งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วสันต์ อติศัพท์, Ph.D. โอภาส เกาไศยาภรณ์ อำนาจ สุคนเขตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปัตตานี 17 ตุลาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วสันต์ อติศัพท์, Ph.D. โอภาส เกาไศยาภรณ์ อำนาจ สุคนเขตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปัตตานี 17 ตุลาคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วสันต์ อติศัพท์, Ph.D. โอภาส เกาไศยาภรณ์ อำนาจ สุคนเขตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปัตตานี 17 ตุลาคม 2551

2 ละมั่งไตร่ตรองว่า “หากฉันจะมีชีวิตอยู่ ฉันจะต้องวิ่งให้เร็วกว่าสิงโตที่วิ่งเร็วที่สุด” สิงโตคิดอีกฟากหนึ่งว่า “ฉันต้องวิ่งให้เร็วกว่าละมั่งที่วิ่งช้าที่สุด”

3 ความอยู่รอด VS ความเป็นเลิศ (Survival) (Excellence ) การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอก (External Adaptation) & การบูรณาการภายใน (Internal Integration) องค์กรแห่งการเรียนรู้ Learning Organization

4 Stone Age Agricultural Age Indust rial Age Informa tion Age Pre18001957

5 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ Hyman Resource Development บุคลากร องค์การ สังค ม

6 ธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ ความต้องการทางกายภาพ ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย ความต้องการมีส่วนร่วมในสังคม ความต้องการ การยอมรับนับถือ ความต้องการ บรรลุสิ่งที่ตั้งใจ ลำดับขั้นความต้องการ ของมาสโลว์ Abraham Maslow

7 Community of Practice (CoP) การจัดการความรู้ (Knowledge management) เป็นทักษะ ไม่ใช่ความรู้เชิงทฤษฎี ไม่ทำ ไม่รู้ ฟังการบรรยาย ทำไม่เป็น คนระดับล่างผ่านการฝึก ทำได้ อธิบายไม่ได้

8 Community of Practice (CoP) ชุมชนแนวปฏิบัติที่ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะก่อกำเนิดวงจรการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด จนในท้ายที่สุด วัฒนธรรมการเรียนรู้จะเกิดขึ้นตามมาได้เอง

9 การจําแนกประเภทจุดมุงห มายการศึกษา พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) จิตพิสัย (Affective Domain) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)

10 การสร้างความรู้ Knowledge Construction การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

11 สภาพแวดล้อมใหม่การเรียนรู้ Learning Environment ชุมชนเป็นศูนย์กลาง Community-centered การประเมินเป็นศูนย์กลาง Assessment-centered ความรู้เป็นศูนย์กลาง Knowledge-centered ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง Learner-centered การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา

12 การสะท้อนคิด Reflection การแสวงรู้ Inquiry การใช้เทคโนโลยี Technology -Use การสร้างความรู้ Knowledge Construction New Skills for Students Reflective Practitioner: Reflection-in Action

13 Community of Practice (CoP) Tacit Knowledge ความรู้ที่มีรูปแบบที่ไม่แน่นอน ไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่ชัด Explicit Knowledge ความรู้ที่มีรูปแบบที่ชัดเจน กฎเกณฑ์แน่นอนและชัดเจน Personal Knowledge ความรู้ส่วนบุคคล Organizational Knowledge ความรู้องค์กร Personal Knowledge ความรู้ส่วนบุคคล Organizational Knowledge ความรู้องค์กร

14 ความรู้ที่ชัดแจ้ง Explicit Knowledge ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน Tacit Knowledge อธิบายได้ แต่ไม่อยากอธิบาย อธิบายไม่ได้ 9 อธิบายได้ แต่ยังไม่ได้ถูกบันทึก

15 คุณกิจ คุณอำนวย คุณเอื้อ

16 Peter Senge, 1995

17

18

19 เป็นองค์การที่คนในองค์การได้ขยาย ขอบเขตความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับ องค์การ เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายที่บุคคลใน ระดับต่างๆ ต้องการอย่างแท้จริง เป็น องค์การที่ความคิดใหม่ๆ และการแตกแขนง ของความคิดได้รับการยอมรับ เอาใจใส่ และ เป็นองค์การที่บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องใน เรื่องราว วิธีการที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้ง องค์การ (Peter Senge, 1995)

20 การเรียนรู้ของบุคคล การเรียนรู้ของทีมงาน การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม Shared Vision การเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นทีม Team Learning แบบแผนความคิด Mental Model ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล Personal Mastery การคิดอย่างเป็นระบบ System Thinking

21 วินัยที่ 1 : Systems Thinking คิดเป็น อย่างมีระบบ ครบวงจร ความสามารถในการคิดให้ครอบคลุม รอบ ด้าน เข้าใจการเปลี่ยนแปลง เห็นความสัมพันธ์และ การเชื่อมโยงของระบบย่อยต่างๆ ที่เกี่ยว ข้องกับ การทำงาน มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ ที่ผ่านมา จากบุคคลอื่น แล้วบูรณาการเป็นความรู้ใหม่ วิธีการ ใหม่ วินัยที่ 2 : Personal Mastery ไฟแรงใฝ่รู้ควบคู่ด้วยศักยภาพ ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพ ของ ตนเอง สร้างผลงาน มีหลักการทำงาน มีพลัง กำลังใจ มีความ มานะพยายาม และ มีความสุข ใน การทำงาน

22 วินัยที่ 3 : Mental Model รับรู้ภาพลักษณ์โลกรอบตัวอย่างถูกต้อง ความสามารถในการพัฒนาวิธีและรูปแบบ ความคิด ความเชื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็น จริงและการเปลี่ยนแปลง โดย ไม่ยึดติด กับความคิด ความเชื่อเก่าๆที่อาจล้าสมัย วินัยที่ 4 : Shared Vision สร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน ความสามารถในการที่ทุกคนร่วมกัน สร้างภาพอนาคตของหน่วยงาน และของตนเอง ด้วยการแลกเปลี่ยนรับฟังซึ่งกันและกัน กล้าเปิดเผย กล้าเผชิญความขัดแย้งเพื่อประสานพลังการเรียนรู้ คิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นโดยไม่ย่อท้อ

23 วินัยที่ 5 : Team Learning เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกัน ด้วยการ พูดคุย สนทนา คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน รับรู้ ความสามารถของเพื่อนร่วมงาน ด้วยความเต็มใจ และมีการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความรู้

24

25 องค์ประกอบของชุมชนแนวปฏิบัติ

26 Community of Practice Domain ภาษาไทยเรียกว่า “ โดเมน ” แรงปรารถนาร่วมกันในเรื่องๆ หนึ่ง เข้าใจเป็นอย่างดีว่าอะไรเป็นประเด็นที่ต้องพูดคุยกัน มีวิธีการคิดและ เข้าถึงปัญหาคล้ายๆ กัน Community “ ชุมชน ” ปฏิสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาและตอบคำถาม เชื่อมโยงกัน ข้ามทีมและหน่วยธุรกิจ ( หรือองค์กร ) Practice แลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล เคล็ดลับ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ สร้างเครื่องมือ และฐานข้อมูลความรู้ ชุมชนที่รวมตัวกันอย่างสมบูรณ์ภายใต้หัวข้อความรู้ ที่พวกเขามีแรงปราถนาร่วมกัน และต้องการพัฒนา ความรู้ให้ลึกซึ้งแล้วนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในงานประจำ ของตน

27 โดเมน ชุมชน แนวปฏิบัติ

28 CoP ประสบปัญหา ลักษณะเดียวกัน มีความสนใจในเรื่อง เดียวกัน มีเป้าหมายร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อเนื่อง มีความร่วมมือ ช่วยเหลือ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากกันและกัน มีความเชื่อ และยึดถือ คุณค่าเดียวกัน วิธีปฏิบัติคล้ายกัน Community of Practice (CoP)

29 KM Technology CoPs โครงสร้าง กระบวนการ เครื่องมือ CoP เกี่ยวข้องกับ KM อย่างไร ?

30 คนนอก กลุ่ม แกน หลัก ผู้ประสานงาน กลุ่มประจำ กลุ่ม เปลือก นอก ผู้เชี่ยวชาญ สมาชิกภาพใน CoP

31 Questions & Comments


ดาวน์โหลด ppt วสันต์ อติศัพท์, Ph.D. โอภาส เกาไศยาภรณ์ อำนาจ สุคนเขตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปัตตานี 17 ตุลาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google