งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเตรียมงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเตรียมงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเตรียมงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556
กลุ่มภาคกลาง วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค
กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 กลุ่มภาคกลาง กำหนดการแข่งขัน วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2557 สถานที่แข่งขัน.... วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค

3 หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28
คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน/ ประกวด เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษาโดยไม่จำกัดอายุ เป็นผู้ไม่เคยได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ในรายวิชา/ สาขาวิชา ในระดับการศึกษาที่สมัคร เข้าแข่งขัน หลักเกณฑ์/ ต่อ

4 หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และกติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28
คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน/ ประกวด นักศึกษา 1 คน มีสิทธิ์เข้าแข่งขันได้ 1 วิชา/ กิจกรรมเท่านั้น ผู้เข้าแข่งขันแต่งกายชุดนักศึกษาของสถาบันตามเพศ ยกเว้น ประเภทการประกวดและการแข่งขันลีลาศ

5 กติกาการแข่งขัน/ ประกวด
ผู้เข้าแข่งขัน/ การประกวด รายงานตัวก่อนเวลาการแข่งขัน/ การประกวด 30 นาที พร้อมแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประชาชน กรณีไม่มีบัตรต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษามีสิทธิส่งนักศึกษาเข้าแข่งขัน ประเภทบุคคล วิชาละไม่เกิน 3 คน ยกเว้น ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมอยู่ในดุลยพินิจของเจ้าภาพ ประเภททีม ไม่เกิน 1 ทีม กติกาการแข่งขัน/ ต่อ

6 กติกาการแข่งขัน/ ประกวด
วิชาใดมีผู้สมัครน้อยกว่า 5 วิทยาลัย ไม่จัดการแข่งขัน สถานศึกษาที่ไม่ส่งเงินสนับสนุนกลุ่มภาคกลาง ขอสงวนสิทธิ์การเข้าแข่งขัน

7 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28
ค่าสมัครคนละ 40 บาท การแข่งขันลีลาศ ค่าสมัครคนละ 40 บาท/ จังหวะ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ค่าสมัครตามแต่ละรายวิชา เป็นค่าใช้จ่ายวัสดุการจัดแข่งขัน การประกวดสิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนรู้ ค่าสมัครคนละ 40 บาท ชิ้นงานละ 300 บาท ไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน/ ต่อ

8 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28
กรณีให้กรรมการเดินทางไปตรวจชิ้นงานที่วิทยาลัย ของท่าน วิทยาลัยต้องชำระเงิน..... ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการตรวจผลงาน 2,000 บาท/ทีม ค่าเดินทางกรรมการกิโลเมตรละ 5 บาท การประกวดงานวิจัย ค่าสมัครคนละ 40 บาท ผลงาน 500 บาท/ ชิ้นงาน

9 เกณฑ์การตัดสินผลการแข่งขัน/ การประกวด
ประเภทเหรียญ ช่วงคะแนน ทอง 80-100 เงิน 70-79 ทองแดง 60-69 **ประเภทการประกวด ถ้าไม่ผิดกติกาหรือเกณฑ์การตัดสิน** เกณฑ์ขั้นต่ำ ...เหรียญทองแดง...

10 เกณฑ์การตัดสินผลการแข่งขัน/ การประกวด
วิชาพิมพ์ดีดไทย และอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ประเภทเหรียญ คะแนน ทอง 50 คำ/ นาทีขึ้นไป เงิน 45-49 คำ/ นาที ทองแดง 40-44 คำ/ นาที

11 รายวิชาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
35 รายวิชา รวมทั้งสิ้น 76 รายวิชา ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม 28 รายวิชา ประเภท การประกวด 13 รายวิชา

12 รายวิชาที่เพิ่มขึ้นในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28
1. วิชาการเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Visual Basic 2010 ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ 2. วิชาการเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรม INVENTER ระดับ ปวส. ช่างเทคนิคพื้นฐาน 4. วิชาเครื่องรับวิทยุ FM ระดับ ปวช. ช่างอิเลคทรอนิกส์ 3. วิชาการติดตั้งจานรับดาวเทียม ระดับ ปวส. ช่างอิเลคทรอนิกส์ 5. การประกวดรำ 4 ภาค แทนรำวงมาตรฐาน 6. การประกวดเต้น

13 รายวิชาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28
ประเภทวิชา/สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปวช. ปวส. ปวส. (ม.6) สถานที่ประชุมกลุ่มย่อย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ห้อง 1125 1.1 วิชาการใช้โปรแกรมสำนักงาน (Ms-Office 2010) 1.2 วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Access 2010 1.3 วิชาการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 1.4 วิชาการใช้โปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย โปรแกรม Adobe Flash CS5 1.5 วิชาการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS5 1.6 วิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสร้างโฮมเพจ (Home Page) รายวิชาแข่งขัน/ ต่อ

14 รายวิชาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28
ประเภทวิชา/สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปวช. ปวส. ปวส. (ม.6) สถานที่ประชุมกลุ่มย่อย 1.7 วิชาการเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Visual Basic 6.0) 1.8 วิชาการสร้างเว็บเพจ 1.9 วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี 1.10 วิชาการใช้โปรแกรมสื่อประสมมัลติมิเดีย 1.11 วิชาการติดตั้งโปรแกรมระบบควบคุม เครื่องคอมพิวเตอร์ 1.12 วิชาการเขียนโปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft visual basic 2010) รายวิชาแข่งขัน/ ต่อ

15 รายวิชาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28
ประเภทวิชา/สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปวช. ปวส. ปวส. (ม.6) สถานที่ประชุมกลุ่มย่อย 2 วิชาการบัญชี ห้อง 1233,1234 3 วิชาการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ห้อง 1235 4 วิชาเทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ ห้อง 1222 5 วิชาพิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ ห้อง 1122 6 วิชาพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 7 วิชาเกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจ ห้อง 1221 รายวิชาแข่งขัน/ ต่อ

16 รายวิชาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 สถานที่ประชุมกลุ่มย่อย
ประเภทการประกวด ปวช. ปวส. สถานที่ประชุมกลุ่มย่อย 1 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ห้อง 1244 2 การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม ไม่แยกระดับ ห้อง 1241 3 การประกวดเชียร์ลีดดิ้ง ห้อง 1226 4 การประกวดรำ 4 ภาค (แทนรำวงมาตรฐาน) ห้อง 1242 5 การประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง ห้อง 1243 รายวิชาแข่งขัน/ ต่อ

17 รายวิชาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28
ประเภทการประกวด ปวช. ปวส. สถานที่ประชุมกลุ่มย่อย 6 การแข่งขันกีฬาลีลาศ ไม่แยกระดับ ห้อง 1245 7 การประกวดจินตลีลา ห้อง 1247 8 การประกวด Vr.Star (หนุ่มหล่อสาวสวย) ห้อง 246 9 การประกวดเต้น (เพิ่มการประกวด) ห้อง 1246 10 การประกวดงานวิจัย ห้อง 1155 11 การประกวดสิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนรู้ ประเภท บริหารธุรกิจ ประเภทช่างอุตสาหกรรม รายวิชาแข่งขัน/ ต่อ

18 แผนการเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28
30 พฤศจิกายน 56 ประชุมกลุ่มย่อยแต่ละรายวิชาเวลา น. 9 ธันวาคม 56 ดูรายละเอียดการแข่งขัน รายวิชาการจัดการแข่งขัน/ การประกวด หลักเกณฑ์/ คุณสมบัติ และกติกาการแข่งขัน เนื้อหาและหลักเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละรายวิชา 27 ธันวาคม 57 ส่งใบสมัครสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย

19 แผนการเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28
7 มกราคม 57 ส่ง File ข้อสอบพร้อมเฉลยแต่ละรายวิชาที่ (พิมพ์ File ข้อสอบด้วย Microsort word TH SarabunPSK 16) ส่งชื่อคณะกรรมการคุมห้องสอบ/ ตรวจข้อสอบ แต่ละรายวิชา ส่งใบสมัครวันสุดท้ายทาง ชำระเงินค่าสมัครวันสุดท้าย ค่าสมัครโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองตำลึง ชื่อบัญชี นายประเสริฐ กลิ่นชู เลขที่บัญชี กำหนดการแข่งขัน/ ต่อ

20 แผนการเตรียมการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28
18 มกราคม 57 แข่งขันสิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนรู้ 21 มกราคม 57 ดูตารางการแข่งขันทักษะวิชาครั้งที่ 28 วันสุดท้ายของการเปลี่ยนตัวการแข่งขันพร้อมเอกสารรับรองจากผู้บริหารวิทยาลัย 22 มกราคม 57 จับฉลากลำดับการแข่งขัน/ การประกวด ถ่ายทอดทางอินเตอร์เน็ต

21 ข้อสอบที่ใช้แข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 28
อาจารย์มหาวิทยาลัย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาของภาครัฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาของภาคเอกชน

22 สถานที่ประชุมกลุ่มย่อย ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ชื่อวิชา อาคาร ห้องประชุม 1. วิชาพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 11 1122 2. วิชาคอมพิวเตอร์ 1125 3. วิชาเกมส์การตัดสินใจทางธุรกิจ 12 1221 4. วิชาเทคนิคการเสนอขายสินค้าและบริการ 1222 5. วิชาการบัญชี 1233,1234 6. วิชาการทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 1235

23 สถานที่ประชุมกลุ่มย่อย ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
ชื่อวิชา อาคาร ห้องประชุม 1. สาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 2 242 2. สาขาวิชาช่างยนต์ 247 3. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 248 4. สาขาวิชาช่างอิเลคทรอนิกส์ 249 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ สารสนเทศ

24 สถานที่ประชุมกลุ่มย่อย
ประเภทการประกวด ชื่อวิชา อาคาร ห้องประชุม 1. การประกวดงานวิจัย 11 1155 2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และสื่อการเรียนรู้ 3. การประกวดเชียร์ลีดดิ้ง 12 1226 4. การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม 1241 5. การประกวดรำไทย 4 ภาค 1242 6. การประกวดเพลงไทยลูกทุ่ง 1243 สถานที่ประชุม/ ต่อ

25 สถานที่ประชุมกลุ่มย่อย
ประเภทการประกวด ชื่อวิชา อาคาร ห้องประชุม 7. การประกวดสุนทรพจน์ 12 1244 8. การแข่งขันกีฬาลีลาศ 1245 9. การประกวดเต้น 1246 10. การประกวดจินตลีลา 1247 11. การประกวด Vr.Star (หนุ่มหล่อสาวสวย) 2 246

26 สรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย กลุ่มภาคกลาง

27 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค ...ขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพ...
ขอขอบคุณทุกท่าน ...ขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพ...


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเตรียมงานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google