งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินกลยุทธ์ (Strategy Implementation). การดำเนินกลยุทธ์ เป็นการเปลี่ยนจากความคิดเป็นการลงมือกระทำ เป็นทักษะที่สำคัญในการจัดการ ความยากของการดำเนินกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินกลยุทธ์ (Strategy Implementation). การดำเนินกลยุทธ์ เป็นการเปลี่ยนจากความคิดเป็นการลงมือกระทำ เป็นทักษะที่สำคัญในการจัดการ ความยากของการดำเนินกลยุทธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินกลยุทธ์ (Strategy Implementation)

2 การดำเนินกลยุทธ์ เป็นการเปลี่ยนจากความคิดเป็นการลงมือกระทำ เป็นทักษะที่สำคัญในการจัดการ ความยากของการดำเนินกลยุทธ์ 1) ระบบภูมิคุ้มกันขององค์กร (Organizational Immune System) 2) ความคิดแย้ง (Conflict) 3) ความกลัวการเปลี่ยนแปลง (Change) 4) มีตัวแปรมาก และ เกี่ยวเนื่องกัน

3 1) ระบบภูมิคุ้มกันขององค์กร (Organizational Immune System) ปกติมนุษย์แสวงหาความมั่นคง ความสมดุล ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ชอบที่จะดำรงสถานะเดิม ที่ดีอยู่แล้ว (status quo) เหล่านี้คือสิ่งที่ผู้นำ (leader) จะต้องเอาชนะให้ได้ 2) ความคิดแย้ง (Conflict) บุคคลประเภทมักจะเงียบแต่วิจารณ์ภายหลัง หรือประเภทชอบกล่าว “ เปล่า ไม่มีอะไร ” (silence cynic & naysayer) แก้ไขโดยการให้บุคคลเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 3) ความกลัวการเปลี่ยนแปลง (Change) แก้ไขโดยให้ความชัดเจนในเรื่องผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

4 4) มีตัวแปรมาก ตัวแปรที่ เกี่ยวข้องมี จำนวนมาก ผลกระทบ ต่อเนื่องของตัว แปร จำเป็นต้อง เปลี่ยนแปลง หลายอย่าง ไม่ใช่เพียงอย่าง ใดอย่างหนึ่ง

5 INTERVENTION ACTIVITY ORGANIZATIONAL WORK SETTING Social Factors Technology Physical Setting Organizing Arrangements Individual Behavior ORGANIZATIONAL OUTCOMES Organizational Performance Individual Development

6 กรอบดำเนินกลยุทธ์ 7S ของแมคคินเซย์ The McKinsey’s 7-S Framework Strategy กลยุทธ์ Structure โครงสร้าง Systems ระบบ Style รูปแบบ (style) การบริหาร Staff การคัดสรรบุคลากร Shared Value คุณค่าร่วม Skills ทักษะ

7

8 The McKinsey 7-S Framework Structure Systems Style Strategy SHARED VALUES Skills Staff

9 ความล้มเหลวที่มักจะเกิด 1) แผนดำเนินกลยุทธ์ที่ยึดติดกิจกรรม ( วิธีการ ) เป็นศูนย์กลาง ได้แก่ มุ่งเน้นที่ วิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงมากกว่าความ เปลี่ยนแปลงที่ต้องการ 2) วัดความสามารถของการปรับปรุงจาก ผลสำเร็จของแผนดำเนินการ มากกว่า ความพึงพอใจของลูกค้า 3) พึงพอใจความสำเร็จของแผนดำเนินการ มากกว่าผลสำเร็จโดยรวมของบริษัท

10 การเปลี่ยนแปลงองค์กรมี 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ Evolutionary การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อย เป็นการปรับตัวตามธรรมชาติ เช่น การ ปรับปรุงงานประจำวันที่เกิดขึ้น ระดับ Revolutionary เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบสร้างขึ้นใหม่ เป็น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดผลกระทบกว้างขวาง ตลอดทั้งองค์กร

11 Paradigm หมายถึง วิธีคิด ( ความฉลาด ) หรือโลกทัศน์ เกี่ยวกับความเป็นไป ของสิ่งต่างๆบนโลก ( เกิดอย่างนี้แล้วนี้ แล้วต่อไปจะเกิดอย่าง นั้น ) ตัวอย่างการเปลี่ยน paradigm ที่เคยเกิด ได้แก่ เปลี่ยนจากจากงานมือเป็นงานอุตสาหกรรม เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นเป็นระบบ เศรษฐกิจโลก เปลี่ยนจากสินค้าและการผลิต เป็นการบริการ และสารสนเทศ

12

13 องค์กรจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลง ตัวเอง (dynamic) ได้ดีพอ ที่จะรองรับ การเปลี่ยน paradigm ใหม่ๆ แต่ก็ จะต้องมั่นคง (stable) ในระยะเวลา ยาวนานพอที่จะทำให้เกิดภาวะสมดุล พึงระวัง “ ความสำเร็จ ” ที่อาจจะทำให้องค์กร ติดยึด และปรับเปลี่ยนตัวเองได้ยาก (Success Trap)

14 รูปแบบการเปลี่ยนแปลง 3 รูปแบบ 1) ยึดกิจกรรมเป็นศูนย์กลาง (Activity Centered) : มุ่งสิ่งนำเข้า (inputs) 2) วิธีการ Strategic Planning (/Programming) : มุ่งผลที่ออกมา (outcomes) 3) การเรียนรู้ขององค์การ (Organizational Learning) : มุ่งความสัมพันธ์ของทั้งสิ่งนำเข้าและ ผลที่ออกมา

15 การดำเนินกลยุทธ์ 2 วิธี 1) วิธี Strategic Planning / Programming 2) วิธี Organizational Learning

16 1) วิธีการ Strategic Planning ใช้ได้ดีกับสถานการณ์ที่เรียบง่ายกว่า มี ความมั่นคง สามารถใช้วิทยาการทาง วิทยาศาสตร์ช่วยพยากรณ์การเปลี่ยนแปลง ในอนาคตได้แม่นยำ เหมาะกับการ เปลี่ยนแปลงแบบ evolutionary วิธีการ Strategic Planning เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยการวางแผน ตาม รายละเอียดและระยะเวลา โดยจะมีการจัดสรร งบประมาณที่สอดคล้องในแต่ระดับของแผนและ โครงการ เรียกว่า ระบบ PPBS (Planning, Programming, Budgeting System)

17 : ข้อจำกัด : เหมาะสมกับบางสภาวะที่ มั่นคง (stable) เรียบง่าย (simple) ภาวะอิ่มตัว (mature) ใช้เงินลงทุนมาก ในเรื่องเครื่องจักร ไม่ยืดหยุ่นที่จะ เปลี่ยนแปลง (inflexible) การปฏิบัติงาน ต่างๆ ผูกติดเกี่ยวข้องกันมาก (Tightly Coupled Operations) กรณีรถบรรทุกอิสระ VS เครือข่ายรถบรรทุกมี ศูนย์กลาง หรือ ถูกควบคุมจากภายนอก เช่นสำนักงานใหญ่

18 2) วิธีการ Organizational Learning ต้องการภาวะผู้นำที่สามารถรองรับการ เปลี่ยนแปลงทั้งแบบ revolutionary และการเปลี่ยนแปลงแบบ evolutionary

19 การลดความจำเป็นขององค์กรแบบ Mechanistic Organization Mechanistic Organization การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก : คู่แข่งที่พัฒนา ตัวเอง การเปลี่ยนแปลงจากภายใน : การให้การศึกษา พนักงาน และเทคโนโลยี Organic Organization การแสดงออกขององค์กร เสมือนกับเป็น สิ่งมีชีวิตหรือประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต หมายเหตุ ปัญหาการวางแผน (Strategic Planning) ได้แก่ การ เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างแผนดำเนินการไป แล้ว และ ความลำบากในการสั่งการและควบคุม

20 องค์ประกอบ หลักของการ เรียนรู้ของ องค์การ Discovery Action


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินกลยุทธ์ (Strategy Implementation). การดำเนินกลยุทธ์ เป็นการเปลี่ยนจากความคิดเป็นการลงมือกระทำ เป็นทักษะที่สำคัญในการจัดการ ความยากของการดำเนินกลยุทธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google