งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

77 7 20 0 977 ( ประจำ ) ( ชรก.) ( มติ ครม. 23 มิ. ย.52) กำลังพล หลัก แผนงาน ประจำปี ศปป.1- 6 ฯ กอ. รมน. ภาค 1-4 กอ. รมน. จว. 76 จว. หน่วยตาม สถานการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "77 7 20 0 977 ( ประจำ ) ( ชรก.) ( มติ ครม. 23 มิ. ย.52) กำลังพล หลัก แผนงาน ประจำปี ศปป.1- 6 ฯ กอ. รมน. ภาค 1-4 กอ. รมน. จว. 76 จว. หน่วยตาม สถานการณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 77 7 20 0 977 ( ประจำ ) ( ชรก.) ( มติ ครม. 23 มิ. ย.52) กำลังพล หลัก แผนงาน ประจำปี ศปป.1- 6 ฯ กอ. รมน. ภาค 1-4 กอ. รมน. จว. 76 จว. หน่วยตาม สถานการณ์ กอ. รมน. ภาค 4 สน.

5

6 ให้ถือว่าการปฏิบัติงานใน กอ. รมน. เป็นการทำหน้าที่ ตามที่ กระทรวงกลาโหมกำหนดให้ไปทำ ในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือ สงคราม หรือมีการปราบปรามการ จลาจล หรือในระหว่างเวลาที่มี ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้นับ เวลาราชการที่ปฏิบัติการตามคำสั่ง เป็นทวีคูณ ตาม พ. ร. บ. บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ พ. ศ. 2494 มาตรา 24

7

8

9

10

11

12 เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติ หน้าที่ ราชการชายแดนจาก ผอ. รมน. หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายจาก ผอ. รมน. ต้องมีสำนักงาน และต้องปฏิบัติ หน้าที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ อำเภอชายแดนที่ กำหนดไว้ในทำเนียบจังหวัด และ อำเภอชายแดน พ. ศ.2543 ของ มท.

13

14

15

16

17

18 หน่วยต้นสังกัดรายงานผ่านสาย กอ. รมน. หรือ ปกติก็ได้ ( เว้น พ. ส. ร. ตามระยะเวลา กอ. รมน. ภาค 4 สน. ดำเนินการให้ ) เข้าเกณฑ์ พ. ส. ร. ขอโดยเร็ว ตั้งแต่วันต้นปีงบประมาณ ถัด จากปี ปบ. หน้าที่ ก. บ. ท. ช. กำชับ ขอสิทธิภายใน 1 ปี

19

20

21

22 ระเบียบ สำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย บำเหน็จ ความชอบ สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ พ. ศ.2550 ( ระเบียบ บ. จ. ต.)

23 มติ ครม. 1 ธ. ค.52

24

25

26

27

28

29

30


ดาวน์โหลด ppt 77 7 20 0 977 ( ประจำ ) ( ชรก.) ( มติ ครม. 23 มิ. ย.52) กำลังพล หลัก แผนงาน ประจำปี ศปป.1- 6 ฯ กอ. รมน. ภาค 1-4 กอ. รมน. จว. 76 จว. หน่วยตาม สถานการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google