งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 3.1 แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารองค์ความรู้ ปี 2552 3.2 การบูรณาการคลังความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร ( ศูนย์บริการองค์ความรู้การเกษตร ) 3.3 การประเมินผลตามตัวชี้วัด TRIS เรื่อง การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2551 3.4 การประเมินผลตามตัวชี้วัด TRIS เรื่อง การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2552 3.5 การรายงานความก้าวหน้าเรื่อง การบริหารองค์ความรู้ระดับ หน่วยงานย่อย ปีงบประมาณ 2551 วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1 กำหนดเป้าหมาย กรอบ / แนวทางการดำเนินงานการจัดการ ความรู้ ปีงบประมาณ 2552 4.2 การบริหารจัดการ KM ปีงบประมาณ 2552 วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี ) 5.1 รายชื่อคณะทำงานเรื่อง การบริหารองค์ความรู้ระดับ หน่วยงานย่อย ปีงบประมาณ 2552 5.2 การจัด KM สัญจร

3 ** แผน ยุทธศาสต ร์ กรมส่งเสริม การเกษตร พ. ศ. 2552 - 2554 (6 ยุทธศาสตร์ ) ประเด็น ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ คำขวัญ ค่านิยม พันธกิจ ภารกิจและ อำนาจ หน้าที่ตาม กฎหมาย วัตถุประสง ค์หลัก ผลสัมฤทธิ์ พื้นฐาน * วาระ 4.1 (1)

4 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ปี 2552 1) การตอบสนองต่อนโยบายสำคัญของ รัฐบาล 2) การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในภาคเกษตร 3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ เกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กร เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และชุมชน เกษตร 4) การส่งเสริมการผลิตและจัดการสินค้า เกษตร 5) การให้บริการทางการเกษตรและ ช่วยเหลือเกษตรกร 6) การพัฒนาองค์กร บุคลากร และ กระบวนการทำงาน วาระ 4.1 (2)

5 6 ประเด็น ยุทธศาสตร์ 1) การตอบสนองต่อนโยบายสำคัญของรัฐบาล 2) การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในภาคเกษตร 3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ เกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และชุมชนเกษตร 4) การส่งเสริมการผลิตและจัดการ สินค้าเกษตร 5) การให้บริการทางการเกษตรและช่วยเหลือ เกษตรกร 6) การพัฒนาองค์กร บุคลากร และกระบวนการ ทำงาน แนะนำให้ เลือก วาระ 4.1 (2)

6  เลือกประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 3 ยุทธศาสตร์  เลือกโครงการจากยุทธศาสตร์ ตามข้อ 1  ความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ ทำงานตาม โครงการให้บรรลุผล ตามข้อ 2 วาระ 4.1 (2)

7 ยุทธศาสตร์ กิจกรรม / โครงการ องค์ความรู้ 1. การขจัดความ ยากจนและพัฒนา ชนบท กิจกรรมพัฒนาองค์กร เกษตรกรและวิสาหกิจ ชุมชน กิจกรรมพัฒนาองค์กร เกษตรกรและวิสาหกิจ ชุมชน การบริหารจัดการ องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายให้มี ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข่ายให้มี ประสิทธิภาพ 2. การปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ขยายตัวอย่าง สมดุล โครงการส่งเสริมการ ผลิตสินค้าเกษตรที่ ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน โครงการส่งเสริมการ ผลิตสินค้าเกษตรที่ ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน การส่งเสริมการ ควบคุมคุณภาพ ผลิตผลการเกษตร การส่งเสริมการ ควบคุมคุณภาพ ผลิตผลการเกษตร

8 ยุทธศาสตร์โครงการองค์ความรู้ ผู้รับผิด ชอบ ( แกน นำ )

9 งาน ผลการ ปฏิบัติ ปี 255 2 หมายเหตุทำ ไม่ไ ด้ทำ 1. การเตรียมการและปรับ พฤติกรรม / 2. ระดมความคิดเห็นเพื่อ ตรวจสอบองค์ความรู้ / 3. แสวงหาความรู้ตามองค์ ความรู้ ( ผู้รู้ ) / 4. ประมวลและกลั่นกรองความรู้ 5. จัดหมวดหมู่องค์ความรู้ 6. แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CoP/Web) 7. การเรียนรู้ ( เจ้าหน้าที่ / เกษตรกร ) 8. การวัดผลและติดตาม ประเมินผล 9. การยกย่องชมเชยหน่วยงาน และบุคลากร /

10 งาน ผลการ ปฏิบัติ หมายเหตุ ปี 255 2 ทำ ไม่ไ ด้ทำ 1. ทบทวนแต่งตั้ง คณะทำงานฯ / หลักฐาน / ทุกระดับ 2. จัดทำแผน KM และ CKO ลงนาม /หลักฐาน 3. ประชุมคณะทำงาน ฯ / 2 ครั้ง / ปี 4. จัดเวทีครั้งที่ 1 สร้างความเข้าใจฯ / ดี / ผู้ปฏิบัติเข้าใจ / หลักฐาน 5. จัดเวทีครั้งที่ 2 แลกเปลี่ยน / ติดตาม /ขาดงบประมาณ 6. จัดเวทีครั้งที่ 3 สรุป บทเรียน / ขาดงบประมาณ / ขาด KS 7. พัฒนาทักษะการ จดบันทึก 2 รุ่น / ดี / กระตุ้นการ บันทึก / ปฏิบัติ 8. พัฒนาทักษะคุณ อำนวย / ดี / ทบทวนบทบาท / ปฏิบัติ 9. การพัฒนาคลัง ความรู้ / หลักฐาน / เกิด K และ KA มาก

11 งาน ผลการ ปฏิบัติ หมายเหตุ ปี 255 2 ทำ ไม่ไ ด้ทำ 10. รวบรวมและ จัดเก็บ K /หลักฐาน 11. จัดเวทีแบ่งปันและ แลกเปลี่ยนความรู้ (DM/DW/ หน่วยงาน ย่อย ) / 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

12 งานที่ทำแกนนำหมายเหตุ 1. บริหารจัดการคลัง ความรู้ (KA) และ Website KM ศสท. ( เลขาฯ ) สพท./ กวพ. ( ผู้ช่วย เลขาฯ ) 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KS) 3. ติดตาม ควบคุม กำกับ งานตาม เป้าหมาย (KV) 4. ประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ 5. อื่น ๆ วาระ 4.2

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google