งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2554 สำนักงานเกษตรจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2554 สำนักงานเกษตรจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2554 สำนักงานเกษตรจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

2 เป้าหมายการจัดการ ความรู้ ปี 2554 การพัฒนาองค์กรเกษตรกรและ วิสาหกิจชุมชน การขับเคลื่อนหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน การผลิตสับปะรดและมะพร้าวตาม ระบบ GAP การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการด้านสารสนเทศ

3 แผนการจัดการความรู้ แผนงานตาม ยุทธศาสตร์ องค์ความรู้ที่ จำเป็น เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ตัวชี้วัดตามคำรับรอง 1 การพัฒนา องค์การ เกษตรกรและ วิสาหกิจชุมชน การพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน กระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญใน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ทั้งใน ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ตลอดจนการผลิตและการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มให้มี ประสิทธิภาพ เกษตรกร จำนวน 393 ราย ได้รับการพัฒนา ความรู้ทางการเกษตร เพื่อเพิ่มโอกาสในการ ประกอบอาชีพ 2 การขับเคลื่อน หลักปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียง การส่งเสริมหมู่บ้าน ต้นแบบการเกษตร ตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง หมู่บ้านต้นแบบด้านการเกษตร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไปที่เข้าถึงการ เรียนรู้ได้ง่าย เห็นของจริง และ เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มี คุณภาพ : เกษตรกรกรเรียนรู้ การเกษตรตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงจำนวน 160 ราย

4 แผนงานตาม ยุทธศาสตร์ องค์ความรู้ ที่จำเป็น เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ตัวชี้วัดตามคำรับรอง 3 การส่งเสริม การผลิต สินค้าเกษตร ปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน การผลิตสินค้า เกษตร ปลอดภัยและ ได้มาตรฐาน ความต้องการด้านการบริโภคอาหารที่ ปลอดภัยของผู้บริโภค ทำให้เกษตรกร ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต พืชสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้ มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของ ตลาด ร้อยละ 90 ของเกษตรกร จำนวน 1,200 ราย ที่ทำ การเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี การผลิตสินค้าเกษตรได้อย่าง ปลอดภัยและ / หรือมี ประสิทธิภาพตามระบบคุณภาพ GAP พืช 4 การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การผลิต สับปะรดและ มะพร้าว การป้องกัน กำจัดศัตรู มะพร้าว การระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าวในพื้นที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความรุนแรงส่ง ผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตมะพร้าวที่ ลดลงและรายได้ของเกษตรกร ซึ่ง จำเป็นต้องมีวิธีการป้องกันกำจัดศัตรู มะพร้าวอย่างถูกต้องตามหลักการ ป้องกันกำจัดโดยชีววีธีที่ปลอดภัยต่อ ผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100 ของเกษตรกรผู้ ปลูกมะพร้าว 100 รายที่ผ่าน การตรวจประเมินความพร้อม GAP

5 แผ น งานตาม ยุทธศาสตร์ องค์ความรู้ ที่จำเป็น เหตุผลที่เลือก องค์ความรู้ ตัวชี้วัดตาม คำรับรอง 5 การเพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการด้าน สารสนเทศ การจัดการ ระบบ ฐานข้อมูล ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และ สะดวกต่อการ นำไปใช้ จะเป็นส่วน สำคัญในการ วางแผน พัฒนา และปรับปรุงการ ดำเนินงานให้มี ประสิทธิภาพ จึง จำเป็นต้องการ จัดการระบบ ฐานข้อมูลที่ดี ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งที่มีการ ปรับปรุง / พัฒนาระบบ สารสนเทศของ สำนักงานฯ ให้ มีความทันสมัย และเพิ่ม ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2554 สำนักงานเกษตรจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google