งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ. ศ
สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ โดย ผอ.ผง. ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2552

2

3

4 แผนที่ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปี 2552
“น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง” การพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัย อันเกิดจากน้ำ 2. ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ประสิทธิผล ตามพันธกิจ 3. ความสูญเสียที่ลดลง อันเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ำ 1. มีปริมาณน้ำเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 4. อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 5. ผู้ใช้น้ำได้รับความพึงพอใจจากการบริหารน้ำ 6. คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ การให้บริการ 7. การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน 8. การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน 9. ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 10. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 11. มีการวางแผนและการดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ 12. มีผลการศึกษา วิจัยและพัฒนาสนับสนุนการดำเนินงาน 13. มีระเบียบและกฎหมายที่ทันสมัย การพัฒนา องค์กร 14. ระบบการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 16. มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 15. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการทำงาน

5 จำนวน 28 ตัวชี้วัด ชป01- ชป28 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. จำนวน 28 ตัวชี้วัด ชป01- ชป28

6 ชป01:จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.)
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป01:จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) *เฉพาะโครงการขนาดใหญ่รวมกับโครงการขนาดกลาง โครงการ (ล้าน ลบ.ม.) สชป. 2 อ่างเก็บน้ำแม่ใจ จ. พะเยา 3.00 สชป. 3 อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) จ.นครสวรรค์ 11.87 สชป. 5 อ่างเก็บน้ำลำพันชาดน้อย จ.อุดรธานี 2.60 สชป. 8 อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา จ.นครราชสีมา 7.50 สคญ. อ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา จ.ลำปาง 170.00 ปี 2552 เพิ่ม รวม 194.97

7 ชป02:จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่)
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป02:จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) *เฉพาะโครงการขนาดใหญ่รวมกับโครงการขนาดกลาง เป้าหมายตามคำรับรอง เพิ่ม 150,000 ไร่ โครงการ (ไร่) สคญ. พัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก 10,000 สคญ. แควน้อย 65,000 สชป. 1 พัฒนาชุมชนแม่วาง จ.เชียงใหม่ 10,200 สชป. 5 ห้วยหินชะแนนใหญ่ จ.สกลนคร 1,765 สชป. 5 ห้วยกระเฌอ จ.สกลนคร 6,000 สชป. 6 ฝายร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำฯลุ่มน้ำชีตอนกลาง 18,102 ฝายยโสธร (สถานีสูบน้ำพนมไพร) โครงการส่งน้ำฯลุ่มน้ำชีตอนกลาง 23,439 สชป. 7 ฝายลำโดมใหญ่ จ.อุบลราชธานี 10,088 สชป. 10 ห้วยใหญ่(วังแขม) จ.ลพบุรี 5,600 ปี 2552 เพิ่ม รวม 150,194

8 ชป03:จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง)
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป03:จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) เป้าหมายตามงบประมาณ 235 แห่ง เป้าหมายตามคำรับรอง 245 แห่ง ผลการดำเนินงาน 240 แห่ง * ที่ดำเนินการได้มากว่าร้อยละ 80 ณ 30 ก.ย.52 ชป04: ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำ ต่อพื้นที่เป้าหมาย (คำรับรองฯ วัดเชิงปริมาณ 31 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ของ พท.ชป.) การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทาน 23,925,020 ไร่ ไร่ ร้อยละ ช่วงฤดูแล้ง (1 พ.ย พ.ค.2552) 14,636,743 61.18 ช่วงฤดูฝน (1 มิ.ย ต.ค.2552) * ณ 2 ต.ค. 52 18,384,084 76.84 รวมพื้นที่ทั้งหมด 33,020,827 138.02 (ข้อมูล สอน.)

9 เป้าหมายตามคำรับรองฯ 0.15-1.35
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป05: ร้อยละของปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภค และภาคอุตสาหกรรมเทียบกับเป้าหมาย *ปริมาณน้ำที่เก็บค่าชลประทาน เป้าหมายการจัดสรรน้ำ 990 ล้าน ลบ.ม. ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ ปริมาณน้ำที่จัดสรร 920.58 92.99 (ข้อมูล บัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) ชป06: ร้อยละของมูลค่าความเสียหายของพืชเศรษฐกิจ ในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง เป้าหมายตามคำรับรองฯ พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 10,245,766 ไร่ เสียหาย 230 ไร่ พื้นที่ปลูกข้าวนาปี 14,317,364 ไร่ เสียหาย 11,111 ไร่ รวมพื้นที่เพาะปลูก 24,563,130 ไร่ เสียหาย 11,341 ไร่ คิดเป็นร้อยละ (ข้อมูล สอน.)

10 ชป07: ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป07: ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สำนัก/กอง เป้าหมาย ผล สำนักชลประทานที่ 1 100 99.95 สำนักชลประทานที่ 2 92 สำนักชลประทานที่ 3 90 สำนักชลประทานที่ 4 97 สำนักชลประทานที่ 5 80 89.12 สำนักชลประทานที่ 6 สำนักชลประทานที่ 7 สำนักชลประทานที่ 8 88-100 93.47 สำนักชลประทานที่ 9 99.62 สำนัก/กอง เป้าหมาย ผล สำนักชลประทานที่ 10 70 80 สำนักชลประทานที่ 11 85 สำนักชลประทานที่ 12 60 100 สำนักชลประทานที่ 13 สำนักชลประทานที่ 14 87.70 สำนักชลประทานที่ 15 90 สำนักชลประทานที่ 16 98.45 สำนักชลประทานที่ 17 93 94.05

11 ประเมินโดยผู้ตรวจประเมินภายนอก
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป08: ร้อยละของผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่การชลประทาน ที่พอใจต่อการบริหารจัดการน้ำ (คำรับรองฯ ร้อยละ 85) ประเมินโดยผู้ตรวจประเมินภายนอก

12 ชป09: ร้อยละของอ่างเก็บน้ำที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป09: ร้อยละของอ่างเก็บน้ำที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 1 80 100 สำนักชลประทานที่ 2 99.83 สำนักชลประทานที่ 3 ไม่วัด - สำนักชลประทานที่ 4 75 สำนักชลประทานที่ 5 74 84.15 สำนักชลประทานที่ 6 สำนักชลประทานที่ 7 สำนักชลประทานที่ 8 95 สำนักชลประทานที่ 9 สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 10 100 สำนักชลประทานที่ 11 ไม่วัด - สำนักชลประทานที่ 12 สำนักชลประทานที่ 13 80 สำนักชลประทานที่ 14 สำนักชลประทานที่ 15 สำนักชลประทานที่ 16 สำนักชลประทานที่ 17

13 ชป10: ร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้างอาคารชลประทาน
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป10: ร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้างอาคารชลประทาน สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 1 100 สำนักชลประทานที่ 2 80 สำนักชลประทานที่ 3 สำนักชลประทานที่ 4 60 สำนักชลประทานที่ 5 สำนักชลประทานที่ 6 85 71.80 สำนักชลประทานที่ 7 70 92 สำนักชลประทานที่ 8 >85 88.23 สำนักชลประทานที่ 9 97 สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 10 85 94.96 สำนักชลประทานที่ 11 91.65 สำนักชลประทานที่ 12 11 แห่ง 90.91 สำนักชลประทานที่ 13 100 89.24 สำนักชลประทานที่ 14 สำนักชลประทานที่ 15 80 สำนักชลประทานที่ 16 สำนักชลประทานที่ 17 90 99.50 สำนักโครงการขนาดใหญ่ 73.56 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง 9,000 ไร่ ร้อยละ91.09

14 ชป11: ร้อยละความสำเร็จในการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทาน
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป11: ร้อยละความสำเร็จในการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทาน สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 1 100 สำนักชลประทานที่ 2 80 97.47 สำนักชลประทานที่ 3 95.12 สำนักชลประทานที่ 4 สำนักชลประทานที่ 5 90 สำนักชลประทานที่ 6 สำนักชลประทานที่ 7 สำนักชลประทานที่ 8 >85 สำนักชลประทานที่ 9 99.81 สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 10 90 87 สำนักชลประทานที่ 11 85 78.92 สำนักชลประทานที่ 12 100 สำนักชลประทานที่ 13 สำนักชลประทานที่ 14 สำนักชลประทานที่ 15 98 สำนักชลประทานที่ 16 97.17 สำนักชลประทานที่ 17 95 99.24 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง 2,500 ไร่ ร้อยละ 10

15 ชป12: ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผน
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป12: ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผน สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 1 90 100 สำนักชลประทานที่ 2 สำนักชลประทานที่ 3 80 สำนักชลประทานที่ 4 สำนักชลประทานที่ 5 95 สำนักชลประทานที่ 6 สำนักชลประทานที่ 7 ไม่วัด - สำนักชลประทานที่ 8 95.64 สำนักชลประทานที่ 9 188.64 สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 10 100 สำนักชลประทานที่ 11 80 98.17 สำนักชลประทานที่ 12 สำนักชลประทานที่ 13 90 สำนักชลประทานที่ 14 สำนักชลประทานที่ 15 96 สำนักชลประทานที่ 16 96-100 สำนักชลประทานที่ 17 สำนักบริหารโครงการ 50 ฉบับ 68 ฉบับ

16 ชป13: ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป13: ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา สรธ-1.1 ร้อยละของโครงการสำรวจและผลิตแผนที่ ที่สามารถผลิตอย่างมีมาตรฐานและทันเวลา 110 โครงการ 100 สรธ-2.1 ร้อยละของโครงการสำรวจข้อมูลทางด้านธรณีวิทยาและปฐพีกลศาสตร์ที่เป็นไปตามแผนงาน 34 โครงการ สรธ-3.1 ร้อยละของโครงการสำรวจ ปักหลักเขตชลประทานที่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด 180 โครงการ

17 ชป13: ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป13: ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน (ต่อ) สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 1 90 100 สำนักชลประทานที่ 2 สำนักชลประทานที่ 3 80 สำนักชลประทานที่ 4 สำนักชลประทานที่ 5 95 98 สำนักชลประทานที่ 6 สำนักชลประทานที่ 7 ไม่วัด - สำนักชลประทานที่ 8 91 87.8 สำนักชลประทานที่ 9 155.56 สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 10 100 สำนักชลประทานที่ 11 80 99.96 สำนักชลประทานที่ 12 สำนักชลประทานที่ 13 90 สำนักชลประทานที่ 14 สำนักชลประทานที่ 15 96 สำนักชลประทานที่ 16 96-100 สำนักชลประทานที่ 17 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง 70 62

18 ชป14: ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป14: ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงานร้อยละ 1. สำนักจัดรูปที่ดินกลาง สจก.-5.2 ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน 5,145 ไร่ 70 2. สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สอบ-1.1 จำนวนแบบที่ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบ และได้รับอนุมัติเพื่อใช้ในการก่อสร้าง 4,500 แผ่น 129.78 สอบ-2.1 จำนวนพื้นที่ของงานออกแบบระบบชลประทานในแปลงนา 170,000 ไร่ 109.31

19 ชป14: ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป14: ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน (ต่อ) สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 1 90 100 สำนักชลประทานที่ 2 95 สำนักชลประทานที่ 3 80 สำนักชลประทานที่ 4 สำนักชลประทานที่ 5 85 สำนักชลประทานที่ 6 สำนักชลประทานที่ 7 ไม่วัด - สำนักชลประทานที่ 8 สำนักชลประทานที่ 9 สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 10 100 สำนักชลประทานที่ 11 80 99.94 สำนักชลประทานที่ 12 สำนักชลประทานที่ 13 90 สำนักชลประทานที่ 14 86 สำนักชลประทานที่ 15 96 สำนักชลประทานที่ 16 96-100 สำนักชลประทานที่ 17

20 ชป15: ร้อยละของงานจัดหาที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผน
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป15: ร้อยละของงานจัดหาที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผน ที่ ตัวชี้วัดย่อย เป้าหมาย ผลงานร้อยละ 1. กมด.-1.1 ร้อยละของงานจัดหาที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผน(พื้นที่) 18, ไร่ 128.58 (24,107 ไร่) 2. กมด.-6.1 ร้อยละของงานจัดหาที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผน(งบประมาณ) 2,604 ล้านบาท 114.32 (2,977 ล้านบาท)

21 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป16: จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ ในระยะวางโครงการก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้าง สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 1 28 32 สำนักชลประทานที่ 2 19 30 สำนักชลประทานที่ 3 5 3.5 ครั้ง/โครงการ สำนักชลประทานที่ 4 24 26 สำนักชลประทานที่ 5 7 สำนักชลประทานที่ 6 23 38 สำนักชลประทานที่ 7 ไม่วัด - สำนักชลประทานที่ 8 36 42 สำนักชลประทานที่ 9 25 29 สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 10 25 26 สำนักชลประทานที่ 11 12 สำนักชลประทานที่ 12 10 22 สำนักชลประทานที่ 13 35 33 สำนักชลประทานที่ 14 15 สำนักชลประทานที่ 15 19 16 สำนักชลประทานที่ 16 28 สำนักชลประทานที่ 17 60 61 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง 96 239

22 ชป17: ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่มีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป17: ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่มีการตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ตัวชี้วัดย่อย เป้าหมาย ผลงาน สสช 2.1: ร้อยละของพื้นที่ชลประทานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐาน (ร้อยละ) 56 56.44

23 ชป18: จำนวนความถี่ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป18: จำนวนความถี่ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 1 100 240 สำนักชลประทานที่ 2 90 220 สำนักชลประทานที่ 3 70 114 สำนักชลประทานที่ 4 80 124 สำนักชลประทานที่ 5 112 251 สำนักชลประทานที่ 6 35 33 สำนักชลประทานที่ 7 ไม่วัด - สำนักชลประทานที่ 8 60 สำนักชลประทานที่ 9 40 38 สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 10 55 60 สำนักชลประทานที่ 11 10 สำนักชลประทานที่ 12 75 สำนักชลประทานที่ 13 100 294 สำนักชลประทานที่ 14 120 สำนักชลประทานที่ 15 14 33 สำนักชลประทานที่ 16 >8 13 สำนักชลประทานที่ 17 90 220 สำนักงานเลขานุการ 2,700 3,966

24 ชป19: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูฝน (ร้อยละ)
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป19: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูฝน (ร้อยละ) สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 1 50 53.46 สำนักชลประทานที่ 2 30 รอผล สำนักชลประทานที่ 3 80 133.59 สำนักชลประทานที่ 4 65 สำนักชลประทานที่ 5 48 40 สำนักชลประทานที่ 6 60 55 สำนักชลประทานที่ 7 - สำนักชลประทานที่ 8 61.82 สำนักชลประทานที่ 9 75 69.21 สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 10 65 สำนักชลประทานที่ 11 45 สำนักชลประทานที่ 12 90 สำนักชลประทานที่ 13 70 60 สำนักชลประทานที่ 14 50 48.25 สำนักชลประทานที่ 15 45.58 สำนักชลประทานที่ 16 >60 67.20 สำนักชลประทานที่ 17 94.98

25 ชป20: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง(ร้อยละ)
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป20: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง(ร้อยละ) สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 1 60 74.16 สำนักชลประทานที่ 2 25 38.78 สำนักชลประทานที่ 3 80 108.91 สำนักชลประทานที่ 4 สำนักชลประทานที่ 5 41 43.80 สำนักชลประทานที่ 6 62 56 สำนักชลประทานที่ 7 - สำนักชลประทานที่ 8 58 61.11 สำนักชลประทานที่ 9 70 69.21 สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 10 79 สำนักชลประทานที่ 11 60 สำนักชลประทานที่ 12 90 สำนักชลประทานที่ 13 80 60.04 สำนักชลประทานที่ 14 53.68 สำนักชลประทานที่ 15 25 27.10 สำนักชลประทานที่ 16 >60 20.22 สำนักชลประทานที่ 17 65 75.48

26 ชป21: ร้อยละของการแจ้งภัยล่วงหน้าเมื่อเกิดเหตุวิกฤติ
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป21: ร้อยละของการแจ้งภัยล่วงหน้าเมื่อเกิดเหตุวิกฤติ สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 1 100 สำนักชลประทานที่ 2 75 สำนักชลประทานที่ 3 80 สำนักชลประทานที่ 4 สำนักชลประทานที่ 5 สำนักชลประทานที่ 6 150 107 สำนักชลประทานที่ 7 ไม่วัด - สำนักชลประทานที่ 8 95 สำนักชลประทานที่ 9 418.18 สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 10 100 สำนักชลประทานที่ 11 สำนักชลประทานที่ 12 สำนักชลประทานที่ 13 สำนักชลประทานที่ 14 สำนักชลประทานที่ 15 สำนักชลประทานที่ 16 99-100 สำนักชลประทานที่ 17

27 ชป22: จำนวนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จ
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป22: จำนวนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จ สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักงานเลขานุการกรม 3 กองการเงินและบัญชี 5(ระดับ) 5 กองกฎหมายและที่ดิน สำเร็จ 1 กองแผนงาน 4 กองพัสดุ 2 ศูนย์สารสนเทศ สำนักเครื่องจักรกล - สำนักบริหารโครงการ สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล สำนักวิจัยและพัฒนา สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 2 สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 1 สำนักอุทกวิทยาและ บริหารน้ำ 5 (ระดับ) ระดับ 4.7 สำนักโครงการขนาดใหญ่ 13 14 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง 3 สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มกิจกรรมพิเศษ 4

28 ชป22: จำนวนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จ
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป22: จำนวนโครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จ (ต่อ) สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 1 3 สำนักชลประทานที่ 2 - สำนักชลประทานที่ 3 5 สำนักชลประทานที่ 4 1 สำนักชลประทานที่ 5 สำนักชลประทานที่ 6 สำนักชลประทานที่ 7 สำนักชลประทานที่ 8 สำนักชลประทานที่ 9 4 สำนัก/กอง เป้าหมาย ผลงาน สำนักชลประทานที่ 10 5 สำนักชลประทานที่ 11 1 สำนักชลประทานที่ 12 - สำนักชลประทานที่ 13 สำนักชลประทานที่ 14 3 สำนักชลประทานที่ 15 สำนักชลประทานที่ 16 สำนักชลประทานที่ 17

29 ชป23: จำนวนกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข(ฉบับ)
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป23: จำนวนกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข(ฉบับ) ตัวชี้วัดย่อย ผลงาน กมด.-4.1 ปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.ชลประทานหลวง พ.ศ.2485 สำเร็จ *นำส่งกระทรวงฯ

30 ชป24: ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป24: ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน

31 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ 2552 สชป
ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ สชป ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 ร้อยละ

32 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ 2552 หน่วยงานส่วนกลาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
ร้อยละ

33 ชป25: ผลคะแนนจาก PMQA *คะแนนเต็ม 5.0 ตัวชี้วัดย่อย ผลงาน (ระดับ)
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป25: ผลคะแนนจาก PMQA *คะแนนเต็ม 5.0 ตัวชี้วัดย่อย ผลงาน (ระดับ) กพร-2.1: ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA กพร-2.1.1: ความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 4.7 กพร-2.1.2: ความสำเร็จของผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การของหมวด 1,3 5

34 ชป26: ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป26: ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน เป้าหมาย ร้อยละ 85 กพศ. 75.30 กตน. 76.50 กพร. 76.85 กผง. 77.65 สคญ. 78.80 สชป.1 80.25 สชป.2 77.25 สชป.3 77.35 สชป.4 76.45 สชป.5 76.80 สชป.6 78.70 สชป.7 78.35 สชป.8 76.90 สชป.9 0.00 สชป.10 75.25 สชป.11 75.85 สชป.12 76.95 สชป.13 76.75 สชป.14 78.25 สชป.15 74.80 สชป.16 77.95 สชป.17 77.45 สอน. 77.00 สสช. 73.20 สพบ. 75.40 สจก. 75.55 กงบ. 75.75 กมด. 76.05 ศท. กพด. 76.30 สลก. 77.60 สคก. 75.00 สวพ. 77.10 สรธ. 77.25 สบก. 77.50 สอบ. 77.70

35 ชป27: ผลคะแนนจาก HR Scorecard
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. ชป27: ผลคะแนนจาก HR Scorecard ตัวชี้วัดย่อย ผลงาน สพบ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเทียบกับแผน 4.5818 ชป28: ร้อยละความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำ ตัวชี้วัดย่อย ผลงาน ศท-1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ดำเนินการแล้วเสร็จ (ระดับที่ 5) ศท-4.1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมื่อเทียบกับแผน *สำนัก กอง พัฒนาคุณภาพเว็บไซต์ตามเกณฑ์ที่ ศท. กำหนด

36 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. สรุปปัญหาอุปสรรค 1. มีทัศนะเชิงลบกับการประเมินผล ไม่ใส่ใจ ไม่ใช้แผนยุทธศาสตร์และคำรับรองระดับสำนัก กอง ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารงาน 2. ขาดฐานข้อมูลย้อนหลัง ทำให้การตั้งค่าเป้าหมายไม่เหมาะสม 3. การสื่อสาร การทำความเข้าใจ แผนยุทธศาสตร์และคำรับรองระดับสำนัก กอง ยังไม่ทั่วถึง ไม่ทราบว่าต้องรับผิดชอบตัวชี้วัดตัวไหนและมีค่าเป้าหมายเท่าไร? 4. การปฏิบัติงานไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน /ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานงาน 5. การรายงานผิดพลาด เช่น คำนวณผลผิด, เก็บข้อมูลผิด,รายงานเท็จ,เข้าใจคลาดเคลื่อน ฯลฯ 6. การปฏิบัติงานมีปัญหาอุปสรรค เช่น การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า /ต้องประกวดราคาหลายครั้ง / ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ / ผู้รับจ้างบางรายปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน /ต้องแก้ไขแบบ / แก้ไขสัญญา ฯลฯ

37 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Royal Irrigation Department Ministry of Agriculture and Co-operatives. แนวทางแก้ไข 1. จัดให้มีระบบการจัดทำคำรับรองระดับบุคคล และนำผลการประเมินมาเชื่อมโยงกับการประเมินความดีความชอบ และการจัดสรรเงินรางวัล 2. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ให้เชื่อมโยงกับตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย กรณีปัจจัยภายนอกต้องควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 3. เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงาน 4. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการทุกระดับ 5. มุ่งเน้นผลลัพธ์ และใช้ข้อมูลจริงในการบริหารงาน 6. ร่วมแรงร่วมใจในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน พร้อมดูแลเป้าหมายของตนเองไม่ให้เสียหาย


ดาวน์โหลด ppt สรุปบทเรียนผลการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google