งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมบัติที่สำคัญของคลื่น การแทรกสอดของคลื่น (Interference of Waves) การสะท้อนของคลื่น (Reflection of Waves) คลื่นนิ่ง (Standing Waves) การสั่นพ้อง (Resonance)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมบัติที่สำคัญของคลื่น การแทรกสอดของคลื่น (Interference of Waves) การสะท้อนของคลื่น (Reflection of Waves) คลื่นนิ่ง (Standing Waves) การสั่นพ้อง (Resonance)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมบัติที่สำคัญของคลื่น การแทรกสอดของคลื่น (Interference of Waves) การสะท้อนของคลื่น (Reflection of Waves) คลื่นนิ่ง (Standing Waves) การสั่นพ้อง (Resonance)

2 Interference of Waves การแทรกสอดของคลื่น (Interference of waves) การรวมกันของคลื่นตั้งแต่สองคลื่นขึ้นไปที่ ( อาจ ) มีสมบัติต่างกัน แล้วได้คลื่นใหม่ที่มีสมบัติต่างจากคลื่นเดิม y x  คลื่นสองคลื่นมี , A, v เท่ากัน แต่เฟสต่างกัน y1y1 y2y2 y 1 +y 2

3 t

4 Interference of Waves amplitude การแทรกสอดของคลื่น 2 ขบวนที่มี แอมปลิจูดเท่ากัน

5 Interference of Waves y = 2y m y = 00 < y < 2y m

6 Interference of Waves  คลื่นสองคลื่นที่มีความถี่ ต่างกันมาก y x y 1 +y 2 y2y2 y1y1  คลื่นสองคลื่นที่มีความถี่ ต่างกันน้อย

7 Interference of Waves การรวมกันของคลื่นในลักษณะต่างๆ

8 Interference of Waves การรวมกันของ SHM อิสระในแนวเดียวกันซึ่งมีแอมปลิจูดและเฟสไม่เท่ากัน พิจารณาคลื่นสองขบวนทำให้แต่ละตำแหน่งของเชือกมีการสั่นตามสมการ โดยที่ x 1 = มีมุมเฟสเริ่มต้นเป็นศูนย์ และ   คือ มุมเฟสของ x 2 การกระจัดลัพธ์ที่เกิดจากการแทรกสอดของคลื่น คือ

9 Interference of Waves ผลรวมที่เกิดขึ้นจะได้ SHM เหมือนเดิม แต่แอมปลิจูดและเฟสเริ่มต้นจะเปลี่ยนไป โดยสมมุติให้เป็น โดยที่ ผลต่างของเฟส ของ x 1 และ x 2 แทนด้วย  '

10 หรือ ซึ่งจะได้ ดังนั้นแอมปลิจูดรวมกำลังสอง คือ (1) (2) Interference of Waves

11 และจะพบว่า จาก (2) หรือเมื่อนำ (2)/(1) จะได้ หมายเหตุ ในกรณีที่ x 1 มีเฟสเริ่มต้นด้วย ในการหา  นั้น A 2 ต้องเป็นแอมปลิจูดของ SHM ที่ มีเฟสมากกว่าเสมอ

12 Standing Waves การสะท้อนของคลื่น (Reflection of waves) m1m1 m2m2 m 1 < m 2 เปลี่ยนเฟส 180 องศา ไม่เปลี่ยนเฟส

13 Standing Waves คลื่นนิ่ง, คลื่นยืน (Standing waves) เกิดจากคลื่นตกกระทบ (incident waves) รวมกับคลื่นสะท้อน (reflected waves) ที่วิ่งในทิศตรงข้าม คลื่นสองขบวนที่มี f, v, A เท่ากัน เคลื่อนที่ในทิศตรงกันข้าม

14 ลักษณะเฉพาะตัวของคลื่นนิ่ง คือ แอมปลิจูดของอนุภาคที่สั่นตรง ตำแหน่ง x ต่างๆจะไม่เท่ากัน แต่ทุกอนุภาคเคลื่อนที่ด้วยความถี่เท่ากัน จากสมการของคลื่นนิ่ง แอมปลิจูด 2y m sin(kx) จะมีแอมปลิจูดสูงสุดที่ตำแหน่ง (sin(kx)=1) ตำแหน่งดังกล่าวจะเรียกว่า antinodes ( ปฏิบัพ ) ระยะห่างระหว่าง antinodes ที่อยู่ติดกันคือ /2 Standing Waves

15 แอมปลิจูด 2y m sin(kx) จะมีแอมปลิจูดต่ำสุด (= 0) ที่ตำแหน่ง ตำแหน่งดังกล่าวจะเรียกว่า nodes ( บัพ ) ระยะห่างระหว่าง nodes ที่อยู่ติดกันคือ /2 Standing Waves

16 รูปแบบของคลื่นนิ่ง antinode node  Standing Waves

17 พลังงานใน คลื่นนิ่ง มีการ เปลี่ยนแปลง พลังงาน U  K Standing Waves

18 รูปแบบของคลื่นนิ่งในเส้นเชือกที่มีปลายตรึงทั้งสองข้าง Standing Waves

19 รูปแบบของคลื่นนิ่งในเส้นเชือกที่มีปลายตรึงหนึ่งข้าง Standing Waves

20 การสั่นพ้อง (Resonance) เมื่อวัตถุถูกกระทำด้วยแรงหรือสัญญาณที่มีความถี่เท่ากับหรือใกล้ เคียงกับความถี่ธรรมชาติ (resonant หรือ natural frequencies) ของวัตถุ วัตถุนั้นจะสั่นด้วยความถี่นั้นและด้วยแอมปลิจูดที่ใหญ่ ความถี่ธรรมชาติ คือ ความถี่ที่ทำให้เกิดโหมดการสั่นในคลื่นนิ่ง สำหรับคลื่นที่มีปลายตรึง 2 ปลาย ( เมื่อ l คือ ความยาวระหว่างปลาย ) สำหรับคลื่นที่มีปลายตรึง 1 ปลาย n หรือ n' = 1 จะ เรียกว่า ความถี่หลักมูล (fundamental frequency) หรือ ฮาร์โมนิคที่ 1 Standing Waves

21 การสั่นพ้อง (Resonance) เมื่อวัตถุถูกกระทำด้วยแรงหรือสัญญาณที่มีความถี่เท่ากับหรือใกล้ เคียงกับความถี่ธรรมชาติ (resonant หรือ natural frequencies) ของวัตถุ วัตถุนั้นจะสั่นด้วยความถี่นั้นและด้วยแอมปลิจูดที่ใหญ่ L n = 1, 2, 3,… และ n = 1, 2, 3,… Standing Waves

22 ตัวอย่าง 3 คลื่นยืนคลื่นหนึ่งเป็นผลมาจาการซ้อนทับของคลื่น 2 ขบวน ที่มีฟังก์ชันคลื่น คือ และ ซึ่ง มีระยะทางเป็นเซนติเมตร และเวลาเป็นวินาทีจง หา และ ซึ่ง มีระยะทางเป็นเซนติเมตร และเวลาเป็นวินาทีจง หา ก.ค่าการกระจัดสูงสุด (y max ) ของการเคลื่อนที่ ณ ตำแหน่ง x = 1.8 cm ข.ตำแหน่งปฏิบัพการกระจัด ค.ตำแหน่งบัพการกระจัด ก.ค่าการกระจัดสูงสุด (y max ) ของการเคลื่อนที่ ณ ตำแหน่ง x = 1.8 cm จะได้

23 ข. ตำแหน่งปฏิ บัพการกระจัด ค. ตำแหน่งบัพการกระจัด

24 ในการทดลองเกี่ยวกับคลื่นยืนในเส้นเชือกเส้นหนึ่ง ซึ่ง ยาว 2 m และมีความหนาแน่นมวลเชิงเส้น 10 -4 kg/m โดยผูกเชือกเส้นนี้กับตัวสั่นตัวหนึ่ง ซึ่งสั่นขวางกับเส้น เชือกนั้น ถ้าขณะที่เส้นเชือกมีความตึง 1 N คลืนยืนมี ลักษณะเป็น 4 loop ขณะนั้นเส้นเชือกสั่นมีความถี่ เท่าใด และคลื่นในเชือกเส้นดังกล่าวมีอัตราเร็วเท่าใด ตัวอย่าง 5 2 m


ดาวน์โหลด ppt สมบัติที่สำคัญของคลื่น การแทรกสอดของคลื่น (Interference of Waves) การสะท้อนของคลื่น (Reflection of Waves) คลื่นนิ่ง (Standing Waves) การสั่นพ้อง (Resonance)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google