งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกแผนและผลการปฏิบัติงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกแผนและผลการปฏิบัติงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกแผนและผลการปฏิบัติงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2553
บุญรัตน์ สุขมาก กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

2 ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2553
เป็นการบันทึกข้อมูล แผน/รายงานผลการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร บันทึกข้อมูลในระบบ Online ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของเกษตรจังหวัด

3 ข้อมูลที่จะต้องบันทึก
แผนการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร แผนตามรายกิจกรรม 7 กิจกรรม : DM, DW, MM, PW, WM, PM, นิเทศงาน ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน 4 กิจกรรม (DW, DM, MM และ ผลการนิเทศงาน)

4 การเข้าสู่โปรแกรมบันทึกข้อมูล แล้วคลิก “ปฏิทินระบบส่งเสริมฯ”
หรือ เข้าระบบที่ website กองวิจัยฯ แล้วคลิก “ปฏิทินระบบส่งเสริมฯ”

5 คลิก รายการที่จะดำเนินการ
คลิก รายการที่จะดำเนินการ

6 การบันทึกข้อมูล / แก้ไข้ข้อมูล คลิก “บันทึกข้อมูล/แก้ไขข้อมูล”

7 การบันทึกข้อมูล / แก้ไข้ข้อมูล ใส่ User name และ Password
คลิก “เข้าสู่ระบบ”

8 การบันทึกข้อมูล / แก้ไข้ข้อมูล เลือกประเด็นที่จะบันทึก
เมื่อ Login แล้ว จะปรากฏชื่อจังหวัดที่ Login รายละเอียดในคู่มือฯ เลือกประเด็นที่จะบันทึก (6 ประเด็น)

9 ดูรายงานข้อมูล คลิก “รายงานข้อมูล”

10 เลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการดู
ดูรายงานข้อมูล คลิกแสดงข้อมูล เลือกประเภทของข้อมูลที่ต้องการดู เช่น ต้องการดูข้อมูลรายจังหวัด ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - ทุกกิจกรรม

11 แผนการปฏิบัติงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 53

12 ดูปฏิทินการปฏิบัติงาน
คลิก “ปฏิทินฯ”

13 ดูปฏิทินการปฏิบัติงาน คลิก จังหวัดที่ต้องการ
เช่น ต้องการดูปฏิทินฯ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

14 ปฏิทินการปฏิบัติงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

15 การบันทึกแผนฯ ของจังหวัดในเขต 1
(ตัดยอด 15 กุมภาพันธ์ 2553) มีการบันทึกข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน และปฏิทินฯ แล้ว 7 จังหวัด ดังนี้ :- กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง มีการบันทึกเฉพาะปฏิทินฯ ยังไม่ได้บันทึกแผนการปฏิบัติงาน 1 จังหวัด คือ ชัยนาท มีการบันทึกเฉพาะแผนการปฏิบัติงาน ยังไม่ได้บันทึกปฏิทินฯ 1 จังหวัด คือ สิงห์บุรี

16 ระบบส่งเสริมการเกษตร
ระบบปฏิบัติงานในพื้นที่ (สำนักงานเกษตรอำเภอ) ศึกษาวิจัย บริการเกษตร ให้ความรู้/ฝึกอาชีพ NW RW PW, DW สัมมนา กลุ่ม / เครือข่าย วิชาการ เสริมสร้างขีดความสามารถฯ อบรมเฉพาะกิจ ติดตาม ประเมินผล ระบบสนับสนุน ปฏิบัติงาน ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง แผนพัฒนาการเกษตร การเรียนรู้ บริหารจัดการ (ศบกต.) ประชาสัมพันธ์ นิเทศ ประชุม ผู้บริหารกรม กอง/สำนัก/เขต PM/MM /DM/WM ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูล การบริการ เชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล บริการข้อมูลฯ กระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานสนับสนุน : กอง/สำนัก/เขต/ศูนย์ปฏิบัติการ และสำนักงานเกษตรจังหวัด

17


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกแผนและผลการปฏิบัติงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google