งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัปดา ห์ที่ 2 การเขียนรูปทรง เรขาคณิต สัปดาห์ ที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัปดา ห์ที่ 2 การเขียนรูปทรง เรขาคณิต สัปดาห์ ที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัปดา ห์ที่ 2 การเขียนรูปทรง เรขาคณิต สัปดาห์ ที่ 3

2 เนื้อหาใน สัปดาห์ที่ 3 Geometrical Construction 1. ใช้หลักการทางเรขาคณิตแบ่งครึ่งเส้นตรง และส่วนโค้ง 2. ใช้หลักการทางเรขาคณิตเขียนส่วนโค้ง สัมผัสเส้นตรง 2 เส้น 3. ใช้หลักการทางเรขาคณิตสร้างเส้นโค้ง สัมผัสกับเส้นโค้ง 2 เส้น แบบสัมผัสนอกและ สัมผัสใน 4. ใช้หลักการทางเรขาคณิตสร้างเส้นตรง สัมผัสกับวงกลม 2 วงที่กำหนดให้ 5. ใช้หลักการทางเรขาคณิตสร้างรูปทรงหก เหลี่ยมให้อยู่ภายในวงกลม 6. ใช้หลักการทางเรขาคณิตสร้างวงรีโดยใช้วง เวียน

3 วัตถุประสงค์ สัปดาห์ที่ 3 1. เพื่อฝึกการใช้เครื่องมือ พื้นฐาน 2. เพื่อฝึกฝนการสร้าง รูปทรงเรขาคณิต โดยใช้ เครื่องมือเขียนแบบ

4  ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นตรงกับเส้นตรง (a) เส้นตรงขนานกัน (b) เส้นตรงตั้งฉากกัน (c) เส้นตรงตัดกัน Geometrical Construction

5  ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นตรงกับเส้นตรง การสร้างเส้นขนานกันด้วยวงเวียน Geometrical Construction

6  ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นตรงกับเส้นตรง การสร้างเส้นขนานกันด้วยไม้ฉาก Geometrical Construction

7  ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นตรงกับส่วนโค้ง การสัมผัสกันของเส้นตรง และส่วนโค้ง การสร้างส่วนโค้งสัมผัสกับเส้นตรง Geometrical Construction

8  ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นตรงกับส่วนโค้ง การสัมผัสกันระหว่างส่วนโค้งกับส่วนโค้งทำให้ เกิดจุดสัมผัส Geometrical Construction

9  การแบ่งครึ่งเส้นตรงและส่วนโค้ง Geometrical Construction

10  การแบ่งครึ่งเส้นตรงและส่วนโค้ง วิธีที่ 1 ใช้วงเวียน Geometrical Construction

11  การแบ่งครึ่งเส้นตรงและส่วนโค้ง วิธีที่ 2 ใช้ไม้ฉาก Geometrical Construction

12  การแบ่งครึ่งเส้นตรงออกเป็น n ส่วน วิธีที่ 1 ใช้วงเวียน Geometrical Construction

13  การแบ่งครึ่งเส้นตรงออกเป็น n ส่วน วิธีที่ 2 ใช้ไม้บรรทัด Geometrical Construction

14 การเขียนส่วนโค้งสัมผัสเส้นตรง 2 เส้น  การเขียนส่วนโค้งสัมผัสเส้นตรง 2 เส้น แบบที่ 1 การเขียนส่วนโค้งที่เส้นตรง 2 เส้นตั้ง ฉากกัน

15  การเขียนส่วนโค้งสัมผัสเส้นตรง 2 เส้น แบบที่ 2 การเขียนส่วนโค้งที่เส้นตรง 2 เส้นทำ มุมแหลม Geometrical Construction การเขียนส่วนโค้งสัมผัสเส้นตรง 2 เส้น

16  การเขียนส่วนโค้งสัมผัสเส้นตรง 2 เส้น แบบที่ 3 การเขียนส่วนโค้งที่เส้นตรง 2 เส้นทำ มุมป้าน Geometrical Construction การเขียนส่วนโค้งสัมผัสเส้นตรง 2 เส้น

17  การเขียนส่วนโค้งสัมผัสเส้นตรง 2 เส้น ตัวอย่างของชิ้นงานที่มีส่วนโค้งสัมผัสกับเส้นตรง สองเส้น Geometrical Construction การเขียนส่วนโค้งสัมผัสเส้นตรง 2 เส้น

18  การสร้างเส้นโค้งสัมผัสกับเส้นโค้ง 2 เส้น แบบสัมผัสนอก Geometrical Construction

19  การเขียนส่วนโค้งสัมผัสเส้นโค้ง 2 เส้นแบบ สัมผัสนอก ตัวอย่างของชิ้นงาน Geometrical Construction การเขียนส่วนโค้งสัมผัสเส้นตรง 2 เส้น

20  การสร้างเส้นโค้งสัมผัสกับเส้นโค้ง 2 เส้น แบบสัมผัสใน Geometrical Construction การเขียนส่วนโค้งสัมผัสเส้นตรง 2 เส้น

21 Geometrical Construction การเขียนส่วนโค้งสัมผัสเส้นตรง 2 เส้น  การสร้างเส้นตรงสัมผัสกับวงกลม 2 วงที่ กำหนดให้ แบบที่ 1 ใช้วงเวียน

22  การสร้างรูปทรงหกเหลี่ยม แบบที่ 1 รูปหกเหลี่ยมภายในวงกลม (Inscribed Hexagon) โดยใช้วงเวียน Geometrical Construction การเขียนส่วนโค้งสัมผัสเส้นตรง 2 เส้น

23  การสร้างรูปทรงหกเหลี่ยม แบบที่ 2 รูปหกเหลี่ยมภายในวงกลม (Inscribed Hexagon) โดยใช้ไม้ฉาก Geometrical Construction การเขียนส่วนโค้งสัมผัสเส้นตรง 2 เส้น

24  การสร้างรูปทรงหกเหลี่ยม แบบที่ 3 รูปหกเหลี่ยมนอกวงกลม (Circumscribed Hexagon) โดยใช้ไม้ฉาก Geometrical Construction การเขียนส่วนโค้งสัมผัสเส้นตรง 2 เส้น

25  การสร้างวงรีด้วยวิธีสี่เหลี่ยมด้าน ขนาน Geometrical Construction

26  การสร้างวงรีด้วยวิธีสี่เหลี่ยมด้าน ขนาน Geometrical Construction

27 จบสัปดาห์ ที่ 3 อย่าลืมทำการบ้าน ด้วยตนเองและทบทวน บทเรียนผ่าน e- learning


ดาวน์โหลด ppt สัปดา ห์ที่ 2 การเขียนรูปทรง เรขาคณิต สัปดาห์ ที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google