งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2550 ณ 3 ตุลาคม 2550 รายการได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่าย คงเหลือ งบ บุคลากร 5,435,70 0.00 -- งบ ดำเนินงา น 340,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2550 ณ 3 ตุลาคม 2550 รายการได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่าย คงเหลือ งบ บุคลากร 5,435,70 0.00 -- งบ ดำเนินงา น 340,000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2550 ณ 3 ตุลาคม 2550 รายการได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่าย คงเหลือ งบ บุคลากร 5,435,70 0.00 -- งบ ดำเนินงา น 340,000. 00 339,999. 14 -0.86 งบลงทุน 40,000.0 0 35,000.0 0 -5,000.0 0 อุดหนุน โครงการ วิจัย 40,876,8 00.00 40,669,9 50.00 -206,850.00 สาธารณู ปโภค 90,000.0 0 -- อนุรักษ์ พันธุกรรม พืช 5,322,10 0.00 5,192,39 5.84 129,70 4.16 - รวม 52,104, 600.00 51,763, 044.98 129,7 04.16 211,85 0.86

3 รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้สำนักวิจัยและ พัฒนา ปี 2550 ณ 3 ตุลาคม 2550 รายการได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลื อ พัฒนา บุคลากร 32,430.0 0 24,073.0 0 -8,357.0 0 ค่าจ้าง ชั่วคราว 274,754. 00 274754.0 0 -0.00 ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 654,016. 00 654,001. 08 -14.92 สาธารณูป โภค 38,000.0 0 37,999.9 3 -0.07 โครงการ พิเศษ 400,800. 00 192,677. 02 -208,12 2.98 รวม 1,400,0 00.00 1,183,5 05.03 -216,4 94.97

4 บัญชีเงินฝากธนาคาร ณ 30 กันยายน 2550 บัญชีออม ทรัพย์ 565-2 88675-5 บัญชีกระแส รายวัน 565-3 013591 บัญชีเงินรับ ฝาก 565-2 86382-0

5 บัญชีเงินรับฝาก 565-2 86382-0 คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2550


ดาวน์โหลด ppt รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2550 ณ 3 ตุลาคม 2550 รายการได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่าย คงเหลือ งบ บุคลากร 5,435,70 0.00 -- งบ ดำเนินงา น 340,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google