งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ

2 ขั้นตอนที่ 1 เตรียมการเบื้องต้น
รวบรวมกลุ่มบุคคลที่ประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ มีปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจและสังคม มีความสมัครใจ เสียสละ มีวัย และซื่อสัตย์ สุจริต  ระยะเวลา ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่ม บุคคล

3 ขั้นตอนที่ 2 ประสานงานและฝึกอบรม
ผู้แทนกลุ่มบุคคลประสานงานกับหน่วยงานใน พื้นที่เพื่อขอคำแนะนำ ให้การศึกษาอบรมแก่กลุ่มบุคคลโดยเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง กำหนดวันประชุมในขั้นตอนต่อไป  ระยะเวลา ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่ม บุคคล

4 ขั้นตอนที่ 3 ประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อ
กำหนดชื่อสหกรณ์ (กำหนดชื่อสหกรณ์ อย่างน้อย 3 ชื่อ) คัดเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 10 คน เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดประเภท วัตถุประสงค์ แผนดำเนินการ และร่าง ข้อบังคับสหกรณ์  ระยะเวลา ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่ม บุคคล

5 ขั้นตอนที่ 4 ประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ เพื่อ
จองชื่อสหกรณ์ ผ่าน Website กรมส่งเสริมสหกรณ์ (www.cpd.go.th) หรือ หน่วยงานในพื้นที่ เลือกประเภทสหกรณ์ และกำหนดวัตถุประสงค์ของ สหกรณ์ที่จะขอจัดตั้ง จัดทำร่างข้อบังคับสหกรณ์ จัดทำแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ หรือกิจกรรมของ สหกรณ์ อย่างน้อย 3 ปี จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์  ระยะเวลา ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่มบุคคล

6 ขั้นตอนที่ 5 ประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อ
รับทราบชื่อสหกรณ์ ประเภท วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการของสหกรณ์ พิจารณาร่างข้อบังคับ เพื่อกำหนดให้เป็น ข้อบังคับสหกรณ์  ระยะเวลา ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่ม บุคคล

7 ขั้นตอนที่ 6 ยื่นเอกสารขอจดทะเบียนสหกรณ์
คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ดำเนินการยื่นเอกสารขอ จดทะเบียนสหกรณ์ ประกอบด้วย (1) คำขอจดทะเบียนสหกรณ์ จำนวน 2 ชุด (2) สำเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็น สมาชิกสหกรณ์ จำนวน 2 ชุด (3) สำเนารายงานการประชุมคณะผู้จัดตั้ง สหกรณ์ จำนวน 2 ชุด (4) สำเนารายงานการประชุมผู้ซึ่งจะเป็น สมาชิกสหกรณ์ จำนวน 2 ชุด

8 ขั้นตอนที่ 6 ยื่นเอกสารขอจดทะเบียนสหกรณ์ (ต่อ)
(5) บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 2 ชุด (6) แผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของ สหกรณ์ จำนวน 2 ชุด (7) หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้ง สำนักงานสหกรณ์ จำนวน 2 ชุด (กรณี สหกรณ์ไม่มีสำนักงานเป็นของสหกรณ์เอง) (8) ข้อบังคับสหกรณ์ จำนวน 4 ฉบับ  ระยะเวลา ขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่มบุคคล

9 ขั้นตอนที่ 7 พิจารณารับจดทะเบียนสหกรณ์
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบเอกสาร และ วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการขอจดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อ เสนอความเห็นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ พิจารณา (1) รับจดทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ลงนาม ในใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ และแจ้งให้สหกรณ์ ทราบ (2) ไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์แจ้ง คำสั่งไม่รับจดทะเบียนสหกรณ์ พร้อมเหตุผลให้คณะผู้ จัดตั้งทราบ  ระยะเวลา 16 วันทำการ

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการขอจัดตั้งสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google