งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2550 ณ 3 ตุลาคม 2550 รายการได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่าย คงเหลือ งบ บุคลากร 5,435,70 0.00 -- งบ ดำเนินงา น 340,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2550 ณ 3 ตุลาคม 2550 รายการได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่าย คงเหลือ งบ บุคลากร 5,435,70 0.00 -- งบ ดำเนินงา น 340,000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2550 ณ 3 ตุลาคม 2550 รายการได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่าย คงเหลือ งบ บุคลากร 5,435, งบ ดำเนินงา น 340, , งบลงทุน 40, , , อุดหนุน โครงการ วิจัย 40,876, ,669, , สาธารณู ปโภค 90, อนุรักษ์ พันธุกรรม พืช 5,322, ,192, , รวม 52,104, ,763, , ,

3 รายงานการเบิกจ่ายเงินรายได้สำนักวิจัยและ พัฒนา ปี 2550 ณ 3 ตุลาคม 2550 รายการได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่า ย คงเหลื อ พัฒนา บุคลากร 32, , , ค่าจ้าง ชั่วคราว 274, ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 654, , สาธารณูป โภค 38, , โครงการ พิเศษ 400, , , รวม 1,400, ,183, ,

4 บัญชีเงินฝากธนาคาร ณ 30 กันยายน 2550 บัญชีออม ทรัพย์ บัญชีกระแส รายวัน บัญชีเงินรับ ฝาก

5 บัญชีเงินรับฝาก คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2550


ดาวน์โหลด ppt รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2550 ณ 3 ตุลาคม 2550 รายการได้รับเบิกจ่าย แล้ว รอ เบิกจ่าย คงเหลือ งบ บุคลากร 5,435,70 0.00 -- งบ ดำเนินงา น 340,000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google