งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส. ที่ตั้งและอาณาเขต อำเภอยี่งอเป็นอำเภอหนึ่งใน 13 อำเภอของจังหวัด นราธิวาสตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลยี่งอ ห่างจากจังหวัดนราธิวาสประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส. ที่ตั้งและอาณาเขต อำเภอยี่งอเป็นอำเภอหนึ่งใน 13 อำเภอของจังหวัด นราธิวาสตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลยี่งอ ห่างจากจังหวัดนราธิวาสประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

2 ที่ตั้งและอาณาเขต อำเภอยี่งอเป็นอำเภอหนึ่งใน 13 อำเภอของจังหวัด นราธิวาสตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลยี่งอ ห่างจากจังหวัดนราธิวาสประมาณ 13 กิโลเมตรและห่างจาก กรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ 1,136 กิโลเมตร

3 ต้องการเรียนรู้การทำงานในระบบราชการของสำนักงานที่ว่า การอำเภอยี่งอ สามารถนำความรู้จากสถานที่ฝึกงานนำมาประยุกต์ใช้กับ การทำงานในอนาคต สอนให้เราปรับตัวและเรียนรู้การทำงานร่วมกับคนอื่น มีความรับผิดชอบและมีความรอบคอบในการทำงาน มีความคล่องแคล้วและกล้าตัดสินใจในงานที่ปฏิบัติ

4 มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการ บริหารการปกครองท้องที่ การบริหาร งานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1. ฝ่ายบริหารงานปกครอง มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการ บริหารการปกครองท้องที่ การบริหาร งานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2. ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม มีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ พิจารณาข้อพาก รวมถึงการเยียวยาอันเนื่องมาจาก เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่า ด้วยการทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชนและการ ทะเบียนอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง 3. ฝ่ายทะเบียนและบัตร มีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่า ด้วยการทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชนและการ ทะเบียนอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษา ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน 4. ฝ่ายความมั่นคง มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษา ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน

5 - เวียนหนังสือตามส่วนงานต่างๆภายในสำนักงานและ ระหว่างหน่วยงานอื่น - ถ่ายเอกสาร และส่งแฟกซ์ - ลงรับหนังสือเข้า - พิมพ์หนังสือ - เสนอแฟ้มเข้าห้องปลัดอาวุโส - ออกเลขหนังสือส่ง ส่งเวียน

6 - ประสานงานทางโทรศัพท์ - ใช้เครื่องพิมพ์ดีด พิมพ์จ่าหน้าซอง - ลงพื้นที่พบปะประชาชนร่วมกับบุคลากรในหน่วยงาน - เสนอแฟ้มเข้าห้องนายอำเภอ

7 - กรอกเอกสาร รับลงทะเบียน

8 ภาพบรรยากาศภายในห้องทำงาน

9

10 นายอัสวัน แมแล รหัสนักศึกษา 522710084 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง


ดาวน์โหลด ppt ที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส. ที่ตั้งและอาณาเขต อำเภอยี่งอเป็นอำเภอหนึ่งใน 13 อำเภอของจังหวัด นราธิวาสตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลยี่งอ ห่างจากจังหวัดนราธิวาสประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google