งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

KHON KAEN UNIVERSITY คะแนนและความหมายของคะแนน สมพงษ์ พันธุรัตน์ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "KHON KAEN UNIVERSITY คะแนนและความหมายของคะแนน สมพงษ์ พันธุรัตน์ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 KHON KAEN UNIVERSITY คะแนนและความหมายของคะแนน สมพงษ์ พันธุรัตน์ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 KHON KAEN UNIVERSITY คะแนน (score) หมายถึง ตัวเลขที่แสดงขนาดหรือปริมาณของ ความสำเร็จจากการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ในทางการศึกษา มักใช้คะแนนที่ได้จากการวัด แทนขนาดหรือปริมาณความรู้ ความสามารถ (รวมทั้งคุณลักษณะต่างๆ ตามมาตรฐานตัวชี้วัด คุณภาพของผู้เรียน) วิธีการวัด และ เครื่องมือที่ใช้วัด มีผลเกี่ยวข้อง โดยตรงกับคะแนน

3 KHON KAEN UNIVERSITY ธรรมชาติของคะแนน X คือ คะแนนที่วัดได้จากเครื่องมือต่างๆ T คือ คะแนนจริง ที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ (รวมทั้งคุณลักษณะต่างๆ) ที่แท้จริง E คือ ความคลาดเคลื่อนจากการวัด X = T + E

4 KHON KAEN UNIVERSITY คะแนนดิบ (raw score) เป็นตัวเลขที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น แบบทดสอบ เป็นตัวเลขที่อยู่ในมาตรเรียงลำดับเท่านั้น แต่ละคะแนนอาจมี ช่วงห่างไม่เท่ากัน เป็นตัวเลขที่บอกขนาดหรือปริมาณงานที่ทำได้ เช่น ทำข้อสอบ ถูก 10 ข้อ ไม่ได้หมายความว่ามีความรู้เท่ากับ 10 เป็นตัวเลขที่ไม่มีความหมายในตัวเอง เช่น สอบได้ 10 คะแนน ไม่มีความหมายว่ารู้มากหรือน้อยเพียงใด คะแนนแต่ละงาน/วิชา ไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ เพราะหน่วยคะแนนอาจไม่เท่ากัน

5 KHON KAEN UNIVERSITY คะแนนแปลงรูป (derived score) เป็นคะแนนที่ได้จากการแปลงคะแนนดิบ โดยใช้วิธีการ ทางคณิตศาสตร์ ทำให้ได้คะแนนแปลงรูปที่มีช่วงห่าง ของคะแนนเท่ากัน สามารถนำคะแนนแปลงรูปของแต่ ละวิชา มาเปรียบเทียบ และบวกลบกันได้ ทำให้ คะแนนมีความหมาย โดยสามารถบอกสภาพการเรียนรู้ ของนักเรียนได้ว่า ใครเก่งหรืออ่อนวิชาใด มากน้อย เพียงใด คะแนนมาตรฐาน (standard score) เป็นคะแนนแปลง รูปแบบหนึ่ง ที่มีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคงที่ มีช่วงคะแนนที่เท่ากัน สามารถนำมาเปรียบเทียบและ รวมกันได้

6 KHON KAEN UNIVERSITY คะแนนมาตรฐานเชิงเส้นตรง (linear transformation) เป็นการแปลงรูปคะแนนดิบให้เป็นคะแนน มาตรฐาน โดยยังคงรักษาลักษณะการแจกแจง ของคะแนนไว้แบบเดิม Z = คะแนนมาตรฐานซี (Z-score) X = คะแนนดิบ X = คะแนนเฉลี่ยของคะแนนดิบ S = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนดิบ T = คะแนนมาตรฐานที (T-score)

7 KHON KAEN UNIVERSITY ตัวอย่างการแปลงคะแนนดิบให้ เป็นคะแนนมาตรฐาน Z และ T คนที่ (i)คะแนน (x i )x i -xZiZi T i =50+10Z i 13-3-1.2837.21 2600.0050.00 3820.8558.53 42-4-1.7132.94 5931.2862.79 6600.0050.00 75-0.4345.74 8820.8558.53 9710.4354.26 X6.000.00 50.00 S2.35 1.0010.00

8 KHON KAEN UNIVERSITY คะแนนมาตรฐานเชิงโค้งปกติ (normalized standard score) เป็นคะแนนมาตรฐานที่แปลงมาจากคะแนนดิบ โดย อาศัยพื้นที่ใต้เส้นโค้งการแจกแจงแบบปกติ ปรับให้มี การกระจายของคะแนนดิบที่อาจมีลักษณะเบ้ซ้ายหรือ เบ้ขวาให้มีลักษณะการกระจายแบบสมมาตร

9 KHON KAEN UNIVERSITY ขั้นตอนการแปลงคะแนนดิบ ให้เป็นคะแนน T-ปกติ 1. เรียงคะแนนดิบจากคะแนนมากไปหาคะแนนน้อย 2. นับจำนวนความถี่ของแต่ละคะแนน (f) 3. หาความถี่สะสม จากคะแนนน้อยไปหาคะแนนมาก (cf) 4. หาความถี่สะสมถึงจุดกึ่งกลางของแต่ละชั้นคะแนน โดยเอา ความถี่สะสมลบด้วยครึ่งหนึ่งของความถี่ (cfm=cf – ½ f) 5. หาตำแหน่ง percentile ของคะแนน โดยคำนวณจาก (%cfm=cfm x 100/N) 6. นำผลลัพธ์ในข้อ 5 ลบออกด้วย 50 (%cfm-50) 7. นำผลลัพธ์ในข้อ 6 หารด้วย 100 ((%cfm-50)/100) 8. นำผลลัพธ์ในข้อ 7 ไปเปิดหาค่า Z จากตารางการแจกแจงปกติ 9. คำนวณหาค่า T-ปกติ จากสูตร T = 50 + 10Z

10 KHON KAEN UNIVERSITY ตารางแสดงค่า Z จากพื้นที่ใต้ โค้งปกติ

11 KHON KAEN UNIVERSITY ตัวอย่างการแปลงคะแนนดิบเป็น คะแนน T-ปกติ Xfcfcfm%cfm %cfm-50(%cfm-50)/100 Z T=50+10Z 1025049.0098480.482.0570.50 954845.5091410.411.3463.40 854340.5081310.310.8858.80 7103833.0066160.160.4154.10 6122822.0044-6-0.06-0.1548.50 551613.5027-23-0.23-0.6143.90 48117.0014-36-0.36-1.0839.20 3331.503-47-0.47-1.8831.20

12 KHON KAEN UNIVERSITY การรวมคะแนน กำหนดว่าคะแนนรวมที่นำมาพิจารณาสรุปผลการเรียน มีส่วนประกอบอะไรบ้าง แต่ละส่วนมีน้ำหนัก ความสำคัญเท่าไร แปลงคะแนนดิบของแต่ละส่วนประกอบให้เป็นคะแนน มาตรฐาน คูณคะแนนมาตรฐานด้วยน้ำหนักความสำคัญของแต่ละ ส่วนประกอบ รวมคะแนนมาตรฐานที่คูณด้วยน้ำหนักความสำคัญเข้า ด้วยกัน

13 KHON KAEN UNIVERSITY ตัวอย่างส่วนประกอบและน้ำหนักความสำคัญ ของคะแนนจากการวัดผลการเรียนรู้ ส่วนประกอบน้ำหนัก (ร้อยละ) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้20 ผลงานการทำโครงงาน40 การสอบกลางภาคเรียน20 การสอบปลายภาคเรียน20 รวม100

14 KHON KAEN UNIVERSITY เอกสารอ้างอิง จตุภูมิ เขตจัตุรัส. (2556). การวัดและประเมินผลการศึกษา. ขอนแก่น:คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ประกฤติยา ทักษิโณ. (2555). การวัดและประเมินผลการศึกษา. ขอนแก่น:คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ประภาพร ศรีตระกูล. (2549). การวัดและประเมินผลการศึกษา. ขอนแก่น:คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. พัชรี จันทร์เพ็ง. (2557). การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียน. ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สมพงษ์ พันธุรัตน์. (2554). ความรู้ด้านการวัดผล การประเมิน การวิจัย และ สถิติ ทางการศึกษา. (http://home.kku.ac.th/sompo_pu/spweb/) ขอนแก่น: คณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.


ดาวน์โหลด ppt KHON KAEN UNIVERSITY คะแนนและความหมายของคะแนน สมพงษ์ พันธุรัตน์ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google