งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ “ การพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษา ” การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ มีอยู่และ ถูกจัดเก็บไว้แล้ว มีอยู่แต่ยังไม่ถูก จัดเก็บอย่างเป็นระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ “ การพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษา ” การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ มีอยู่และ ถูกจัดเก็บไว้แล้ว มีอยู่แต่ยังไม่ถูก จัดเก็บอย่างเป็นระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ “ การพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษา ” การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ มีอยู่และ ถูกจัดเก็บไว้แล้ว มีอยู่แต่ยังไม่ถูก จัดเก็บอย่างเป็นระบบ ต้องการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม 1. รวบรวมความรู้ที่อยู่ในรูปของ เอกสารในศูนย์สหกิจศึกษาฯ ทั้ง ที่ถูกจัดเก็บไว้แล้วและยังไม่มีการ จัดเก็บ - คู่มือสหกิจศึกษา สำหรับนักศึกษา / อาจารย์ สำหรับ สถานประกอบการ - แผ่นพับ แผ่นปลิว - แบบฟอร์ม SUT Cooperative Education

2 การจัดการความรู้ “ การพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษา ” การสร้างและแสวงหาความรู้ ( ต่อ ) 2. ระบุความรู้ที่ต้องการว่าอยู่ในตัว บุคคลใดบ้าง - กลยุทธ์ ทักษะ เทคนิค 3. แสวงหาความรู้จากตำรา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ ศึกษา - ผลการประเมินการดำเนินงานราย ภาคการศึกษา - มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจ ศึกษาของ สกอ. - รายงานการประเมินผมสัมฤทธิ์ การดำเนินงานสหกิจศึกษา ของ สกอ. - งานวิจัยการพัฒนารูปแบบการ จัดการสหกิจศึกษาโดยการ เปรียบเทียบสมรรถนะกับ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ - รูปแบบการจัดสหกิจศึกษาของ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ได้แก่ Swinburne, Waterloo, Northeastern SUT Cooperative Education

3 การจัดการความรู้ “ การพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษา ” การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 1. วิเคราะห์และปรับความรู้ที่ได้มา ทั้งหมดให้สอดคล้องกับบริบท ของ มทส. 2. เขียนกระบวนการทำงานให้อยู่รูป ของ Work Flow นำความรู้ที่ได้มาทั้งหมดมาจัด แบ่งเป็นกลุ่มหัวข้อตามกระบวนการ ทำงาน - การจัดหางานสหกิจศึกษา - การรับรองคุณภาพงานสหกิจ ศึกษา SUT Cooperative Education

4 การจัดการความรู้ “ การพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษา ” การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้กับฝ่าย อื่นที่เกี่ยวข้องในศูนย์สหกิจศึกษาฯ และ มทส. ได้ให้ความเห็น จัดเก็บไว้ในรูปแหล่งจัดเก็บความรู้ อิเล็กทรอนิกส์ที่พนักทุกคนสามารถ เข้าถึงได้โดยงานทั้งในรูปเอกสาร และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ SUT Cooperative Education

5 การจัดการความรู้ “ การพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษา ” การเรียนรู้ ความรู้ในระบบการพัฒนาคุณภาพ งานสหกิจศึกษาที่ได้รับการจัดการ แล้วได้นำไปใช้ประโยชน์ในการ ดำเนินงานสหกิจศึกษา SUT Cooperative Education


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ “ การพัฒนาคุณภาพงานสหกิจศึกษา ” การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ มีอยู่และ ถูกจัดเก็บไว้แล้ว มีอยู่แต่ยังไม่ถูก จัดเก็บอย่างเป็นระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google