกอีกอย่างว่าการปล่อยวาง คุณธรรมแห่งการละเลิกนำมาซึ่งความเป็น อิสระและเบาสบายต่อร่ากายและจิตใจ

14 คุณธรรมแห่งความรัก ต้องบ่ม เพาะความสามารถที่จะให้ความรัก ให้ การยอมรับ ให้อภัย และโอบกอดผู้อื่น ด้วยเมตตากรุณา เมื่อมีอำนาจดังกล่าว ย่อมมีความสุข ผู้คนย่อมให้ความเคารพ กลยุทธ์บริหารอำนาจ

15 คุณธรรมแห่งปัญญา ความรู้ต่าง จากปัญญาเห็นแจ้ง คนมีปริญญาหลายๆ ใบแต่อาจไร้ซึ่งปัญญาเห็นแจ้งๆ เกิดจาก การมองที่ลึกซึ้ง ผู้นำที่แท้จริงมีปัญญา เห็นแจ้ง เพื่อชี้ทางให้เราพ้นทุกข์ เมื่อเรา มีปัญญาเห็นแจ้ง เราจะสามารถจัดการ กับเรื่องยากๆ ความตึงเครียดและความ ขัดแย้งต่างๆได้โดยง่าย กลยุทธ์บริหารอำนาจ

16 ข้อคิดสำหรับการใช้อำนาจของผู้นำ อำนาจเป็นเหมือนดาบสองคม “มันมีทั้งข้อดี และข้อเสีย” อำนาจเป็นสิ่งไม่ยั่งยืนไม่นานก็เสื่อมหมดไป อำนาจที่คงอยู่กับตัวตลอดไปคือ “บารมี” การใช้อำนาจจะอยู่ต้องอยู่บนพื้นฐานของ เหตุผลไม่ใช้อารมณ์เหนือเหตุผล

17


ดาวน์โหลด ppt การใช้อำนาจ และอิทธิพล ผู้นำ ยุทธนา พรหมณี. ความหมายของอำนาจและอิทธิพล อำนาจ (Power) คือ "การที่บุคคลมีความสามารถในการมีอิทธิพล ต่อบุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่นให้มีพฤติกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google