งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) ลูกจ้างประจำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) ลูกจ้างประจำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) ลูกจ้างประจำ

2 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) ลูกจ้างประจำ
คณะกรรมการบริหารงานลูกจ้างประจำกรมชลประทาน ได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำของกรมชลประทาน และแนวทางปฏิบัติในการขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำกรมชลประทาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้ดังนี้ 1. การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน กรณีตำแหน่งว่าง ในตำแหน่งว่างระดับ 4 และ 4 /หน. ซึ่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการและว่างระหว่างปี คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ลูกจ้างประจำกรมชลประทาน ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างระดับ 4 และ 4 หัวหน้า ที่ไม่มีลูกจ้างประจำในภาพรวมของกรมที่สามารถขอปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเพื่อทดแทนได้ เนื่องจากเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงการคลังกำหนด และไม่ทำให้เกิดผลกระทบด้านงบประมาณ เนื่องจากตำแหน่งที่เปลี่ยนมีอัตราค่าจ้างขั้นสูงในระดับเดียวกัน

3 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) ลูกจ้างประจำ (ต่อ)
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) ลูกจ้างประจำ (ต่อ) 2. กรณีเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง)และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ กรณีตำแหน่งที่มีคนครองอยู่ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 21 ลงวันที่ 16 มิถุนายน และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 83 ลงวันที่ 17 สิงหาคม แล้วว่า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำที่จะขอ เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน และกรณีที่หากลูกจ้างประจำที่ได้รับการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานแล้ว มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้นจะทำให้อัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง ที่เปลี่ยนไปซึ่งอาจส่งผลให้งบประมาณด้านบุคลากรเพิ่มสูงขึ้น จึงได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบดังนี้ 2.1 กรณีเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน ของลูกจ้างประจำกรมชลประทานในตำแหน่ง ที่ครองอยู่ หากเป็นตำแหน่งที่กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นสูงไว้เท่ากันและเป็นตำแหน่งระดับเดียวกัน ให้สามารถดำเนินการขอเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานได้ 2.2 กรณีเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ ในตำแหน่งที่ครองอยู่ ซึ่งมีอัตราค่าจ้างขั้นสูงไม่เท่ากันและเป็นตำแหน่งต่างระดับกัน ให้สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลทำหนังสือหารือกับกรมบัญชีกลาง เพื่อให้กรมชลประทานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และเกิดความเท่าเทียมกันในลูกจ้างประจำกรมชลประทาน

4 หนังสือขอหารือกับกระทรวงการคลัง

5 ทั้งนี้ หากกรมบัญชีกลางตอบข้อหารือดังกล่าวประการใด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจะได้ดำเนินการเสนอกรมฯ พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำของกรมชลประทาน และแจ้งเวียนสำนัก/กองทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) ลูกจ้างประจำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google