งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนสารบรรณและนิติการ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551-2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนสารบรรณและนิติการ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551-2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนสารบรรณและนิติการ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551-2554

2 หลังการบรรยายหวังว่าท่าน คงได้ … 1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา หน่วยงาน 2. มีกรอบแนวทางสำหรับนำไปใช้ ในการจัดทำ ( ร่าง ) แผน ยุทธศาสตร์ของส่วนสารบรรณ และนิติการต่อไป

3 วิธีการนำเสนอ … 1.PowerPoint การจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ฯ ส่วนสารบรรณและนิติการ 2. เอกสารแผนยุทธศาสตร์ฯ ส่วน แผนงาน ( กรณีศึกษา ) เอกสารที่ใช้ ประกอบการ บรรยาย บรรยายโดย PowerPoint ควบคู่ไป การการยกตัวอย่างในรายละเอียด ตามเอกสารประกอบการบรรยาย หมายเลข 2 วิธีการ บรรยา ย

4 องค์ประกอบหลักของแผน ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ การถ่ายทอดลงสู่งาน ต่างๆ การจัดทรัพยากร สนับสนุน วัดและประเมินผลการ ดำเนินงาน ข้อมูล ป้อนกลับ สู่ การปฏฺบั ติ ประเมิ น กำหนด กลยุทธ์ สารพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง การบริหาร กลยุทธ์ การสร้างกล ยุทธ์

5 “ ถ้าจะประสบ ความสำเร็จ จะต้อง บริหารงบประมาณ อย่างไร ? ” “ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ จะต้องมี นวัตกรรมและการเรียนรู้เรื่องใด อย่างไร ? ” กำหนดวิสัยทัศน์ / พันธกิจ “ เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านการเงิน และพันธกิจ กระบวนการดำเนินการจะต้องเป็น อย่างไร " “ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ จะต้องตอบสนอง ผู้รับบริการอย่างไร ? ” สิ่งที่จะต้องระดมความคิดร่วมกัน ได้แก่ การร่วมค้นหาปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ (CSF)

6 มิติด้านการเงินและ ทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ KPI Target การริเริ่ม มิติด้านการเรียนรู้ และเติบโต วัตถุประสงค์ KPI Target การริเริ่ม มิติด้านผู้รับบริการ วัตถุประสงค์ KPI Target การริเริ่ม มิติด้านการ บริหารงานภายใน วิสัยทั ศน์ และ พันธ กิจ วัตถุประสงค์ KPI Target การริเริ่ม เมื่อค้นพบ CSF แล้ว กำหนด เป้าหมาย และวิธีการไปสู่ความสำเร็จ ร่วมกัน

7 การเชื่อมโยงและถ่ายทอด โดยใช้ Scorecard วิสัยทัศน์และพันธกิจ Scorecard ระดับ หน่วยงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย Scorecard ระดับงาน Scorecard งาน / โครงการ

8 กิจกรรมผู้มีส่วนร่วม 1. การประชุมเพื่อวิเคราะห์ SWOT หน่วยงาน การจัดลำดับ และประมวล ข้อมูลจัดเรียงลำดับ ความสำคัญของ SWOT - บุคลากรทุกคน 2. การประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ ค้นหาปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ (CSF) กำหนด วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิง ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ สู่ความสำเร็จ - บุคลากรทุกคน 3. การกำหนดเป้าประสงค์ (KSF) และเป้าหมายของ แต่ละงาน ที่ตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และ วัตถุประสงค์ของส่วนสาร บรรณและนิติการ - บุคลากรแต่ละงาน สรุปกิจกรรม และผู้มีส่วน ร่วมดำเนินการ

9 กิจกรรมผู้มีส่วนร่วม 4. การกำหนดงาน / โครงการ / กิจกรรมของ แต่ละงาน - บุคลากรในแต่ละ งาน 5. การตรวจสอบความ สอดคล้องในภาพรวมกับ ยุทธศาสตร์ของ มหาวิทยาลัย - บุคลากรทุกคน สรุปกิจกรรม และผู้มีส่วน ร่วมดำเนินการ ( ต่อ )

10 ถาม - ตอบ

11 ขอขอบพ ระคุณ


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนสารบรรณและนิติการ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551-2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google