งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2554
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2 เป้าหมายการจัดการความรู้ ปี 2554
การพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน การผลิตสับปะรดและมะพร้าวตามระบบ GAP การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสารสนเทศ

3 องค์ความรู้ที่จำเป็น เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ ตัวชี้วัดตามคำรับรอง
แผนการจัดการความรู้ แผน งานตามยุทธศาสตร์ องค์ความรู้ที่จำเป็น เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ ตัวชี้วัดตามคำรับรอง 1 การพัฒนาองค์การเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน การพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน กระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ทั้งในด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ตลอดจนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ เกษตรกร จำนวน 393 ราย ได้รับการพัฒนาความรู้ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 2 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านต้นแบบด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปที่เข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่าย เห็นของจริง และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มีคุณภาพ : เกษตรกรกรเรียนรู้การเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 160 ราย

4 เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ ตัวชี้วัดตามคำรับรอง
แผน งานตามยุทธศาสตร์ องค์ความรู้ ที่จำเป็น เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ ตัวชี้วัดตามคำรับรอง 3 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ความต้องการด้านการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยของผู้บริโภค ทำให้เกษตรกรต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตพืชสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด ร้อยละ 90 ของเกษตรกรจำนวน 1,200 ราย ที่ทำการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างปลอดภัยและ/หรือมีประสิทธิภาพตามระบบคุณภาพ GAP พืช 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดและมะพร้าว การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว การระบาดของแมลงศัตรูมะพร้าวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความรุนแรงส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตมะพร้าวที่ลดลงและรายได้ของเกษตรกร ซึ่งจำเป็นต้องมีวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวอย่างถูกต้องตามหลักการป้องกันกำจัดโดยชีววีธีที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 100 ของเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว 100 รายที่ผ่านการตรวจประเมินความพร้อม GAP

5 แผน งานตามยุทธศาสตร์ องค์ความรู้ ที่จำเป็น เหตุผลที่เลือก ตัวชี้วัดตาม คำรับรอง 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสารสนเทศ การจัดการระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อการนำไปใช้ จะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผน พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องการจัดการระบบฐานข้อมูลที่ดี ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งที่มีการปรับปรุง/พัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงานฯ ให้มีความทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google