งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบ บริการปฐมภูมิ เขต 5 ปี 2552. จำนวนเครือข่ายหน่วย บริการประจำ ของ เขต 5 สังกัด กท. สธ นอก สังกัด กท. ส ธ เอกช น รวม เพชรบุรี8109 สมุทรสง คราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบ บริการปฐมภูมิ เขต 5 ปี 2552. จำนวนเครือข่ายหน่วย บริการประจำ ของ เขต 5 สังกัด กท. สธ นอก สังกัด กท. ส ธ เอกช น รวม เพชรบุรี8109 สมุทรสง คราม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบ บริการปฐมภูมิ เขต 5 ปี 2552

2 จำนวนเครือข่ายหน่วย บริการประจำ ของ เขต 5 สังกัด กท. สธ นอก สังกัด กท. ส ธ เอกช น รวม เพชรบุรี8109 สมุทรสง คราม 3003 สมุทรสา คร 3025 ประจวบ คีรีขันธ์ รวม223227

3 จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิ ของเขต 5 จังหวัด ในสังกัด กท. สธ นอกสังกัด กท. สธ. รพ. เอกชน เทศบาล / กาชาด รวม ( แห่ ง ) จำน วน ร้อย ละ จำน วน ร้อย ละ จำน วน ร้อย ละ จำนว น ร้อย ละ เพชรบุรี สมุทรสง คราม สมุทรส าคร ประจวบ ฯ รวม

4 จำนวนประชากร ต่อหน่วยบริการ ปฐมภูมิ ของเขต 5 หน่วยบริการ ปฐมภูมิ จำนวน ( แห่ง ) ประชากร ( คน ) เฉลี่ย / แห่ง สถานีอนามัย3054,147 ใน รพช. ใน รพช.138,094 นอก รพช. นอก รพช.14,938 ใน รพท./ รพศ 227,039 นอก รพท./ รพศ 411,359 นอกสังกัด สธ./ เอกชน 1211,719 รวม3374,820

5 จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำที่ หน่วยบริการปฐมภูมิ ของเขต 5 จำนวน บุคลากร จำนวน ( แห่ง ) ร้อย ละ ร้อย ละ 1 คน คน คน คน คน คน คน คน ขึ้นไป รวม

6 ประเภทของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน หน่วยบริการปฐมภูมิ ของเขต 5 ประเภท บุคลากร จำนวน ( คน ) ร้อยละ ร้อยละ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ทันตาภิบาล พยาบาลเวชปฏิบัติ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการ สาธารณสุข จนท. บริหาร / จพ. สธ จพ. เภสัช รวม1,

7 จังหวัด จำนว น จำนวน สอ./C MU/ รพ สต. ( แห่ง ) ( แห่ง ) จำนว น จำนว น มีพยาบาลปฏิบัติงาน ( แห่ง ) จำนวนพยาบาลเวช ปฏิบัติ ( คน ) อำเภอ พยาบ าล พยาบ าล ( คน ) ( คน )มี ร้อย ละ ไม่มี อบรม แล้ว ร้อย ละ ยัง ไม่ อบ รม ร้อย ละ เพชรบุรี สมุทรสง คราม สมุทรสา คร ประจวบ ฯ รวม ข้อมูลพยาบาล / พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ในหน่วยบริการปฐมภูมิ ของ สอ./CMU/ รพสต. เขต 5

8 การจัดบริการปฐมภูมิ ของ เขต 5 จังหวัด รพ. ไร้ ความ แออัด การ จัดบริการ ปฐมภูมิ ในเขต ชนบท CMU รพ สต. เพชรบุรี0218 สมุทรสง คราม 1123 สมุทรสา คร 0014 ประจวบ คีรีขันธ์ 0209 รวม15424

9 ผลการตรวจประเมินหน่วย บริการปฐมภูมิตามมาตรฐาน ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ เขต 5 จังหวัดPCU สังกัด กท. สธ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวนร้อยละ เพชรบุรี สมุทรสงค ราม สมุทรสาค ร ประจวบคีรี ขันธ์ รวม

10 การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ ของเขต 5 การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ ของเขต 5 - การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิให้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน - การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิให้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ในภาพรวมของเขต 5 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ในภาพรวมของเขต 5 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ เรื่อง การมีและใช้ Family Folder, การมีและใช้ Communily Folder, การขาดแคลนบุคลากร ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ เรื่อง การมีและใช้ Family Folder, การมีและใช้ Communily Folder, การขาดแคลนบุคลากร - การมีฐานข้อมูลประชากร และปัญหาสุขภาพ ของประชากรในความรับผิดชอบ ได้แก่ กลุ่ม หญิงตั้งครรภ์, เด็ก 0 – 5 ปี, ผู้สูงอายุ, - การมีฐานข้อมูลประชากร และปัญหาสุขภาพ ของประชากรในความรับผิดชอบ ได้แก่ กลุ่ม หญิงตั้งครรภ์, เด็ก 0 – 5 ปี, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ, ผู้ป่วยเรื้อรัง - การจัดบริการปฐมภูมิของเครือข่าย ในด้านการ กระจายกำลังคน / - การจัดบริการปฐมภูมิของเครือข่าย ในด้านการ กระจายกำลังคน / กระจายเงิน และรูปแบบการจัดบริการ กระจายเงิน และรูปแบบการจัดบริการ

11 ปัญหา – อุปสรรค แนวทางแก้ไข 1. พยาบาลวิชาชีพ ยังไม่ได้ รับการอบรม พยาบาลเวชปฏิบัติ ครอบคลุม ทุกราย พยาบาลเวชปฏิบัติ ครอบคลุม ทุกราย 2. จนท. สธ / จนท. บริหาร / นวก. สธ. ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ ไม่สามารถปรับตำแหน่งได้ 3. การขาดแคลนบุคลากร 1. ท่านผู้ตรวจราชการและ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการได้ ประสานกับ วพ. พระจอม เกล้า จัดอบรมหลักสูตร พยาบาลเวชปฎิบัติ จำนวน 2 รุ่น 2. เสนอส่วนกลางผลักดันให้ บุคลากรได้ปรับตำแหน่งตาม วุฒิที่สำเร็จการศึกษา 3. จังหวัดวางแผนการสรรหา บุคลากร ส่วนกลางจัดสรรโควต้า เพิ่ม ส่วนกลางจัดสรรโควต้า เพิ่ม


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบ บริการปฐมภูมิ เขต 5 ปี 2552. จำนวนเครือข่ายหน่วย บริการประจำ ของ เขต 5 สังกัด กท. สธ นอก สังกัด กท. ส ธ เอกช น รวม เพชรบุรี8109 สมุทรสง คราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google