งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 533110064-0 นางสาววณัชยา พิศรูป 2. 533110065-8 นางสาวศิว ลักษณ์ ศรีสาเอี่ยม 3. 533110067-4 นางสาวสุนิสา ธรรมสา 4. 533110068-2 นายอธิวัฒน์ กุลบุตร 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 533110064-0 นางสาววณัชยา พิศรูป 2. 533110065-8 นางสาวศิว ลักษณ์ ศรีสาเอี่ยม 3. 533110067-4 นางสาวสุนิสา ธรรมสา 4. 533110068-2 นายอธิวัฒน์ กุลบุตร 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. 533110064-0 นางสาววณัชยา พิศรูป 2. 533110065-8 นางสาวศิว ลักษณ์ ศรีสาเอี่ยม 3. 533110067-4 นางสาวสุนิสา ธรรมสา 4. 533110068-2 นายอธิวัฒน์ กุลบุตร 5. 533110070-5 นางสาวอริสา ทวีวงศ์เจริญ 6. 533110071-3 นายอาทิตย์ สอนคำหาร 7. 533110072-1 นางสาวอารยา คงสุข 8. 533110073-9 นางสาวอิสรา ภรณ์ สมสวย 9. 533110074-7 นางสาวธิดารัตน์ ศรีทิพย์ 10. 533110075-5 นางสาวพัชรี สินภาษา 11. 533110076-3 นางสาวพรรณ วิภา วัชิรกุลฑล

2 ในฐานะที่เราเป็นนักศึกษา สมาธิเป็นสิ่งที่ สำคัญมากในการศึกษาเล่าเรียน เราจึง เล็งเห็นความสำคัญของสมาธิ และได้เลือก หัวข้อ “ สมาธิ ” เศรษฐกิจพอเพียงกับสมาธิ สมาธิ คือ ความตั้งมั่นในจิต เมื่อเรามีสมาธิย่อมหนุน เนื่องปัญญา ให้เกิดความมีเหตุมีผล สามารถตัดสินใจสิ่งต่างๆบนพื้นฐานของ ความพอดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้

3 สม าธิ ประเภ ทการ ฝึก ควา ม เป็น มา สถา นที่ ความห มาย วิธี การ ฝึก ความ สำคัญ การศึกษา วัฒนธรรม สังคม สุขภาพ ใจ / กาย นั่งในท่าที่ สบาย ยืดสันหลัง หายใจเข้า – ออก ช้าๆ เพ่งวัตถุสิ่งของหาจิต วอกแวก วัด ห้องนอน บริเวณที่ไม่มี เสียงดัง เดินจง กลม นั่งสมาธิ นอนสมาธิ

4 สมาธิ 1. ความหมายของสมาธิ 2. ความเป็นมาของสมาธิ 3. ความสำคัญ 3.1 ประโยชน์ 3.1.1 การศึกษา 3.1.2 สุขภาพ 3.1.3 วัฒนธรรม 3.1.4 สังคม 4. ประเภทของสมาธิ 4.1 นั่งสมาธิ 4.2 นอนสมาธิ 4.3 เดินจงกลม 6. วิธีการ / ขั้นตอน 5.1 นั่งในท่าที่สบาย 5.2 ยืดสันหลัง 5.3 หายใจเข้า - ออก ช้าๆ 5.4 เพ่งวัตถุสิ่งของหาจิตวอกแวก 5. สถานที่ 4.1 วัด 4.2 ห้องนอน 4.3 บริเวณที่ไม่มีเสียง

5 สมาธิ ความเป็นมา ความหมาย ข้อมูลเบื้องต้น, ภูมิหลัง ความสำคัญของการนั่ง สมาธิ แนวคิด เป้าหมายข้อมูล, ภาพ, เสียง ประเภทของสมาธิประเภทข้อมูล, ภาพ วิธีการ, ขั้นตอนการทำ สมาธิ หลักการทำสมาธิข้อมูล สมาธิกับการศึกษากรณีศึกษา ตัวอย่างสารสนเทศที่เป็น ปัจจุบัน

6 ประเด็น แนวคิด ลักษณะของ สารสนเทศที่ ต้องการ ทรัพยากร สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ความเป็นมา ของสมาธิ ข้อมูล ภูมิหลังหนังสืออ้างอิง ประเภทสารานุกรม แหล่งทรัพยากร สารสนเทศสถาบัน : ห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา ความสำคัญ ของสมาธิ ข้อเท็จจริงหนังอ้างอิง ประเภททสารานุ กรม แหล่งทรัพยากร สารสนเทศสถาบัน : ห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา

7 ประเด็น แนวคิด ลักษณะของ สารสนเทศที่ ต้องการ ทรัพยากร สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ ประเภทของ สมาธิ ทฤษฎีหนังสือคู่มือทั่วไปแหล่งทรัพยากร สารสนเทศสถาบัน : ห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา ขั้นตอนการทำ สมาธิ ข้อเท็จจริง ภาพ เสียง หนังสือคู่มือทั่วไป เทปคำบรรยาย แหล่งทรัพยากร สารสนเทศสถาบัน : ห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา แหล่งสารสนเทศบุคคล : ปราชญ์ชาวบ้าน


ดาวน์โหลด ppt 1. 533110064-0 นางสาววณัชยา พิศรูป 2. 533110065-8 นางสาวศิว ลักษณ์ ศรีสาเอี่ยม 3. 533110067-4 นางสาวสุนิสา ธรรมสา 4. 533110068-2 นายอธิวัฒน์ กุลบุตร 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google