งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
เขตตรวจราชการที่ ๑ การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เขตตรวจราชการที่ ๑ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์ให้โรงพยาบาลทุกระดับ ในเขตตรวจราชที่ ๑ ได้ผ่านกระบวนการ การรับรองคุณภาพ จาก สรพ. โดยใช้กลวิธีให้โรงพยาบาลที่ผ่าน HA แล้ว มาตั้งเป็นทีมงาน ในการลงไป กระตุ้นกระบวนการ HA ในโรงพยาบาลทุกระดับ ในเขตตรวจราชการที่ ๑ นพ.ธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

2 ผลการดำเนินการในแต่ละจังหวัด สรุปผลตามตาราง ดังนี้
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด HA ผ่านบันไดขั้น ๑ ผ่านบันไดขั้น ๒ ผ่าน Acreditation ผ่าน Re-Acreditation รพ.พระนครศรีอยุธยา รอบที่ ๒ รพ.เสนา รพ.บางประอิน รพ.ท่าเรือ รพ.ผักไห่ รพ.ลาดบัวหลวง รพ.บางไทร รพ.บางบาล รพ.สังฆราช ๑๐ รพ.บางประหัน ๑๑ รพ.ภาชี ๑๒ รพ.วังน้อย ๑๓ รพ.มหาราช ๑๔ รพ.อุทัย ๑๕ รพ.บ้านแพรก ๑๖ รพ.บางซ้าย รวม สรุปภาพรวมในจังหวัด โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ บันไดขั้น ๑ = ๐% โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ บันไดขั้น ๒ = ๕๖.๒๕% โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ Acreditation = ๓๑๒๕ โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ Re- Acreditation = ๑๒.๕%

3 ผลการดำเนินการในแต่ละจังหวัด สรุปผลตามตาราง ดังนี้ จังหวัดสระบุรี
ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด HA ผ่านบันไดขั้น ๑ ผ่านบันไดขั้น ๒ ผ่าน Acreditation ผ่าน Re-Acreditation รพ.สระบุรี รพ.พระพุทธบาท รพ.หนองแค รพ.แก่งคอย รพ.บ้านหมอ รพ.หมวกเหล็ก รพ. วิหารแดง รพ.หนองแซง รพ.วังม่วงสัทธรรม ๑๐ รพ.เสาไห้ ๑๑ รพ.หนองโดน ๑๒ รพ. ดอนพุด รวม สรุปภาพรวมในจังหวัด โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ บันไดขั้น ๑ = ๐ % โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ บันไดขั้น ๒ = ๘.๓% โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ Acreditation = ๕๘.๓ % โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ Re- Acreditation = ๓๓.๓ %

4 ผลการดำเนินการในแต่ละจังหวัด สรุปผลตามตาราง ดังนี้ จังหวัดปทุมธานี
ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด HA ผ่านบันไดขั้น ๑ ผ่านบันไดขั้น ๒ ผ่าน Acreditation ผ่าน Re-Acreditation รพ.ปทุมธานี รพ.ลำลูกกา รพ.สามโคก รพ.คลองหลวง รพ.ลาดหลุมแก้ว รพ.หนองเสือ รพ.ธัญบุรี รพ.ประชาธิปัติย์ รวม สรุปภาพรวมในจังหวัด โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ บันไดขั้น ๑ = ๑๒.๕ % โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ บันไดขั้น ๒ = ๖๒.๕ % โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ Acreditation = ๐ % โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ Re- Acreditation = ๑๒.๕ %

5 ผลการดำเนินการในแต่ละจังหวัด สรุปผลตามตาราง ดังนี้ จังหวัดนนทบุรี
ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด HA ผ่านบันไดขั้น ๑ ผ่านบันไดขั้น ๒ ผ่าน Acreditation ผ่าน Re-Acreditation รพ.พระนั่งเกล้า รพ.บางกรวย รพ.บางใหญ่ รพ.บางบัวทอง รพ.ไทรน้อย รพ.ปากเกร็ด รวม สรุปภาพรวมในจังหวัด โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ บันไดขั้น ๑ = ๐ % โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ บันไดขั้น ๒ = ๑๐๐% โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ Acreditation = ๐% โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ Re- Acreditation = ๐%

6 การนิเทศงานคุณภาพบริการในปี พ.ศ.๒๕๕๔
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการมีมติให้ลงเยี่ยมเยียน ในโรงพยาบาลชุมชนที่ในระดับ ๒ เมื่อกระตุ้นการต่อยอดไปสู่การรับรอง HA คะแนนการประเมินโรงพยาบาลชุมชน ๕ แห่ง สรุปผลการประเมินและนิเทศก์งานคุณภาพบริการทางการแพทย์เขต ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ โรงพยาบาล ที่ได้รับการเยี่ยมนิเทศ Overall Scoring รวม ระดับคะแนน ผลการประเมินด้านการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินด้านระบบยา ผลการประเมินด้าน ความสมบูรณ์ ของเวชระเบียน การสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพและ ความปลอดภัย ผลการประเมิน ด้านระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ รพ.ลาดหลุมแก้ว ๒.๗ ๒.๕ ๓.๕ รพ.ไทรน้อย ๒.๕๖ ๒.๓ รพ.หนองเสือ รพ.ปากเกร็ด รพ.บางใหญ่ ๒.๘

7 แผนการดำเนินการใน ปี ๒๕๕๕ แผนการนิเทศงาน HA ใน ปี ๒๕๕๕ จะเน้นต่อยอดไปในโรงพยาบาลที่อยู่บันไดขั้น ๒ ต่อเนื่อง โดยจะเน้นไปในโรงพยาบาลที่ในจังหวัด นนทบุรี และปทุมธานี กิจกรรมดำเนินการ ระยะเวลา ๑. ประชุมชี้แจงกำหนดกรอบการนิเทศงานโดยการบรรยาย และระดมสมอง กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการของโรงพยาบาลในเขตตรวจราชการที่ 1 ๓. กำหนดตารางเวลาการออกนิเทศพร้อมทีมผู้ตรวจ มีนาคม ๒๕๕๕ ๔. แจ้งเวียนหนังสือ และประสานงานโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง ๕. ออกนิเทศ ประเมินผล และสรุปผลการนิเทศ เมษายน –พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๖. จัดมหกรรมคุณภาพแลกเปลี่ยน Best Practice ในระดับเขต กรกฎาคม ๒๕๕๕

8 ประเด็นการเยี่ยมนิเทศ
๑. ออกตรวจนิเทศให้คำแนะนำแก่โรงพยาบาลในเขตตรวจราชการที่ ๑ ในประเด็น ๑.๑ การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยของผู้ป่วย ๑.๒ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๑.๓ การจัดการด้านความปลอดภัยทางยา ๑.๔ ระบบเวชระเบียนและความสมบูรณ์ของการบันทึก ๑.๕ ความปลอดภัยด้านโครงสร้างและสิ่งแวดล้อม ๑.๖ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการบูรณาการ /ส่งเสริม/ขับเคลื่อน / พัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการของโรงพยาบาลในเขตตรวจราชการที่ ๑ ให้เป็นระบบ พัฒนาอย่างยั่งยืน ๓. ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย นพ. สุรชัย โชคครรชิตไชย โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google