งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ.4) สุคนธ์ชื่น ศรีงาม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ.4) สุคนธ์ชื่น ศรีงาม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ.4) สุคนธ์ชื่น ศรีงาม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)  การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เป็นการฝึกใน สถานประกอบการ/สถานการณ์จริง ที่ไม่ใช่ ส่วนหนึ่งของรายวิชา  ต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายสถาน ประกอบการ ในการจัดกิจกรรม/กระบวนการ การดูแลการฝึก และการประเมินผลนักศึกษา เมื่อสิ้นสุดการฝึก

3 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ต่อ)  มีผู้รับผิดชอบทั้ง 2 ฝ่าย การเรียกชื่อของแต่ละ สถาบัน/สาขาวิชา อาจแตกต่างกัน เช่น ฝ่ายสถาบัน เรียก อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึก อาจารย์ที่ ปรึกษาการฝึก ฯลฯ ฝ่ายสถานประกอบการ เรียก ผู้รับผิดชอบการฝึก พนักงาน พี่เลี้ยง ผู้ควบคุมการฝึก ฯลฯ  ใช้กระบวนการ/กิจกรรมในการสร้างผลการเรียนรู้

4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ต่อ)  อธิบายถึงแผนการจัดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตั้งแต่การเตรียมการจนสิ้นสุดการฝึก  ระบุผลการเรียนรู้ ตามความรับผิดชอบที่ถ่ายทอดมา จากผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ที่สามารถตรวจสอบ ย้อนกลับได้  การประเมินผลการเรียนรู้ต้องครบถ้วน  กำหนดแนวทางในการประเมินประสิทธิผลการ ดำเนินงานและการปรับปรุง

5 องค์ประกอบของ มคอ.4 หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ หมวดที่ 3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หมวดที่ 4. ลักษณะและการดำเนินการ หมวดที่ 5. การวางแผนและการเตรียมการ หมวดที่ 6. การประเมินนักศึกษา หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของ การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

6 หมวดที่ 1.ข้อมูลทั่วไป 1. รหัสและชื่อรายวิชา 2. จำนวนหน่วยกิต หรือจำนวนชั่วโมง 3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการ ฝึก 5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่กำหนดการฝึก 6. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของ การฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด

7 หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ ภาคสนาม (ผลการเรียนรู้โดยรวม) 2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุง (การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ)

8 หมวดที่ 3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ รับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (แต่ละด้าน ระบุ 1.ผลการเรียนรู้ 2.กระบวนการ หรือกิจกรรม 3.วิธีการประเมินผลการเรียนรู้)

9 หมวดที่ 4. ลักษณะและการดำเนินการ 1. คำอธิบายโดยทั่วไปหรือคำอธิบาย รายวิชา 2. กิจกรรมของนักศึกษา 3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับ มอบหมาย 4. การติดตามผลการเรียนรู้จากการฝึกของ นักศึกษา

10 หมวดที่ 4. ลักษณะและการดำเนินการ (ต่อ) 5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน พี่เลี้ยง 6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ 7. การเตรียมการในการแนะแนวและ ช่วยเหลือนักศึกษา 8. สิ่งอำนวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ต้องการจากสถานที่ฝึก

11 หมวดที่ 5. การวางแผนและการ เตรียมการ 1. การกำหนดสถานที่ฝึก 2. การเตรียมนักศึกษา 3. การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 4. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง 5. การจัดการความเสี่ยง

12 หมวดที่ 6. การประเมินนักศึกษา 1. หลักเกณฑ์การประเมินผลนักศึกษา 2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ นักศึกษา 3. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อ การประเมิน 4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ การฝึกต่อการประเมิน 5. การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง

13 หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุง การดำเนินการของการฝึก 1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้อง 1.1 นักศึกษา 1.2 พนักงานพี้เลี้ยง 1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 1.4 อื่นๆ 2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการ วางแผนปรับปรุง

14 บทสรุป  รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม เป็นแผนการจัดการฝึกในสถานการณ์จริง ที่มุ่งผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  ผลการเรียนรู้ของการฝึก ต้องสอดคล้อง ตามความรับผิดชอบที่รับมาจากผลการ เรียนรู้ของหลักสูตร

15 บทสรุป (ต่อ)  ข้อกำหนดต่างๆ ในรายละเอียดของ ประสบการณ์ภาคสนาม ให้ความมั่นใจว่า นักศึกษาสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  การบรรลุผลการเรียนรู้ในการฝึกนำไปสู่การ บรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตร และเตรียม นักศึกษาให้พร้อมในการประกอบอาชีพ


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ.4) สุคนธ์ชื่น ศรีงาม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google