งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปกิจกรรมของผู้นำชุมชนตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผู้นำชุมชนตำบลวงฆ้อง เข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตร “ ผู้นำการพัฒนา ” เมื่อ วันที่ ๑๓ - ๑๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปกิจกรรมของผู้นำชุมชนตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผู้นำชุมชนตำบลวงฆ้อง เข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตร “ ผู้นำการพัฒนา ” เมื่อ วันที่ ๑๓ - ๑๕."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปกิจกรรมของผู้นำชุมชนตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผู้นำชุมชนตำบลวงฆ้อง เข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตร “ ผู้นำการพัฒนา ” เมื่อ วันที่ ๑๓ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ( รุ่นที่ ๑๐ )

2 ภารกิจหลังจากการ ฝึกอบรม ๑. ภารกิจในฐานะทีมงาน ระดับตำบล จัดประชุมทีมผู้นำชุมชนจัดทำ ข้อเสนอเพื่อพัฒนาตำบล

3 กิจกรรมที่เกินขีด ความสามารถ ส่งให้ อบต.

4 ตัวอย่ าง

5 กิจกรรมที่เกินขีด ความสามารถ ส่งให้ อบต.

6 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว  การลดใช้สารเคมี  ปรับปรุงภูมิทัศน์  ปลูกผักสวนครัว  ส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ  ส่งเสริมการออม  ปลูกต้นไม้ริมทาง  การกำจัดขยะ  การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ พัฒนาชุมชน กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว  การลดใช้สารเคมี  ปรับปรุงภูมิทัศน์  ปลูกผักสวนครัว  ส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ  ส่งเสริมการออม  ปลูกต้นไม้ริมทาง  การกำจัดขยะ  การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ พัฒนาชุมชน

7 ปรับปรุงภูมิ ทัศน์

8 ปลูกผัก สวนครัว

9  กิจกรรม ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการ ออม 

10 ส่งเสริมอาชีพให้กับ ผู้สูงอายุ เห็ด โอ่ง เพาะ ถั่วงอก ไม้ กวาด

11 กิจกรรมที่ดำเนินการการแล้ว 5 กิจกรรม  การลดใช้สารเคมี  ปรับปรุงภูมิทัศน์  ปลูกผักปลอดสารพิษ  ส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ  ส่งเสริมการออม กิจกรรมที่ดำเนินการการแล้ว 5 กิจกรรม  การลดใช้สารเคมี  ปรับปรุงภูมิทัศน์  ปลูกผักปลอดสารพิษ  ส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ  ส่งเสริมการออม

12 ภารกิจ รายบุคคล ผู้นำชุมชนที่มีผลงานสามารถ เป็นแบบอย่างที่ดี นายสมเกียรติ เกตุคำ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน นายสมเกียรติ เกตุคำ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน น. ส. ศรีไพร มั่นคำ ตำแหน่ง กพสม. น. ส. ศรีไพร มั่นคำ ตำแหน่ง กพสม. นางนงลักษณ์ เหลี่ยมไพศาล ตำแหน่ง ประธาน กพสอ. นางนงลักษณ์ เหลี่ยมไพศาล ตำแหน่ง ประธาน กพสอ. นายสนม ฉายรังศรี ตำแหน่ง เหรัญญิก กลุ่มออมทรัพย์ฯ นายสนม ฉายรังศรี ตำแหน่ง เหรัญญิก กลุ่มออมทรัพย์ฯ

13 นายสมเกียรติ เกตุคำ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน  ส่งเสริมกิจกรรมตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง นายสมเกียรติ เกตุคำ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน  ส่งเสริมกิจกรรมตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ป่าสามอย่างประโยชน์ 4 อย่าง

14 น. ส. ศรีไพร มั่นคำ ตำแหน่ง กพสม.  รณรงค์การเพิ่มสมาชิกกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี น. ส. ศรีไพร มั่นคำ ตำแหน่ง กพสม.  รณรงค์การเพิ่มสมาชิกกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมการสมัครสมาชิกโดยทำไปพร้อมกับการ จัดเก็บข้อมูล จปฐ. โดยไปสัมภาษณ์ จปฐ. ครัวเรือนไหน ก็จะถามว่ามีสตรีที่ยังไม่ได้สมัคร เป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไหม มี สมาชิกที่สมัครเพิ่มอีก ๒๑๒ คน

15 นางนงลักษณ์ เหลี่ยมไพรศาล ตำแหน่ง ประธาน กพสอ.  ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีเขียนโครงการ นางนงลักษณ์ เหลี่ยมไพรศาล ตำแหน่ง ประธาน กพสอ.  ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีเขียนโครงการ ประชุมสมาชิกที่มีความประสงค์จะยื่น โครงการเพื่อแนะนำในการเขียนโครงการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนา บทบาทสตรี ซึ่งมีจำนวน 15 โครงการ

16 นายสนม ฉายรังศรี ตำแหน่ง เหรัญญิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่ม ออมทรัพย์ฯ นายสนม ฉายรังศรี ตำแหน่ง เหรัญญิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่ม ออมทรัพย์ฯ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านสมัคร เป็นสมาชิกกลุ่มออทรัพย์เพิ่มขึ้น 15 ราย  การจัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน  การจัดสวัสดิการเรื่องทุนการศึกษาแก่เด็ก นักเรียน  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านสมัคร เป็นสมาชิกกลุ่มออทรัพย์เพิ่มขึ้น 15 ราย  การจัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน  การจัดสวัสดิการเรื่องทุนการศึกษาแก่เด็ก นักเรียน

17


ดาวน์โหลด ppt สรุปกิจกรรมของผู้นำชุมชนตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผู้นำชุมชนตำบลวงฆ้อง เข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตร “ ผู้นำการพัฒนา ” เมื่อ วันที่ ๑๓ - ๑๕.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google