งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่างตารางเปรียบเทียบ หลักสูตร พ. ศ. 2554 กับหลักสูตร ปรับปรุง พ. ศ.............. หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการ สอนภาษาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่างตารางเปรียบเทียบ หลักสูตร พ. ศ. 2554 กับหลักสูตร ปรับปรุง พ. ศ.............. หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการ สอนภาษาไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่างตารางเปรียบเทียบ หลักสูตร พ. ศ. 2554 กับหลักสูตร ปรับปรุง พ. ศ.............. หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการ สอนภาษาไทย

2 หลักสูตร พ. ศ. 2554 ( หลักสูตรเดิม ) จำนวนหน่วย กิต รวมตลอด หลักสูตร 198 หน่วยกิต หลักสูตร พ. ศ. 2554 ( หลักสูตร เดิม ) จำนวนหน่วย กิต รวมตลอด หลักสูตร 180 หน่วย กิต

3 เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร / รายวิชา 1. ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คุรุ สภากำหนด 2. ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน หลักสูตร 3. ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของ สาขาวิชาเอก 4. ให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิที่ สกอ. กำหนด

4 หลักสูตร พ. ศ. 2554 ( หลักสูตรเดิม ) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 198 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอด หลักสูตรไม่น้อยกว่า 19 8 น.น. 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 น.น. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 น.น. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 น.น. กลุ่มวิชาภาษา 12 น.น. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กับ วิทยาศาสตร์ 6 น.น. 2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 16 2 น.น. กลุ่มวิชาเฉพาะ พระพุทธศาสนา 30 น.น. กลุ่มวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 51 น.น. - วิชาบังคับเลือก - วิชาเลือกเรียน - ปฏิบัติการสอนใน สถานศึกษา 33 6 12 น.น.น.น.น.น. กลุ่มวิชาเฉพาะการสอน ภาษาไทย - วิชาเอกไม่น้อยกว่า - วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า - เลือกวิชาเอกหรือ วิชาการสอนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 81 69 6 น.น.น.น.น.น.น.น. 3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อย กว่า 6 น.น.

5 หลักสูตรปรับปรุง พ. ศ ………. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 180 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอด หลักสูตรไม่น้อยกว่า 18 0 น.น. 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 น.น. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 น.น. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 น.น. กลุ่มวิชาภาษา 12 น.น. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กับ วิทยาศาสตร์ 6 น.น. 2. หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อย กว่า 14 4 น.น. กลุ่มวิชาเฉพาะ พระพุทธศาสนา 18 น.น. กลุ่มวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 48 น.น. - วิชาบังคับเลือก - วิชาเลือกเรียน - ปฏิบัติการสอนใน สถานศึกษา 33 3 12 น.น.น.น.น.น. กลุ่มวิชาเฉพาะการสอน ภาษาไทย - วิชาเอกไม่น้อยกว่า - วิชาการสอนวิชาเอกไม่ น้อยกว่า - เลือกวิชาเอกหรือวิชาการ สอนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 78 69 6 3 น.น.น.น.น.น.น.น. 3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อย กว่า 6 น.น.

6 หมายเหตุ รายละเอียดรหัส รายวิชา และคำอธิบาย รายวิชา จะได้ปรับแก้ไขให้ ถูกต้องและสอดคล้อง ต่อไป กราบนมัสการด้วยความ เคารพ


ดาวน์โหลด ppt ร่างตารางเปรียบเทียบ หลักสูตร พ. ศ. 2554 กับหลักสูตร ปรับปรุง พ. ศ.............. หลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการ สอนภาษาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google