งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมเพื่อซักซ้อมความ เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ เงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติ กร ( พ. ต. ก.) วันศุกร์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมเพื่อซักซ้อมความ เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ เงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติ กร ( พ. ต. ก.) วันศุกร์ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมเพื่อซักซ้อมความ เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ เงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติ กร ( พ. ต. ก.) วันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ๕๐๐ ตึกศูนย์วิศวกรรม การชลประทาน สำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบ บริหารงานบุคคล

2 รายละเอียด กรณีตำแหน่งนิติกร ประเภทวิชาการ กรณี ๑. กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก.ครั้งแรกกรณี ๒. กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงขึ้น ๑. ผู้ขอรับการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นิติกรชำนาญการและนิติ กรชำนาญการพิเศษ ผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรซึ่งได้รับ พ.ต.ก.อยู่เดิมและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้วและจะขอรับ พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงขึ้น ตามระดับตำแหน่งดังกล่าว ๒. การพิจารณาคัดเลือกประกอบด้วย ๒ ส่วนได้แก่ ๑) การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล และ ๒) การประเมินความรู้ความสามารถ คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล การตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล ๓. การตรวจสอบคุณสมบัติ ๓.๑ การได้รับประกาศนียบัตร การอบรมนักกฎหมายภาครัฐ (ปกศ.) นิติกรปฏิบัติการ-ได้รับ ปกศ.ระดับต้น นิติกรชำนาญการ- ได้รับ ปกศ.ระดับต้น/กลาง นิติกรชำนาญการพิเศษ-ได้รับ ปกศ.ระดับกลาง ได้รับ ปกศ.ระดับกลาง ๓.๒ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย นิติกรปฏิบัติการ - ป.ตรี (นิติศาสตร์) - ไม่น้อยกว่า ๔ ปีย้อนหลัง - ป.โท (นิติศาสตร์) -ไม่น้อยกว่า ๒ ปีย้อนหลัง - ป.เอก(นิติศาสตร์) -ไม่น้อยกว่า ๑ ปีย้อนหลัง นิติกรชำนาญการ และนิติกรชำนาญการพิเศษ - ไม่น้อยกว่า ๒ ปีย้อนหลัง อนึ่ง กรณีได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นให้ดูรายละเอียด ในประกาศหลักเกณฑ์ฯ ดำรงตำแหน่งนิติกรและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายใน ส่วนราชการ/หน่วยงานที่กำหนดในประกาศ ก.พ.ฯ ไม่น้อยกว่า ๒ ปีย้อนหลัง ๓.๓ สัดส่วนการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย พิจารณาจากระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างใน ๑๔ ลักษณะงาน ที่ ก.พ. กำหนด โดยต้องเป็นการปฏิบัติงานในส่วนราชการ/หน่วยงานที่กำหนดในประกาศ ก.พ.ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (รายละเอียดลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการพลเรือน ๑๔ ลักษณะงาน) ๔. การประเมินความรู้ ความสามารถ - ผลงาน/ผลสำเร็จของงานด้านกฎหมายดีเด่นหรือ - ข้อเสนอการปรับปรุง/พัฒนางานด้านกฎหมาย ซึ่งจัดทำขึ้นโดยใช้ความรู้จากการอบรม หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐและ มีการนำมาปฏิบัติจริงแล้ว จำนวน ๑ เรื่อง - ๕. คุณลักษณะและพฤติกรรมแนวทางและวิธีประเมิน คุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกร เป็นไปตามที่ อ.ก.พ.กรมชลประทาน ได้กำหนด - ตารางสรุปหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

3 เกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการ กรณีนำเสนอ “ ผลงานหรือผลสำเร็จของ งานด้านกฎหมาย ” ประกอบด้วย ๕ องค์ประกอบ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ๑. คุณภาพ ๒. ความยุ่งยาก ๓. ระดับความรู้ ๔. การนำผลงานไปใช้ ๕. ผลสำเร็จของงาน

4 เกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการ กรณีนำเสนอ “ ผลงานหรือผลสำเร็จของ งานด้านกฎหมาย ” ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ๑. คุณภาพ๑๗. ๕ คะแนน ๒. ความยุ่งยาก ๑๗. ๕คะแนน ๓. ระดับความรู้ ๒๕คะแนน ๔. การนำผลงานไปใช้ ๒๐คะแนน ๕. ผลสำเร็จของงาน ๒๐คะแนน

5 เกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการ กรณีนำเสนอ “ ผลงานหรือผลสำเร็จของ งานด้านกฎหมาย ” ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ๑. คุณภาพ๒๐ คะแนน ๒. ความยุ่งยาก ๒๐คะแนน ๓. ระดับความรู้ ๒๐คะแนน ๔. การนำผลงานไปใช้ ๒๐คะแนน ๕. ผลสำเร็จของงาน ๒๐คะแนน

6 เกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการ กรณีนำเสนอ “ ผลงานหรือผลสำเร็จของ งานด้านกฎหมาย ” ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ๑. คุณภาพ๒๓ คะแนน ๒. ความยุ่งยาก ๒๕คะแนน ๓. ระดับความรู้ ๒๐คะแนน ๔. การนำผลงานไปใช้ ๑๖คะแนน ๕. ผลสำเร็จของงาน ๑๖คะแนน

7 เกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการ กรณีนำเสนอ “ ข้อเสนอการปรับปรุง หรือ พัฒนาระบบงาน ” ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ๑. คุณภาพ ๒. การนำความรู้จากการอบรมมาใช้ ๓. การนำผลงานไปใช้ ๔. ผลสำเร็จของงาน

8 เกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการ กรณีนำเสนอ “ ข้อเสนอการปรับปรุง หรือ พัฒนาระบบงาน ” ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ๑. คุณภาพ๒๐ คะแนน ๒. การนำความรู้จากการอบรมมาใช้ ๒๐คะแนน ๓. การนำผลงานไปใช้ ๓๐คะแนน ๔. ผลสำเร็จของงาน ๓๐คะแนน

9 เกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการ กรณีนำเสนอ “ ข้อเสนอการปรับปรุง หรือ พัฒนาระบบงาน ” ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ๑. คุณภาพ๒๕ คะแนน ๒. การนำความรู้จากการอบรมมาใช้ ๒๕คะแนน ๓. การนำผลงานไปใช้ ๒๕คะแนน ๔. ผลสำเร็จของงาน ๒๕คะแนน

10 เกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการ กรณีนำเสนอ “ ผลงานหรือผลสำเร็จของ งานด้านกฎหมาย ” ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ๑. คุณภาพ๓๐ คะแนน ๒. การนำความรู้จากการอบรมมาใช้ ๓๐คะแนน ๓. การนำผลงานไปใช้ ๒๐คะแนน ๔. ผลสำเร็จของงาน ๒๐คะแนน


ดาวน์โหลด ppt การประชุมเพื่อซักซ้อมความ เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ เงินเพิ่มสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติ กร ( พ. ต. ก.) วันศุกร์ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google