งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมทีมงาน เครือข่าย การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 KM TEAMWORK MEETING 1/57 วันที่ 30 มิถุนายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมทีมงาน เครือข่าย การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 KM TEAMWORK MEETING 1/57 วันที่ 30 มิถุนายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมทีมงาน เครือข่าย การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 KM TEAMWORK MEETING 1/57 วันที่ 30 มิถุนายน 2557

2 ประเด็นการสื่อสาร  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตาม แผนการจัดการความรู้ กรมชลประทาน  ปฏิทินกิจกรรม KM กรกฎาคม – กันยายน 2557  กิจกรรม KM Day 2014  กิจกรรม KM Buddy 2014  โครงการ KM Award 201 4  แนวทางการตรวจประเมินการจัดการ ความรู้ ระดับสำนัก / กอง ประจำปี งบประมาณ 2557

3 KM Action Plan 2014 รอบ 9 เดือน รายงานความก้าวหน้าการ ดำเนินการตามแผน

4 ปฏิทินงาน KM

5

6

7

8

9 KM Award 2014

10

11

12

13

14

15

16

17

18 การตรวจประเมินการจัดการความรู้ ตาม เกณฑ์ KMA  ใช้เกณฑ์การตรวจประเมินเดืม ไม่มีการ เปลี่ยนแปลง โดยให้ตรวจประเมินหมวดที่ 1 – 6 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินตาม ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2557 ระดับสำนัก / กอง ( เตรียมประเมินหมวดที่ 7 เพื่อ แสดงแนวโน้มในปีต่อไป )  วิธีการตรวจประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ตรวจประเมินจากหลักฐานการดำเนินการที่ แสดงบนหน้าเว็บคลังความรู้ของสำนัก / กอง และ 2. พิจารณาจาการนำเสนอการดำเนินการ จัดการความรู้ของผู้แทนสำนัก / กอง ประกอบ กัน โดยแยกการประเมินสำนัก / กองใน ส่วนกลางกับสำนักชลประทานที่ 1-17

19 งานวิจัยเพื่อสนับสนุนกระบวนการ จัดการความรู้ การปรับปรุงกระบวนการจัดทำแผนการ จัดการความรู้เพื่อสนับสนุประเด็น ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ระดับกรม และระดับสำนัก / กอง KMP & CMP คู่มือ / แนวทางกระบวนการจัดการ ความรู้ กรม ชลประทาน กิจกรรมอื่น ๆ

20 ข้อเสนอแนะจากทีมงาน เครือข่ายการจัดการความรู้ กรมชลประทาน ( ชื่นชม วิพากษ์ แนะนำ ปรับปรุง เพิ่มเติม ต่อยอด เปลี่ยนแปลง ) KM Forum

21

22


ดาวน์โหลด ppt การประชุมทีมงาน เครือข่าย การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2557 KM TEAMWORK MEETING 1/57 วันที่ 30 มิถุนายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google