งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เขตตรวจราชการที่ ๑ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์ให้โรงพยาบาลทุกระดับ ในเขตตรวจราชที่ ๑ ได้ผ่านกระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เขตตรวจราชการที่ ๑ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์ให้โรงพยาบาลทุกระดับ ในเขตตรวจราชที่ ๑ ได้ผ่านกระบวนการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เขตตรวจราชการที่ ๑ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์ให้โรงพยาบาลทุกระดับ ในเขตตรวจราชที่ ๑ ได้ผ่านกระบวนการ การรับรองคุณภาพ จาก สรพ. โดยใช้กลวิธีให้โรงพยาบาลที่ผ่าน HA แล้ว มาตั้งเป็นทีมงาน ในการลงไป กระตุ้นกระบวนการ HA ในโรงพยาบาลทุกระดับ ในเขตตรวจราชการที่ ๑ นพ. ธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

2 ลำดับหน่วยงาน รายละเอียด HA ผ่านบันได ขั้น ๑ ผ่านบันไดขั้น ๒ ผ่าน Acreditation ผ่าน Re- Acreditation ๑รพ. พระนครศรีอยุธยา รอบที่ ๒ ๒รพ. เสนา ๓รพ. บางประอิน ๔รพ. ท่าเรือ รอบที่ ๒ ๕รพ. ผักไห่ ๖รพ. ลาดบัวหลวง ๗รพ. บางไทร ๘รพ. บางบาล ๙รพ. สังฆราช ๑๐รพ. บางประหัน ๑๑รพ. ภาชี ๑๒รพ. วังน้อย ๑๓รพ. มหาราช ๑๔รพ. อุทัย ๑๕รพ. บ้านแพรก ๑๖รพ. บางซ้าย รวม ๐ ๙๕๒ สรุปภาพรวมในจังหวัด โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ บันไดขั้น ๑ = ๐ % โรงพยาบาลที่ผ่าน การรับรองคุณภาพ บันไดขั้น ๒ = ๕๖. ๒๕ % โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ Acreditation = ๓๑๒๕ โรงพยาบาลที่ผ่าน การรับรองคุณภาพ Re- Acreditation = ๑๒. ๕ %

3 ลำดับหน่วยงาน รายละเอียด HA ผ่านบันไดขั้น ๑ ผ่านบันไดขั้น ๒ ผ่าน Acreditation ผ่าน Re- Acreditation ๑รพ. สระบุรี ๒รพ. พระพุทธบาท ๓รพ. หนองแค ๔รพ. แก่งคอย ๕รพ. บ้านหมอ ๖รพ. หมวกเหล็ก ๗รพ. วิหารแดง ๘รพ. หนองแซง ๙รพ. วังม่วงสัทธรรม ๑๐รพ. เสาไห้ ๑๑รพ. หนองโดน ๑๒รพ. ดอนพุด รวม๐๑๗๔ สรุปภาพรวมในจังหวัด โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ บันไดขั้น ๑ = ๐ % โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ บันไดขั้น ๒ = ๘. ๓ % โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ Acreditation = ๕๘. ๓ % โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ Re- Acreditation = ๓๓. ๓ %

4 ลำดับหน่วยงาน รายละเอียด HA ผ่านบันไดขั้น ๑ผ่านบันไดขั้น ๒ผ่าน Acreditation ผ่าน Re-Acreditation ๑รพ. ปทุมธานี ๒รพ. ลำลูกกา ๓รพ. สามโคก ๔รพ. คลองหลวง ๕รพ. ลาดหลุมแก้ว ๖รพ. หนองเสือ ๗รพ. ธัญบุรี ๘รพ. ประชาธิปัติย์ รวม๑๕๐๑ สรุปภาพรวมในจังหวัด โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ บันไดขั้น ๑ = ๑๒. ๕ % โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ บันไดขั้น ๒ = ๖๒. ๕ % โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ Acreditation = ๐ % โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ Re- Acreditation = ๑๒. ๕ %

5 ลำดับหน่วยงาน รายละเอียด HA ผ่านบันไดขั้น ๑ผ่านบันไดขั้น ๒ผ่าน Acreditation ผ่าน Re-Acreditation ๑รพ. พระนั่งเกล้า ๒รพ. บางกรวย ๓รพ. บางใหญ่ ๔รพ. บางบัวทอง ๕รพ. ไทรน้อย ๖รพ. ปากเกร็ด รวม๐๖๐๐ สรุปภาพรวมในจังหวัด โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ บันไดขั้น ๑ = ๐ % โรงพยาบาลที่ ผ่านการรับรองคุณภาพ บันไดขั้น ๒ = ๑๐๐ % โรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองคุณภาพ Acreditation = ๐ % โรงพยาบาลที่ ผ่านการรับรองคุณภาพ Re- Acreditation = ๐ %

6 ในปี พ. ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการมีมติให้ลงเยี่ยมเยียน ในโรงพยาบาลชุมชนที่ในระดับ ๒ เมื่อกระตุ้นการต่อยอดไปสู่การรับรอง HA โรงพยาบาล ที่ได้รับการเยี่ยมนิเทศ Overall Scoring รวม ระดับคะแนน ผลการประเมินด้าน การบริหารความเสี่ยง ผลการประเมิน ด้านระบบยา ผลการประเมินด้าน ความสมบูรณ์ ของ เวชระเบียน ผลการประเมินด้าน การสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพและ ความปลอดภัย ผลการประเมิน ด้านระบบการป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อ รพ. ลาดหลุมแก้ว๒.๗๒.๗๒.๕๒.๕๒.๕๒.๕๒.๕๒.๕๓.๕๓.๕๒.๕๒.๕ รพ. ไทรน้อย๒. ๕๖๒.๕๒.๕๒๒.๓๒.๓๓๓ รพ. หนองเสือ๒.๕๒.๕๒.๕๒.๕๒.๕๒.๕๒.๕๒.๕๒.๕๒.๕๒.๕๒.๕ รพ. ปากเกร็ด๒.๓๒.๓๒.๕๒.๕๒.๕๒.๕๓๒๒ รพ. บางใหญ่๒.๘๒.๘๒.๕๒.๕๒.๕๒.๕๒.๕๒.๕๓๓.๕๓.๕ สรุปผลการประเมินและนิเทศก์งานคุณภาพบริการทางการแพทย์เขต ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

7 แผนการนิเทศงาน HA ใน ปี ๒๕๕๕ จะเน้นต่อ ยอดไปในโรงพยาบาลที่อยู่บันไดขั้น ๒ ต่อเนื่อง โดยจะเน้น ไปในโรงพยาบาลที่ในจังหวัด นนทบุรี และปทุมธานี กิจกรรมดำเนินการระยะเวลา ๑. ประชุมชี้แจงกำหนดกรอบการนิเทศงานโดยการบรรยาย และระดม สมองกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการของ โรงพยาบาลในเขตตรวจราชการที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ๓. กำหนดตารางเวลาการออกนิเทศพร้อมทีมผู้ตรวจมีนาคม ๒๕๕๕ ๔. แจ้งเวียนหนังสือ และประสานงานโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องมีนาคม ๒๕๕๕ ๕. ออกนิเทศ ประเมินผล และสรุปผลการนิเทศเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๖. จัดมหกรรมคุณภาพแลกเปลี่ยน Best Practice ในระดับเขตกรกฎาคม ๒๕๕๕

8 ๑. ออกตรวจนิเทศให้คำแนะนำแก่โรงพยาบาลในเขต ตรวจราชการที่ ๑ ในประเด็น ๑. ๑ การบริหารความเสี่ยงและความ ปลอดภัยของผู้ป่วย ๑. ๒ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ๑. ๓ การจัดการด้านความปลอดภัยทาง ยา ๑. ๔ ระบบเวชระเบียนและความสมบูรณ์ ของการบันทึก ๑. ๕ ความปลอดภัยด้านโครงสร้างและ สิ่งแวดล้อม ๑. ๖ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๒.พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ เป็นเวทีแห่งการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการบูรณาการ / ส่งเสริม / ขับเคลื่อน / พัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการของโรงพยาบาลใน เขตตรวจราชการที่ ๑ ให้เป็นระบบ พัฒนาอย่างยั่งยืน ๓. ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และ หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เขตตรวจราชการที่ ๑ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์ให้โรงพยาบาลทุกระดับ ในเขตตรวจราชที่ ๑ ได้ผ่านกระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google