งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 นโยบาย :- ผลผลิตงานของรัฐบาล ปี 2552/53  โครงสร้างองค์กร :- ภารกิจ ตาม พ. ร. บ. / กฎกระทรวงใหม่ ( ปี 2552)  เครื่องมือ :- ประสิทธิภาพของมาตรฐานหลักของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " นโยบาย :- ผลผลิตงานของรัฐบาล ปี 2552/53  โครงสร้างองค์กร :- ภารกิจ ตาม พ. ร. บ. / กฎกระทรวงใหม่ ( ปี 2552)  เครื่องมือ :- ประสิทธิภาพของมาตรฐานหลักของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  นโยบาย :- ผลผลิตงานของรัฐบาล ปี 2552/53  โครงสร้างองค์กร :- ภารกิจ ตาม พ. ร. บ. / กฎกระทรวงใหม่ ( ปี 2552)  เครื่องมือ :- ประสิทธิภาพของมาตรฐานหลักของ องค์กร  CAMEL/CFSAWS/Peer Group  กลไก :- ความพอเพียงของเครือข่ายการบริการสู่ เป้าหมาย  สหกรณ์ / วิสาหกิจชุมชน / กลุ่ม / โรงเรียน  เป้าหมาย :- คุณภาพของกลุ่มลูกค้า  เกษตรกร / นักเรียน / ประชาชน / ผู้ปกครอง  สถานภาพ :- สภาวะเศรษฐกิจ / สภาพแวดล้อม ปัจจุบัน  การรวมกลุ่ม / การจัดการธุรกิจกลุ่ม / ระบบเตือนภัย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ความแตกต่าง ปี 2548 กับ ปี 2552

2  การตรวจบัญชี สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร  กำหนดระบบ บัญชีและมาตรฐานการ สอบบัญชี  ให้คำปรึกษา / แนะนำ / ให้ความรู้  ด้านการบริหารการเงิน  ด้านการบัญชี  ส่งเสริมความรู้  ด้านการจัดทำบัญชี  รายงานสภาวะเศรษฐกิจของ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร  เสริมสร้างสถาบัน  ให้มีระบบควบคุมภายใน  มีระบบข้อมูลการบริหารการเงิน / การบัญชี  สามารถบริหารงานอย่างโปร่งใส / มี ประสิทธิภาพ กฎกระทรวง ปี 2552 :-26 มกราคม 2552 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภารกิจ เป้าประสงค์

3 เป็นองค์กรที่พัฒนาระบบการ บริหารจัดการ ด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร ให้โปร่งใส เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ CAD HUB ….. Intelligence for the Future  รู้เครื่องมือ (TOOLS)  รู้ปรึกษา (CONSULT)  รู้เครือข่าย (NETWORK SUPPORTING)  รู้ข้อมูลสารสนเทศ (INFORMATION) 57 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ :- CAD HUB วิสัยทัศน์ บทบาท ในอนาคต บทบาท ในอนาคต

4 เป้าหมายการบริการ ประเภท สหกรณ์ จำนวน ทุน ดำเนินกา ร ( ล้าน บาท ) กำไร สุทธิ ( ล้าน บาท ) หมายเหตุ สหกร ณ์ ล้าน คน ภาค การเกษตร 4, , ,532  กลุ่ม เกษตรกร  เกษตร  ประมง  นิคม (4,2 94) (99) (95) (5.8 75) (0.0 13) (0.1 65) (105,07 0) (624) (3,767) (2,61 7) (- 130) (46)  6,191 กลุ่ม  660,366 ราย  ทุน ดำเนินการ 1,933 ล้าน บาท นอกภาค การเกษตร 3, , ,33 3  วิสาหกิจ ชุมชน  ออม ทรัพย์  ร้านค้า  บริการ  เครดิตยู เนี่ยน (1,3 09) (314 ) (963 ) (461 ) (2.3 91) (0.7 15) (0.3 11) (0.4 42) (222,65 7) (97,740 ) (18,080 ) (156) (31,3 99) (260) (132) (540) รวม 7, , ,88 6

5 ตารางแสดงค่าเปรียบเทียบปี พ. ศ สาระสำคัญ ปี 2550 ปี 2551 เพิ่ม / ลด (%) จำนวน ร้อย ละจำนวน ร้อย ละ  องค์กร / สมาชิก  สหกรณ์ - แห่ง - สมาชิก  กลุ่ม เกษตรกร - กลุ่ม - ราย  ชุมนุม สหกรณ์ - แห่ง - ราย 6,662 9,810,3 07 4, , , ,186 9,915,0 60 4, , ,  ทุนการ ดำเนินงาน  ทุนของ สหกรณ์ และกลุ่ม เกษตรกร 470, ,

6 ตารางแสดงค่าเปรียบเทียบ ปี พ. ศ สาระสำคัญ ปี 2550 ปี 2551 เพิ่ม / ลด (%) จำนวน ร้อย ละจำนวน ร้อย ละ  ธุรกิจ สหกรณ์  รับฝากเงิน  ให้กู้ยืมเงิน  จัดหาสินค้า มาจำหน่าย  รวบรวม ผลผลิต  แปรรูป  ให้บริการอื่น 258, , ,954 53,304 16, , , ,118 52,691 18,084 1,

7  COMING TOGETHER IS A BEGINNING KEEPING TOGETHER IS PROGRESS WORKING TOGETHER IS SUCCESS การพบกันเป็นการเริ่มต้น การอยู่ร่วมกันเป็นความก้าวหน้า การทำงานร่วมกัน นั่นแหละคือ ความสำเร็จ  MY INTEREST IS IN THE FUTURE ……. Because I am going to spend the rest of my life there ข้าพเจ้าสนใจอนาคต เพราะ ชีวิตที่เหลือทั้งหมด ของข้าพเจ้าอยู่ที่นั่น !!! บอกล่วงหน้าก่อนเริ่มทำงาน ปี

8  ผลผลิตงานที่ทำแล้ว 8 เดือน ( ไตรมาส 3)  งานที่ต้องทำอีก 4 เดือน ข้างหน้า  ปัญหาที่ควรพิจารณา  แรงสนับสนุนที่ต้องการ ประเมินผลงานไตรมาส 3 การนำเสนอที่ประชุม


ดาวน์โหลด ppt  นโยบาย :- ผลผลิตงานของรัฐบาล ปี 2552/53  โครงสร้างองค์กร :- ภารกิจ ตาม พ. ร. บ. / กฎกระทรวงใหม่ ( ปี 2552)  เครื่องมือ :- ประสิทธิภาพของมาตรฐานหลักของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google