งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
สถานที่ปฏิบัติสหกิจ

2 ที่ตั้งและอาณาเขต ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอยี่งอเป็นอำเภอหนึ่งใน13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลยี่งอ ห่างจากจังหวัดนราธิวาสประมาณ 13 กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทาง รถยนต์ 1,136 กิโลเมตร

3 วัตถุประสงค์ในการฝึกปฏิบัติงานสหกิจ
ต้องการเรียนรู้การทำงานในระบบราชการของสำนักงานที่ว่าการอำเภอยี่งอ สามารถนำความรู้จากสถานที่ฝึกงานนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคต สอนให้เราปรับตัวและเรียนรู้การทำงานร่วมกับคนอื่น มีความรับผิดชอบและมีความรอบคอบในการทำงาน มีความคล่องแคล้วและกล้าตัดสินใจในงานที่ปฏิบัติ

4 ที่ทำการปกครองอำเภอยี่งอ แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
1.ฝ่ายบริหารงานปกครอง มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารการปกครองท้องที่ การ บริหาร งานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2.ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม มีหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ พิจารณาข้อพาก รวมถึงการเยียวยา อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.ฝ่ายทะเบียนและบัตร มีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร บัตร ประจำตัวประชาชนและการทะเบียนอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง 4.ฝ่ายความมั่นคง มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ภายใน

5 งานที่ได้รับมอบหมาย -เวียนหนังสือตามส่วนงานต่างๆภายในสำนักงานและระหว่างหน่วยงานอื่น -ถ่ายเอกสาร และส่งแฟกซ์ -ลงรับหนังสือเข้า -พิมพ์หนังสือ - เสนอแฟ้มเข้าห้องปลัดอาวุโส -ออกเลขหนังสือส่ง ส่งเวียน

6 ต่อ -ประสานงานทางโทรศัพท์ - ใช้เครื่องพิมพ์ดีด พิมพ์จ่าหน้าซอง
-ลงพื้นที่พบปะประชาชนร่วมกับบุคลากรในหน่วยงาน -เสนอแฟ้มเข้าห้องนายอำเภอ

7 ต่อ -กรอกเอกสาร รับลงทะเบียน

8 รูปภาพ ภาพบรรยากาศภายในห้องทำงาน

9 รูปภาพ ภาพบรรยากาศภายในห้องทำงาน

10 นายอัสวัน แมแล รหัสนักศึกษา 522710084 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง
นายอัสวัน แมแล รหัสนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง


ดาวน์โหลด ppt ที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google