งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พันเอก นุกูล โล่ห์ประเสริฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พันเอก นุกูล โล่ห์ประเสริฐ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พันเอก นุกูล โล่ห์ประเสริฐ
พันเอก นุกูล โล่ห์ประเสริฐ นายทหารปฏิบัติการ ประจำกรมกำลังพลทหารบก ผู้อำนวยการส่วนงานสิทธิและสวัสดิการ สำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตท.25 – จปร.36 รร.สธ.ทบ. ชุดที่ 76 โทร ,

2 กำหนดไว้ใน ผนวก ง ประกอบ
คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 205/ ลง 30 ต.ค.49 เรื่อง การจัดตั้ง กอ.รมน. ปัจจุบันได้โอนมาอยู่ในบทเฉพาะกาล มาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551

3 บทเฉพาะกาล ...ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และอัตรา ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 205/2549 เรื่อง การจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2549 มาเป็นของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัตินี้ ... มาตรา 25

4 อัตรากำลัง กอ.รมน. กำลังพลหลัก แผนงานประจำปี
กอ.รมน.ภาค 1-4 977 ศปป.1-6 ฯ 200 777 กอ.รมน.จว. 76 จว. (ประจำ) (ชรก.) (มติ ครม. 23 มิ.ย.52) หน่วยตามสถานการณ์ กอ.รมน.ภาค 4 สน.

5 1. การได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ 2. มีสิทธิขอเหรียญชายแดน
สรุปสิทธิ ตามคำสั่ง 1. การได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ 2. มีสิทธิขอเหรียญชายแดน 3. ได้รับการพิจารณาบำเหน็จ 2 ขั้น (นอกเหนือโควตาปกติ) 4. ได้รับการพิจารณาสิทธิ ตามระเบียบ บ.ท.ช. 5. ได้รับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน 205/2549

6 สิทธิการได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ
ให้ถือว่าการปฏิบัติงานใน กอ.รมน. เป็นการทำหน้าที่ ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดให้ไปทำในระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือ สงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้นับเวลาราชการที่ปฏิบัติการตามคำสั่งเป็นทวีคูณ ตาม พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ มาตรา 24

7 ความสำคัญของเวลาราชการเป็นทวีคูณ
ไม่เป็นสมาชิก กบข. นำไปรวมคำนวณบำเหน็จบำนาญ ตามปกติ เป็นสมาชิก กบข. ขอรับบำเหน็จรวมคำนวณปกติ ขอรับบำนาญ (ได้รับไม่เกินร้อยละ 70 ของเงินเดือน เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย) หากเวลาราชการจริง น้อยกว่า 35 ปี เวลาทวีคูณมีผล

8 สิทธิการได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ
1. โครงสร้างเดิม (แผนงานปราบปราม ผกค.) เริ่มรับรองตั้งแต่ 17 ธ.ค.08 – 1 เม.ย.43 (ใช้แบบ 5306) 2. กอ.สสส.จชต. – ประกาศกฎอัยการศึก ตั้งแต่ 5 ม.ค.47 ถึง 20 ก.ค.48 หน.ส่วนราชการระดับอธิบดี หรือเทียบเท่า หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รับรอง (ใช้แบบ 5302) 3. กอ.สสส.จชต. – ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน 3 จชต.+ 4 อำเภอ จว.ส.ข. รับรองตั้งแต่ 20 ก.ค.48 (ใช้แบบ 5304) 4. ภารกิจปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ธ.ค.49 เป็นต้นไป

9 5304 ก

10 ลำดับขั้นตอนและแนวทางขอรับรองวันทวีคูณ
พิมพ์แบบ 5304 ก 4 ฉบับ/คน (รับรอง 1,ว่าง 3) แนบสำเนาคำสั่ง ปบ.หน้าที่และพ้นหน้าที่ (ถ่ายฉบับจริง 1 ชุด/คน) อย่าพิมพ์สำเนารวบยอดมาใน 1 แผ่น เสนอผ่าน กอ.รมน.ภาค

11 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ของ
มีสิทธิขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ของ ระเบียบว่าด้วย การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ฯ พ.ศ.2511 เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการพิจารณา ผู้สมควรได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดนกำหนด เช่น

12 เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ราชการชายแดนจาก ผอ. รมน
เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ราชการชายแดนจาก ผอ.รมน. หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายจาก ผอ.รมน. ต้องมีสำนักงาน และต้องปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ อำเภอชายแดนที่กำหนดไว้ในทำเนียบจังหวัด และอำเภอชายแดน พ.ศ ของ มท.

13 มติ ครม. 7 ม.ย.52 ให้ได้รับตลอดไปจนกว่าจะยกเลิกพื้นที่ในย่านอันตราย
ให้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบประจำปี 2 ขั้น ( นอกเหนือโควตาปกติ ) ในอัตราร้อยละ 15 ของ จำนวนผู้ที่มาปฏิบัติงานใน กอ.รมน. 3 จชต. และ 4 อำเภอของ จว.ส.ข. มติ ครม. 7 ม.ย.52 ให้ได้รับตลอดไปจนกว่าจะยกเลิกพื้นที่ในย่านอันตราย

14 บำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน การช่วยเหลือ x 25 x 30 9+1

15 บำเหน็จความชอบ ได้แก่ การปูนบำเหน็จ
บำเหน็จความชอบ ได้แก่ การปูนบำเหน็จ - การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (เสียชีวิต, ทุพพลภาพ ไม่เกิน 9+1) ( ทหารปูน ฯ โดยใช้ข้อบังคับ กห.ฯ 2529 ) - เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พสร.) (ปบ.งานด้วยความเรียบร้อย ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 1 ขั้น ปะทะต่อสู้ไม่เกิน 4 ขั้น)

16 เสียชีวิต ( 25 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง) ทุพพลภาพ
ค่าทดแทน ได้แก่ เงินทดแทน เสียชีวิต ( 25 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง) ทุพพลภาพ (30 เท่าของเงินเดือนหรือค่าจ้าง) 30 เท่า 25 เท่า

17 การช่วยเหลือ ได้แก่ เงินชดเชยการป่วยเจ็บเป็นรายวัน (รักษาตัว
การช่วยเหลือ ได้แก่ เงินชดเชยการป่วยเจ็บเป็นรายวัน (รักษาตัว ใน รพ. และพักฟื้นตามคำสั่งแพทย์) เงินค่าจัดการศพขั้นต้น (20,000 บาท) เงินช่วยเหลือดำรงชีพผู้พิการทุพพลภาพ เงินช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาล

18 การเสนอขอ พ.ส.ร., ค่าทดแทนเงินชดเชยการเจ็บป่วย
เน้นย้ำ การเสนอขอ พ.ส.ร., ค่าทดแทนเงินชดเชยการเจ็บป่วย หน่วยต้นสังกัดรายงานผ่านสาย กอ.รมน. หรือ ปกติก็ได้ (เว้น พ.ส.ร. ตามระยะเวลา กอ.รมน.ภาค 4 สน. ดำเนินการให้) เข้าเกณฑ์ พ.ส.ร. ขอโดยเร็ว ตั้งแต่วันต้นปีงบประมาณ ถัดจากปี ปบ.หน้าที่ ก.บ.ท.ช. กำชับ ขอสิทธิภายใน 1 ปี

19 เงินตอบแทนพิเศษให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในสนาม
ชั้นยศ บาท/วัน พ.อ.(พ.) ขึ้นไป 240 จ.ส.อ.(พ.) – พ.อ. 210 ส.ต. – จ.ส.อ. 180

20 เงินตอบแทนพิเศษให้กับกำลังพล
ที่มาช่วยราชการในสายงาน กอ.รมน. ชั้นยศ บาท/วัน/คน สัญญาบัตร หรือ เทียบเท่า 25 ประทวน หรือ เทียบเท่า 20

21 สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ 3 จชต.และ 4 อำเภอ
ของ จว.ส.ข. 2,500 บาท/คน/เดือน (ค่าเสี่ยงภัย)

22 สิทธิของกำลังพล กอ.รมน. ที่ปฏิบัติงานใน จชต.
ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย บำเหน็จความชอบ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550 (ระเบียบ บ.จ.ต.)

23 มติ ครม. 1 ธ.ค.52 สิทธิของกำลังพล กอ.รมน. ที่ปฏิบัติงานใน จชต.
มติ ครม. 1 ธ.ค.52 การประกันชีวิตผู้ปฏิบัติงานใน จชต. (เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ) 500,000 บาท (ตั้งแต่ 1 ต.ค.52) การประกันชีวิตผู้ปฏิบัติงานใน จชต. (เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ) 500,000 บาท (ตั้งแต่ 1 ต.ค.52)

24 1.ช่วยเหลือเยียวยา จากสถานการณ์ความไม่สงบ จชต.
สิทธิกำลังพลอื่นๆ 1.ช่วยเหลือเยียวยา จากสถานการณ์ความไม่สงบ จชต. 2.ช่วยเหลือทุนการศึกษารายปี และเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง 3.การรับรองทวีคูณก่อน 1 เม.ย.43 4.ขอบำนาญพิเศษอดีตราษฎรอาสาสมัครต่าง ๆ (มติ ครม. 26 ม.ค.53) ตั้งเรื่องจากหน่วยต้นสังกัด ตั้งเรื่องจากหน่วยต้นสังกัด

25 เงินช่วยเหลือเยียวยา
การประกันชีวิตผู้ปฏิบัติงานใน จชต. (เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ) 500,000 บาท (ตั้งแต่ 1 ต.ค.52) ลักษณะ บาท เสียชีวิต 500,000 ทุพพลภาพ บาดเจ็บสาหัส 50,000 บาดเจ็บ 30,000 บาดเจ็บเล็กน้อย 10,000

26 เงินยังชีพรายเดือน ระดับ บาท/เดือน อนุบาล/ประถมศึกษา 1,000
การประกันชีวิตผู้ปฏิบัติงานใน จชต. (เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ) 500,000 บาท (ตั้งแต่ 1 ต.ค.52) ระดับ บาท/เดือน อนุบาล/ประถมศึกษา 1,000 เด็กเล็ก/กศน. , มัธยมศึกษา/ปวช. 1,500 อุดมศึกษา 2,500

27 เงินทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง
ระดับ บาท/ปี เด็กเล็ก/กศน. 5,000 อนุบาล/ประถมศึกษา 6,000 มัธยมศึกษา/ปวช. 10,000 อุดมศึกษา 20,000

28 บำนาญพิเศษอดีตราษฎรอาสาสมัคร
ทส.ปช., ชขส., รอส., พลนำทาง และแหล่งข่าว ได้รับบำนาญพิเศษตาม ม.37 ผอ.รมน.จว.เป็น หน.ส่วนราชการจัดทำ แล้วเสนอเรื่องไป กรมบัญชีกลาง ผอ.สปง.ฯ เป็นผู้กำหนดส่วนบำนาญพิเศษ

29 จบการบรรยาย

30


ดาวน์โหลด ppt พันเอก นุกูล โล่ห์ประเสริฐ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google