งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมทีมงานเครือข่าย การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมทีมงานเครือข่าย การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมทีมงานเครือข่าย การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ
การประชุมทีมงานเครือข่าย การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ KM Teamwork meeting 1/57 วันที่ 30 มิถุนายน 2557

2 ประเด็นการสื่อสาร รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ปฏิทินกิจกรรม KM กรกฎาคม – กันยายน 2557 กิจกรรม KM Day 2014 กิจกรรม KM Buddy 2014 โครงการ KM Award 2014 แนวทางการตรวจประเมินการจัดการความรู้ ระดับสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ 2557

3 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผน
KM Action Plan 2014 รอบ 9 เดือน

4 ปฏิทินงาน KM

5

6

7

8

9 KM Award 2014

10

11

12

13

14

15

16

17

18 การตรวจประเมินการจัดการความรู้ ตามเกณฑ์ KMA
ใช้เกณฑ์การตรวจประเมินเดืม ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง โดยให้ตรวจประเมินหมวดที่ 1 – 6 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินตามตัวชี้วัดคำ รับรองการปฏิบัติราชการ 2557 ระดับสำนัก/กอง (เตรียมประเมินหมวดที่ 7 เพื่อแสดงแนวโน้มในปี ต่อไป) วิธีการตรวจประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ตรวจประเมินจากหลักฐานการดำเนินการที่ แสดงบนหน้าเว็บคลังความรู้ของสำนัก/กอง และ 2. พิจารณาจาการนำเสนอการดำเนินการจัดการ ความรู้ของผู้แทนสำนัก/กอง ประกอบกัน โดย แยกการประเมินสำนัก/กองในส่วนกลางกับสำนัก ชลประทานที่ 1-17

19 กิจกรรมอื่น ๆ งานวิจัยเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการ ความรู้
การปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนการ จัดการความรู้เพื่อสนับสนุประเด็น ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ระดับกรม และระดับสำนัก/กอง KMP & CMP คู่มือ/แนวทางกระบวนการจัดการ ความรู้ กรม ชลประทาน

20 KM Forum ข้อเสนอแนะจากทีมงาน เครือข่ายการจัดการความรู้ กรมชลประทาน
ข้อเสนอแนะจากทีมงาน เครือข่ายการจัดการความรู้ กรมชลประทาน (ชื่นชม วิพากษ์ แนะนำ ปรับปรุง เพิ่มเติม ต่อยอด เปลี่ยนแปลง)

21

22


ดาวน์โหลด ppt การประชุมทีมงานเครือข่าย การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google