งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ได้แก่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ได้แก่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ได้แก่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าพนักงาน การเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่สถิติและเจ้าพนักงานสถิติ หลักเกณฑ์การสอบ คัดเลือก

2 ทั้งนี้การคัดเลือกโดยวิธีการสอบ กำหนดให้ ฝ่ายสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง เป็นผู้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือกโดยอิงตาม หนังสือสำนักงาน ก. พ. ที่ นร 0708.4 / ว 24 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2535 เรื่อง หลักสูตรและวิธีการ ดำเนินการเกี่ยวกับ การสอบคัดเลือกคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ คัดเลือก เกณฑ์การ ตัดสินการขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบ คัดเลือกได้ โดยกำหนดให้ทำการทดสอบเฉพาะความรู้ ความ เข้าใจ ความคิดเห็น ทักษะ ความสามารถที่เกี่ยวกับงานในตำแหน่งนั้น โดยเฉพาะโดยวิธี สอบข้อเขียน หลักเกณฑ์การสอบ คัดเลือก

3 เมื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีคุณสมบัติครบถ้วน หัวหน้าฝ่ายสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ตามคำสั่ง อ. ก. พ. กรมฯ ที่ 2 / 2548 ลงวันที่ 26 เมษายน 2548 จัดทำ รายละเอียดเสนอ คณะกรรมการฯ ที่ อ. ก. พ. กรมฯ แต่งตั้งพิจารณา และเมื่อ คณะกรรมการมีมติให้ผ่านการคัดเลือกแล้ว สพบ. จะ ดำเนินการดำเนินการ ด้านคำสั่งต่อไป

4 ตรวจสอบตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ คัดเลือก จัดทำประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดย - แจ้งสำนัก / กอง และ - เผยแพร่ทาง Website กรมฯ ใน Homepage ของ สพบ. การ ดำเนินการ

5 จัดทำทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออก ข้อสอบคัดเลือก และกรรมการประเมินความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง ดำเนินการรับสมัคร ( ประมาณ 1 เดือน ) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ - แจ้งสำนัก / กอง และ - เผยแพร่ทาง Website กรมฯ ใน Homepage ของ สพบ.

6 ดำเนินการสอบคัดเลือก จัดทำประกาศผลการสอบคัดเลือก - แจ้งสำนัก / กอง และ - เผยแพร่ทาง Website กรมฯ ใน Homepage ของ สพบ.


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ได้แก่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google