งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับที่ 1 ตำแห น่ง หน้าที่ เป็นจุดเริ่มต้น ของการเป็นผู้นำ และต้องพัฒนา ตนเอง ระดับที่ 2 การ ยอมรั บ เน้นสร้าง ความสัมพันธ์กับ ทีมงาน เพื่อให้ ได้ การยอมรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับที่ 1 ตำแห น่ง หน้าที่ เป็นจุดเริ่มต้น ของการเป็นผู้นำ และต้องพัฒนา ตนเอง ระดับที่ 2 การ ยอมรั บ เน้นสร้าง ความสัมพันธ์กับ ทีมงาน เพื่อให้ ได้ การยอมรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระดับที่ 1 ตำแห น่ง หน้าที่ เป็นจุดเริ่มต้น ของการเป็นผู้นำ และต้องพัฒนา ตนเอง ระดับที่ 2 การ ยอมรั บ เน้นสร้าง ความสัมพันธ์กับ ทีมงาน เพื่อให้ ได้ การยอมรับ ระดับที่ 3 การ สร้าง ผลงา น แสดงฝีมือให้ เห็น พร้อมกับทำ ให้ทีมงานสร้าง ผลงานออกมา

3 ระดับที่ 4 การ พัฒนา คน มุ่งพัฒนาคน อื่นให้เป็นผู้นำ ที่มี ประสิทธิภาพ ระดับที่ 5 จุดสูง สุด เป็นผู้นำที่ สมบูรณ์แบบ

4 คนที่เป็นผู้จัดการ “ ผู้อำนวยการ ” หรือ “ ซีอีโอ ” อาจจะไม่ใช่ผู้นำเสมอไป สิ่งที่อยู่ ในเครื่องหมายคำพูดนั้น เป็นแค่ “ ตำแหน่ง ” ต่างหาก เพราะผู้นำตัว จริงเสียงจริงนั้น ต้องมีบารมี ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ สามารถ “ นำ ” เป็นแบบอย่างให้ ผู้อื่นทำตามได้

5 สิ่งที่ควรที่สุดในระดับที่ 1 : จะใช้ตำแหน่งอย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ข้อดี คุณได้รับเชิญ เข้าสู่ การเป็นผู้นำข้อดี คุณได้รับเชิญ เข้าสู่ การเป็นผู้นำข้อเสีย ภาวะผู้นำที่ แท้จริง ไม่ได้เกี่ยวกับ เรื่องตำแหน่งข้อเสีย ภาวะผู้นำที่ แท้จริง ไม่ได้เกี่ยวกับ เรื่องตำแหน่ง

6 กฎแห่งขีดความสามารถ คือ ความสามารถในการเป็นผู้นำเป็นสิ่ง ตัดสินประสิทธิภาพของบุคคลนั้น อุปสรรคใหญ่หลวงที่สุดประการเดียวต่อ การพัฒนาตนเองขึ้นเป็นผู้นำ คือ การคิดแบบยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่ การจำกัดอุปสรรค คือ ลืมเรื่องตำแหน่ง และหน้าที่ แล้วหันไปใส่ใจศักยภาพที่ ตัวเองมีอยู่ พร้อมกับยกระดับความเป็น ผู้นำต้องก้าวไปให้ไกลเกินกว่าระดับที่ 1

7 กฎแห่งกระบวนการ คือ ภาวะผู้นำต้องพัฒนาอยู่ทุกวันไม่ใช่ เพียงวันเดียว แต่การพัฒนาภาวะผู้นำเป็น กระบวนการที่ต้องดำเนินไปตลอดชีวิต ทัศนคติ แบบพึ่งพา ตำแหน่ง มักพูดว่า “ วันนี้ผมกลายเป็นผู้นำแล้ว ” ต้องคิดให้ได้ว่า “ วันนี้ผมได้รับตำแหน่ง ผู้นำ ผมจะพยายามอยู่ทุก ๆ วัน เพื่อเป็น ผู้นำที่ดีขึ้นให้ได้ ” นี้แหละ คือการนำกฎ แห่งกระบวนการมาใช้

8 กฎแห่งการเดินเรือ ไม่ว่าใครก็บังคับเรือได้ แต่ ผู้นำ เท่านั้นที่ จะเป็นผู้กำหนดเส้นทาง ถ้าคุณเป็นผู้นำในระดับที่ 1 ก็ต้องรู้จัก ข้อจำกัดของตัวเอง จริงอยู่คุณอาจเรียนรู้ ที่จะกำหนดเส้นทาง การเดินเรือได้ แต่การ จะทำแบบนั้นได้ ต้องมีภาวะผู้นำที่สูงกว่านี้

9 1. ตำแหน่งเพียงอย่างเดียวไม่พอ เป้าหมายของมันคือการสร้างความ เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีครับ 2. ผู้คน คือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของ ผู้นำ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ 3. ผู้นำไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่าง บุคคล เพียงคนเดียวย่อม ไม่ฉลาด เท่ากับทีมงาน ทุก ๆ คน รวมกัน 4. ผู้นำที่ดีย่อมดึงคนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม เสมอ

10  ผอ. อนุศิษฐ์ คณะธรรม


ดาวน์โหลด ppt ระดับที่ 1 ตำแห น่ง หน้าที่ เป็นจุดเริ่มต้น ของการเป็นผู้นำ และต้องพัฒนา ตนเอง ระดับที่ 2 การ ยอมรั บ เน้นสร้าง ความสัมพันธ์กับ ทีมงาน เพื่อให้ ได้ การยอมรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google