งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
HRM by IT hrm by it

2 เทคโลยีสารสนเทศ : IT ลักษณะการทำงานของระบบ เป็นการรวมเอาความสามารถของคอมพิวเตอร์และความสามารถของมนุษย์เข้าด้วยกัน เพื่อจุดมุ่งหมายให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ จัดการและการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในการบริหารงาน hrm by it

3 ระบบ IT ที่นำมาใช้ใน HRM
1. Recruitment Module 2. Staff Data Bank 3. Payroll Module 4. Welfare Module 5. Development Module hrm by it

4 ระบบ IT ที่นำมาใช้ใน HRM
6. Performance Appraisal Module 7. Salary Increase Budget Module 8. Remuneration Administration Module 9. Manpower Planning Module 10. Support System Module hrm by it

5 ข้อมูลที่จำเป็นในการจ้างงาน
1. ภารกิจของบริษัท 2. โครงสร้างการบริหาร 3. ลักษณะขอบข่ายงานของฝ่าย ส่วน แผนก 4. ขอบข่ายหน้าที่และลักษณะงานแต่ละตำแหน่ง 5. ตำแหน่งงานและคุณสมบัติที่ต้องการรับสมัคร hrm by it

6 คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่สมัครงาน
1. เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ 2. Electronic Application Form 3. เอกสารในข้อ 2 ถ้าไม่ต้องการลบทิ้งได้ 4. ข้อมูลประวัติในข้อ 2 สามารถโอนเป็นฐานข้อมูลพนักงานได้ hrm by it

7 วิธีการวางแผนกำลังคน
1. ข้อมูลพื้นฐาน 2. คลังอัจฉริยะ hrm by it

8 การสรรหากำลังคน 1. วิธีสรรหาแบบดิจิตอล 2. เงื่อนไขการสืบค้นข้อมูล
3. ปัญหาจากโปรแกรมสำเร็จรูปในการสมัครงาน 4. วิธีการบรรจุคนให้ตรงกับงาน hrm by it

9 วิธีการพัฒนาพนักงาน 1. วิธีให้การศึกษา 2. วิธีการฝึกอบรม
1. วิธีให้การศึกษา 2. วิธีการฝึกอบรม 3. วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน 4. วิธีจัดการวางระบบความก้าวหน้าในอาชีพ hrm by it

10 วิธีการจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทน
1. การจัดการฐานข้อมูล 2. ใช้เป็นแบบจำลองประมวลผล 3. HRIS hrm by it

11 วิธีการสร้างระบบสนับสนุน
1. เพื่อจัดการกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2. เก็บบันทึกข้อมูลระเบียบ ข้อบังคับจัดเก็บใน รูปของข้อความ hrm by it


ดาวน์โหลด ppt การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google