งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการ ความรู้ กองแผนงาน. 1. ทีมงาน KM ซึ่งแต่งตั้งในปี 2549 เป็น แกนนำหลักในการดำเนินการเพื่อความต่อเนื่อง 2. ประเมินผลการดำเนินการในปี 2549 และนำเสนอผลการประเมินเพื่อหารือในที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการ ความรู้ กองแผนงาน. 1. ทีมงาน KM ซึ่งแต่งตั้งในปี 2549 เป็น แกนนำหลักในการดำเนินการเพื่อความต่อเนื่อง 2. ประเมินผลการดำเนินการในปี 2549 และนำเสนอผลการประเมินเพื่อหารือในที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการ ความรู้ กองแผนงาน

2 1. ทีมงาน KM ซึ่งแต่งตั้งในปี 2549 เป็น แกนนำหลักในการดำเนินการเพื่อความต่อเนื่อง 2. ประเมินผลการดำเนินการในปี 2549 และนำเสนอผลการประเมินเพื่อหารือในที่ ประชุมกองแผนงาน และนำผลการ ประเมิน ไปพิจารณาในการกำหนดแนวทาง KM ปี 2550 การวางกลยุทธ์ และกระบวนการ นำ KM ไปใช้

3 ส่วนหนึ่งของผลการประเมินการจัดการ ความรู้ปี 2549 กองแผนงาน ประเด็นจำนวนร้อย ละ การทราบว่า KM คืออะไร ทราบ 3687.8 ไม่ทราบ 37.3 ไม่ตอบ 24.9 สิ่งที่ได้จากการทำ KM ของกองแผนงาน 1. ได้ทราบว่ามีการทำ KM ในกรมฯ 3073.2 2. ได้รู้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2458.5 3. ได้เห็นประโยชน์ของการทำ KM และการ นำไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆ 1946.3 4. ได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือ ความสามารถ 1331.7 5. อื่นๆ ( ระบุ ) 512.2

4 ประเด็นจำนวนร้อย ละ การทำงานในกองแผนงาน มีความสุข 1331.7 เฉย ๆ 1946.3 ไม่มีความสุข 614.6 ไม่ตอบ 37.3 ส่วนหนึ่งของผลการประเมินการจัดการ ความรู้ปี 2549 กองแผนงาน

5 3. กำหนดแนวทาง โดยจัดเวทีเล็กเพื่อพูดคุยหารือ กันในการกำหนดร่างแนวทางประกอบด้วย การ กำหนด KV ซึ่งเป็นการกำหนดกว้างๆ ประกอบ แนวทางไว้ก่อน เพื่อให้รู้ทิศทางในสิ่งที่กำลังจะทำ โดยพวกเราปักธงว่าจะทำ KM ไปเพื่อเสริมหนุน KM ระดับกรม และพัฒนาการทำงานภายในกอง และการ กำหนดกิจกรรมให้สอดรับกับทิศทางดังกล่าว และ นำเสนอที่ประชุมกองให้ความเห็นชอบ การวางกลยุทธ์ และกระบวนการ นำ KM ไปใช้

6

7 4. ค่อยๆ ดำเนินการตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ เน้นการดำเนินกิจกรรมบริหารความเปลี่ยนแปลงเสริม หนุนการทำ KM ของกอง เพื่อสร้างบรรยากาศไม่ให้ แข็งเกินไป และค่อยๆ กระตุ้นให้มีการดำเนิน KM อย่างเป็นรูปธรรมโดยไม่แปลกแยกจากงานปกติ เริ่ม จากการทบทวนแก่น KM กับสมาชิกในกองแผนงาน และการสร้างวัฒนธรรมการแบ่งปันเรียนรู้ ใครไปได้รับ ความรู้ที่ไหนมาอย่างไร หากน่าสนใจให้นำมาเล่าสู่กัน ฟังผ่านเวทีประชุมประจำเดือนกองแผนงานเป็น ช่องทางหลักในการแลกเปลี่ยน (KS) และบอร์ด ประชาสัมพันธ์ KM ของกอง 5. คณะทำงานนำสาระที่ได้มีการแลกเปลี่ยน จัดทำเป็น KA เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผ่านบอร์ด ประชาสัมพันธ์ และ Website กอง Blog ของ www.gotoknow.org ตามความเหมาะสม การวางกลยุทธ์ และกระบวนการ นำ KM ไปใช้

8 1. ผู้อำนวยการกองแผนงาน ให้ความสำคัญ 2. ทีมงานที่เป็นแกนนำมีความเข้าใจกันดี และให้ กำลังใจซึ่งกันและกัน 3. การใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม 4. การดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่เร่งรัด แต่ต่อเนื่อง 5. การให้โอกาสคนในการแสดงบทบาท และ เรียนรู้ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

9 พรบ. ข้าราชการใหม่เรือน ฉบับใหม่ ตัวอย่างเรื่องเล่าที่ นำมาเล่าสู่กันฟังใน เวทีประชุม ประจำเดือนของ กองแผนงาน

10

11 บรรยากาศเริ่มดีขึ้นเริ่มมีเจ้าหน้าที่เข้าใจว่า KM เป็นเครื่องมือจัดการความรู้ในเรื่องใดก็ได้ เช่น มีเจ้าหน้าที่มาหารือกับคณะทำงานว่า ประสงค์จะพัฒนาการทำงานในเรื่องหนึ่ง จะ สามารถใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือได้ หรือไม่ และจะทำอย่างนั้นได้ไหม และมีผู้ สะท้อนว่า KM ช่วยให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง คนดีขึ้นส่งผลต่อการทำงานเป็นทีม ผลการเปลี่ยนแปลง “KM เป็นเรื่องของทุกคนที่สามารถจะไปใช้เป็นเครื่องมือ สำหรับการพัฒนาสมรรถนะของแต่ละคน เพื่อช่วยให้งาน ที่ทำอยู่บรรลุผล KM ไม่ใช่งานที่คณะทำงานจะต้อง ดำเนินการแต่เพียงลำพัง แต่คณะทำงานทำหน้าที่เพื่อจัด กิจกรรมเสริมหนุนเพื่อสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก และกระตุ้นความสนใจเท่านั้น ”


ดาวน์โหลด ppt การจัดการ ความรู้ กองแผนงาน. 1. ทีมงาน KM ซึ่งแต่งตั้งในปี 2549 เป็น แกนนำหลักในการดำเนินการเพื่อความต่อเนื่อง 2. ประเมินผลการดำเนินการในปี 2549 และนำเสนอผลการประเมินเพื่อหารือในที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google