งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ได้แก่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่สถิติและเจ้าพนักงานสถิติ

2 หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก
ทั้งนี้การคัดเลือกโดยวิธีการสอบ กำหนดให้ฝ่ายสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง เป็นผู้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกโดยอิงตาม หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร / ว 24 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน เรื่อง หลักสูตรและวิธีการดำเนินการเกี่ยวกับ การสอบคัดเลือกคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เกณฑ์การ ตัดสินการขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยกำหนดให้ทำการทดสอบเฉพาะความรู้ ความเข้าใจ ความคิดเห็น ทักษะ ความสามารถที่เกี่ยวกับงานในตำแหน่งนั้น โดยเฉพาะโดยวิธี สอบข้อเขียน

3 เมื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีคุณสมบัติครบถ้วน หัวหน้าฝ่ายสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ตามคำสั่ง อ.ก.พ.กรมฯ ที่ 2 / ลงวันที่ 26 เมษายน จัดทำรายละเอียดเสนอ คณะกรรมการฯ ที่ อ.ก.พ.กรมฯ แต่งตั้งพิจารณา และเมื่อ คณะกรรมการมีมติให้ผ่านการคัดเลือกแล้ว สพบ. จะดำเนินการดำเนินการ ด้านคำสั่งต่อไป

4 การดำเนินการ ตรวจสอบตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก
จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก จัดทำประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดย -แจ้งสำนัก / กอง และ -เผยแพร่ทาง Website กรมฯ ใน Homepage ของ สพบ.

5 จัดทำทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบคัดเลือก
และกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดำเนินการรับสมัคร (ประมาณ 1 เดือน) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก จัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ -แจ้งสำนัก / กอง และ -เผยแพร่ทาง Website กรมฯ ใน Homepage ของ สพบ.

6 ดำเนินการสอบคัดเลือก
จัดทำประกาศผลการสอบคัดเลือก -แจ้งสำนัก / กอง และ -เผยแพร่ทาง Website กรมฯ ใน Homepage ของ สพบ.


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google