งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Strategy Implementation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Strategy Implementation)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Strategy Implementation)
การดำเนินกลยุทธ์ (Strategy Implementation)

2 ความยากของการดำเนินกลยุทธ์
เป็นการเปลี่ยนจากความคิดเป็นการลงมือกระทำ เป็นทักษะที่สำคัญในการจัดการ ความยากของการดำเนินกลยุทธ์ 1) ระบบภูมิคุ้มกันขององค์กร (Organizational Immune System) 2) ความคิดแย้ง (Conflict) 3) ความกลัวการเปลี่ยนแปลง (Change) 4) มีตัวแปรมาก และ เกี่ยวเนื่องกัน

3 3) ความกลัวการเปลี่ยนแปลง (Change)
1) ระบบภูมิคุ้มกันขององค์กร (Organizational Immune System) ปกติมนุษย์แสวงหาความมั่นคง ความสมดุล ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ชอบที่จะดำรงสถานะเดิมที่ดีอยู่แล้ว (status quo) เหล่านี้คือสิ่งที่ผู้นำ (leader) จะต้องเอาชนะให้ได้ 2) ความคิดแย้ง (Conflict) บุคคลประเภทมักจะเงียบแต่วิจารณ์ภายหลัง หรือประเภทชอบกล่าว “เปล่า ไม่มีอะไร” (silence cynic & naysayer) แก้ไขโดยการให้บุคคลเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 3) ความกลัวการเปลี่ยนแปลง (Change) แก้ไขโดยให้ความชัดเจนในเรื่องผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

4 4) มีตัวแปรมาก ตัวแปรที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมาก ผลกระทบต่อเนื่องของตัวแปร
จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ไม่ใช่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

5 INTERVENTION ACTIVITY
ORGANIZATIONAL WORK SETTING Social Factors Technology Physical Setting Organizing Arrangements Individual Behavior ORGANIZATIONAL OUTCOMES Organizational Performance Development

6 กรอบดำเนินกลยุทธ์ 7S ของแมคคินเซย์
The McKinsey’s 7-S Framework Strategy กลยุทธ์ Structure โครงสร้าง Systems ระบบ Style รูปแบบ (style) การบริหาร Staff การคัดสรรบุคลากร Shared Value คุณค่าร่วม Skills ทักษะ

7

8 The McKinsey 7-S Framework
Structure Strategy Systems SHARED VALUES Skills Style Staff

9 ความล้มเหลวที่มักจะเกิด
แผนดำเนินกลยุทธ์ที่ยึดติดกิจกรรม (วิธีการ) เป็นศูนย์กลาง ได้แก่ มุ่งเน้นที่วิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงมากกว่าความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ 2) วัดความสามารถของการปรับปรุงจากผลสำเร็จของแผนดำเนินการ มากกว่าความพึงพอใจของลูกค้า 3) พึงพอใจความสำเร็จของแผนดำเนินการมากกว่าผลสำเร็จโดยรวมของบริษัท

10 การเปลี่ยนแปลงองค์กรมี 2 ระดับ ได้แก่
ระดับ Evolutionary การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อย เป็นการปรับตัวตามธรรมชาติ เช่น การปรับปรุงงานประจำวันที่เกิดขึ้น ระดับ Revolutionary เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบสร้างขึ้นใหม่ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดผลกระทบกว้างขวางตลอดทั้งองค์กร

11 Paradigm หมายถึง วิธีคิด (ความฉลาด) หรือโลกทัศน์ เกี่ยวกับความเป็นไป ของสิ่งต่างๆบนโลก (เกิดอย่างนี้แล้วนี้ แล้วต่อไปจะเกิดอย่างนั้น) ตัวอย่างการเปลี่ยน paradigm ที่เคยเกิด ได้แก่ เปลี่ยนจากจากงานมือเป็นงานอุตสาหกรรม เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่นเป็นระบบเศรษฐกิจโลก เปลี่ยนจากสินค้าและการผลิต เป็นการบริการและสารสนเทศ

12

13 องค์กรจะต้องสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเอง (dynamic) ได้ดีพอ ที่จะรองรับการเปลี่ยน paradigm ใหม่ๆ แต่ก็จะต้องมั่นคง (stable) ในระยะเวลายาวนานพอที่จะทำให้เกิดภาวะสมดุล พึงระวัง “ความสำเร็จ” ที่อาจจะทำให้องค์กรติดยึด และปรับเปลี่ยนตัวเองได้ยาก (Success Trap)

14 รูปแบบการเปลี่ยนแปลง 3 รูปแบบ
ยึดกิจกรรมเป็นศูนย์กลาง (Activity Centered) : มุ่งสิ่งนำเข้า (inputs) 2) วิธีการ Strategic Planning (/Programming) : มุ่งผลที่ออกมา (outcomes) 3) การเรียนรู้ขององค์การ (Organizational Learning) : มุ่งความสัมพันธ์ของทั้งสิ่งนำเข้าและผลที่ออกมา

15 การดำเนินกลยุทธ์ 2 วิธี
1) วิธี Strategic Planning / Programming 2) วิธี Organizational Learning

16 1) วิธีการ Strategic Planning ใช้ได้ดีกับสถานการณ์ที่เรียบง่ายกว่า มีความมั่นคง สามารถใช้วิทยาการทางวิทยาศาสตร์ช่วยพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้แม่นยำ เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงแบบ evolutionary วิธีการ Strategic Planning เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยการวางแผน ตามรายละเอียดและระยะเวลา โดยจะมีการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องในแต่ระดับของแผนและโครงการ เรียกว่า ระบบ PPBS (Planning, Programming, Budgeting System)

17 ข้อจำกัด : เหมาะสมกับบางสภาวะที่มั่นคง (stable) เรียบง่าย (simple) ภาวะอิ่มตัว (mature) ใช้เงินลงทุนมากในเรื่องเครื่องจักร ไม่ยืดหยุ่นที่จะเปลี่ยนแปลง (inflexible) การปฏิบัติงานต่างๆ ผูกติดเกี่ยวข้องกันมาก (Tightly Coupled Operations) กรณีรถบรรทุกอิสระ VS เครือข่ายรถบรรทุกมีศูนย์กลาง หรือ ถูกควบคุมจากภายนอก เช่นสำนักงานใหญ่

18 2) วิธีการ Organizational Learning
ต้องการภาวะผู้นำที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งแบบ revolutionary และการเปลี่ยนแปลงแบบ evolutionary

19 การลดความจำเป็นขององค์กรแบบ Mechanistic Organization
การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก : คู่แข่งที่พัฒนาตัวเอง การเปลี่ยนแปลงจากภายใน : การให้การศึกษาพนักงาน และเทคโนโลยี Organic Organization การแสดงออกขององค์กร เสมือนกับเป็นสิ่งมีชีวิตหรือประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต หมายเหตุ ปัญหาการวางแผน (Strategic Planning) ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างแผนดำเนินการไปแล้ว และ ความลำบากในการสั่งการและควบคุม

20 องค์ประกอบหลักของการเรียนรู้ขององค์การ
Discovery Action


ดาวน์โหลด ppt (Strategy Implementation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google