งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการบริหารงานลูกจ้างประจำกรมชลประทาน ได้ พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การเปลี่ยนสายงาน ( ชื่อตำแหน่ง ) และกลุ่มงาน ลูกจ้างประจำของกรมชลประทาน และแนวทางปฏิบัติในการขอเปลี่ยนสายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการบริหารงานลูกจ้างประจำกรมชลประทาน ได้ พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การเปลี่ยนสายงาน ( ชื่อตำแหน่ง ) และกลุ่มงาน ลูกจ้างประจำของกรมชลประทาน และแนวทางปฏิบัติในการขอเปลี่ยนสายงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คณะกรรมการบริหารงานลูกจ้างประจำกรมชลประทาน ได้ พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การเปลี่ยนสายงาน ( ชื่อตำแหน่ง ) และกลุ่มงาน ลูกจ้างประจำของกรมชลประทาน และแนวทางปฏิบัติในการขอเปลี่ยนสายงาน ( ชื่อ ตำแหน่ง ) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำกรมชลประทาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้ ดังนี้ 1. การเปลี่ยนสายงาน ( ชื่อตำแหน่ง ) และกลุ่มงาน กรณี ตำแหน่งว่าง ในตำแหน่งว่างระดับ 4 และ 4 / หน. ซึ่งว่างจากผล การเกษียณอายุราชการและว่างระหว่างปี คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนสายงาน ( ชื่อตำแหน่ง ) และ กลุ่มงาน ลูกจ้างประจำกรมชลประทาน ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างระดับ 4 และ 4 หัวหน้า ที่ไม่มีลูกจ้างประจำในภาพรวม ของกรมที่สามารถขอปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเพื่อทดแทนได้ เนื่องจาก เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก. พ. และกระทรวงการคลัง กำหนด และไม่ทำให้เกิดผลกระทบด้านงบประมาณ เนื่องจากตำแหน่งที่ เปลี่ยนมีอัตราค่าจ้างขั้นสูงในระดับเดียวกัน

3 2. กรณีเปลี่ยนสายงาน ( ชื่อตำแหน่ง ) และกลุ่มงาน ลูกจ้างประจำ กรณีตำแหน่งที่มีคนครองอยู่ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือ สำนักงาน ก. พ. ที่ นร 1008/ ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2553 และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ ว 83 ลง วันที่ 17 สิงหาคม 2553 แล้วว่า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนในเรื่อง ระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำที่จะขอ เปลี่ยนสายงาน ( ชื่อตำแหน่ง ) และกลุ่มงาน และกรณีที่หากลูกจ้างประจำที่ได้รับ การเปลี่ยนสายงาน ( ชื่อตำแหน่ง ) และกลุ่มงานแล้ว มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นจะทำให้อัตรา ค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง ที่เปลี่ยนไปซึ่งอาจส่งผลให้งบประมาณด้านบุคลากรเพิ่มสูงขึ้น จึงได้พิจารณาและมี มติเห็นชอบดังนี้ 2.1 กรณีเปลี่ยนสายงาน ( ชื่อตำแหน่ง ) และกลุ่มงาน ของ ลูกจ้างประจำกรมชลประทานในตำแหน่ง ที่ครองอยู่ หากเป็นตำแหน่งที่กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นสูงไว้เท่ากันและเป็น ตำแหน่งระดับเดียวกัน ให้สามารถดำเนินการขอเปลี่ยนสายงาน ( ชื่อ ตำแหน่ง ) และกลุ่มงานได้ 2.2 กรณีเปลี่ยนสายงาน ( ชื่อตำแหน่ง ) และกลุ่มงานของ ลูกจ้างประจำ ในตำแหน่งที่ครองอยู่ ซึ่งมีอัตราค่าจ้างขั้นสูงไม่เท่ากันและ เป็นตำแหน่งต่างระดับกัน ให้สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลทำหนังสือหารือ กับกรมบัญชีกลาง เพื่อให้กรมชลประทานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเกิดความเท่า เทียมกันในลูกจ้างประจำกรมชลประทาน

4

5 ทั้งนี้ หากกรมบัญชีกลางตอบข้อหารือดังกล่าวประการใด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจะได้ดำเนินการเสนอกรมฯ พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการเปลี่ยนสาย งาน ( ชื่อตำแหน่ง ) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำของกรมชลประทาน และแจ้งเวียนสำนัก / กองทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการบริหารงานลูกจ้างประจำกรมชลประทาน ได้ พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การเปลี่ยนสายงาน ( ชื่อตำแหน่ง ) และกลุ่มงาน ลูกจ้างประจำของกรมชลประทาน และแนวทางปฏิบัติในการขอเปลี่ยนสายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google