งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการเบื้องต้น รวบรวมกลุ่มบุคคลที่ประสงค์จะจัดตั้ง สหกรณ์ เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ มีปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและ สังคม มีความสมัครใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการเบื้องต้น รวบรวมกลุ่มบุคคลที่ประสงค์จะจัดตั้ง สหกรณ์ เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ มีปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและ สังคม มีความสมัครใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการเบื้องต้น รวบรวมกลุ่มบุคคลที่ประสงค์จะจัดตั้ง สหกรณ์ เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ มีปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและ สังคม มีความสมัครใจ เสียสละ มีวัย และซื่อสัตย์ สุจริต  ระยะเวลา ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่ม บุคคล รวบรวมกลุ่มบุคคลที่ประสงค์จะจัดตั้ง สหกรณ์ เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ มีปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและ สังคม มีความสมัครใจ เสียสละ มีวัย และซื่อสัตย์ สุจริต  ระยะเวลา ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่ม บุคคล

3 ขั้นตอนที่ 2 ประสานงานและ ฝึกอบรม ผู้แทนกลุ่มบุคคลประสานงานกับหน่วยงาน ในพื้นที่เพื่อขอคำแนะนำ ให้การศึกษาอบรมแก่กลุ่มบุคคลโดย เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง กำหนดวันประชุมในขั้นตอนต่อไป  ระยะเวลา ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่ม บุคคล ผู้แทนกลุ่มบุคคลประสานงานกับหน่วยงาน ในพื้นที่เพื่อขอคำแนะนำ ให้การศึกษาอบรมแก่กลุ่มบุคคลโดย เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง กำหนดวันประชุมในขั้นตอนต่อไป  ระยะเวลา ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่ม บุคคล

4 ขั้นตอนที่ 3 ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะ เป็นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อ กำหนดชื่อสหกรณ์ ( กำหนดชื่อสหกรณ์ อย่างน้อย 3 ชื่อ ) คัดเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 10 คน เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดประเภท วัตถุประสงค์ แผนดำเนินการ และร่าง ข้อบังคับสหกรณ์  ระยะเวลา ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่ม บุคคล กำหนดชื่อสหกรณ์ ( กำหนดชื่อสหกรณ์ อย่างน้อย 3 ชื่อ ) คัดเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 10 คน เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดประเภท วัตถุประสงค์ แผนดำเนินการ และร่าง ข้อบังคับสหกรณ์  ระยะเวลา ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่ม บุคคล

5 ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะผู้จัดตั้ง สหกรณ์ เพื่อ จองชื่อสหกรณ์ ผ่าน Website กรมส่งเสริม สหกรณ์ (www.cpd.go.th) หรือ หน่วยงานใน พื้นที่www.cpd.go.th เลือกประเภทสหกรณ์ และกำหนดวัตถุประสงค์ของ สหกรณ์ที่จะขอจัดตั้ง จัดทำร่างข้อบังคับสหกรณ์ จัดทำแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ หรือกิจกรรม ของสหกรณ์ อย่างน้อย 3 ปี จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์  ระยะเวลา ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่มบุคคล จองชื่อสหกรณ์ ผ่าน Website กรมส่งเสริม สหกรณ์ (www.cpd.go.th) หรือ หน่วยงานใน พื้นที่www.cpd.go.th เลือกประเภทสหกรณ์ และกำหนดวัตถุประสงค์ของ สหกรณ์ที่จะขอจัดตั้ง จัดทำร่างข้อบังคับสหกรณ์ จัดทำแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ หรือกิจกรรม ของสหกรณ์ อย่างน้อย 3 ปี จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์  ระยะเวลา ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่มบุคคล

6 ขั้นตอนที่ 5 ประชุมผู้ซึ่งจะเป็น สมาชิกสหกรณ์ เพื่อ รับทราบชื่อสหกรณ์ ประเภท วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการของสหกรณ์ พิจารณาร่างข้อบังคับ เพื่อกำหนดให้เป็น ข้อบังคับสหกรณ์  ระยะเวลา ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่ม บุคคล รับทราบชื่อสหกรณ์ ประเภท วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการของสหกรณ์ พิจารณาร่างข้อบังคับ เพื่อกำหนดให้เป็น ข้อบังคับสหกรณ์  ระยะเวลา ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่ม บุคคล

7 ขั้นตอนที่ 6 ยื่นเอกสารขอจด ทะเบียนสหกรณ์ คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ดำเนินการยื่นเอกสาร ขอจดทะเบียนสหกรณ์ ประกอบด้วย (1) คำขอจดทะเบียนสหกรณ์ จำนวน 2 ชุด (2) สำเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะ เป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 2 ชุด (3) สำเนารายงานการประชุมคณะผู้จัดตั้ง สหกรณ์ จำนวน 2 ชุด (4) สำเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งจะเป็น สมาชิกสหกรณ์ จำนวน 2 ชุด คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ดำเนินการยื่นเอกสาร ขอจดทะเบียนสหกรณ์ ประกอบด้วย (1) คำขอจดทะเบียนสหกรณ์ จำนวน 2 ชุด (2) สำเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะ เป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 2 ชุด (3) สำเนารายงานการประชุมคณะผู้จัดตั้ง สหกรณ์ จำนวน 2 ชุด (4) สำเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งจะเป็น สมาชิกสหกรณ์ จำนวน 2 ชุด

8 ขั้นตอนที่ 6 ยื่นเอกสารขอจด ทะเบียนสหกรณ์ ( ต่อ ) (5) บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก สหกรณ์ จำนวน 2 ชุด (6) แผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือ กิจกรรมของสหกรณ์ จำนวน 2 ชุด (7) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้ง สำนักงานสหกรณ์ จำนวน 2 ชุด ( กรณี สหกรณ์ไม่มีสำนักงานเป็นของสหกรณ์เอง ) (8) ข้อบังคับสหกรณ์ จำนวน 4 ฉบับ  ระยะเวลา ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่ม บุคคล (5) บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก สหกรณ์ จำนวน 2 ชุด (6) แผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือ กิจกรรมของสหกรณ์ จำนวน 2 ชุด (7) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้ง สำนักงานสหกรณ์ จำนวน 2 ชุด ( กรณี สหกรณ์ไม่มีสำนักงานเป็นของสหกรณ์เอง ) (8) ข้อบังคับสหกรณ์ จำนวน 4 ฉบับ  ระยะเวลา ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่ม บุคคล

9 ขั้นตอนที่ 7 พิจารณารับจด ทะเบียนสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการขอจดทะเบียน สหกรณ์ เพื่อเสนอความเห็นต่อนายทะเบียน สหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ พิจารณา (1) รับจดทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ลง นามในใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ และแจ้งให้ สหกรณ์ทราบ (2) ไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ แจ้งคำสั่งไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์ พร้อมเหตุผลให้ คณะผู้จัดตั้งทราบ  ระยะเวลา 16 วันทำการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการขอจดทะเบียน สหกรณ์ เพื่อเสนอความเห็นต่อนายทะเบียน สหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ พิจารณา (1) รับจดทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ลง นามในใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ และแจ้งให้ สหกรณ์ทราบ (2) ไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ แจ้งคำสั่งไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์ พร้อมเหตุผลให้ คณะผู้จัดตั้งทราบ  ระยะเวลา 16 วันทำการ

10 สวัส ดี


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการเบื้องต้น รวบรวมกลุ่มบุคคลที่ประสงค์จะจัดตั้ง สหกรณ์ เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ มีปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและ สังคม มีความสมัครใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google