งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบ บริการปฐมภูมิ เขต 5 ปี 2552. จำนวนเครือข่ายหน่วย บริการประจำ ของ เขต 5 สังกัด กท. สธ นอก สังกัด กท. ส ธ เอกช น รวม เพชรบุรี8109 สมุทรสง คราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบ บริการปฐมภูมิ เขต 5 ปี 2552. จำนวนเครือข่ายหน่วย บริการประจำ ของ เขต 5 สังกัด กท. สธ นอก สังกัด กท. ส ธ เอกช น รวม เพชรบุรี8109 สมุทรสง คราม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบ บริการปฐมภูมิ เขต 5 ปี 2552

2 จำนวนเครือข่ายหน่วย บริการประจำ ของ เขต 5 สังกัด กท. สธ นอก สังกัด กท. ส ธ เอกช น รวม เพชรบุรี8109 สมุทรสง คราม 3003 สมุทรสา คร 3025 ประจวบ คีรีขันธ์ 82010 รวม223227

3 จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิ ของเขต 5 จังหวัด ในสังกัด กท. สธ นอกสังกัด กท. สธ. รพ. เอกชน เทศบาล / กาชาด รวม ( แห่ ง ) จำน วน ร้อย ละ จำน วน ร้อย ละ จำน วน ร้อย ละ จำนว น ร้อย ละ เพชรบุรี 12 6 38. 76 1 0.7 7 0 0.000.000.000.003 2.3 1 13 0 สมุทรสง คราม 54 16. 61 000 0.000.000.000.000 0.0 0 54 สมุทรส าคร 59 18. 15 002 3.283.283.283.280 0.0 0 61 ประจวบ ฯ 86 26. 46 2 2.2 0 0 0.000.000.000.004 4.4 0 92 รวม 32 5 96. 43 3 0.8 9 2 0.6 0 7 2.0 8 33 7

4 จำนวนประชากร ต่อหน่วยบริการ ปฐมภูมิ ของเขต 5 หน่วยบริการ ปฐมภูมิ จำนวน ( แห่ง ) ประชากร ( คน ) เฉลี่ย / แห่ง สถานีอนามัย3054,147 ใน รพช. ใน รพช.138,094 นอก รพช. นอก รพช.14,938 ใน รพท./ รพศ 227,039 นอก รพท./ รพศ 411,359 นอกสังกัด สธ./ เอกชน 1211,719 รวม3374,820

5 จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำที่ หน่วยบริการปฐมภูมิ ของเขต 5 จำนวน บุคลากร จำนวน ( แห่ง ) ร้อย ละ ร้อย ละ 1 คน 41.19 2 คน 4413.06 3 คน 12135.91 4 คน 9628.49 5 คน 4914.54 6 คน 123.56 7 คน 30.89 8 คน ขึ้นไป 82.37 รวม337100.00

6 ประเภทของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน หน่วยบริการปฐมภูมิ ของเขต 5 ประเภท บุคลากร จำนวน ( คน ) ร้อยละ ร้อยละ แพทย์292.41 ทันตแพทย์121.00 เภสัชกร201.66 ทันตาภิบาล413.41 พยาบาลเวชปฏิบัติ19816.47 พยาบาลวิชาชีพ16613.81 นักวิชาการ สาธารณสุข 27122.55 จนท. บริหาร / จพ. สธ 45337.69 จพ. เภสัช 121.00 รวม1,202100.00

7 จังหวัด จำนว น จำนวน สอ./C MU/ รพ สต. ( แห่ง ) ( แห่ง ) จำนว น จำนว น มีพยาบาลปฏิบัติงาน ( แห่ง ) จำนวนพยาบาลเวช ปฏิบัติ ( คน ) อำเภอ พยาบ าล พยาบ าล ( คน ) ( คน )มี ร้อย ละ ไม่มี อบรม แล้ว ร้อย ละ ยัง ไม่ อบ รม ร้อย ละ เพชรบุรี811810284 71. 19 34 28. 81 71 69.6 1 31 30. 39 สมุทรสง คราม 3547853 98. 15 1 1.8 5 28 35.9 0 50 64. 10 สมุทรสา คร 3562525 44. 64 31 55. 36 11 44.0 0 14 56. 00 ประจวบ ฯ 8816247 58. 02 34 41. 98 36 58.0 6 26 41. 94 รวม22309267 20 9 67. 64 10 0 32. 36 14 6 54.6 8 12 1 45. 32 ข้อมูลพยาบาล / พยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ในหน่วยบริการปฐมภูมิ ของ สอ./CMU/ รพสต. เขต 5

8 การจัดบริการปฐมภูมิ ของ เขต 5 จังหวัด รพ. ไร้ ความ แออัด การ จัดบริการ ปฐมภูมิ ในเขต ชนบท CMU รพ สต. เพชรบุรี0218 สมุทรสง คราม 1123 สมุทรสา คร 0014 ประจวบ คีรีขันธ์ 0209 รวม15424

9 ผลการตรวจประเมินหน่วย บริการปฐมภูมิตามมาตรฐาน ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ เขต 5 จังหวัดPCU สังกัด กท. สธ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวนร้อยละ เพชรบุรี12611389.68 สมุทรสงค ราม 544379.63 สมุทรสาค ร 592644.06 ประจวบคีรี ขันธ์ 865867.44 รวม32524073.85

10 การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ ของเขต 5 การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ ของเขต 5 - การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิให้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน - การพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิให้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ในภาพรวมของเขต 5 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 73.85 ในภาพรวมของเขต 5 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 73.85 ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ เรื่อง การมีและใช้ Family Folder, การมีและใช้ Communily Folder, การขาดแคลนบุคลากร ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ เรื่อง การมีและใช้ Family Folder, การมีและใช้ Communily Folder, การขาดแคลนบุคลากร - การมีฐานข้อมูลประชากร และปัญหาสุขภาพ ของประชากรในความรับผิดชอบ ได้แก่ กลุ่ม หญิงตั้งครรภ์, เด็ก 0 – 5 ปี, ผู้สูงอายุ, - การมีฐานข้อมูลประชากร และปัญหาสุขภาพ ของประชากรในความรับผิดชอบ ได้แก่ กลุ่ม หญิงตั้งครรภ์, เด็ก 0 – 5 ปี, ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ, ผู้ป่วยเรื้อรัง - การจัดบริการปฐมภูมิของเครือข่าย ในด้านการ กระจายกำลังคน / - การจัดบริการปฐมภูมิของเครือข่าย ในด้านการ กระจายกำลังคน / กระจายเงิน และรูปแบบการจัดบริการ กระจายเงิน และรูปแบบการจัดบริการ

11 ปัญหา – อุปสรรค แนวทางแก้ไข 1. พยาบาลวิชาชีพ ยังไม่ได้ รับการอบรม พยาบาลเวชปฏิบัติ ครอบคลุม ทุกราย พยาบาลเวชปฏิบัติ ครอบคลุม ทุกราย 2. จนท. สธ / จนท. บริหาร / นวก. สธ. ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ ไม่สามารถปรับตำแหน่งได้ 3. การขาดแคลนบุคลากร 1. ท่านผู้ตรวจราชการและ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการได้ ประสานกับ วพ. พระจอม เกล้า จัดอบรมหลักสูตร พยาบาลเวชปฎิบัติ จำนวน 2 รุ่น 2. เสนอส่วนกลางผลักดันให้ บุคลากรได้ปรับตำแหน่งตาม วุฒิที่สำเร็จการศึกษา 3. จังหวัดวางแผนการสรรหา บุคลากร ส่วนกลางจัดสรรโควต้า เพิ่ม ส่วนกลางจัดสรรโควต้า เพิ่ม


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบ บริการปฐมภูมิ เขต 5 ปี 2552. จำนวนเครือข่ายหน่วย บริการประจำ ของ เขต 5 สังกัด กท. สธ นอก สังกัด กท. ส ธ เอกช น รวม เพชรบุรี8109 สมุทรสง คราม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google