งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเตรียมงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค กลุ่มภาคกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเตรียมงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค กลุ่มภาคกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเตรียมงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค กลุ่มภาคกลาง

2 กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 กลุ่มภาคกลาง กำหนดการแข่งขัน วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2557 สถานที่แข่งขัน.... วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค

3 หลักเกณฑ์/ ต่อ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 1.เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา เอกชนประเภทอาชีวศึกษาโดยไม่จำกัดอายุ 2.เป็นผู้ไม่เคยได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ในรายวิชา/ สาขาวิชา ในระดับการศึกษาที่สมัคร เข้าแข่งขัน คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน/ ประกวด

4 หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 3.นักศึกษา 1 คน มีสิทธิ์เข้าแข่งขันได้ 1 วิชา/ กิจกรรม เท่านั้น 4.ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายชุดนักศึกษาของสถาบันตามเพศ ยกเว้น ประเภทการประกวดและการแข่งขันลีลาศ คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน/ ประกวด

5 กติกาการแข่งขัน/ ประกวด 1.ผู้เข้าแข่งขัน/ การประกวด รายงานตัวก่อนเวลาการ แข่งขัน/ การประกวด 30 นาที พร้อมแสดงบัตรประจำตัว นักศึกษา หรือบัตรประชาชน กรณีไม่มีบัตรต้องมีหนังสือ รับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา 2.สถานศึกษามีสิทธิส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน ประเภทบุคคล วิชาละไม่เกิน 3 คน ยกเว้น ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมอยู่ในดุลยพินิจของเจ้าภาพ ประเภททีม ไม่เกิน 1 ทีม กติกาการแข่งขัน/ ต่อ

6 กติกาการแข่งขัน/ ประกวด 3.วิชาใดมีผู้สมัครน้อยกว่า 5 วิทยาลัย ไม่จัดการแข่งขัน 4.สถานศึกษาที่ไม่ส่งเงินสนับสนุนกลุ่มภาคกลาง ขอสงวนสิทธิ์การเข้าแข่งขัน

7 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขัน 1.ค่าสมัครคนละ 40 บาท 2.การแข่งขันลีลาศ ค่าสมัครคนละ 40 บาท/ จังหวะ 3.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ค่าสมัครตามแต่ละรายวิชา เป็นค่าใช้จ่ายวัสดุการจัดแข่งขัน 4.การประกวดสิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนรู้ ค่าสมัครคนละ 40 บาท ชิ้นงานละ 300 บาท ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน/ ต่อ

8 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขัน 5.กรณีให้กรรมการเดินทางไปตรวจชิ้นงานที่วิทยาลัย ของท่าน วิทยาลัยต้องชำระเงิน..... ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการตรวจผลงาน 2,000 บาท/ทีม ค่าเดินทางกรรมการกิโลเมตรละ 5 บาท 6.การประกวดงานวิจัย ค่าสมัครคนละ 40 บาท ผลงาน 500 บาท/ ชิ้นงาน

9 เกณฑ์การตัดสินผลการแข่งขัน/ การประกวด ประเภทเหรียญช่วงคะแนน ทอง80-100 เงิน70-79 ทองแดง60-69 **ประเภทการประกวด ถ้าไม่ผิดกติกาหรือเกณฑ์การตัดสิน** เกณฑ์ขั้นต่ำ...เหรียญทองแดง...

10 เกณฑ์การตัดสินผลการแข่งขัน/ การประกวด ประเภทเหรียญคะแนน ทอง50 คำ/ นาทีขึ้นไป เงิน45-49 คำ/ นาที ทองแดง40-44 คำ/ นาที วิชาพิมพ์ดีดไทย และอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์

11 รายวิชาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ 35 รายวิชา ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม 28 รายวิชา ประเภท การประกวด ประเภท การประกวด 13 รายวิชา รวมทั้งสิ้น 76 รายวิชา รวมทั้งสิ้น 76 รายวิชา

12 รายวิชาที่เพิ่มขึ้นในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 1. วิชาการเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Visual Basic 2010 ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ 2. วิชาการเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรม INVENTER ระดับ ปวส. ช่างเทคนิคพื้นฐาน 4. วิชาเครื่องรับวิทยุ FM ระดับ ปวช. ช่างอิเลคทรอนิกส์ 3. วิชาการติดตั้งจานรับดาวเทียม ระดับ ปวส. ช่างอิเลคทรอนิกส์ 5. การประกวดรำ 4 ภาค แทนรำวงมาตรฐาน 6. การประกวดเต้น

13 รายวิชาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 ที่ประเภทวิชา/สาขาวิชาบริหารธุรกิจปวช.ปวส. ปวส. (ม.6) สถานที่ ประชุม กลุ่มย่อย 1วิชาคอมพิวเตอร์ ห้อง 1125 1.1 วิชาการใช้โปรแกรมสำนักงาน (Ms-Office 2010)  1.2 วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Access 2010  1.3 วิชาการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5  1.4 วิชาการใช้โปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย โปรแกรม Adobe Flash CS5  1.5 วิชาการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS5  1.6 วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างโฮมเพจ (Home Page)  รายวิชาแข่งขัน/ ต่อ

14 รายวิชาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 ที่ประเภทวิชา/สาขาวิชาบริหารธุรกิจปวช.ปวส. ปวส. (ม.6) สถานที่ ประชุม กลุ่มย่อย 1.7 วิชาการเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Visual Basic 6.0)  1.8 วิชาการสร้างเว็บเพจ  1.9 วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี  1.10 วิชาการใช้โปรแกรมสื่อประสมมัลติมิเดีย  1.11 วิชาการติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุม เครื่องคอมพิวเตอร์  1.12 วิชาการเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft visual basic 2010)  รายวิชาแข่งขัน/ ต่อ

15 รายวิชาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 ที่ประเภทวิชา/สาขาวิชาบริหารธุรกิจปวช.ปวส. ปวส. (ม.6) สถานที่ ประชุม กลุ่มย่อย 2 วิชาการบัญชี  ห้อง 1233,1234 3 วิชาการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  ห้อง 1235 4 วิชาเทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ  ห้อง 1222 5 วิชาพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์  ห้อง 1122 6 วิชาพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์  ห้อง 1122 7 วิชาเกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจ  ห้อง 1221 รายวิชาแข่งขัน/ ต่อ

16 รายวิชาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 รายวิชาแข่งขัน/ ต่อ ที่ประเภทการประกวดปวช.ปวส. สถานที่ ประชุม กลุ่มย่อย 1การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์  ห้อง 1244 2การประกวดมารยาทไทยและการสมาคมไม่แยกระดับห้อง 1241 3การประกวดเชียร์ลีดดิ้งไม่แยกระดับห้อง 1226 4การประกวดรำ 4 ภาค (แทนรำวงมาตรฐาน)ไม่แยกระดับห้อง 1242 5การประกวดเพลงไทยลูกทุ่งไม่แยกระดับห้อง 1243

17 รายวิชาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 รายวิชาแข่งขัน/ ต่อ ที่ประเภทการประกวดปวช.ปวส. สถานที่ ประชุม กลุ่มย่อย 6การแข่งขันกีฬาลีลาศไม่แยกระดับห้อง 1245 7การประกวดจินตลีลาไม่แยกระดับห้อง 1247 8การประกวด Vr.Star (หนุ่มหล่อสาวสวย)ไม่แยกระดับห้อง 246 9การประกวดเต้น (เพิ่มการประกวด)ไม่แยกระดับห้อง 1246 10การประกวดงานวิจัยไม่แยกระดับห้อง 1155 11การประกวดสิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนรู้ ประเภท บริหารธุรกิจ ประเภทช่าง อุตสาหกรรม ห้อง 1155

18 แผนการเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28 30 พฤศจิกายน 56 ประชุมกลุ่มย่อยแต่ละรายวิชาเวลา 10.00 น. 9 ธันวาคม 56 ดูรายละเอียดการแข่งขัน www.vrcenter.netwww.vrcenter.net รายวิชาการจัดการแข่งขัน/ การประกวด หลักเกณฑ์/ คุณสมบัติ และกติกาการแข่งขัน เนื้อหาและหลักเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละรายวิชา 27 ธันวาคม 57 ส่งใบสมัครสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย

19 แผนการเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28 7 มกราคม 57 ส่ง File ข้อสอบพร้อมเฉลยแต่ละรายวิชาที่ www.vrcenter.net (พิมพ์ File ข้อสอบด้วยwww.vrcenter.net Microsort word TH SarabunPSK 16) ส่งชื่อคณะกรรมการคุมห้องสอบ/ ตรวจข้อสอบ แต่ละรายวิชา www.vrcenter.netwww.vrcenter.net ส่งใบสมัครวันสุดท้ายทาง www.vrcenter.netwww.vrcenter.net ชำระเงินค่าสมัครวันสุดท้าย ค่าสมัครโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองตำลึง ชื่อบัญชี นายประเสริฐ กลิ่นชู เลขที่บัญชี 981-9-75137-3 กำหนดการแข่งขัน/ ต่อ

20 แผนการเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28 18 มกราคม 57 แข่งขันสิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนรู้ 21 มกราคม 57 ดูตารางการแข่งขันทักษะวิชาครั้งที่ 28 www.vrcenter.net วันสุดท้ายของการเปลี่ยนตัวการแข่งขันพร้อมเอกสาร รับรองจากผู้บริหารวิทยาลัย 22 มกราคม 57 จับฉลากลำดับการแข่งขัน/ การประกวด ถ่ายทอดทาง อินเตอร์เน็ต www.vrcenter.net

21 ข้อสอบที่ใช้แข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28 อาจารย์มหาวิทยาลัย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาของภาครัฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาของภาคเอกชน

22 สถานที่ประชุมกลุ่มย่อย ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจสถานที่ประชุมกลุ่มย่อย ชื่อวิชาอาคารห้องประชุม 1. วิชาพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์111122 2. วิชาคอมพิวเตอร์111125 3. วิชาเกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจ121221 4. วิชาเทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ121222 5. วิชาการบัญชี121233,1234 6. วิชาการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป121235

23 สถานที่ประชุมกลุ่มย่อย ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสถานที่ประชุมกลุ่มย่อย ชื่อวิชาอาคารห้องประชุม 1. สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน2242 2. สาขาวิชาช่างยนต์2247 3. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า2248 4. สาขาวิชาช่างอิเลคทรอนิกส์2249 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ สารสนเทศ2249

24 สถานที่ประชุมกลุ่มย่อย ประเภทการประกวด ประเภทการประกวดสถานที่ประชุมกลุ่มย่อย ชื่อวิชาอาคารห้องประชุม 1. การประกวดงานวิจัย111155 2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนรู้111155 3. การประกวดเชียร์ลีดดิ้ง121226 4. การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม121241 5. การประกวดรำไทย 4 ภาค121242 6. การประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง121243 สถานที่ประชุม/ ต่อ

25 สถานที่ประชุมกลุ่มย่อย ประเภทการประกวด ประเภทการประกวดสถานที่ประชุมกลุ่มย่อย ชื่อวิชาอาคารห้องประชุม 7. การประกวดสุนทรพจน์121244 8. การแข่งขันกีฬาลีลาศ121245 9. การประกวดเต้น121246 10. การประกวดจินตลีลา121247 11. การประกวด Vr.Star (หนุ่มหล่อสาวสวย)2246

26 สรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย กลุ่มภาคกลาง

27 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค ขอขอบคุณทุกท่าน...ขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพ...


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเตรียมงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค กลุ่มภาคกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google