งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดย ผอ.ผง. ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดย ผอ.ผง. ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดย ผอ.ผง. ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2552

2 2

3 3

4 4 1. มีปริมาณน้ำ เก็บกักและพื้นที่ ชลประทาน เพิ่มขึ้น การพัฒนาแหล่ง น้ำ การป้องกันและบรรเทา ภัย อันเกิดจากน้ำ การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามพันธกิจ แผนที่ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2552 “ น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ” การบริหารจัดการ น้ำ 2. ทุกภาคส่วน ได้รับน้ำอย่าง ทั่วถึง และเป็น ธรรม 3. ความสูญเสียที่ ลดลง อัน เนื่องจากภัยอัน เกิดจากน้ำ 4. อาคาร ชลประทาน อยู่ในสภาพ พร้อมใช้ งาน 6. คุณภาพ น้ำได้ เกณฑ์ มาตรฐา น 7. การ ก่อสร้าง ซ่อมแซมและ ปรับปรุง แล้ว เสร็จตาม แผนงาน 8. การเตรียม ความพร้อม ก่อนการ ก่อสร้าง เป็นไปตาม แผนงาน 9. ประชาชน ชุมชน และ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมี ส่วนร่วม 10. มีการ ประชาสัมพั นธ์อย่าง ต่อเนื่องและ ทั่วถึง 11. มีการ วางแผนและ การ ดำเนินการ บริหาร จัดการน้ำที่ ดี 14. ระบบ การ บริหารงานมี ประสิทธิภาพ 15. บุคลากรมี สมรรถนะและ ขวัญกำลังใจใน การทำงาน 16. มีระบบ ฐานข้อมูลและ เทคโนโลยี สารสนเทศที่ เหมาะสม 12. มีผลการศึกษา วิจัยและพัฒนา สนับสนุนการ ดำเนินงาน 13. มีระเบียบ และกฎหมายที่ ทันสมัย 5. ผู้ใช้น้ำ ได้รับความ พึงพอใจ จากการ บริหารน้ำ

5 5 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. จำนวน 28 ตัวชี้วัด ชป01- ชป28

6 6 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป01:จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) โครงการ(ล้าน ลบ.ม.) สชป. 2 อ่างเก็บน้ำแม่ใจ จ. พะเยา3.00 สชป. 3 อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) จ.นครสวรรค์11.87 สชป. 5 อ่างเก็บน้ำลำพันชาดน้อย จ.อุดรธานี2.60 สชป. 8 อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา จ.นครราชสีมา7.50 สคญ. อ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา จ.ลำปาง170.00 ปี 2552 เพิ่ม รวม194.97 *เฉพาะโครงการขนาดใหญ่รวมกับโครงการขนาดกลาง

7 7 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป02:จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) โครงการ(ไร่) สคญ. พัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก10,000 สคญ. แควน้อย65,000 สชป. 1 พัฒนาชุมชนแม่วาง จ.เชียงใหม่10,200 สชป. 5 ห้วยหินชะแนนใหญ่ จ.สกลนคร1,765 สชป. 5 ห้วยกระเฌอ จ.สกลนคร6,000 สชป. 6 ฝายร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำฯลุ่มน้ำชีตอนกลาง18,102 ฝายยโสธร (สถานีสูบน้ำพนมไพร) โครงการส่งน้ำฯลุ่มน้ำชีตอนกลาง23,439 สชป. 7 ฝายลำโดมใหญ่ จ.อุบลราชธานี10,088 สชป. 10 ห้วยใหญ่(วังแขม) จ.ลพบุรี5,600 ปี 2552 เพิ่ม รวม150,194 เป้าหมายตามคำรับรอง เพิ่ม 150,000 ไร่ *เฉพาะโครงการขนาดใหญ่รวมกับโครงการขนาดกลาง

8 8 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป03:จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) เป้าหมายตามคำรับรอง 245 แห่งเป้าหมายตามงบประมาณ 235 แห่ง ผลการดำเนินงาน 240 แห่ง * ที่ดำเนินการได้มากว่าร้อยละ 80 ณ 30 ก.ย.52 ชป04: ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำ ต่อพื้นที่เป้าหมาย (ข้อมูล สอน.) (คำรับรองฯ วัดเชิงปริมาณ 31 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 129.57ของ พท.ชป.) การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทาน 23,925,020 ไร่ ไร่ร้อยละ ช่วงฤดูแล้ง (1 พ.ย.2551-30 พ.ค.2552)14,636,74361.18 ช่วงฤดูฝน (1 มิ.ย.2552-31 ต.ค.2552) * ณ 2 ต.ค. 52 18,384,08476.84 รวมพื้นที่ทั้งหมด33,020,827 138.02

9 9 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป06: ร้อยละของมูลค่าความเสียหายของพืชเศรษฐกิจ ในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง ชป05: ร้อยละของปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภค และภาคอุตสาหกรรมเทียบกับเป้าหมาย *ปริมาณน้ำที่เก็บค่าชลประทาน เป้าหมายการจัดสรรน้ำ 990 ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม.ร้อยละ ปริมาณน้ำที่จัดสรร920.5892.99 (ข้อมูล บัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) เป้าหมายตามคำรับรองฯ 0.15-1.35 พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 10,245,766 ไร่เสียหาย 230 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าวนาปี 14,317,364 ไร่เสียหาย 11,111 ไร่ รวมพื้นที่เพาะปลูก 24,563,130 ไร่ เสียหาย 11,341 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.0461 (ข้อมูล สอน.)

10 10 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป07: ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สำนัก/กองเป้าหมายผล สำนักชลประทานที่ 110099.95 สำนักชลประทานที่ 210092 สำนักชลประทานที่ 390100 สำนักชลประทานที่ 410097 สำนักชลประทานที่ 58089.12 สำนักชลประทานที่ 610092 สำนักชลประทานที่ 780 สำนักชลประทานที่ 888-10093.47 สำนักชลประทานที่ 910099.62 สำนัก/กองเป้าหมายผล สำนักชลประทานที่ 107080 สำนักชลประทานที่ 1185 สำนักชลประทานที่ 1260100 สำนักชลประทานที่ 1380100 สำนักชลประทานที่ 1410087.70 สำนักชลประทานที่ 1590 สำนักชลประทานที่ 1610098.45 สำนักชลประทานที่ 179394.05

11 11 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป08: ร้อยละของผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่การชลประทาน ที่พอใจต่อการบริหารจัดการน้ำ ประเมินโดยผู้ตรวจประเมินภายนอก (คำรับรองฯ ร้อยละ 85)

12 12 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป09: ร้อยละของอ่างเก็บน้ำที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน สำนัก/กองเป้าหมายผลงาน สำนักชลประทานที่ 10100 สำนักชลประทานที่ 11ไม่วัด- สำนักชลประทานที่ 12100 สำนักชลประทานที่ 1380100 สำนักชลประทานที่ 1480100 สำนักชลประทานที่ 15100 สำนักชลประทานที่ 16100 สำนักชลประทานที่ 17100 สำนัก/กองเป้าหมายผลงาน สำนักชลประทานที่ 180100 สำนักชลประทานที่ 28099.83 สำนักชลประทานที่ 3ไม่วัด- สำนักชลประทานที่ 48075 สำนักชลประทานที่ 57484.15 สำนักชลประทานที่ 6100 สำนักชลประทานที่ 7ไม่วัด- สำนักชลประทานที่ 810095 สำนักชลประทานที่ 9100

13 13 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป10: ร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้างอาคารชลประทาน สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 108594.96 สำนักชลประทานที่ 118591.65 สำนักชลประทานที่ 1211 แห่ง90.91 สำนักชลประทานที่ 1310089.24 สำนักชลประทานที่ 14100 สำนักชลประทานที่ 1580100 สำนักชลประทานที่ 16100 สำนักชลประทานที่ 179099.50 สำนักโครงการขนาดใหญ่8073.56 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง9,000 ไร่ ร้อยละ 91.09 สำนัก/กองเป้าหมายผลงาน สำนักชลประทานที่ 1100 สำนักชลประทานที่ 280100 สำนักชลประทานที่ 380100 สำนักชลประทานที่ 410060 สำนักชลประทานที่ 580 สำนักชลประทานที่ 68571.80 สำนักชลประทานที่ 77092 สำนักชลประทานที่ 8>8588.23 สำนักชลประทานที่ 910097

14 14 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป11: ร้อยละความสำเร็จในการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทาน สำนัก/กองเป้าหมายผลงาน สำนักชลประทานที่ 109087 สำนักชลประทานที่ 118578.92 สำนักชลประทานที่ 12100 สำนักชลประทานที่ 13100 สำนักชลประทานที่ 14100 สำนักชลประทานที่ 1598 สำนักชลประทานที่ 1610097.17 สำนักชลประทานที่ 179599.24 สำนักงานจัดรูปที่ดิน กลาง 2,500 ไร่ร้อยละ 10 สำนัก/กองเป้าหมายผลงาน สำนักชลประทานที่ 1100 สำนักชลประทานที่ 28097.47 สำนักชลประทานที่ 38095.12 สำนักชลประทานที่ 4100 สำนักชลประทานที่ 590 สำนักชลประทานที่ 6100 สำนักชลประทานที่ 7100 สำนักชลประทานที่ 8>85100 สำนักชลประทานที่ 910099.81

15 15 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. สำนัก/กองเป้าหมายผลงาน สำนักชลประทานที่ 190100 สำนักชลประทานที่ 2100 สำนักชลประทานที่ 380100 สำนักชลประทานที่ 490100 สำนักชลประทานที่ 595100 สำนักชลประทานที่ 6100 สำนักชลประทานที่ 7ไม่วัด- สำนักชลประทานที่ 8 95.64 100 สำนักชลประทานที่ 9 100 188.64 ชป12: ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผน สำนัก/กองเป้าหมายผลงาน สำนักชลประทานที่ 10 100 สำนักชลประทานที่ 11 80 98.17 สำนักชลประทานที่ 12 80 100 สำนักชลประทานที่ 13 90 100 สำนักชลประทานที่ 14 90 100 สำนักชลประทานที่ 15 96 100 สำนักชลประทานที่ 16 96-100 100 สำนักชลประทานที่ 17 100 สำนักบริหารโครงการ50 ฉบับ68 ฉบับ

16 16 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป13: ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน สำนัก/กองเป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สรธ-1.1 ร้อยละของโครงการสำรวจและผลิตแผนที่ ที่สามารถผลิตอย่างมีมาตรฐานและทันเวลา 110 โครงการ100 สรธ-2.1 ร้อยละของโครงการสำรวจข้อมูลทางด้าน ธรณีวิทยาและปฐพีกลศาสตร์ที่เป็นไปตามแผนงาน 34 โครงการ100 สรธ-3.1 ร้อยละของโครงการสำรวจ ปักหลักเขต ชลประทานที่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่ กำหนด 180 โครงการ100

17 17 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป13: ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน สำนัก/กองเป้าหมายผลงาน สำนักชลประทานที่ 190100 สำนักชลประทานที่ 2100 สำนักชลประทานที่ 380100 สำนักชลประทานที่ 490100 สำนักชลประทานที่ 59598 สำนักชลประทานที่ 610095 สำนักชลประทานที่ 7ไม่วัด- สำนักชลประทานที่ 8 91 87.8 สำนักชลประทานที่ 9 100 155.56 (ต่อ) สำนัก/กองเป้าหมายผลงาน สำนักชลประทานที่ 10100 สำนักชลประทานที่ 118099.96 สำนักชลประทานที่ 1280100 สำนักชลประทานที่ 1390100 สำนักชลประทานที่ 1490100 สำนักชลประทานที่ 1596100 สำนักชลประทานที่ 1696-100100 สำนักชลประทานที่ 17100 สำนักงานจัดรูปที่ดิน กลาง 7062

18 18 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป14: ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน สำนัก/กองเป้าหมายผลงานร้อยละ 1. สำนักจัดรูปที่ดินกลาง สจก.-5.2 ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน 5,145 ไร่70 2. สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สอบ-1.1 จำนวนแบบที่ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบ และได้รับอนุมัติเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 4,500 แผ่น129.78 สอบ-2.1 จำนวนพื้นที่ของงานออกแบบระบบ ชลประทานในแปลงนา 170,000 ไร่109.31

19 19 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. สำนัก/กองเป้าหมายผลงาน สำนักชลประทานที่ 190100 สำนักชลประทานที่ 295100 สำนักชลประทานที่ 380100 สำนักชลประทานที่ 490100 สำนักชลประทานที่ 585 สำนักชลประทานที่ 610095 สำนักชลประทานที่ 7ไม่วัด- สำนักชลประทานที่ 890100 สำนักชลประทานที่ 9100 ชป14: ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน สำนัก/กองเป้าหมายผลงาน สำนักชลประทานที่ 10100 สำนักชลประทานที่ 118099.94 สำนักชลประทานที่ 1280100 สำนักชลประทานที่ 1390100 สำนักชลประทานที่ 149086 สำนักชลประทานที่ 1596100 สำนักชลประทานที่ 1696-100100 สำนักชลประทานที่ 17100 (ต่อ)

20 20 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป15: ร้อยละของงานจัดหาที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผน ที่ตัวชี้วัดย่อยเป้าหมายผลงานร้อยละ 1. กมด.-1.1 ร้อยละของงานจัดหาที่ดินที่แล้ว เสร็จตามแผน(พื้นที่) 18,747.30 ไร่ 128.58 (24,107 ไร่) 2. กมด.-6.1 ร้อยละของงานจัดหาที่ดินที่แล้ว เสร็จตามแผน(งบประมาณ) 2,604 ล้านบาท 114.32 (2,977 ล้านบาท)

21 21 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป16: จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้าง สำนัก/กองเป้าหมายผลงาน สำนักชลประทานที่ 102526 สำนักชลประทานที่ 1112 สำนักชลประทานที่ 121022 สำนักชลประทานที่ 133533 สำนักชลประทานที่ 1415 สำนักชลประทานที่ 151916 สำนักชลประทานที่ 1628 สำนักชลประทานที่ 176061 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง96239 สำนัก/กองเป้าหมายผลงาน สำนักชลประทานที่ 12832 สำนักชลประทานที่ 21930 สำนักชลประทานที่ 35 3.5 ครั้ง/ โครงการ สำนักชลประทานที่ 42426 สำนักชลประทานที่ 577 สำนักชลประทานที่ 62338 สำนักชลประทานที่ 7ไม่วัด- สำนักชลประทานที่ 83642 สำนักชลประทานที่ 92529

22 22 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป17: ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่มีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ตัวชี้วัดย่อยเป้าหมายผลงาน สสช 2.1: ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่มีการจัดตั้ง กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน (ร้อยละ) 5656.44

23 23 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. สำนัก/กองเป้าหมายผลงาน สำนักชลประทานที่ 1100240 สำนักชลประทานที่ 290220 สำนักชลประทานที่ 370114 สำนักชลประทานที่ 480124 สำนักชลประทานที่ 5112251 สำนักชลประทานที่ 63533 สำนักชลประทานที่ 7ไม่วัด- สำนักชลประทานที่ 83360 สำนักชลประทานที่ 94038 ชป18: จำนวนความถี่ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สำนัก/กองเป้าหมายผลงาน สำนักชลประทานที่ 105560 สำนักชลประทานที่ 1110 สำนักชลประทานที่ 121075 สำนักชลประทานที่ 13100294 สำนักชลประทานที่ 14100120 สำนักชลประทานที่ 151433 สำนักชลประทานที่ 16>813 สำนักชลประทานที่ 1790220 สำนักงานเลขานุการ2,7003,966

24 24 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป19: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูฝน (ร้อยละ) สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 15053.46 สำนักชลประทานที่ 230รอผล สำนักชลประทานที่ 380133.59 สำนักชลประทานที่ 45065 สำนักชลประทานที่ 54840 สำนักชลประทานที่ 66055 สำนักชลประทานที่ 7-- สำนักชลประทานที่ 85061.82 สำนักชลประทานที่ 97569.21 สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 1065 สำนักชลประทานที่ 1145 สำนักชลประทานที่ 124590 สำนักชลประทานที่ 137060 สำนักชลประทานที่ 145048.25 สำนักชลประทานที่ 155045.58 สำนักชลประทานที่ 16>6067.20 สำนักชลประทานที่ 176594.98

25 25 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป20: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง(ร้อยละ) สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 16074.16 สำนักชลประทานที่ 22538.78 สำนักชลประทานที่ 380108.91 สำนักชลประทานที่ 46080 สำนักชลประทานที่ 54143.80 สำนักชลประทานที่ 66256 สำนักชลประทานที่ 7-- สำนักชลประทานที่ 85861.11 สำนักชลประทานที่ 97069.21 สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 1079 สำนักชลประทานที่ 1160 สำนักชลประทานที่ 126090 สำนักชลประทานที่ 138060.04 สำนักชลประทานที่ 146053.68 สำนักชลประทานที่ 152527.10 สำนักชลประทานที่ 16>6020.22 สำนักชลประทานที่ 176575.48

26 26 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป21: ร้อยละของการแจ้งภัยล่วงหน้าเมื่อเกิดเหตุวิกฤติ สำนัก/กองเป้าหมายผลงาน สำนักชลประทานที่ 10100 สำนักชลประทานที่ 11100 สำนักชลประทานที่ 12100 สำนักชลประทานที่ 13100 สำนักชลประทานที่ 14100 สำนักชลประทานที่ 15100 สำนักชลประทานที่ 1699-100100 สำนักชลประทานที่ 17100 สำนัก/กองเป้าหมายผลงาน สำนักชลประทานที่ 1100 สำนักชลประทานที่ 275100 สำนักชลประทานที่ 380100 สำนักชลประทานที่ 4100 สำนักชลประทานที่ 5100 สำนักชลประทานที่ 6150107 สำนักชลประทานที่ 7ไม่วัด- สำนักชลประทานที่ 810095 สำนักชลประทานที่ 9100418.18

27 27 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักงานเลขานุการกรม33 กองการเงินและบัญชี5(ระดับ)5 กองกฎหมายและที่ดินสำเร็จ1 กองแผนงาน43 กองพัสดุ42 ศูนย์สารสนเทศ33 สำนักเครื่องจักรกล1- สำนักบริหารโครงการ22 สำนักพัฒนาโครงสร้างและ ระบบบริหารงานบุคคล 54 สำนักวิจัยและพัฒนา33 ชป22: จำนวนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จ สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรม และธรณีวิทยา 22 สำนักออกแบบวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม 11 สำนักอุทกวิทยาและ บริหารน้ำ 5 (ระดับ) ระดับ 4.7 สำนักโครงการขนาดใหญ่1314 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง33 สำนักส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของประชาชน 22 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร55 กลุ่มตรวจสอบภายใน22 กลุ่มกิจกรรมพิเศษ43

28 28 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 133 สำนักชลประทานที่ 2-- สำนักชลประทานที่ 355 สำนักชลประทานที่ 411 สำนักชลประทานที่ 5-- สำนักชลประทานที่ 633 สำนักชลประทานที่ 7-- สำนักชลประทานที่ 8-- สำนักชลประทานที่ 954 ชป22: จำนวนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จ (ต่อ) สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 1055 สำนักชลประทานที่ 1111 สำนักชลประทานที่ 12-- สำนักชลประทานที่ 1311 สำนักชลประทานที่ 1433 สำนักชลประทานที่ 1555 สำนักชลประทานที่ 16-- สำนักชลประทานที่ 17--

29 29 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป23: จำนวนกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข(ฉบับ) ตัวชี้วัดย่อยผลงาน กมด.-4.1 ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ชลประทานหลวง พ.ศ.2485 สำเร็จ *นำส่งกระทรวงฯ

30 30 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป24: ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน

31 31 ร้อยละ

32 32 ร้อยละ

33 33 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป25: ผลคะแนนจาก PMQA ตัวชี้วัดย่อย ผลงาน (ระดับ) กพร-2.1: ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA กพร-2.1.1: ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 4.7 กพร-2.1.2: ความสำเร็จของผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การ ของหมวด 1,3 5 *คะแนนเต็ม 5.0

34 34 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป26: ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน สชป.180.25 สชป.277.25 สชป.377.35 สชป.476.45 สชป.576.80 สชป.678.70 สชป.778.35 สชป.876.90 สชป.90.00 เป้าหมาย ร้อยละ 85 สคญ.78.80 กพศ.75.30 กตน.76.50 กพร.76.85 กผง.77.65 สคก.75.00 สวพ.77.10 สรธ.77.25 สบก.77.50 สอบ.77.70 สสช.73.20 สพบ.75.40 สจก.75.55 กงบ.75.75 กมด.76.05 ศท.76.05 กพด.76.30 สลก.77.60 สชป.1075.25 สชป.1175.85 สชป.1276.95 สชป.1376.75 สชป.1478.25 สชป.1574.80 สชป.1677.95 สชป.1777.45 สอน.77.00

35 35 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป28: ร้อยละความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำ ตัวชี้วัดย่อยผลงาน ศท-1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ดำเนินการแล้วเสร็จ (ระดับที่ 5) ศท-4.1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนบริหาร ความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมื่อ เทียบกับแผน ดำเนินการแล้วเสร็จ (ระดับที่ 5) ชป27: ผลคะแนนจาก HR Scorecard ตัวชี้วัดย่อยผลงาน สพบ 4-3.1 : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารงาน บุคคลเทียบกับแผน 4.5818 *สำนัก กอง พัฒนาคุณภาพเว็บไซต์ตามเกณฑ์ที่ ศท. กำหนด

36 36 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. 1. มีทัศนะเชิงลบกับการประเมินผล ไม่ใส่ใจ ไม่ใช้แผนยุทธศาสตร์และ คำรับรองระดับสำนัก กอง ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารงาน 2. ขาดฐานข้อมูลย้อนหลัง ทำให้การตั้งค่าเป้าหมายไม่เหมาะสม 3. การสื่อสาร การทำความเข้าใจ แผนยุทธศาสตร์และคำรับรองระดับ สำนัก กอง ยังไม่ทั่วถึง ไม่ทราบว่าต้องรับผิดชอบตัวชี้วัดตัวไหนและมี ค่าเป้าหมายเท่าไร? 4. การปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน /ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานงาน 5. การรายงานผิดพลาด เช่น คำนวณผลผิด, เก็บข้อมูลผิด,รายงานเท็จ, เข้าใจคลาดเคลื่อน ฯลฯ 6. การปฏิบัติงานมีปัญหาอุปสรรค เช่น การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ล่าช้า /ต้องประกวดราคาหลายครั้ง / ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับ จ้างได้ / ผู้รับจ้างบางรายปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน /ต้องแก้ไข แบบ / แก้ไขสัญญา ฯลฯ สรุปปัญหาอุปสรรค

37 37 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. 1. จัดให้มีระบบการจัดทำคำรับรองระดับบุคคล และนำผลการประเมินมา เชื่อมโยงกับการประเมินความดีความชอบ และการจัดสรรเงินรางวัล 2. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ให้เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กรณีปัจจัยภายนอกต้องควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 3. เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน 4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการทุกระดับ 5. มุ่งเน้นผลลัพธ์ และใช้ข้อมูลจริงในการบริหารงาน 6. ร่วมแรงร่วมใจในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน พร้อมดูแลเป้าหมาย ของตนเองไม่ให้เสียหาย แนวทางแก้ไข


ดาวน์โหลด ppt 1 สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดย ผอ.ผง. ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google