งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกษตรธรรมชาติ หมายถึง การทำ การเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการ เกษตรทุกชนิด ตลอดจนไม่ใช้สิ่งขับถ่ายจาก มนุษย์ แต่เน้นการปรับปรุงดินให้มีความอุดม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกษตรธรรมชาติ หมายถึง การทำ การเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการ เกษตรทุกชนิด ตลอดจนไม่ใช้สิ่งขับถ่ายจาก มนุษย์ แต่เน้นการปรับปรุงดินให้มีความอุดม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เกษตรธรรมชาติ หมายถึง การทำ การเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการ เกษตรทุกชนิด ตลอดจนไม่ใช้สิ่งขับถ่ายจาก มนุษย์ แต่เน้นการปรับปรุงดินให้มีความอุดม สมบูรณ์ มีพลังในการ เพาะปลูกเหมือนกับดิน ในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ โดย มีการนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นวิธีการที่ไม่ก่อให้เกิด ผลเสียต่อสภาพแวดล้อ ไม่เป็นอันตรายต่อ เกษตรกรและผู้บริโภค สามารถให้ผลผลิตทั้ง ปริมาณและคุณภาพ เป็นระบบการเกษตรที่มี ความยั่งยืน ถาวร เป็นอาชีพที่มีความมั่นคง

4 เกษตรธรรมชาตินับว่าเป็นการทำการเกษตรที่มี ความสำคัญมาก ดังนี้ 1. ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม เนื่องจากไม่มีการ ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด จึง ไม่มีสารพิษตกค้างในสภาพแวดล้อม 2. ช่วยปรับปรุงและพัฒนาดินให้มีความอุดม สมบูรณ์เหมาะสมต่อการเพาะปลูก จึงช่วย คุ้มครองพื้นที่ในการทำการเกษตร 3. ช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและ ความสมดุลของสภาพแวดล้อม 4. ทำให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่บริสุทธิ์ ทั้ง ปริมาณและมีคุณภาพดี 5. เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีการใช้ ทรัพยากรภายในแปลงเกษตรมาหมุนเวียน ใช้ให้ เกิดประโยชน์มากที่สุด ลดการใช้ปัจจัยภายนอก จึงเป็นการลดต้นทุนการผลิต

5 6. เป็นการเกษตรที่คำนึงถึงผู้บริโภคและ ลูกหลานในอนาคต 7. เป็นการลดความเสี่ยงเนื่องจากเป็นการทำ การเกษตรที่ให้ผลผลิตแบบผสมผสานและมี ความยั่งยืน 8. ทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรกร ปลอดภัยจากพิษภัยของสารเคมี สามารถ ประกอบอาชีพที่ปลอดภัยมีรายได้เลี้ยง ครอบครัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

6 การปฏิบัติการทางการเกษตรที่คำนึงถึง ดิน พืชและแมลง ไปพร้อมๆกัน คือ 1. ดิน : ปรับปรุงดินให้มี ความอุดมสมบูรณ์ 2. พืช : ปลูกพืชหลาย ชนิด 3. แมลง : อนุรักษ์แมลงที่มี ประโยชน์

7 › แนวความคิดเกษตรธรรมชาติของ ฟูกุโอกะ มิได้ยืนอยู่บนพื้นฐานความคิดทาง วิทยาศาสตร์ อีกทั้งปฏิเสธต่อทฤษฎี วิทยาศาสตร์การเกษตรทั้งหลายด้วย โดยเขา ได้วางรากฐานของเกษตรธรรมชาติของเขาไว้ 4 ประการคือ 1. ไม่มีการไถพรวนดิน ในธรรมชาตินั้นพื้นดินมีการไถพรวนโดยตัว ของมันเองอยู่แล้ว โดยการชอนไชของรากพืช สัตว์ แมลงและสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่อยู่ในดิน กระบวนการเหล่านี้ดำเนินไปอย่างสัมพันธ์กัน พืชรากลึกจะช่วยไถพรวนดินชั้นล่าง พืชรากตื้น ก็จะช่วยพรวนดินบริเวณดินชั้นบน การใส่ปุ๋ยจะ ทำให้รากพืชอยู่ตื้นและแผ่ขยายตามแนวนอน มากกว่าจะหยั่งลึกลงไป

8 2. งดเว้นการใส่ปุ๋ย เนื่องจากการใส่ปุ๋ยเป็นการเร่งการ เจริญเติบโตของพืชแบบชั่วคราวในขอบเขต แคบๆ เท่านั้น ธาตุอาหารที่พืชได้รับก็ไม่ สมบูรณ์ พืชที่ใส่ปุ๋ยมักจะอ่อนแอส่งผลให้เกิด โรคและแมลงได้ง่าย ดินที่ใส่ปุ๋ยเคมีติดต่อกัน นานจะมีสภาพเป็นกรดและเนื้อดินเหนียวไม่ ร่วนซุย การใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยพืชสดมี ความจำเป็นอยู่บ้างโดยเฉพาะในช่วงแรกๆ ที่ ต้องมีการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่เสียไปจาก เกษตรเคมีให้ดีขึ้น 3. ไม่กำจัดวัชพืช เนื่องจากงานกำจัดวัชพืชเป็นงานหนักและแม้ จะคิดค้นวิธีการต่างๆ ก็ไม่สามารถทำให้ วัชพืชหมดสิ้นไปได้ ดังนั้นเราจำเป็นต้อง ยอมรับการดำรงอยู่ของวัชพืช เช่นเดียวกับที่ ธรรมชาติมิได้ประกอบด้วยพันธุ์ไม้เดียว เกษตรธรรมชาติต้องคิดค้นกฎเกณฑ์ที่วัชพืช จะควบคุมกันเอง เช่น การปลูกพืชบางชนิด คลุมหญ้าแล้วก็เป็นปุ๋ยแก่พืชปลูกด้วย

9 4. ไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สารเคมีไม่เคยกำจัดศัตรูพืชได้ได้โดย เด็ดขาดเพียงแต่หยุดได้ชั่วครั้งชั่ว คราว เท่านั้น และปัญหามลพิษที่เกิดจากสารเคมี ประเภทต่างๆ ส่งผลกระทบต่อทั้งระบบนิเวศ และมนุษย์ ทั้งนี้ ฟูกุโอกะ ไม่เห็นด้วยแม้การ ใช้แมลงและจุลินทรีย์มาควบคุมแมลงเพราะ เห็นว่าเป็นการไป แทรกแซงธรรมชาติมาก เกินไป และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่สัมพันธ์ ของสรรพชีวิตในระบบนิเวศได้ เนื่องจากใน โลกแห่งความจริงไม่มีทางออกได้ว่าอะไรคือ แมลงศัตรูพืช อะไรคือแมลงที่เป็นประโยชน์

10 นายณัฐพงษ์มาลีเลขที่ ๔ นายภูวดลหมื่นโฮ้งเลขที่ ๖ นางสาว. ณัฐนรี แควสยอง เลขที่ ๑๕ นางสาวนุชปวีณ์ เทียมตา เลขที่ ๒๔ นางสาวรัตนาภรณ์ ลือโฮ้ง เลขที่ ๒๘ นางสาวสุธิภรณ์ ไชยภูมิ เลขที่ ๓๖ นางสาวนรยา จากน่าน เลขที่ ๔๑ นางสาวชนิตาเวียงโอสถเลขที่ ๓๗ นางสาวนันทิชา วรรธนะพินทุ เลขที่ ๔๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ / ๗


ดาวน์โหลด ppt เกษตรธรรมชาติ หมายถึง การทำ การเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการ เกษตรทุกชนิด ตลอดจนไม่ใช้สิ่งขับถ่ายจาก มนุษย์ แต่เน้นการปรับปรุงดินให้มีความอุดม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google