งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 429212 Engineering Electronics อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม กลุ่ม 4 โดย Dr. Thipwan Fangsuwannarak WEEK 2 บรรยาย 4 ชม./ สัปดาห์ และศึกษาด้วยตัวเอง 8 ชม./ สัปดาห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 429212 Engineering Electronics อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม กลุ่ม 4 โดย Dr. Thipwan Fangsuwannarak WEEK 2 บรรยาย 4 ชม./ สัปดาห์ และศึกษาด้วยตัวเอง 8 ชม./ สัปดาห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 429212 Engineering Electronics อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม กลุ่ม 4 โดย Dr. Thipwan Fangsuwannarak WEEK 2 บรรยาย 4 ชม./ สัปดาห์ และศึกษาด้วยตัวเอง 8 ชม./ สัปดาห์ Thipwan_429212

2 2 วงจรสมมูล AC ด้วย r e modele ของวงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กของ BJT วงจรสมมูลประกอบด้วย Diode และ Controlled current source จากที่ศึกษาเรื่องไดโอด เรารู้ว่าภายในตัวไดโอดจริง ๆ มีค่าความต้านทานในโหมด AC : เราเทียบเคียงสมการ r ac แทนลง ไดโอดสมมูลของ BJT ได้เป็น (2) 1. โครงสร้าง Common-Base (1) C-B

3 3 จากโครงสร้าง common-base กับ r e model เราจะรู้พารามิเตอร์ต่าง ๆ นี้ (3) (4) Why? Z o สัมพันธ์กับ r o และ r o ของ BJT จริง ๆ จะมีค่าน้อยกว่าค่า อนันต์เพราะกราฟของ BJT มี ความชันไม่เป็นศูนย์ ทำให้ Z o มี ค่าสูงเป็น M  เท่านั้น (5) (6) C-B

4 4 Thipwan_429212 r e model ของ BJT ชนิด n

5 5 Thipwan_429212 2. โครงสร้าง Common-Emitter r e model ของ BJT ชนิด n (7) (8) (9) C-E

6 6 Thipwan_429212 จากโครงสร้าง common-emitter กับ r e model เราจะรู้พารามิเตอร์ต่าง ๆ นี้ (10) Z o สัมพันธ์กับ r o และใน ความเป็นจริงเมื่อ I B มีค่าสูงขึ้น แล้วเส้นกราฟมีความชันเพิ่มขึ้น แสดงว่า r o ลดค่าลงจากค่า อนันต์ทำให้ แต่ถ้าใช้ r e model จะประมาณให้ ทำให้ (11) C-E

7 7 Thipwan_429212 C-E (13) (12) โครงสร้างแบบ Common emitter แสดง r e model เพื่อใช้การคำนวณแสดงได้ดังนี้ n-type BJT

8 8 Thipwan_429212 วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กแสดงด้วย Hybrid-  model rr g m V be Hybrid-  model r e model (14) (15)

9 9 Thipwan_429212 วงจรขยายสัญญาณขนาดเล็กแสดงด้วย h-parameter model ( หรือเรียกว่า hybrid equivalent model ) ข้อมูลเฉพาะ (Specification Sheet) ของ BJT 2N4400 แสดงด้วย h-parameters h ie : Input impedance h re : Voltage feedback ratio h fe : Current gain h oe : Output admittance

10 10 Thipwan_429212


ดาวน์โหลด ppt 1 429212 Engineering Electronics อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม กลุ่ม 4 โดย Dr. Thipwan Fangsuwannarak WEEK 2 บรรยาย 4 ชม./ สัปดาห์ และศึกษาด้วยตัวเอง 8 ชม./ สัปดาห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google