งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Hrm by it1. 2 เทคโลยีสารสนเทศ : IT ลักษณะการทำงานของระบบ เป็น การรวมเอาความสามารถของ คอมพิวเตอร์และความสามารถ ของมนุษย์เข้าด้วยกัน เพื่อ จุดมุ่งหมายให้ได้มาซึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Hrm by it1. 2 เทคโลยีสารสนเทศ : IT ลักษณะการทำงานของระบบ เป็น การรวมเอาความสามารถของ คอมพิวเตอร์และความสามารถ ของมนุษย์เข้าด้วยกัน เพื่อ จุดมุ่งหมายให้ได้มาซึ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 hrm by it1

2 2 เทคโลยีสารสนเทศ : IT ลักษณะการทำงานของระบบ เป็น การรวมเอาความสามารถของ คอมพิวเตอร์และความสามารถ ของมนุษย์เข้าด้วยกัน เพื่อ จุดมุ่งหมายให้ได้มาซึ่ง สารสนเทศ เพื่อใช้ในการ จัดการและการตัดสินใจอย่างใด อย่างหนึ่งในการบริหารงาน

3 hrm by it3 ระบบ IT ที่นำมาใช้ใน HRM 1. Recruitment Module 2. Staff Data Bank 3. Payroll Module 4. Welfare Module 5. Development Module

4 hrm by it4 ระบบ IT ที่นำมาใช้ใน HRM 6. Performance Appraisal Module 7. Salary Increase Budget Module 8. Remuneration Administration Module 9. Manpower Planning Module 10. Support System Module

5 hrm by it5 ข้อมูลที่จำเป็นในการจ้าง งาน 1. ภารกิจของบริษัท 2. โครงสร้างการบริหาร 3. ลักษณะขอบข่ายงานของฝ่าย ส่วน แผนก 4. ขอบข่ายหน้าที่และลักษณะงาน แต่ละตำแหน่ง 5. ตำแหน่งงานและคุณสมบัติที่ ต้องการรับสมัคร

6 hrm by it6 คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่สมัคร งาน 1. เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ 2. Electronic Application Form 3. เอกสารในข้อ 2 ถ้าไม่ต้องการ ลบทิ้งได้ 4. ข้อมูลประวัติในข้อ 2 สามารถ โอนเป็นฐานข้อมูลพนักงานได้

7 hrm by it7 วิธีการวางแผนกำลังคน 1. ข้อมูลพื้นฐาน 2. คลังอัจฉริยะ

8 hrm by it8 การสรรหากำลังคน 1. วิธีสรรหาแบบดิจิตอล 2. เงื่อนไขการสืบค้นข้อมูล 3. ปัญหาจากโปรแกรมสำเร็จรูปใน การสมัครงาน 4. วิธีการบรรจุคนให้ตรงกับงาน

9 hrm by it9 วิธีการพัฒนาพนักงาน 1. วิธีให้การศึกษา 2. วิธีการฝึกอบรม 3. วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน 4. วิธีจัดการวางระบบ ความก้าวหน้าในอาชีพ

10 hrm by it10 วิธีการจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน 1. การจัดการฐานข้อมูล 2. ใช้เป็นแบบจำลอง ประมวลผล 3. HRIS

11 hrm by it11 วิธีการสร้างระบบสนับสนุน 1. เพื่อจัดการกระบวนการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ 2. เก็บบันทึกข้อมูลระเบียบ ข้อบังคับจัดเก็บใน รูปของข้อความ


ดาวน์โหลด ppt Hrm by it1. 2 เทคโลยีสารสนเทศ : IT ลักษณะการทำงานของระบบ เป็น การรวมเอาความสามารถของ คอมพิวเตอร์และความสามารถ ของมนุษย์เข้าด้วยกัน เพื่อ จุดมุ่งหมายให้ได้มาซึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google