งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตามแนวพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตามแนวพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18 กรกฎาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตามแนวพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18 กรกฎาคม พ. ศ.2517

3 พระราชดำรัสเกี่ยวกับแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง... การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำ ตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความ พอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็น เบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและ ปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยก เศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดย ไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของ ประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็ จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่งอาจ กลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด...

4 ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

5 3 ห่วง ประกอบด้วย ห่วงแรก คือ ความพอประมาณ อันหมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยและ ไม่มากเกินไป ทั้งยังจะต้องไม่ เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น การไม่ รู้จักพอประมาณ ก็คือ การที่มหาวิทยาลัยไม่รู้จักตนเอง วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ผิดพลาด ไม่รู้ว่าความสมดุลระหว่าง " การบริการวิชาการ " กับ " ความอยู่ รอด " อยู่ตรงไหน ไม่รู้ว่าเมื่อใด ควร " ร่วมมือ " และเมื่อใดควร “ ช่วงชิง ความได้เปรียบ ”

6 3 ห่วง ประกอบด้วย ห่วงที่สอง คือ ความมีเหตุผล ซึ่ง หมายความว่า ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดย พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะ เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่าง รอบคอบ ทั้งนี้จะต้องยอมรับด้วยว่า เรื่อง ของความคิดและการใช้เหตุผลนั้น เป็นทักษะที่ฝึกปรือได้ แต่ต้องอาศัย ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่มีน้ำหนัก มี ความรอบด้านและมีจำนวนที่มาก เพียงพอ ผู้บริหารที่ดีจะต้องมี ความสามารถในการตั้งโจทย์ เพราะการตั้งโจทย์สำคัญกว่าการ ตอบโจทย์

7 3 ห่วง ประกอบด้วย ห่วงที่สาม การมีภูมิคุ้มกันที่ดีใน ตัวเอง หมายถึง การที่มหาวิทยาลัย จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับการ เปลี่ยนแปลงและผลกระทบด้าน ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความ เป็นไปได้ของสถานการณ์ที่คาดว่า จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล สิ่งเหล่านี้นับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ มองเห็น “ โอกาส ” ก่อนผู้อื่น

8 2 เงื่อนไข สองเงื่อนไขนั้น หมายความว่า ใน การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรม ใดๆ ให้อยู่ในระดับความพอเพียงนั้น ต้อง อาศัย “ ความรู้ ” และ “ คุณธรรม ” เป็นพื้นฐาน

9 2 เงื่อนไข เงื่อนไขที่หนึ่ง เงื่อนไขความรู้ ผู้บริหารจะต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งมีความ รอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมา พิจารณาอย่างเชื่อมโยงกัน อันจะทำ ให้การวางแผนงานและการปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

10 2 เงื่อนไข เงื่อนไขที่สอง เงื่อนไขคุณธรรม หมายความว่า ผู้บริหารจะต้อง ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม และเชื่อมั่นว่า " คุณธรรมคือความ ถูกต้อง

11 2 เงื่อนไข โดยมีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทน และพากเพียรเป็นที่ตั้ง ทั้งนี้คุณธรรม ขั้นพื้นฐานสองประการที่ควรจะมีของ ผู้บริหาร น่าจะได้แก่ การมีขันติธรรม ต่อความหลากหลายและความแปลก แยกของบุคคลและความคิดของบุคคล และการมีความกล้าหาญทางจริยธรรม อันหมายรวมถึง การกล้าที่จะคิดและ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงด้วย

12

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt ตามแนวพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google