งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

2 ประเด็นนำเสนอ 1. วัตถุประสงค์การนำเสนอคณะกรรมการลุ่มน้ำ 2. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 3. ปฏิทินการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ กลุ่ม 2 4. กรอบแนวคิดกระบวนการจัดทำแผนฯ 5 ขั้นตอน 5. กำหนดการรับฟัง (ความคิดเห็น) สภาพปัญหา ในพื้นที่ทั้งกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 (โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ) ในพื้นที่ทั้งกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 (โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ) 6. รายละเอียดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประเด็นนำเสนอ 1. วัตถุประสงค์การนำเสนอคณะกรรมการลุ่มน้ำ 2. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 3. ปฏิทินการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ กลุ่ม 2 4. กรอบแนวคิดกระบวนการจัดทำแผนฯ 5 ขั้นตอน 5. กำหนดการรับฟัง (ความคิดเห็น) สภาพปัญหา ในพื้นที่ทั้งกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 (โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ) ในพื้นที่ทั้งกลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 (โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ) 6. รายละเอียดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

3 1.วัตถุประสงค์ในการนำเสนอคณะกรรมการลุ่มน้ำ 1.1 เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้ำ รับทราบ ความเป็นมา กรอบแนวคิดในการ จัดทำแผนฯ ก่อนที่คณะอนุฯ กลุ่ม 1 ความเป็นมา กรอบแนวคิดในการ จัดทำแผนฯ ก่อนที่คณะอนุฯ กลุ่ม 1 และ 2 มารับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ และ 2 มารับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ 1.2 เตรียมสภาพปัญหาในพื้นที่ / แผนการแก้ไขปัญหา เพื่อเสนอหาก แผนการแก้ไขปัญหา เพื่อเสนอหาก การจัดทำแผนฯ ที่นำมารับฟัง การจัดทำแผนฯ ที่นำมารับฟัง ความคิดเห็นไม่ตรงกับพื้นที่ ความคิดเห็นไม่ตรงกับพื้นที่ 1.1 เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้ำ รับทราบ ความเป็นมา กรอบแนวคิดในการ จัดทำแผนฯ ก่อนที่คณะอนุฯ กลุ่ม 1 ความเป็นมา กรอบแนวคิดในการ จัดทำแผนฯ ก่อนที่คณะอนุฯ กลุ่ม 1 และ 2 มารับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ และ 2 มารับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ 1.2 เตรียมสภาพปัญหาในพื้นที่ / แผนการแก้ไขปัญหา เพื่อเสนอหาก แผนการแก้ไขปัญหา เพื่อเสนอหาก การจัดทำแผนฯ ที่นำมารับฟัง การจัดทำแผนฯ ที่นำมารับฟัง ความคิดเห็นไม่ตรงกับพื้นที่ ความคิดเห็นไม่ตรงกับพื้นที่

4 2. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบาย และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 2. คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบาย และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จัดทำนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม 1 คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก (ชป.) ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก (ชป.) กลุ่ม 2 คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (ทน.) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (ทน.) กลุ่ม 3 คณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ กลุ่ม 4 คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เกี่ยวกับการจัดองค์กร และการออกกฎ เกี่ยวกับการจัดองค์กร และการออกกฎ กลุ่ม 5 คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่ม 1 คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก (ชป.) ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก (ชป.) กลุ่ม 2 คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (ทน.) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (ทน.) กลุ่ม 3 คณะอนุกรรมการจัดการระบบข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ กลุ่ม 4 คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เกี่ยวกับการจัดองค์กร และการออกกฎ เกี่ยวกับการจัดองค์กร และการออกกฎ กลุ่ม 5 คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

5 1)จัดทำแผนงานและโครงการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ (กลุ่ม 1 พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก และกลุ่ม 2 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ 2)เสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหา และวิธีการ ดำเนินการ พร้อมทั้งผลกระทบที่จะได้รับจากการดำเนินการ รวมทั้งให้จัดลำดับความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา 3)เสนอแนะโครงการที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา พร้อมทั้ง จัดลำดับความเร่งด่วน และผลกระทบที่จะได้รับการโครงการ 4)เสนองบประมาณโดยสังเขป ตามความเร่งด่วน พร้อมส่วน ราชการที่รับผิดชอบ 1)จัดทำแผนงานและโครงการในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ (กลุ่ม 1 พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก และกลุ่ม 2 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ 2)เสนอแนะแนวทางการดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหา และวิธีการ ดำเนินการ พร้อมทั้งผลกระทบที่จะได้รับจากการดำเนินการ รวมทั้งให้จัดลำดับความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา 3)เสนอแนะโครงการที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา พร้อมทั้ง จัดลำดับความเร่งด่วน และผลกระทบที่จะได้รับการโครงการ 4)เสนองบประมาณโดยสังเขป ตามความเร่งด่วน พร้อมส่วน ราชการที่รับผิดชอบ คณะอนุกรรมการฯ กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 มีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญดังนี้ คณะอนุกรรมการฯ กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 มีอำนาจหน้าที่ที่สำคัญดังนี้

6 3. ปฏิทินการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ กลุ่ม 2 ปฏิทิน/ขั้นตอนการดำเนินงาน 30 ก.ค. 57 ส.คก.ย.ต.ค. week 1 (1-7) week 2 (8-14) week 3 (15-21) week 4 (22-29) week 1 (30-5) week 2 (6-13) week 3 (14-20) week 4 (21-27) week 1 (28-4) week 2 (5-11) week 3 (12-15) 1. คณะอนุกรรมการฯ เสนอความเห็นให้ คณะกรรมการฯและที่ปรึกษาพิจารณา 2. ประชุมอนุฯ ร่วม 1-2 พิจารณาชี้ประเด็น ปัญหากรอบแนวทางการดำเนินงาน 5 ส.ค.57 3. ประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยเพื่อปรับปรุง ข้อมูล 13-15 ส.ค. 57 4. สังเคราะห์ข้อมูล/ปรับกลยุทธ์มาตรการ/ จัดลำดับยุทธศาสตร์/เสนอร่างแผนงาน/ โครงการ 18-31 ส.ค. 57 5. ประชุมอนุฯ ร่วม 1-2 พิจารณาร่างแผนฯ 5 ก.ย. 57 6. ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 8-15 ก.ย. 57 7. ประชุมอนุฯ ร่วม 1-2 พิจารณาแผนฯ ฉบับสมบูรณ์ 18 ก.ย. 57 8. เสนอแผนให้คณะกรรมการฯและที่ ปรึกษาพิจารณา 25 ก.ย. 57 9. ปรับปรุงแผนตามความเห็นของคณะ กรรมการฯและที่ปรึกษา 5 ต.ค. 57 10. คณะกรรมการฯ แถลงแผนการบริหาร จัดการน้ำ 15 ต.ค. 57

7 1. ปัญหาอะไร ( เหมาะสมตามกาล สมัย ) 2. ความชัดเจน ( สถานที่ ขนาด เวลา ความถี่ และผลกระทบ ) 3. จะแก้หรือไม่ ( ภูมิกายภาพ สังคม ) 1. ภาพรวมทั้งลุ่มน้ำ ( ตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง ) 2. จากธรรมชาติ / มนุษย์ 3. ปัจจัยภายนอก ภายใน (SWOT) 1. ใช้ สิ่งก่อสร้าง 2. ไม่ใช้ สิ่งก่อสร้าง 1. ระยะ เร่งด่วน 2. ระยะสั้น 3. ระยะ กลาง 4. ระยะยาว เชิงรุก เชิงรับ 1. กลุ่มแก้ปัญหา ภัยแล้ง 2. กลุ่มบรรเทาน้ำ ท่วม 3. กลุ่มจัดการ คุณภาพน้ำ ( ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ) 4. กรอบแนวคิด กระบวนการจัดทำแผน 5 ขั้นตอน

8 1. ชี้ปัญหา 2. วิเคราะห์ สาเหตุ 3. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ มาตรการ 4. จัดกลุ่ม โครงการ 5. แผนบริหารจัดการน้ำ 1. อุปโภคบริโภค 2. รักษานิเวศ 3. เกษตร 4. อุตสาหกรรม 1. อุปโภคบริโภค 2. รักษานิเวศ 3. เกษตร 4. อุตสาหกรรม 1. พื้นที่ เศรษฐกิจ 2. ชุมชนเมือง 3. พื้นที่เกษตร 1. พื้นที่ เศรษฐกิจ 2. ชุมชนเมือง 3. พื้นที่เกษตร 1. น้ำเสีย 2. น้ำเค็ม 1. น้ำเสีย 2. น้ำเค็ม วิธีวิเคราะห์ สถิติ - แนวโน้ม SWOT วิธีวิเคราะห์ สถิติ - แนวโน้ม SWOT ภัยแล้ง / น้ำท่วม / คุณภาพ น้ำ เชิงรับ เชิงรุก แผนงาน เป้าหมา ย ดำเนินกา ร ศึกษา สวล. ออกแบบ ก่อสร้าง เร่งด่วน (58) สั้น (59) กลาง (60- 64) ยาว (65 ขึ้น ) ตัวชี้วัด ที่ตั้ง / พท. รับประโยชน์ / ผลกระทบ / ผลสัมฤทธิ์ / ระยะเวลา ภูมิกายภาพลุ่มน้ำ อุตุ อุทก - น้ำบาดาล ภูมิกายภาพลุ่มน้ำ อุตุ อุทก - น้ำบาดาล การใช้ที่ดิน ( เกษตร - ป่า ไม้ ) ประชากร / เศรษฐกิจ สังคม กระบวนการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำกระบวนการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ

9 พื้นที่ภัย แล้ง ด้าน อุตสาหกรร ม พื้นที่ภัย แล้ง ด้าน อุตสาหกรร ม ตำแห น่ง ช่วงเว ลา ความ ถี่ ผลกร ะทบ สสนก. / กรอ. สสนก. / ปภ. กรอ. กรอ./ ปภ. ทน./ ชป. ชป. รักษาระบบ นิเวศ ตำแห น่ง ช่วงเว ลา ความ ถี่ ผลกร ะทบ พด./ สสนก. พด. ปภ./ ชป. สสนก. / ปภ. พื้นที่ภัย แล้งด้าน เกษตร ทน./ สสนก. ปภ./ ทน. สสนก. / ปภ. พด./ ทน. พื้นที่ภัย แล้ง อุปโภค บริโภค ชี้ปัญหาภัยแล้ง การวิเคราะห์ปัญหาภัยแล้ง 1.1

10 ชี้ปัญหาน้ำท่วม ตำแห น่ง ช่วงเว ลา ความ ถี่ ผลกร ะทบ กทม./ สสนก. กทม./ พด. พด./ สสนก. ปภ. สสนก. / ปภ. พด. กทม./ สสนก. กทม./ ปภ. พื้นที่ อุทกภัย เขต เศรษฐกิจ พื้นที่ อุทกภัย เทศบาล นคร ตำแห น่ง ช่วงเว ลา ความ ถี่ ผลกร ะทบ พด./ สสนก. พด. ปภ./ ชป. สสนก. / ปภ. พื้นที่ อุทกภัย เทศบาล ตำบล / เมือง การวิเคราะห์ปัญหาอุทกภัย พด./ สสนก. ปภ./ ชป. สสนก. / ปภ. พด. พื้นที่ อุทกภัย ด้าน เกษตร 1.2

11 ดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index: WQI) พิจารณาจาก ค่าคุณภาพน้ำ 5 พารามิเตอร์ ได้แก่ ออกซิเจนละลาย ความสกปรก ในรูปสารอินทรีย์ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม และแอมโมเนีย – ไนโตรเจน ชี้ปัญหาคุณภาพน้ำและระดับความรุนแรง 1.3 คุณภาพน้ำ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ น้ำเสียและน้ำเค็ม เกณฑ์ คุณภาพ น้ำ แหล่งน้ำผิวดินในภาคต่างๆ ของประเทศ ร้อยละ ของแหล่ง น้ำ เหนือกลาง ตะวันออก เฉียงเหนือ ตะวันออกใต้ ดี วัง อิง กก (+) ลี้ (+) แม่จาง แควใหญ่ แควน้อย อูน สงคราม หนองหาร ลำชี เวฬุ ประแสร์ (+) ตาปีตอนบน ตรัง ปัตตานีตอนบน พุมดวง (+) 26 พอใช้ ปิง ยม น่าน กวง (+) กว๊านพะเยา เจ้าพระยาตอนบน เพชรบุรีตอนบน (-) น้อย แม่กลอง ปราณบุรี กุย บุรี พอง ชี มูล (-) เสียว ลำปาว เลย (-) ลำตะคองตอนบน (-) พังราด ตอนล่าง จันทบุรี (-) ตราด (-) บางปะกง นครนายก ปราจีนบุรี ตาปีตอนล่าง ทะเลน้อย ทะเล หลวง (-) สายบุรี (-) ปากพนัง ปัตตานีตอนล่าง หลังสวนตอนบน (-) หลังสวนตอนล่าง ทะเลสาบสงขลา 51 เสื่อม โทรม บึงบอระเพ็ด เจ้าพระยาตอนล่าง เจ้าพระยาตอนกลาง (-) ท่าจีนตอนบน (-) ท่าจีนตอนกลาง,ตอนล่าง ป่าสัก ลพบุรี สะแกกรัง (-) เพชรบุรีตอนล่าง ลำตะคองตอน ล่าง ระยอง ตอนบน ระยอง ตอนล่าง พังราด ตอนบน ชุมพร (-) 23

12 การเฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพน้ำด้านความเค็ม ในช่วงฤดูแล้ง ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี ไม่ให้น้ำทะเลรุกล้ำเข้ามาทำ อันตรายหรือทำให้เกิดผลกระทบต่อการเกษตร การประปา 1. การเกษตรมีค่าความเค็มไม่เกิน 2.0 กรัม / ลิตร 2. การผลิตประปามีค่าความเค็ม ไม่เกิน 0.25 กรัม / ลิตร เกณฑ์ค่า ความเค็ม ลุ่มน้ำที่ต้องเฝ้า ระวัง แม่น้ำ เจ้าพระยา 1.3 ชี้ปัญหาคุณภาพน้ำ (น้ำเค็ม)

13 (2) การวิเคราะห์สาเหตุ ข้อมูลเชิงสถิติ 1. กายภาพลุ่มน้ำ 2. อุตุ - อุทกวิทยา 3. ดินและการใช้ ประโยชน์ที่ดิน 4. ป่าไม้และชั้น คุณภาพลุ่มน้ำ 5. ประชากร เศรษฐกิจ สังคม 6. โครงการพัฒนา แหล่งน้ำในปัจจุบัน 7. ความต้องการใช้น้ำ 8. สถานการณ์ภัยแล้ง 9. สถานการณ์น้ำท่วม 10. คุณภาพน้ำ 1. กายภาพลุ่มน้ำ 2. อุตุ - อุทกวิทยา 3. ดินและการใช้ ประโยชน์ที่ดิน 4. ป่าไม้และชั้น คุณภาพลุ่มน้ำ 5. ประชากร เศรษฐกิจ สังคม 6. โครงการพัฒนา แหล่งน้ำในปัจจุบัน 7. ความต้องการใช้น้ำ 8. สถานการณ์ภัยแล้ง 9. สถานการณ์น้ำท่วม 10. คุณภาพน้ำ ข้อมูลเชิงแผนที่ วิเคราะห์ ข้อมูลร่วมกับ หน่วยงาน ต่างๆ ยุทธศาสตร์และมาตรการ แก้ไขปัญหา

14

15 พื้นที่และระดับความรุนแรง จาก พด. พื้นที่และปริมาณน้ำท่วม ของ GISTDA พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเป้าหมาย ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลน้ำท่วม ผลกระทบ/ความเสียหายจาก ปภ.

16 ตัวอย่างการวิเคราะห์ ปัญหาน้ำเค็ม ท่าน้ำนนท์ จังหวัด นนทบุรี เกณฑ์เพื่อการเกษตร 2 กรัม / ลิตร ปากคลองสำแล จังหวัด ปทุมธานี เกณฑ์เพื่อผลิตประปา 0.25 กรัม / ลิตร ตัวอย่างการวิเคราะห์ ปัญหาน้ำเสีย ข้อมูลเพิ่มเติม 1. ข้อมูลจุดที่เกิดปัญหา/ความถี่ จาก คพ. 2. ข้อมูลพารามิเตอร์ จุดที่เกิด ปัญหา/ความถี่ จาก คพ.

17

18 เชิงรับ เชิงรุก (4) จัดกลุ่มโครงการ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ การรับฟัง ความคิดเห็น

19 ตัวชี้วัด (5) แผนบริหารจัดการน้ำ 5. แผนบริหาร จัดการน้ำ เป้าหมา ย แผนง าน ระยะ แผน + เร่งด่วน + สั้น + กลาง + ยาว ระยะ แผน + เร่งด่วน + สั้น + กลาง + ยาว ดำเนิน การ ศึกษา สวล. ออกแบ บ ก่อสร้า ง 58 59 60 - 64 65 ขึ้นไป 1. แก้ปัญหาตรงจุด 2. แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน 3. เหมาะสม (ผลประโยชน์-ผลกระทบ-ประหยัด) 4. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (output / outcome)

20 5. กำหนดการรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ ลำดับพื้นที่ภาคจังหวัดวันที่หมายเหตุ 1.2.1.2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา (รร.สีมาธานี) อุดรธานี (ร.ร.นภาลัย) 8 กันยายน 2557 9 กันยายน 2557 คณะอนุกรรมการฯ กลุ่ม 2 ทน. ------------- ” ------------- 3.4.3.4. ภาคใต้ สุราษฏร์ธานี (ร.ร.ไดมอนด์พลาซ่า) สงขลา (ร.ร.หรรษาเจบี) 11 กันยายน 2557 12 กันยายน 2557 คณะอนุกรรมการฯ กลุ่ม 2 ทน. ------------- ” ------------- 5.6.5.6. ภาคเหนือ เชียงใหม่ พิษณุโลก 8 กันยายน 2557 9 กันยายน 2557 คณะอนุกรรมการฯ กลุ่ม 1 ชป. ------------- ” ------------- 7.7.ภาคกลางอยุธยา10 กันยายน 2557คณะอนุกรรมการฯ กลุ่ม 1 ชป. 8.8.ภาคตะวันตกเพชรบุรี11 กันยายน 2557คณะอนุกรรมการฯ กลุ่ม 1 ชป. 9.9.ภาคตะวันออกระยอง12 กันยายน 2557คณะอนุกรรมการฯ กลุ่ม 1 ชป.

21 วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีการ 1. เพื่อรับฟังสภาพปัญหาของลุ่มน้ำ สาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา ในแต่ละลุ่มน้ำ เพื่อนำมาประกอบการยกร่างแผนฯ 2. เพื่อยกร่างแผนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ภาตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก ตัวแทนคณะกรรมการลุ่มน้ำ ทั้ง 25 ลุ่มน้ำ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 1. นำเสนอกรอบแนวคิดการจัดทำแผนฯ 2. แบ่งกลุ่มย่อยตามลุ่มน้ำ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา 3. ยกร่างยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาตามกลุ่มลุ่มน้ำย่อย 4. สรุปผลภาพรวมในระดับลุ่มน้ำ 5. สรุปผลภาพรวมในระดับภาค 6. รายละเอียดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การรับฟังสภาพปัญหาของลุ่มน้ำ เพื่อยกร่างแผนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ” พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก 6. รายละเอียดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การรับฟังสภาพปัญหาของลุ่มน้ำ เพื่อยกร่างแผนการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ” พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

22 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google