งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ประวัติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี เดิมชื่อ ที่ทำการอนามัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พ. ศ.2465 ก่อตั้งที่ทำการอนามัยจังหวัด สุราษฎร์ธานี ณ อาคารศาลากลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ประวัติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี เดิมชื่อ ที่ทำการอนามัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พ. ศ.2465 ก่อตั้งที่ทำการอนามัยจังหวัด สุราษฎร์ธานี ณ อาคารศาลากลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ประวัติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี เดิมชื่อ ที่ทำการอนามัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พ. ศ.2465 ก่อตั้งที่ทำการอนามัยจังหวัด สุราษฎร์ธานี ณ อาคารศาลากลาง จังหวัด เป็นหน่วยงานราชการส่วน ภูมิภาค สังกัดกระทรวงมหาดไทย สาย การบังคับบัญชา ขึ้นกับผู้ว่าราชการ จังหวัด และมี ร. ต. อ. ขุนระนุชนรายาส ( เทพ ชัยสงค์ ) เป็นอนามัยจังหวัด คน แรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

3 พ. ศ.2520 ในสมัยของนายแพทย์ สมพงษ์ จันทขันธ์ เป็นอนามัยจังหวัด สุราษฎร์ธานี กระทรวงสาธารณสุขได้ มีคำสั่งเปลี่ยนชื่อที่ทำการอนามัย จังหวัด เป็น “ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด ” และเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหาร จาก “ อนามัยจังหวัด ” เป็น “ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ” ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

4

5  งาน พ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสาร  งานสาธารณสุขพื้นที่พิเศษ / พื้นที่ เฉพาะ  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โครงการในพระองค์, โครงการพิเศษ  งานมูลนิธิ พอ. สว.

6

7

8

9  งานบรรจุ - แต่งตั้ง เป็นข้าราชการพล เรือนสามัญ  งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  งานเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการ งานปรับวุฒิ  งาน ย้าย โอน ปฏิบัติราชการ

10  สิทธิประโยชน์ว่าด้วยการลาประเภท ต่าง ๆ  การลาออกจากราชการ การขอรับ บำเหน็จบำนาญ  งานเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ พนักงาน ราชการ  งานเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ของส่วนราชการ  งานอื่น ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัว ข้าราชการ ฯลฯ

11

12  ตรวจสอบและ ปริ้นหนังสือจากปลัดกระทรวง ในระบบ  ระบบการลา  ตรวจสอบและคัดแยกรายชื่อข้าราชการที่ ได้รับเหรียญจักรมาลา  ทำหนังสือนำส่งบัตรข้าราชการและทำบัตร ข้าราชการ  ตรวจสอบแฟ้มประวัติข้าราชการ  สำเนาคำสั่ง

13

14

15  งานสาธารณสุขมูลฐาน  งานสุขภาพภาคประชาชน  งานประเมินผลและการวิจัยสุขภาพภาค ประชาชน  งานพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ

16

17

18

19  ลงพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆพร้อมเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานสาธารณสุข  เข้าร่วมกิจกรรมในสำนักงานและในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข

20

21

22

23

24

25

26

27  งานที่ได้รับมอบหมายเป็นงานที่ไม่ถนัด เพราะเป็นสายงานที่เราไม่ได้เรียนมาก่อน  การมอบหมายงานของฝ่ายไม่ค่อยมีความ ชัดเจน  การทำงานของนักศึกษาไม่มีความต่อเนื่อง

28  คณะควรให้ข้อมูลการปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษาแก่สำนักงานอย่างละเอียด  อยากให้สำนักงานเปิดโอกาสให้ นักศึกษาแสดงศักยภาพตามที่เรียน มาในการทำงานอย่างเต็มที่  ต้องการให้สำนักงานเปิดโอกาสแก่ นักศึกษาเรียนรู้งานแต่ละฝ่ายให้ มากกว่านี้

29

30


ดาวน์โหลด ppt  ประวัติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี เดิมชื่อ ที่ทำการอนามัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พ. ศ.2465 ก่อตั้งที่ทำการอนามัยจังหวัด สุราษฎร์ธานี ณ อาคารศาลากลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google