งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เสนอต่อ คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ ของคณะอนุกรรมการ ชุดที่ 1 ( พื้นที่ภาคเหนือ กลาง และตะวันออก )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เสนอต่อ คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ ของคณะอนุกรรมการ ชุดที่ 1 ( พื้นที่ภาคเหนือ กลาง และตะวันออก )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เสนอต่อ คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ ของคณะอนุกรรมการ ชุดที่ 1 ( พื้นที่ภาคเหนือ กลาง และตะวันออก )

2 ขอความร่วมมือส่วนภูมิภาค ดังนี้ ชี้แจง Road map การทำงาน 5 ขั้นตอนต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ว่าฯ คณะกรรมการลุ่ม น้ำฯ หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค (Sl4-5) ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดการรับฟังสภาพปัญหา ของลุ่มน้ำ เพื่อหาแนวทางแก้ไข (Sl10-13) พิจารณาพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่ทั้งการขาดแคลนน้ำ น้ำท่วม และคุณภาพน้ำ โดยต้องมีองค์ประกอบครบ ทั้ง ตำแหน่งที่เกิดปัญหา ช่วงเวลา ความถี่ และ ผลกระทบ ( ความเสียหาย ) เสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับพื้นที่ตาม มาตรการที่เสนอไว้ (sl5-7) หรือเพิ่มเติมมาตรการ ใหม่ เสนอข้อมูลผ่าน ผส. ชป. และ สบก. ภายใน วันที่ 3 กันยายน 57 หากต้องการข้อมูลรายลุ่มน้ำเพิ่มเติม ติดต่อ ภาคเหนือ : กง. วค. ๑ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กง. วค. ๒ ภาคใต้ : กง. วค. ๓ภาคกลางและภาคตะวันออก : กง. วค. ๔

3 กลยุทธ์ ต้นน้ำ/กลางน้ำ /ปลายน้ำ มาตรการ - ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง - ใช้สิ่งก่อสร้าง การมีส่วนร่วม ยุทธศาสตร์ - ภัยแล้ง - น้ำท่วม - คุณภาพน้ำ โครงการ เล็ก กลาง ใหญ่ แผนงาน - ดำเนินการทันที - ศึกษา กรอบแนวคิดการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ เร่งด่วน 2558 สั้น 2559 กลาง 2560-2564 ยาว 2565 ขึ้นไป เป้าหมาย ตัวชี้วัด (ลักษณะโครงการ) ชัดเจน / (แก้ปัญหาได้อย่างสัมฤทธิ์ผล) ตรงจุด / คุ้มค่า / ยั่งยืน ธรรมชาติมนุษย์ เฉพาะที่แหล่งอื่น เชิงรุก เชิงรับ 1 2 3 4 5

4 4 เป้าหม าย เร่งด่วน (58) สั้น (59) กลาง (60-64) ยาว (65 ขึ้น ) ตัวชี้ วัด ที่ตั้ง / พท. รับประโยชน์ / ผลกระทบ / ผลสัมฤทธิ์ / ระยะเวลา 1. ชี้ปัญหา 2. วิเคราะห์ สาเหตุ 3. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ มาตรการ 4. จัดกลุ่ม โครงการ 5. แผนบริหาร จัดการน้ำ 1. อุปโภคบริโภค 2. รักษานิเวศ 3. เกษตร 4. อุตสาหกรรม 1. กลุ่มมหานคร 2. กลุ่มเศรษฐกิจ 3. เมืองศูนย์กลางหลัก 4. เมืองศูนย์กลางรอง 5. เมือง ศูนย์กลางชนบท 6. เกษตร 1. กลุ่มมหานคร 2. กลุ่มเศรษฐกิจ 3. เมืองศูนย์กลางหลัก 4. เมืองศูนย์กลางรอง 5. เมือง ศูนย์กลางชนบท 6. เกษตร การใช้ที่ดิน ( เกษตร - ป่าไม้ ) ประชากร / เศรษฐกิจสังคม ภัยแล้ง / น้ำท่วม / คุณภาพน้ำ ภาคเหนือ กลาง ตะวันออก ขนาด เล็ก ขนาด กลาง ขนาด ใหญ่ เชิงรุก เชิงรับ แผนง าน ดำเนินการ ได้ทันที เข้าแผนศึกษา 1. น้ำเสีย 2. น้ำเค็ม ภูมิกายภาพลุ่มน้ำ อุตุ อุทก - น้ำ บาดาล ภูมิกายภาพลุ่มน้ำ อุตุ อุทก - น้ำ บาดาล

5 หาน้ำต้นทุนเพิ่ม Supply Side จากน้ำฝน น้ำท่า น้ำบาดาลทั้ง ภายในลุ่มน้ำและภายนอกลุ่มน้ำ ลดการใช้น้ำ Demand Side เปลี่ยนพืชที่ใช้น้ำน้อย ปรับวิธีการทำการเกษตร บริหารจัดการ Management Side ลดการสูญเสียในระบบส่งน้ำ/ บริหารบนความขาดแคลน/3R / มีกฎหมาย/ระเบียบ/ มีกลุ่มผู้ใช้น้ำ ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ใช้สิ่งก่อสร้าง กลยุทธ์ 1.ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อให้ความชุ่มชื่น/ซับน้ำ 2. ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อลดการกัดเซาะ/ตกตะกอน 3. จัดภาคเกษตร zoning และภาคอุตสาหกรรม เพื่อการใช้ น้ำอย่างเหมาะสม 4. ปรับระบบการปลูกพืช 5. บริหารจัดการน้ำต้นทุน 6. 3R (Reuse-Reduce-Recycle) 7. พัฒนาระบบติดตาม พยากรณ์ และเตือนภัย 8. พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อบริหารจัดการน้ำ 9 ระบบติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการน้ำ 10. หน่วยงาน/องค์กร เพื่อบริหารจัดการน้ำในทุกภาคส่วน 11. บริหารจัดการเชิงนโยบาย/กฎหมาย 12. มาตรการช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อชดเชย/เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ (ได้แก่ กองทุนน้ำ) 13. การประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 1. พัฒนาแหล่งกักเก็บ เพื่อกักเก็บน้ำฝน/น้ำท่า (ได้แก่ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ขุดสระ อ่างเก็บน้ำ ปรับปรุงความจุอ่างเก็บน้ำเดิม) 2. พัฒนาโครงข่ายน้ำ จากแหล่งน้ำ แหล่งน้ำ เพื่อสร้าง เสถียรภาพและความมั่นคงด้านน้ำ (ได้แก่ พัฒนาระบบอ่างพวง ผันน้ำข้ามลุ่ม) 3. พัฒนาระบบส่งน้ำ - จากแหล่งน้ำธรรมชาติ พื้นที่ที่ต้องการ - จากแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น พื้นที่ที่ต้องการ (ได้แก่ คลองส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ ระบบกระจายน้ำประปา) 4. ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการเดิม (modernization) เพื่อลดความสูญเสียและเพิ่มการใช้น้ำอย่างเต็มศักยภาพ เพิ่มความจุเก็บกักและรองรับ climate change

6 ป้องกัน เก็บกัก/ ชะลอน้ำ จัดการน้ำ หลาก ระบาย/ ผันน้ำ 1.จัดการน้ำหลาก เพื่อกระจายน้ำหลากและเตรียมความ พร้อมในการเผชิญเหตุ (ได้แก่ ปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม (Rule Curve)) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 2. ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อซับน้ำ 3. ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อชะลอน้ำ 4. ปรับระบบการปลูกพืช ใ ห้สอดคล้องกับภูมิประเทศ สภาพอุตุ และอุทกวิทยา 5. พัฒนาระบบติดตาม พยากรณ์ และเตือนภัย 6. หน่วยงาน/องค์กร เพื่อรับผิดชอบเรื่องบริหารจัดการอุทกภัยใน ทุกภาคส่วน 7. บริหารจัดการเชิงนโยบาย/กฎหมาย เพื่อให้มีกฎระเบียบที่ ทันสมัยและมีมาตรฐาน (เช่น กฎหมายผังเมือง ) 8. มาตรการช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อชดเชย/เยียวยาผู้ได้รับ ผลกระทบ (ได้แก่ กองทุนน้ำ) 9. การประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ และการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน 1.พัฒนาแหล่งกักเก็บ เพื่อกัก-เก็บ-หน่วง-ชะลอน้ำ (ได้แก่ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ฝายต้นน้ำ ขุดสระ อ่างเก็บน้ำ ปรับปรุงความจุอ่าง เก็บน้ำเดิม) 2.เติมน้ำลงชั้นน้ำใต้ดิน เพื่อลดปริมาณน้ำหลาก 3.ผันน้ำและช่องลัด เพื่อควบคุมและลดปริมาณน้ำไหล เข้าพื้นที่สำคัญ 4.เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ (เช่น การปรับปรุงระบบคลอง ส่งน้ำและอาคารประกอบ การขุดลอกลำน้ำ สถานีสูบน้ำ และคันกั้นน้ำ ลด สิ่งกีดขวางการระบายน้ำ) 5.พัฒนาโครงข่ายน้ำ เพื่อนำน้ำจากแหล่งน้ำที่มีมากไป ยังแหล่งน้ำที่มีน้อย 6.ระบบป้องกันน้ำท่วม เพื่อปกป้องพื้นที่สำคัญ (ได้แก่ พื้นที่ปิดล้อม) 7.ย้าย/พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ (เชิงรุก) โดยวางระบบ การระบายน้ำต้องได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ไม่ใช้สิ่งก่อสร้างใช้สิ่งก่อสร้าง มาตรการแก้ปัญหา กลยุทธ์

7 7 แก้ไขปัญหา น้ำเสีย  น้ำดี ขับไล่ ผลักดันน้ำเพื่อรักษาคุณภาพน้ำ จัดการ 3R มีกฎหมาย/ระเบียบ/ มีกลุ่มผู้ใช้น้ำ 1. ปรับปรุงเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำ ให้ สอดคล้องกับสภาวะการรุกตัวของน้ำเค็มและการเจือ จางน้ำเสีย ในแม่น้ำสายหลักที่สำคัญ 2. การติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย คุณภาพน้ำ 3. การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) 4. เชื่อมโยงโครงข่ายระบบฐานข้อมูล ทั้งภายใน และระหว่างหน่วยงาน 5. บริหารจัดการเชิงนโยบาย/กฎหมาย เพื่อให้มี กฎระเบียบที่ทันสมัยและมีมาตรฐานด้านการควบคุม คุณภาพน้ำ 6. การประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ และการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วน 1.ปรับปรุง/พัฒนา ระบบป้องกันน้ำเค็ม เช่น อาคาร บังคับน้ำปากแม่น้ำสายหลัก ในแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน บางปะกง และแม่น้ำแม่กลอง 2.ปรับปรุง/พัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย - ระบบรวม - ครัวเรือน 3. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อขับไล่น้ำเสีย (ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ) ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ใช้สิ่งก่อสร้าง กลยุทธ์

8 น้ำแล้งน้ำแล้งน้ำท่วมน้ำท่วมคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำ 1.ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 2. ปลูกพืชคลุมดิน 3. จัดภาคเกษตร zoning และภาคอุตสาหกรรม 4. ปรับระบบการปลูกพืช 5. บริหารจัดการน้ำต้นทุน 6. 3R 7. พัฒนาระบบติดตาม พยากรณ์ และเตือนภัย 8. พัฒนาระบบฐานข้อมูล 9 ระบบติดตามและประเมิน ผลการบริหารจัดการน้ำ 10. หน่วยงาน/องค์กร 11. บริหารจัดการเชิง นโยบาย/กฎหมาย 12. มาตรการช่วยเหลือ ทางการเงิน 13. การประชาสัมพันธ์ 1.จัดการน้ำหลาก 2.ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 3.ปลูกพืชคลุมดิน 4.ปรับระบบการปลูกพืช 5.พัฒนาระบบติดตาม พยากรณ์ และเตือนภัย 6.หน่วยงาน/องค์กร 7.บริหารจัดการเชิง นโยบาย/กฎหมาย 8. มาตรการช่วยเหลือทาง การเงิน 9. การประชาสัมพันธ์ 1.ปรับปรุงเกณฑ์การ บริหารจัดการน้ำ 2.การติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย คุณภาพน้ำ 3.การนำน้ำกลับมาใช้ ใหม่ (Reuse) 4.เชื่อมโยงโครงข่าย ระบบฐานข้อมูล 5.บริหารจัดการเชิง นโยบาย/กฎหมาย 6.การประชาสัมพันธ์ ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 2. บริหารจัดการน้ำหลาก 3. ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 4.ปลูกพืชคลุมดิน 5. จัดภาคเกษตร zoning และ ภาคอุตสาหกรรม 6. ปรับระบบการปลูกพืช 1. บริหารจัดการน้ำต้นทุน 7. 3R 8.พัฒนาระบบติดตาม เฝ้า ระวัง พยากรณ์และเตือนภัย 9. พัฒนาและเชื่อมโยง ระบบฐานข้อมูล 10.ระบบติดตามผลประเมินผล การบริหารจัดการน้ำ 11. หน่วยงาน/องค์กร (อนุ4) 12. บริหารจัดการเชิงนโยบาย/ กฎหมาย (อนุ4) 14. การประชาสัมพันธ์ (อนุ5) 13. มาตรการช่วยเหลือทาง การเงิน (อนุ4) ยุทธศาสตร์ กลยุทธกลยุทธ

9 ใช้สิ่งก่อสร้างน้ำแล้งน้ำแล้ง 1. พัฒนาแหล่งกักเก็บ 2. พัฒนาโครงข่ายน้ำ 3. พัฒนาระบบส่งน้ำ 4. ปรับปรุงประสิทธิภาพ โครงการเดิม น้ำท่วมน้ำท่วม 1.พัฒนาแหล่งกักเก็บ 2.เติมน้ำลงชั้นน้ำใต้ดิน 3.ผันน้ำและช่องลัด 4.เพิ่มประสิทธิภาพการ ระบายน้ำ 5.พัฒนาโครงข่ายน้ำ 6.ระบบป้องกันน้ำท่วม 7. ย้าย/พัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจใหม่ (เชิงรุก) คุณภาพน้ำคุณภาพน้ำ 1.ปรับปรุง/พัฒนา ระบบ ป้องกันน้ำเค็ม 2.ปรับปรุง/พัฒนาระบบ บำบัดน้ำเสียรวม 3. พัฒนาแหล่งกักเก็บ กลยุทธกลยุทธ 1.พัฒนาแหล่งกักเก็บ 2. พัฒนาโครงข่ายน้ำ 3. เติมน้ำลงชั้นน้ำใต้ดิน 4. ปรับปรุง/พัฒนา ระบบป้องกันน้ำเค็ม 5. ปรับปรุง/พัฒนาระบบ บำบัดน้ำเสีย 6. พัฒนาระบบส่งน้ำ 7. ปรับปรุงประสิทธิภาพ โครงการเดิม 8. ผันน้ำและช่องลัด 9. เพิ่มประสิทธิภาพการ ระบายน้ำ 10.ระบบป้องกันน้ำท่วม 11. ย้าย/พัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจใหม่ (อนุ4)

10 10 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประเด็น “ การรับฟังสภาพปัญหาของลุ่มน้ำและแนว ทางการแก้ไข เพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ ” ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาค ตะวันออก วัตถุประ สงค์ กลุ่มเป้าห มาย วิธีการ 1. เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของลุ่มน้ำ สาเหตุและแนว ทางแก้ไขปัญหาในแต่ละลุ่มน้ำ เพื่อนำมาประกอบการ ยกร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ 2. เพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก 1. เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของลุ่มน้ำ สาเหตุและแนว ทางแก้ไขปัญหาในแต่ละลุ่มน้ำ เพื่อนำมาประกอบการ ยกร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ 2. เพื่อยกร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ตัวแทนคณะกรรมการลุ่มน้ำในพื้นที่ภาคเหนือ กลาง และตะวันออก 1. นำเสนอกรอบแนวคิดการจัดทำแผนฯ 2. แบ่งกลุ่มย่อยตามลุ่มน้ำเพื่อวิเคราะห์ปัญหา 3. ยกร่างยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาตามกลุ่มลุ่ม น้ำย่อย 4. สรุปผลภาพรวมในระดับภาค 1. นำเสนอกรอบแนวคิดการจัดทำแผนฯ 2. แบ่งกลุ่มย่อยตามลุ่มน้ำเพื่อวิเคราะห์ปัญหา 3. ยกร่างยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาตามกลุ่มลุ่ม น้ำย่อย 4. สรุปผลภาพรวมในระดับภาค

11 11 กำหนด การ

12

13 เนื้อหาเอกสาร ประกอบการประชุม


ดาวน์โหลด ppt 1 เสนอต่อ คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ ของคณะอนุกรรมการ ชุดที่ 1 ( พื้นที่ภาคเหนือ กลาง และตะวันออก )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google