งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Paradigm Workshop by Dr. Prapon Phasukyud

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Paradigm Workshop by Dr. Prapon Phasukyud"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Paradigm Workshop by Dr. Prapon Phasukyud
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนสารบรรณและนิติการ ปีงบประมาณ พ.ศ Learn2gether

2 หลังการบรรยายหวังว่าท่านคงได้…
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน มีกรอบแนวทางสำหรับนำไปใช้ในการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ของส่วนสารบรรณและนิติการต่อไป

3 วิธีการนำเสนอ… เอกสารที่ใช้ประกอบการบรรยาย
PowerPoint การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ส่วนสารบรรณและนิติการ เอกสารแผนยุทธศาสตร์ฯ ส่วนแผนงาน (กรณีศึกษา) วิธีการบรรยาย บรรยายโดย PowerPoint ควบคู่ไปการการยกตัวอย่างในรายละเอียดตามเอกสารประกอบการบรรยายหมายเลข 2

4 องค์ประกอบหลักของแผนยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์และภารกิจ วัตถุประสงค์ กำหนดกลยุทธ์ การสร้างกลยุทธ์ เป้าหมาย สารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ สู่การปฏฺบัติ การถ่ายทอดลงสู่งานต่างๆ การบริหารกลยุทธ์ การจัดทรัพยากรสนับสนุน ข้อมูลป้อนกลับ ประเมิน วัดและประเมินผลการดำเนินงาน

5 กำหนดวิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สิ่งที่จะต้องระดมความคิดร่วมกัน ได้แก่ การร่วมค้นหาปัจจัยแห่งความสำเร็จ (CSF) กำหนดวิสัยทัศน์ / พันธกิจ “ถ้าจะประสบความสำเร็จ จะต้องบริหารงบประมาณอย่างไร?” “ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ จะต้องตอบสนองผู้รับบริการอย่างไร?” “เพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ด้านการเงิน และพันธกิจ กระบวนการดำเนินการจะต้องเป็นอย่างไร" “เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ จะต้องมีนวัตกรรมและการเรียนรู้เรื่องใด อย่างไร?”

6 เมื่อค้นพบ CSF แล้ว กำหนดเป้าหมาย และวิธีการไปสู่ความสำเร็จ ร่วมกัน
มิติด้านการเงินและทรัพย์สิน วัตถุประสงค์ KPI Target การริเริ่ม วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ มิติด้านผู้รับบริการ มิติด้านการบริหารงานภายใน วัตถุประสงค์ KPI Target การริเริ่ม วัตถุประสงค์ KPI Target การริเริ่ม มิติด้านการเรียนรู้และเติบโต วัตถุประสงค์ KPI Target การริเริ่ม

7 การเชื่อมโยงและถ่ายทอดโดยใช้ Scorecard
วิสัยทัศน์และพันธกิจ Scorecard ระดับหน่วยงาน วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย Scorecard ระดับงาน Scorecard งาน/โครงการ

8 สรุปกิจกรรม และผู้มีส่วนร่วมดำเนินการ
1. การประชุมเพื่อวิเคราะห์ SWOT หน่วยงาน การจัดลำดับ และประมวลข้อมูลจัดเรียงลำดับ ความสำคัญของ SWOT - บุคลากรทุกคน 2. การประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ ค้นหาปัจจัยแห่ง ความสำเร็จ (CSF) กำหนดวัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ สู่ความสำเร็จ 3. การกำหนดเป้าประสงค์ (KSF) และเป้าหมายของ แต่ละงาน ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และ วัตถุประสงค์ของส่วนสารบรรณและนิติการ - บุคลากรแต่ละงาน

9 สรุปกิจกรรม และผู้มีส่วนร่วมดำเนินการ (ต่อ)
4. การกำหนดงาน/โครงการ/กิจกรรมของ แต่ละงาน - บุคลากรในแต่ละงาน 5. การตรวจสอบความสอดคล้องในภาพรวมกับ ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย - บุคลากรทุกคน

10 Paradigm Workshop by Dr. Prapon Phasukyud
ถาม-ตอบ Learn2gether

11 Paradigm Workshop by Dr. Prapon Phasukyud
ขอขอบพระคุณ Learn2gether


ดาวน์โหลด ppt Paradigm Workshop by Dr. Prapon Phasukyud

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google