งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูหนึ่งฤทัย เจริญสุข. ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ปัญหา 2. การออกแบบโปรแกรม 3. การเขียนโปรแกรม 4. การทดสอบโปรแกรม 5. การจัดทำเอกสารประกอบโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูหนึ่งฤทัย เจริญสุข. ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ปัญหา 2. การออกแบบโปรแกรม 3. การเขียนโปรแกรม 4. การทดสอบโปรแกรม 5. การจัดทำเอกสารประกอบโปรแกรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูหนึ่งฤทัย เจริญสุข

2 ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ปัญหา 2. การออกแบบโปรแกรม 3. การเขียนโปรแกรม 4. การทดสอบโปรแกรม 5. การจัดทำเอกสารประกอบโปรแกรม

3 รูปแบบการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเชิง โครงสร้าง (Structured Programming) รูปแบบการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง ประกอบด้วย - ชุดคำสั่งภายในโปรแกรม จะเป็นลำดับ ขั้นตอน (Sequence) - มีทางเลือกในการตัดสินใจทางใดทางหนึ่ง ( Decision ) - มีชุดคำสั่งเพื่อการทำซ้ำ ( Repetition) การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object–Oriented Programming)

4 อัลกอริทึม Algorithms สิ่งสำคัญของการเขียนโปรแกรม ไม่ใช่การลงมือเขียนโปรแกรมโดยทันที จำเป็นจะต้องได้รับการออกแบบอย่างมี แบบแผนก่อน จึงจะนำไปสู่ขั้นตอนการ เขียนโปรแกรมจริงและกระบวนการที่ ได้รับการยอมรับก็คือ อัลกอริทึม นั่นเอง อัลกอริทึม จึงหมายถึงขั้นตอนวิธีที่ จะอธิบายว่างานนั้นทำอย่างไร โดยจะ ประกอบด้วยกระบวนการทำงานเป็นลำดับ ขั้นตอนที่ชัดเจน และมีการรับประกันว่า เมื่อได้ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนจนครบ แล้วจะต้องได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องตามความ ต้องการ

5 ตัวอย่างอัลกอริทึม การต้มบะหมี่ กึ่งสำเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอนดังนี้ 1. เทน้ำสะอาดใส่หม้อ และต้มจน เดือด 2. ฉีกซอง และนำบะหมี่กึ่ง สำเร็จรูปใส่ลงในชาม 3. เทเครื่องปรุงลงในชาม 4. นำน้ำที่ต้มเดือดเทลงในชาม 5. ปิดฝา 6. รอประมาณ 3 นาที

6 แบบฝึกหัดที่ 1 ให้นักเรียนอธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ทั้ง 5 ขั้นตอน 1. การวิเคราะห์ปัญหา ………………………………………………………..……. 2. การออกแบบโปรแกรม ………………………………………………………..……. 3. การเขียนโปรแกรม ………………………………………………………..……. 4. การทดสอบโปรแกรม ………………………………………………………..……. 5. การจัดทำเอกสารประกอบโปรแกรม ………………………………………………………..…….

7 ซูโดโค้ด (Pseudo Code) ทั้งซูโดโค้ด และผังงาน (Flowchart) ต่างก็สามารถนำมาใช้ เป็นตัวแทนของอัลกอริทึมได้ แต่ ผังงานจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการ ขาดรายละเอียด ซูโดโค้ดจึงมักถูก นำมาใช้เป็นตัวแทนของอัลกอริทึม เนื่องจากมีรูปแบบโครงสร้าง ภาษาอังกฤษคล้าย ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง

8 วิธีการเขียนซูโดโค้ด 1. ถ้อยคำหรือประโยคคำสั่ง (Statement) ให้เขียน ในรูปแบบของภาษาอังกฤษอย่างง่าย 2. ในหนึ่งบรรทัด ให้เขียนประโยคคำสั่งเพียงคำสั่ง เดียว 3. ควรใช้ย่อหน้าให้เป็นประโยชน์ เพื่อแยกแยะคำ เฉพาะ (Keywords) ได้ชัดเจน รวมถึงจัด โครงสร้างการควบคุมให้เป็นสัดส่วน ซึ่งการ กระทำดังกล่าวจะทำให้อ่านง่าย 4. แต่ละประโยคคำสั่งให้เขียนลำดับจากบนลงล่าง โดยมีทางเข้าเพียงทางเดียวและมีทางออกทาง เดียวเท่านั้น 5. กลุ่มของประโยคคำสั่งต่าง ๆ อาจจัดรวมกลุ่ม เข้าด้วยกันในรูปแบบโมดูล แต่ต้องกำหนดซื่อ โมดูลเหล่านั้นด้วย เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน โมดูลนั้นได้

9 แบบฝึกหัดที่ 2 ให้นักเรียนเขียนอัลกอริทึม การทอดไข่เจียว ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………..........................................................

10 รูปแบบการเขียนซูโดโค้ด ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการเขียนโปรแกรม 1. การกำหนดค่า และการคำนวณ รูปแบบ name = Expression name คือ ชื่อตัวแปรที่ใช้ สำหรับเก็บค่า Expression คือ ค่าข้อมูลหรือ นิพจน์ ตัวอย่างเช่น Salary = 1000 Tax = 125 income = salary - tax

11 2. การอ่าน / รับข้อมูล รูปแบบ read variable_n input variable_n Get variable_n read คือ อ่านค่าที่มีอยู่แล้วไปเก็บในตัว แปร input และ Get นำไปใช้รับค่าผ่าน แป้นพิมพ์ variable คือตัวแปรที่อ่านและรับค่าเข้ามา ตัวอย่างเช่น input a,b,c answer = a+b+c Get current_date expire_date =current_date Read id,name,address

12 3. การแสดงผลข้อมูล รูปแบบ PRINT variable_n PROMPT variable_n WRITE variable_n PRINT และ PROMPT คือ พิมพ์ค่าข้อมูล หรือข้อความ WRITE นำไปใช้สำหรับการบันทึกข้อมูล ลงในแฟ้มข้อมูล ตัวอย่างเช่น PROMPT “Enter 3 value == >” INPUT value1,value2 sum = Value1+value3 PRINT sum หรือ WRITE sum

13 ตัวอย่าง ให้นักเรียนหาผลบวกของเลข 2 จำนวนและแสดงผลลัพธ์

14 แบบฝึกหัด เขียนอัลกอริทึมและซูโดโค้ด ต่อไปนี้ - ให้นักเรียนหาผลบวกของเลข 3 จำนวน และแสดงผลลัพธ์ - ให้หาค่ายกกำลัง 2 ของเลขจำนวนใดก็ได้ และบันทึกผลลัพธ์ลงในไฟล์

15 4. การกำหนดเงื่อนไข รูปแบบ IF THEN activity 1 ELSE activity 2 ENDIF ตัวอย่างเช่น IF sex =“M” THEN male= male + 1 ELSE female= female + 1 ENDIF

16 5. การทำงานเป็นรอบ รูปแบบ ที่ 1 WHILE activity 1 activity 2 activity n ENDWHILE ตัวอย่างเช่น WHILE num <=20 PRINT num num = num + 1 ENDWHILE PROMPT “ Stop Run”

17 5. การทำงานเป็นรอบด้วยลูป รูปแบบ ที่ 2 DO activity 1 activity 2 activity n UNTIL ตัวอย่างเช่น DO PRINT “Hello”” num = num + 1 UNTIL num > 20

18 5. การทำงานเป็นรอบ รูปแบบ ที่ 3 FOR i = 1 to n activity 1 activity 2 activity n NEXT ตัวอย่างเช่น FOR i =1 to 20 PRINT “Good Morning…” NEXT

19


ดาวน์โหลด ppt ครูหนึ่งฤทัย เจริญสุข. ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม ประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ปัญหา 2. การออกแบบโปรแกรม 3. การเขียนโปรแกรม 4. การทดสอบโปรแกรม 5. การจัดทำเอกสารประกอบโปรแกรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google