งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวทางส่งเสริม การสร้างความพอดี 5 ประการ ความพอดีด้านจิตใจ 1 ความพอดีด้านสังคม 2 ความพอดีด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวทางส่งเสริม การสร้างความพอดี 5 ประการ ความพอดีด้านจิตใจ 1 ความพอดีด้านสังคม 2 ความพอดีด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวทางส่งเสริม การสร้างความพอดี 5 ประการ ความพอดีด้านจิตใจ 1 ความพอดีด้านสังคม 2 ความพอดีด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 3 ความพอดีด้าน เทคโนโลยี 4 ความพอดีด้าน เศรษฐกิจ 5 สุเมธ ตันติเวชกุล (2550:6)

2 ความพอดี ด้านจิตใจ 1 1 เราต้องไม่ดูที่คนอื่น ต้องดูที่ตัวเราเอง ต้องมี จิตใจเข้มแข็ง ไม่ใช่ หลงใหล ไปตาม กิเลส ตัณหา หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวทางส่งเสริม การสร้างความพอดี 5 ประการ สุเมธ ตันติเวชกุล (2550:6)

3 หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวทางส่งเสริม การสร้างความพอดี 5 ประการ ความพอดี ด้านสังคม 2 2 เราไม่อยู่คนเดียวใน โลก เราดีคนเดียวยัง ไม่พอ แต่เราจะต้องมี ความสัมพันธ์กับคนอื่น เราต้องช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็ง ให้ครอบครัวและชุมชน สุเมธ ตันติเวชกุล (2550:6)

4 หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวทางส่งเสริม การสร้างความพอดี 5 ประการ ความพอดีด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 3 3 เราต้องเลิกนิสัยการใช้ ทรัพยากรอย่างล้างผลาญ กินทิ้งกินขว้าง ฟุ่มเฟือย จะต้องรู้จักใช้ จัดการ อย่างฉลาด อย่าเป็นแค่นัก อนุรักษ์ ต้องบริหารจัดการ ให้เป็น ให้เราใช้ได้อย่าง ไม่รู้จบ เลือกใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่ให้เป็น ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด สุเมธ ตันติเวชกุล (2550:6)

5 หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวทางส่งเสริม การสร้างความพอดี 5 ประการ ความพอดีด้าน เทคโนโลยี 4 4 การใช้เทคโนโลยีที่มีความ เหมาะสม ไม่ใช่ปิด ประเทศอยู่อย่างล้าหลัง ต้องปรับปรุงด้วย เทคโนโลยี ต้องคัดสรร เทคโนโลยีที่จะใช้ให้เกิด ประโยชน์จริงๆสอดคล้อง กับความสำคัญ สร้าง ประโยชน์แก่คนหมู่มาก สุเมธ ตันติเวชกุล (2550:6)

6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวทางส่งเสริม การสร้างความพอดี 5 ประการ ความพอดีด้าน เศรษฐกิจ 5 5 ความพอดีด้านเศรษฐกิจ นั้นจำเป็นต้องมุ่งลด รายจ่ายก่อน มีรายได้ เท่าไหร่ ต้องจัดการให้ได้ ไม่ใช่ดูตัวอย่างคนอื่น ต้องอยู่พอกิน พอใช้ ไม่ ใช้จ่ายเกินตัว หารายได้ ให้อยู่ได้ค่อยเป็นค่อยไป หลีกเลี่ยงการก่อหนี้ สุเมธ ตันติเวชกุล (2550:6)


ดาวน์โหลด ppt หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนวทางส่งเสริม การสร้างความพอดี 5 ประการ ความพอดีด้านจิตใจ 1 ความพอดีด้านสังคม 2 ความพอดีด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google