งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A. Sasiprapa Chaiprasit MK 321 Consumer Behavior Introduction อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A. Sasiprapa Chaiprasit MK 321 Consumer Behavior Introduction อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A. Sasiprapa Chaiprasit MK 321 Consumer Behavior Introduction อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท e-mail: sasiprapa.c@ bu.ac.th Call ; 0-2350-3500 ext. 1630,1640

2 MK 321 Consumer Behavior บทที่ 1 ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค * การตลาดกับการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค - วิวัฒนาการของแนวความคิดด้านการตลาด กับการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 1. แนวความคิดด้านการผลิต ( Production Concept) 2. แนวความคิดด้านผลิตภัณฑ์ (The Product Concept) 3. แนวความคิดด้านการขาย (The Selling Concept or Sales Concept) 4. แนวความคิดด้านการตลาด (The Marketing Concept) 5. แนวความคิดด้านการตลาดเพื่อสังคม (The Social Marketing Concept) A. Sasiprapa Chaiprasit

3 MK 321 Consumer Behavior ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค “ การศึกษากระบวนการที่เกี่ยวกับ การ เลือก การซื้อ การใช้ การประเมินผล การทิ้ง หรือกำจัด ผลิตภัณฑ์ เพื่อความพอใจ ที่เกิดจากการได้สนองตอบความจำเป็น หรือความต้องการ ของผู้บริโภค ” A. Sasiprapa Chaiprasit

4 MK 321 Consumer Behavior เราศึกษาอะไรผู้บริโภค ? 6 Ws และ 1 H 1. Who is in the target market? 2. What does the consumer buy? 3. Why does the consumer buy? 4. Who participate in the buying? 5. When does the consumer buy? 6. Where does the consumer buy? 7. How does the consumer buy? A. Sasiprapa Chaiprasit

5 MK 321 Consumer Behavior บทบาทในการเป็นผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ 1. ผู้ริเริ่ม (Initiator) 2. ผู้มีอิทธิพล (Influencer) 3. ผู้ตัดสินใจ ( Decider) 4. ผู้ซื้อ ( Buyer) 5. ผู้ใช้ ( User) A. Sasiprapa Chaiprasit

6 MK 321 Consumer Behavior ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย “ ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้บริโภคที่มีความคล้ายคลึงกัน ด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ความต้องการ และเมื่อใช้กลยุทธ์ทางการตลาด ด้วยแล้ว จะต้องตอบสนองต่อกลยุทธ์ดังกล่าวไปในทิศทางเดียวกัน ” A. Sasiprapa Chaiprasit

7 MK 321 Consumer Behavior องค์ประกอบพื้นฐานของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 1. มีความจำเป็น (Needs) หรือ มีความต้องการ (Wants) 2. มีอำนาจซื้อ (Purchasing Power) 3. มีพฤติกรรมการซื้อ (Purchasing Behavior) 4. มีพฤติกรรมการบริโภค (Consumption Behavior) A. Sasiprapa Chaiprasit

8 MK 321 Consumer Behavior การศึกษาและทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค 1. แบบจำลองพฤติกรรม ผู้บริโภค 2. การวิจัยผู้บริโภค 3. หลักพฤติกรรมศาสตร์ A. Sasiprapa Chaiprasit

9 MK 321 Consumer Behavior 1. แบบจำลองพฤติกรรมผู้บริโภค สิ่งกระตุ้นภายนอก * สิ่งกระตุ้นทางการตลาด * สิ่งกระตุ้นอื่นๆ การตอบสนองของผู้ซื้อ การลงความเห็น กระบวนการทางความคิดที่มองไม่เห็น กล่องดำหรือ ความรู้สึกนึกคิด 1.1 ตัวแบบกล่องดำ (Black box model) A. Sasiprapa Chaiprasit

10 MK 321 Consumer Behavior 1.2 พฤติกรรมผู้บริโภคตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เหตุผลในการเลือกสินค้าหรือบริการของผู้บริโภค 1. ผู้บริโภคจะเลือกสินค้าที่มีสัดส่วนของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม ที่ได้รับต่อราคาสินค้า ( Marginal Utility / Price) ที่สูงกว่าเสมอ 2. ผู้บริโภคเมื่อได้รับผลิตภัณฑ์ใดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แล้ว ก็จะมีความ พึงพอใจต่อสินค้านั้นลดลง 3. ความต้องการรวมของผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ (Aggregate Demand) เป็นผลรวมของความต้องการของผู้บริโภคแต่ละราย A. Sasiprapa Chaiprasit

11 MK 321 Consumer Behavior 4. ผู้บริโภคจะจัดสรรรายได้ของตนเพื่อการใช้จ่าย การออม ที่เป็นสัดส่วน คงที่ แต่สัดส่วนจะเปลี่ยนไปเมื่อมีรายได้เปลี่ยนแปลงไประดับหนึ่ง 5. ความเชื่อมั่น ความคาดหวังรายได้ในอนาคต มีผลต่อการตัดสินใจด้าน การใช้จ่ายของผู้บริโภคด้วย A. Sasiprapa Chaiprasit

12 MK 321 Consumer Behavior 1.3 ตัวแบบของเอนเกิล - คอลลาร์ท - แบล็คเวล ( Engle-Kollat-Blackwell) 1. การรับรู้ปัญหา หรือตระหนักปัญหา (Needs Recognition) 2. การหาข้อมูล (Search) 3. การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) 4. การซื้อ (Purchase) 5. หลังการซื้อ (Outgoings) A. Sasiprapa Chaiprasit

13 MK 321 Consumer Behavior 1.4 ตัวแบบของวอลเตอร์ อิทธิพลทางสังคม อิทธิพลของครอบครัว ความจำเป็น แรงจูงใจ ทัศนคติการรับรู้ ผู้บริโภค การเรียนรู้ อิทธิพลด้านธุรกิจ อิทธิพลของวัฒนธรรม อิทธิพลด้านรายได้ การ ตัดสินใจ ของ ผู้บริโภค A. Sasiprapa Chaiprasit

14 MK 321 Consumer Behavior 1.5 ตัวแบบพฤติกรรมผู้ซื้อของ ฟิลิป คอร์ทเลอร์ (Philip Kotler’s Model of Buying Behavior) สิ่งกระตุ้นจากภายนอก * ทางการตลาด * สิ่งแวดล้อม กล่องดำของผู้ซื้อ การตัดสินใจซื้อ * เลือกสินค้า * เลือกตรา * เลือกร้านค้า * เวลา จำนวน 1. กระบวนการตัดสินใจ 2. ลักษณะของผู้ซื้อ : * ทางวัฒนธรรม * ทางสังคม * บุคคล * ทางจิตวิทยา A. Sasiprapa Chaiprasit

15 MK 321 Consumer Behavior 1.6 ตัวแบบของโฮวาร์ดเซท (Howard Sheth Model) ความแตกต่างของการตัดสินใจของผู้บริโภค 3 ระดับ * Extensive Problem Solving * Limited Problem Solving * Routinized Response Behavior A. Sasiprapa Chaiprasit

16 MK 321 Consumer Behavior 2. การวิจัยผู้บริโภค 3. หลักพฤติกรรมศาสตร์กับพฤติกรรมผู้บริโภค ปัจจัยภายใน ( ปัจจัยจิตวิทยา ) ที่มีอิทธิพล ปัจจัยภายนอก ( ปัจจัยสังคมมนุษยวิทยา ) ที่มีอิทธิพล การตัดสินใจของผู้บริโภค A. Sasiprapa Chaiprasit


ดาวน์โหลด ppt A. Sasiprapa Chaiprasit MK 321 Consumer Behavior Introduction อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google