งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปกิจกรรมของผู้นำชุมชนตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปกิจกรรมของผู้นำชุมชนตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปกิจกรรมของผู้นำชุมชนตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
สรุปกิจกรรมของผู้นำชุมชนตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผู้นำชุมชนตำบลวงฆ้อง เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำการพัฒนา” เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ (รุ่นที่ ๑๐)

2 ภารกิจหลังจากการฝึกอบรม
๑.ภารกิจในฐานะทีมงานระดับตำบล จัดประชุมทีมผู้นำชุมชนจัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนาตำบล

3 กิจกรรมที่เกินขีดความสามารถ ส่งให้ อบต.

4 กิจกรรมที่เกินขีดความสามารถ ส่งให้ อบต.
ตัวอย่าง

5 กิจกรรมที่เกินขีดความสามารถ ส่งให้ อบต.

6 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว
การลดใช้สารเคมี ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกผักสวนครัว ส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการออม ปลูกต้นไม้ริมทาง การกำจัดขยะ การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

7 ปรับปรุงภูมิทัศน์

8 ปลูกผักสวนครัว

9 กิจกรรมผู้สูงอายุ ส่งเสริมการออม

10 ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ
เพาะถั่วงอก ไม้กวาด เห็ดโอ่ง

11 กิจกรรมที่ดำเนินการการแล้ว 5 กิจกรรม
การลดใช้สารเคมี ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกผักปลอดสารพิษ ส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการออม

12 ภารกิจรายบุคคล ผู้นำชุมชนที่มีผลงานสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี
นายสมเกียรติ เกตุคำ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน น.ส.ศรีไพร มั่นคำ ตำแหน่ง กพสม. นางนงลักษณ์ เหลี่ยมไพศาล ตำแหน่ง ประธาน กพสอ. นายสนม ฉายรังศรี ตำแหน่ง เหรัญญิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ

13 ป่าสามอย่างประโยชน์ 4 อย่าง
นายสมเกียรติ เกตุคำ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ส่งเสริมกิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ป่าสามอย่างประโยชน์ 4 อย่าง

14 น.ส.ศรีไพร มั่นคำ ตำแหน่ง กพสม.
น.ส.ศรีไพร มั่นคำ ตำแหน่ง กพสม. รณรงค์การเพิ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งเสริมการสมัครสมาชิกโดยทำไปพร้อมกับการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. โดยไปสัมภาษณ์ จปฐ.ครัวเรือนไหน ก็จะถามว่ามีสตรีที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไหม มีสมาชิกที่สมัครเพิ่มอีก ๒๑๒ คน

15 ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขียนโครงการ
นางนงลักษณ์ เหลี่ยมไพรศาล ตำแหน่ง ประธาน กพสอ. ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขียนโครงการ ประชุมสมาชิกที่มีความประสงค์จะยื่นโครงการเพื่อแนะนำในการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งมีจำนวน 15 โครงการ

16 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ
นายสนม ฉายรังศรี ตำแหน่ง เหรัญญิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านสมัครเป็นสมาชิกกลุ่มออทรัพย์เพิ่มขึ้น 15 ราย การจัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน การจัดสวัสดิการเรื่องทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน

17 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สรุปกิจกรรมของผู้นำชุมชนตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google