งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ๕๐๐ ตึกศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล

2 ตารางสรุปหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) รายละเอียด กรณีตำแหน่งนิติกร ประเภทวิชาการ กรณี ๑. กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก.ครั้งแรก กรณี ๒. กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงขึ้น ๑. ผู้ขอรับการคัดเลือก ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นิติกรชำนาญการและนิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรซึ่งได้รับ พ.ต.ก.อยู่เดิมและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้วและจะขอรับ พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงขึ้น ตามระดับตำแหน่งดังกล่าว ๒. การพิจารณาคัดเลือก ประกอบด้วย ๒ ส่วนได้แก่ ๑) การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล และ ๒) การประเมินความรู้ความสามารถ คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล ๓. การตรวจสอบคุณสมบัติ ๓.๑ การได้รับประกาศนียบัตรการอบรมนักกฎหมายภาครัฐ (ปกศ.) นิติกรปฏิบัติการ-ได้รับ ปกศ.ระดับต้น นิติกรชำนาญการ- ได้รับ ปกศ.ระดับต้น/กลาง นิติกรชำนาญการพิเศษ-ได้รับ ปกศ.ระดับกลาง ได้รับ ปกศ.ระดับกลาง ๓.๒ ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย นิติกรปฏิบัติการ - ป.ตรี (นิติศาสตร์) - ไม่น้อยกว่า ๔ ปีย้อนหลัง - ป.โท (นิติศาสตร์) -ไม่น้อยกว่า ๒ ปีย้อนหลัง - ป.เอก(นิติศาสตร์) -ไม่น้อยกว่า ๑ ปีย้อนหลัง นิติกรชำนาญการ และนิติกรชำนาญการพิเศษ - ไม่น้อยกว่า ๒ ปีย้อนหลัง อนึ่ง กรณีได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นให้ดูรายละเอียด ในประกาศหลักเกณฑ์ฯ ดำรงตำแหน่งนิติกรและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายใน ส่วนราชการ/หน่วยงานที่กำหนดในประกาศ ก.พ.ฯ ไม่น้อยกว่า ๒ ปีย้อนหลัง ๓.๓ สัดส่วนการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย พิจารณาจากระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างใน ๑๔ ลักษณะงาน ที่ ก.พ. กำหนด โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานในส่วนราชการ/หน่วยงานที่กำหนดในประกาศ ก.พ.ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (รายละเอียดลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการพลเรือน ๑๔ ลักษณะงาน) ๔. การประเมินความรู้ ความสามารถ - ผลงาน/ผลสำเร็จของงานด้านกฎหมายดีเด่นหรือ - ข้อเสนอการปรับปรุง/พัฒนางานด้านกฎหมาย ซึ่งจัดทำขึ้นโดยใช้ความรู้จากการอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐและ มีการนำมาปฏิบัติจริงแล้ว จำนวน ๑ เรื่อง - ๕. คุณลักษณะและพฤติกรรม แนวทางและวิธีประเมิน คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร เป็นไปตามที่ อ.ก.พ.กรมชลประทาน ได้กำหนด

3 เกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการ
กรณีนำเสนอ “ผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย” ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ๑. คุณภาพ ๒. ความยุ่งยาก ๓. ระดับความรู้ ๔. การนำผลงานไปใช้ ๕. ผลสำเร็จของงาน

4 เกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการ
กรณีนำเสนอ “ผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย” ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ๑. คุณภาพ ๑๗.๕ คะแนน ๒. ความยุ่งยาก ๑๗.๕ คะแนน ๓. ระดับความรู้ ๒๕ คะแนน ๔. การนำผลงานไปใช้ ๒๐ คะแนน ๕. ผลสำเร็จของงาน ๒๐ คะแนน

5 เกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการ
กรณีนำเสนอ “ผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย” ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ๑. คุณภาพ ๒๐ คะแนน ๒. ความยุ่งยาก ๒๐ คะแนน ๓. ระดับความรู้ ๒๐ คะแนน ๔. การนำผลงานไปใช้ ๒๐ คะแนน ๕. ผลสำเร็จของงาน ๒๐ คะแนน

6 เกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการ
กรณีนำเสนอ “ผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย” ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ๑. คุณภาพ ๒๓ คะแนน ๒. ความยุ่งยาก ๒๕ คะแนน ๓. ระดับความรู้ ๒๐ คะแนน ๔. การนำผลงานไปใช้ ๑๖ คะแนน ๕. ผลสำเร็จของงาน ๑๖ คะแนน

7 เกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการ
กรณีนำเสนอ “ข้อเสนอการปรับปรุง หรือพัฒนาระบบงาน” ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ๑. คุณภาพ ๒. การนำความรู้จากการอบรมมาใช้ ๓. การนำผลงานไปใช้ ๔. ผลสำเร็จของงาน

8 เกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการ
กรณีนำเสนอ “ข้อเสนอการปรับปรุง หรือพัฒนาระบบงาน” ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ๑. คุณภาพ ๒๐ คะแนน ๒. การนำความรู้จากการอบรมมาใช้ ๒๐ คะแนน ๓. การนำผลงานไปใช้ ๓๐ คะแนน ๔. ผลสำเร็จของงาน ๓๐ คะแนน

9 เกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการ
กรณีนำเสนอ “ข้อเสนอการปรับปรุง หรือพัฒนาระบบงาน” ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ๑. คุณภาพ ๒๕ คะแนน ๒. การนำความรู้จากการอบรมมาใช้ ๒๕ คะแนน ๓. การนำผลงานไปใช้ ๒๕ คะแนน ๔. ผลสำเร็จของงาน ๒๕ คะแนน

10 เกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการ
กรณีนำเสนอ “ผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย” ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ๑. คุณภาพ ๓๐ คะแนน ๒. การนำความรู้จากการอบรมมาใช้ ๓๐ คะแนน ๓. การนำผลงานไปใช้ ๒๐ คะแนน ๔. ผลสำเร็จของงาน ๒๐ คะแนน


ดาวน์โหลด ppt วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google