งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกแผนและผลการ ปฏิบัติงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2553 บุญรัตน์ สุขมาก กองวิจัยและพัฒนางาน ส่งเสริมการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกแผนและผลการ ปฏิบัติงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2553 บุญรัตน์ สุขมาก กองวิจัยและพัฒนางาน ส่งเสริมการเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกแผนและผลการ ปฏิบัติงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2553 บุญรัตน์ สุขมาก กองวิจัยและพัฒนางาน ส่งเสริมการเกษตร http://research.doae.go.th http://www.research.doae.go.th/AES

2 ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบ ส่งเสริมการเกษตร ปี 2553 เป็นการบันทึกข้อมูล แผน / รายงานผล การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม การเกษตร บันทึกข้อมูลในระบบ Online ผ่าน เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของ เกษตรจังหวัด

3 ข้อมูลที่จะต้องบันทึก 1. แผนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม การเกษตร แผนตามรายกิจกรรม 7 กิจกรรม : DM, DW, MM, PW, WM, PM, นิเทศ งาน ปฏิทินการปฏิบัติงาน 2. รายงานผลการปฏิบัติงาน 4 กิจกรรม (DW, DM, MM และ ผลการนิเทศงาน )

4 การเข้าสู่โปรแกรมบันทึกข้อมูล 1.http://www.research.doae.go.th/aes หรือ 2. เข้าระบบที่ website กองวิจัยฯ http://www.research.doae.go.th/ แล้วคลิก “ ปฏิทิน ระบบ ส่งเสริมฯ ”

5 http://www.research.doae.go.th/a es คลิก รายการที่จะ ดำเนินการ

6 การบันทึกข้อมูล / แก้ไข้ข้อมูล คลิก “ บันทึกข้อมูล / แก้ไขข้อมูล ”

7 การบันทึกข้อมูล / แก้ไข้ข้อมูล ใส่ User name และ Password คลิก “ เข้าสู่ ระบบ ”

8 การบันทึกข้อมูล / แก้ไข้ข้อมูล เมื่อ Login แล้ว จะปรากฏชื่อ จังหวัดที่ Login เลือกประเด็นที่จะ บันทึก (6 ประเด็น ) รายละเอียดใน คู่มือฯ

9 ดูรายงานข้อมูล คลิก “ รายงาน ข้อมูล ”

10 ดูรายงานข้อมูล เลือกประเภทของ ข้อมูลที่ต้องการดู เช่น ต้องการดู ข้อมูลรายจังหวัด ของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา - ทุกกิจกรรม คลิก แสดง ข้อมูล

11 แผนการปฏิบัติงานของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปี 53

12 ดูปฏิทินการปฏิบัติงาน คลิก “ ปฏิทินฯ ”

13 ดูปฏิทินการปฏิบัติงาน คลิก จังหวัดที่ ต้องการ เช่น ต้องการดู ปฏิทินฯ ของ จังหวัด พระนครศรีอยุ ธยา

14 ปฏิทินการปฏิบัติงานของจังหวัด พระนครศรีอยุธยา

15 การบันทึกแผนฯ ของ จังหวัดในเขต 1 มีการบันทึกข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน และปฏิทินฯ แล้ว 7 จังหวัด ดังนี้ :-  กรุงเทพ ฯ  นนทบุรี  ปทุมธานี  ลพบุรี  สระบุรี ( ตัดยอด 15 กุมภาพันธ์ 2553) มีการบันทึกเฉพาะปฏิทินฯ ยังไม่ได้ บันทึกแผนการปฏิบัติงาน 1 จังหวัด คือ ชัยนาท มีการบันทึกเฉพาะแผนการปฏิบัติงาน ยังไม่ได้บันทึกปฏิทินฯ 1 จังหวัด คือ สิงห์บุรี  พระนครศรี อยุธยา  อ่างทอง

16 ระบบส่งเสริมการเกษตร ระบบปฏิบัติงาน ในพื้นที่ ( สำนักงานเกษตร อำเภอ ) กลุ่ม / เครือข่าย แผนพัฒนา การเกษตร การ เรียนรู้ ข้อมู ล การ บริการ กระบวนการทำงานของ เจ้าหน้าที่ บริหาร จัดการ ( ศบกต.) ประชาสัม พันธ์ ประชุ ม ผู้บริหา รกรม กอง / สำนัก / เขต PM/M M /DM/W M หน่วยงานสนับสนุน : กอง / สำนัก / เขต / ศูนย์ปฏิบัติการ และสำนักงาน เกษตรจังหวัด NW RW PW, DW สัมมน า ศึกษา วิจัย บริการ เกษตร ให้ความรู้ / ฝึก อาชีพ เชื่อมโยงเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ฐานข้อ มูล บริการ ข้อมูลฯ ระบบ สนับสนุน ปฏิบัติงาน ข้อมูล สารสนเทศ ติดตาม ประเมินผ ล นิเทศ ส่งเสริม การ เรียนรู้ ด้วย ตนเอง วิชาการ เสริมสร้าง ขีด ความสามา รถฯ อบรมเฉพาะกิจ

17


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกแผนและผลการ ปฏิบัติงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2553 บุญรัตน์ สุขมาก กองวิจัยและพัฒนางาน ส่งเสริมการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google